ootvluchtelingen uit Haïti Iverspoelen Verenigde Staten oortdurende oorlog in Rhodesië irengt Zambia dichter bij afgrond Met uw krant naar Parijs Russisch superdok in veilige Noorse haven gesleept Snellere realisering 525banen Groningen ^ereldhave komt iet aandelenemissie Groei export neemt af Holec verwacht dit jaar verlies van30 miljoen tliTENLAND/ECONOMIE LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA 9 •4 ning i. 01 (Van onze correspondent >nde Dick Toet) gal-fiHINGTON Bijna dagelijks ireren ze bij de kusten van Flori jn gammele bootjes, uitgehon- en uitgeput. Het zijn de boot- jerrv htelingen van Haïti. Ze zetten leven op het spel om te ontko- aan het verstikkende regime de familie Duvalier. Door de me publiciteit rond de vluchte- en uit Zuidoost-Azië blijkt hun rs. niswekkend lot vrijwel verbor- voor de wereldopinie. Boven- h+l zijn ze niet welkom in de V.S. (r ze door de autoriteiten niet jen beschouwd als politieke, '1' ;r als economische vluchtelingen. egroepen, die zich het lot van de htelingen aantrekken, winnen wel- ir terrein, maar voor de meesten ;ent de aankomst in de V.S. de van een ander kommervol be- Maar zelfs degenen, die in Ame- anse gevangenissen belanden, vin dat alles beter is dan het leven op paradijselijk ogende eiland in het bisch gebied. aantal illegaal in de V.S. verblij de Haïtianen wordt geschat op tus- de 100.000 en 200,000 waarvan de sten in Florida verblijven. Er zijn echter ook grote groepen in New York en zelfs in Canada. Alleen al dit jaar zijn er zeker 25.000 in Florida gearri veerd. De meesten maken de circa 1400 kilometer lange reis in twee delen. Eerst varen ze naar een van de Baha- ma-eilanden. In dit toeristenrijk wer ken ze vervolgens clandestien in baan tjes, die niemand anders wil hebben. Als er voldoende geld gespaard is, en dat duurt soms jaren, wordt een bootje gekocht of wordt bij een van de op de Bahama's opererende „mensensmokke laars" voor minstens 4.000 gulden per persoon een plaatsje gekocht in een smokkelboot. Er verblijven op dit mo ment naar schatting 45.000 Haïtianen op de Bahama's. Tallozen sterven onderweg. Ze worden soms overboord gezet als de smokke laar een patrouilleboot van de kust wacht meent te horen. Nog onlangs werden 18 Haïtianen bijna een kilome ter uit de kust in zee gesmeten, toen de de kapitein de schijnwerper van een politieboot ontwaarde. 12 vluchtelingen wisten de kust te bereiken, een vrouw en vijf van haar zeven kinderen ver dronken. Eenmaal aan land belanden ze of in de gevangenis of in een speciaal opvang centrum in Miami, of zij vinden illegaal vuil en slecht betaald werk. Hun „eldo rado" is een krottenwijk in Miami, waar ze vaak met velen twee kamers bewonen en slechts in een soort ploe- genschema kunnen slapen. Haïti, dat met de Dominicaanse Repu bliek het eiland Hispaniola vormt, is het armste land van het westelijk hal-, frond. Het inkomen per hoofd van de bevolking (totaal circa 5 miljoen) ligt nauwelijks boven de 400 gulden per jaar. De dictator van het eiland, Jean- -Claude Duvallier, nam acht jaar gele den de macht over van zijn vader, Francois Duvalier, bijgenaamd „Papa Doc". Jean-Claude, die wel „Baby Doe" wordt genoemd, houdt er evenals zijn vader een soort particuliere polite- macht op na, die een waar schrikbe wind uitoefent. Elke oppositie wordt ri goureus neergeslagen. Stabiele macht De Amerikaanse regering heeft het re- gime-Duvalier altijd beschouwd als een stabiele macht in het politiek nogal in stabiele Caribische gebied. Bovendien zit men naast de grote stroom vluchte lingen uit Zuidoost-Azië en Cuba en de miljoenen illegale Mexicanen, niet ver legen om nog meer r„ongeregelde" be volkingsaanwas. Maar de groeperingen, die de Haïtia nen willen helpen, krijgen toch steeds meer succes. Op dit moment spelen al leen al in Florida 9.000 zaken voor de rechter, van Haïtianen die asiel clai men. Sedert 1972 is aan slechts 26 Haï tianen politiek asiel verleend. De auto riteiten in Florida stellen geld beschik baar voor onderwijs en medische zorg. Zij menen, dat de vluchtelingen over het algemeen baantjes hebben, die toch geen Amerikaan wil hebben. De druk op de Amerikaanse regering wordt steeds groter. Vorige week nog deed aartsbisschop Edward Mc. Carthy van Zuid-Florida een dringend beroep op de regering de discriminatie van vluchtelingen uit Haïti te stoppen." Bijna dezelfder tijd sprak dominee Ge rard Jean-Juste, die de leiding heeft van het grote opvangcentrum in Mia mi, van „Amerikaanse blindheid voor de Haïtiaanse slachtoffers van het ne geren van de mensenrechten." De me ning overheerst, dat de regering gevoe liger wordt voor de zware druk. Een goede afloop van de rechtszaken kan een positieve wending opleveren. Maar voordat deze juridische strijd op het hoogste niveau is beslecht, kunnen er nog jaren verstrijken. Straks 2700 „bootmensen" in Nederland DEN HAAG Naar ver wachting zal Nederland eind van dit jaar 2700 vluch telingen uit Zuidoost-Azië herbergen. Er zijn er nu al 2213; er worden er nog vijf honderd verwacht. Aldus een mededeling van het mi nisterie van buitenlandse za ken in Den Haag. Van de 2213 zijn er 1118 schip breukelingen, van de overigen zijn er 49 naar Nederland ge komen in het kader van de ge zinshereniging. n i- 5AKA Bij het krieken van de staan er al lange rijen mensen op- 7,i-(teld voor de paar winkels in Lusa- de hoofdstad van Zambia, die nog verkopen. De ellende valt de in r :n gehulde mensenmassa van het iét te lezen. Eindeloos staan ze te iten. Zelfs door de hevige regen- 'W van december laten ze zich niet iwi hun plaatsje verdrijven. Het is en i dagelijks terugkerend beeld' in saka. Keurslijf mensen zijn er zo vroeg bij, omdat er een te- t is ontstaan aan mais, het voornaamste dsel in Zambia. Door stagnatie in de aan hebben de fabrieken de maisproduktie 30 procent moeten inkrimpen. Ondanks officieel goedgekeurde rantsoenering, ft Zambia nog slechts mais tot eind februari legin maart volgend jaar. De oogst van dat zal op zijn vroegst pas drie maanden daar- de fabrieken bereiken. Het probleem had it zulke ernstige vormen aangenomen, als ►desië Zambia niet had afgesneden van zijn vitale verbindingslijnen, de Tazara-spoor- aar de Tanzaniaanse hoofdstad Dar-es-Sa- President Kaunda van Zambia is in een erg on comfortabel keurslijf gedrongen, nu het doek is opgegaan voor het laatste bedrijf van de confe rentie in Londen. Gedeeltelijk verklaart dit ook, waarom hij zich in stilzwijgen hult over de nimmer aflatende Rhodesische plundertochten in Zambia. Naarmate de besprekingen in Lan- caster House langer duren, komt Zambia dich ter bij de afgrond. Hoe wanhopig men is blijkt wel uit de redactionele hoofdcommentaren in de kranten, waarin men het Patriottisch Front oproept niet langer te treuzelen én uit de direc te druk, die wordt uitgeoefend op de leider van het Patriottisch Front, Nkomo, in Londen. President Kaunda heeft van Groot-Brittannië de verzekering gekregen dat Lord Soames on middellijk na zijn installatie als gouverneur het maisembargo tegen Zambia zal opheffen. Van de 80.000 ton mais die Zambia in Zuid-Afrika heeft gekocht, zouden de eerste scheepsladin gen dan binnen enkele dagen via de rivier de Zambesi Zambia kunnen bereiken. Als de wa- oenstilstand gehandhaafd kan worden en de Rhodesische Spoorwegen weer dag en nacht gaan werken, zou Zambia een hongersnood be spaard kunnen blijven. Nu de besprekingen te Lancaster House na veel vallen en opstaan in de laatste fase zijn geko men, denken vele Zambianen terug aan de ge- oeurtenissen in Angola in 1975. De onder toe- ticht van Portugal in acht genomen wapenstil stand in Angola werd in dat jaar verbroken en er volgde een felle burgeroorlog, waarin de Be- nguela-spoorweg, waarmee meer 50 procent van Zambia's import en export wordt vervoerd, vernietigd. Als hetzelfde in Zimbabwe-Rhode- sië gebeurt en de kans daarop is zeker niet denkbeeldig dan zal de spoorlijn naar Zam bia het niet lang uithouden. President Kaunda zou dan niet alleen te kampen krijgen met een voedselprobleem, maar zöu nog meer moeilijk heden gaan ondervinden bij de uitvoer van ko per, dat voor meer dan 90 procent van de bui tenlandse valuta in de Zambiaanse staatskas zorgt. Scheidslijn De Zambiaanse leider heeft altijd een duidelij ke scheidslijn getrokken tussen een papieren overeenkomst op Lancaster House en de daad werkelijke uitvoering van de overeenkomst. Hij heeft er nooit twijfel over laten bestaan dat de troepen van Nkomo vanuit bases in Zambia mochten blijven opereren, als het Patriottisch Front vond dat ze bedrogen werd. Deze stel- lingname duidt er op, dat Zambia Nkomo zou steunen als er een machtsstrijd zou ontstaan tussen de ZAPU van Nkomo en de ZANU van Mugabe. Gezond verstand vertelt je echter dat de Zambiaanse leider, gebonden aan handen en voeten als hij is door het maistekort, machte loos zal moeten toekijken in de periode die vooraf gaat aan verkiezingen in Zimbabwe- Rhodesië en de uiteindelijke machtsoverdracht. Principes hebben het vaak gewonnen van praktische overwegingen bij president Kaunda, maar je kan zes miljoen mensen niet in leven houden met principes, vooral niet daar de be volking nauwelijks warm loopt voor de situatie in Zimbabwe-Rhodesië. President Kaunda kan niet op tegen een combi natie van onverschilligheid en lege magen en de naaste medewerkers van de president drin gen erop aan, het niet zover te laten komen. De Achilleshiel van Zambia lijkt de keuzemoge lijkheden van Nkomo en zijn Russische be schermheren danig in te perken. Moskou heeft zijn ongenoegen over de besprekingen in Lon den duidelijk laten blijken. Sovjetdiplomaten verklaren openlijk, dat Groot-Brittannië er wel voor zal zorgen dat het Patriottisch Front bij de verkiezingen wordt verslagen. Maar Zambia zit niet te wachten op een chaotische toestand in Rhodesië, zoals die na Russische bemoeienis in Angola is ontstaan. Het is daarom niet waar schijnlijk, dat er een door Rusland gesteunde poging zal worden gedaan om Nkomo aan de macht te brengen. (Copyright The Guardian) Het Russische superdok, dat zo groot is, dat het hele Feyenoordstadion er in kan. afgemeerd in het Varangerfjord in Noorwegen. LEIRVIK De zeeslepers Smit Rotterdam en Smit London hebben het Russische superdok, dat op 4 oktober onderweg naar Moermansk is gestrand, gisteren veilig afgeleverd bij de Stord-werf in het Noorse stadje Leirvik. Het dok wordt daar gerepareerd. De voorspelling van de directie van Smit Internationale in Rotterdam, dat het een riskante reis zou worden, wordt achteraf beaamd door de bemanningen. „De Noren hebben ons voor gek verklaard. Toen we moesten schuilen bij Trondheim, vroegen de loodsen: „Wanneer vaar je verder in januari of februari?", aldus kapitein Jan Kleijn van de Smit Rotterdam. Eerste stuurman Hans Kakebeen: „Er zijn momenten geweest, dat de wind opliep tot orkaankracht. We voeren af én toe ach teruit met dat dok". Op „dat dok" zat ook een ploeg mensen: zes van Smit en zeven van de werf Gotaverken in Zweden, waar het superdok (waar het hele Feyenoord stadion in kan) gebouwd is. Smit-duiker Jacob Vredenborg heeft de reis meegemaakt vanaf het gevaarte. Hij herinnert zich goed de vroege morgen van Sinterklaasdag, toen de dertien „runners" op het dok hun overlevingspakken (goed voor negen uur ronddrijven in pool- water) klaar legden voor een sprong overboord. Maar de storm luwde. De sleepbootbemanningen en de runners hebben allemaal hun eigen ervaringen maar zij zijn het erover eens, dat er twee kri tieke momenten zijn geweest. Dat was beide keren in de Fjor-' den-gordel rond Trondheim, waar de wind heftig kon toeslaan, soms op momenten dat de sleepboten moesten manoeuvreren door nauwe doorgangen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Binnen enkele jaren moeten in de provincie Groningen 525 arbeidsplaatsen worden geschapen door het versneld uitvoeren van de spreiding van rijksdiensten. Het gaat hier om: - het vestigen van de archiefselectiedienst van 200 man in de ge meente Winschoten (moet binnen twee jaar draaien) - het uitbreiden met 75 man van de Rijksdienst voor het weg verkeer in Veendam (in 1980) - het-verdubbelen van het personeel van de diensten van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in de stad Gronin gen tot een totaal van 500 man (moet voor 1985 voltooid zijn). Een en ander werd gisteren door minister Van Aardenne in zijn kwaliteit van coördinerend bewindsman voor het regionaal be leid bekend gemaakt. Verder maakt Winschoten een goede kans een tweede hippisch centrum in zijn gemeente te krijgen en zal een mogelijk tot stand te brengen Centrale Persoonsadministra tie ook in deze omgeving gevestigd kunnen worden. Hoeveel ar beidsplaatsen hiermee gemoeid zijn is nog niet duidelijk. aam J 1 K H N HAAG - NV Beleg- gsmaatschappij Wereld- e gaat 691.157 gewone delen aan toonder van nominaal uitgeven tegen prijs van ƒ99 per aan- inschrijving (op 20 decem- zal uitsluitend openstaan houders van claims van thans uitstaande gewone delen en wel in de verhou- van nominaal ƒ20 nieuw itaal op nominaal f 80 be id kapitaal. nieuwe aandelen zullen ten Ife delen in de resultaten 1980 en volgende jaren, delen dus niet in het con té dividend en de uitkering idelen uit de agioreserve 1979. Het laat zich vol 's de directie van Wereld- aanzien dat het contante iijend over 1979 minimaal jranderd (1978: ƒ6) tot toneel hoger zal zijn, ter- 1 een uitkering in aandelen de agioreserve van drie en 'derde pet (1978: 3 pet) ver- chf mag worden, claimhandel begint op 14 'ember en de storting is op 3 üari 1980. grond van gedane toezeg gen bestaat zekerheid dat 'deelhouders, die ruim 30 van het uitstaande kapitaal tegenwoordigen, van hun ht van voorkeur gebruik 'en maken. doel van de emissie is de 'anciele grondslag te leggen or de verdere expansie van 'teldhave in de Verenigde 'ten. eerste investeringen in dat 'd vonden eind 1978 plaats een deelneming van 5 pet de Amerikaanse onroerend ^beleggingsmaatschappij rporate Property Investors °I). Midden 1979 werd' dit ing uitgebreid tot ruim 10 (ƒ93 min). Naast de eerder aangekondig de aankoop van een 55 verdie pingen tellend kantoorpand in Manhattan (New York) zal Wereldhave een belang van 50 pet verwerven in een regio naal winkelcentrum met een verhuurbaar oppervlak van 70.000 m2 te Beverly Hills (Los Angeles). Met deze investerin gen zal een bedrag van ca. 60 min dollar gemoeid zijn. Na toevoeging van deze aankopen aan de portefeuille zullen de totale beleggingen ongeveer f 950 min bedragen. De verde ling van de portefeuille is dan als volgt: Nederland 49 pet, V.S. 21 pet, Frankrijk 11 pet, West Duitsland 11 pet, Belgie 5 pet en het Verenigd Konink rijk 3 pet. Overigens hebben de beleggingsresultaten over de eerste negen maanden van 1979 wederom een verbetering laten zien vergeleken met de- zefde periode van 1978. De netto-beleggings opbrengst steeg met 4 pet tot 14,4 min, wat overeenkomt met 5,21 per aandeel tegen 5,02 in de eerste drie kwartalen van 1978. De nettowinst bedroeg 16,4 min (f 5,93 per aandeel) tegen 14,5 min 5,38 per aandeel). De intrinsieke waar de per aandeel incl. resultaat van het lopende jaar nam met 9 pet toe tot 133,28. De be haalde resultaten geven de di rectie geen aanleiding de eer der in het jaarverslag over 1978 uitgesproken gematigd positieve verwachtingen voor geheel 1979 te herzien. De di rectie verwacht dat het divi dend per aandeel over 1980 over het door de emissie met 25 pet vergrote kapitaal ten minste gelijk zal zijn aan het dividend over 1979. Wèreldha- ve is voorts van plan om met ingang van september 1980 een interimdividend in con tanten uit te keren. Een mini-tour naar Parijs voor een mini-prijs. Dat is wat uw krant in samenwerking met de reisorganisatie Maaskant tours u biedt in het weekeinde van 25 tot en met 27 januari 1980. Parijs compleet voor ƒ175,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. (Toeslag éénpersoonskamer 30,-). Alle kamers met bad/douche, bidet, toilet, telefoon, radio en televisie. U vertrekt vrijdagochtend om tien uur uit Den Haag CS of half elf uit Rotterdam (gebouw Rotterdams Nieuwsblad) en na een lunchpauze in Lille arriveert u omstreeks vijf uur in het Sofra-Motel 'Relais des Chartreux', ongeveer 15 km ten zuiden van Parijs. Na een eenvoudige, maar goede maaltijd (drie gangen) gaat u in de avond naar de onvervalste Franse revue in de Folies Bergères. Zaterdagochtend brengt de touringcar u na het ontbijt naar het centrum van Parijs, waar u ruimschoots ge legenheid krijgt te winkelen in de grote Parijse warenhui zen. In dë middag staat eën bezoek aan het paleis van Versailles op het programma, waar een Nederlands sprekende gids u rondleidt. Na een warme maaltijd in het motel wordt in de avonduren een uitgebreide lichttour door de Franse hoofd stad gemaakt. Zondagmorgen gaat het na het ontbijt in de richting van het Louvre, waar wederom een Nederlands sprekende gids u de kunstschatten in dit monumentale museum laat zien. Na vervolgens nog een bezoek te hebben gebracht aan de Notre Dame en Montmartre (met de onovertroffen Place du Ter- tre) wordt de terugtocht aanvaard. Omstreeks tien uur bent u terug in Rotterdam, respectievelijk Den Haag. Bij de hierboven genoemde prijs van 175,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer zijn inbegrepen: vervoer per luxe touringcar Den Haag/Rotterdam- Parijs en terug; overnachting in riante kamers; toegangsbewijzen Casino de Paris, paleis van Versailles en het Louvre; lichtjestour door Parijs. Maximum aantal deelnemers is 49; minimum 40. Bij vol doende belangstelling wordt deze tour in het weekeinde van 1 t/m 3 februari 1980 herhaald. Inlichtingen en boekingen van donderdagochtend 13 decem ber 1979 9.00 uur af, uitsluitend telefonisch bij: Sijthoff Pers, Bureau Reisorganisatie, Den Haag, telefoon 070-624562. toestel 257. (Van onze parlementaire re dactie) MUNCHEN De groei van de wereldhandel zal in het komende jaar afnemen van 5 procent in dit jaar naar 4 procent. Hiervan zal de Ne derlandse export naar West- Duitsland (nu plus minus 55 procent van onze export) een gevoelige terugslag on dervinden. Niet alleen zal de Westduitse invoer terugzak ken van een niveau van 10 procent meer in 1979 (ten op zichte van 1978) naar 4 pro cent toename in 1980, maar deze toename zal ook gelijk zijn aan de groei van de ex port op de wereldmarkt. Dat zijn de becijferingen van het West Duitse Instituut voor Economische Ontwikkelingen IFO in München. Het instituut ziet als grote ex portmogelijkheden vooral hoog ontwikkelde technologi sche producten van hoge kwa liteit. Standaardgoederen zul len vooral in de ontwikke lingslanden worden gemaakt, aldus het IFO in een prognose over de exportpakketten van ontwikkelde westerse landen in de tachtiger jaren. Vooral op de markt van gemakkelijk te ontwikkelen producten zul len de westerse ontwikkelde landen terrein verliezen. Dit geldt ook voor de markt van massagoederen als staalpro- ducten en chemie. Op de markt van electrotcchnische producten en de levering van gehele projecten op fabrieken zullen de westerse landen ter rein op de exportmarkten win nen, aldus het IFO in een voorspelling over de ontwik kelingen van exportmarkten voor ontwikkelde westerse landen in de tachtiger jaren. UTRECHT - Het Holec-con- cern zal dit jaar, zo ver wacht de raad van bestuur, een totaal verlies na belas tingen boeken van rond de f 30 min na een nettowinst van ƒ1,2 min in 1978. De kos ten van herstructurering die Holec zal moeten maken om de machines- en systemen- groep weer een gezonde ba sis voor de toekomst te ge ven zullen 13 min belopen. Volgens Holec mag ver wacht worden dat daar bij zondere baten van 8 min tegenover zullen staan. Voorts zullen aanloopkosten van naar verwachting 3 min voor de noodzakelije in ternationalisatie van het concern ten laste van de re sultaten komen, zo heeft de raad van bestuur bekend ge maakt. De herstructurering van de machines- en systeemgroep houdt o.m. in het afkappen van verlieslatende activiteiten. Zoals eerder bekend gemaakt zal dat bij Heemaf in Hengelo een groot verlies aan arbeids plaatsen tot gevolg hebben. De herstgructureringskosten, die na aftrek van bijzondere baten f 5 min bedragen, zullen als voorziening ten laste van het resultaat over 1979 worden ge bracht. Zoals in oktober al werd aangekondigd, komen die kosten bij het toen bekend gemaakte verlies voor het lo pende boekjaar van 15 min. De raad van bestuur heeft nu tevens een duidelijker beeld gekregen van de verliezen die dit jaar bij Reiss en Co. gele den zullen worden. Naar ver wachting zal het gaan om een bedrag van 7 a 8 min na belastingen. Na afboeking van het totale verlies van ca. 30 min bedraagt het eigen vermo gen van het Holec-concern f 200 min. Om de herstructureringsplan nen maar ook de uitvoering van innovaties snel te kunnen verwezenlijken vindt op het ogenblik overleg plaats met het Ministerie van Economi sche Zaken. Conclusies hieruit zijn niet voor begin 1980 te verwachten. Holec zal naar verwachting over 1979, exclusief de handel sondernemingen, een omzet behalen van 580 min. Verge leken met 1978 wordt daarmee een stijging bereikt van 10 pet (incl. 3,5 pet uit acquisities). Thans is sinds het begin van dit jaar 568 min aan nieuwe orders geboekt. Vergeleken met dezelfde periode van 1978 betekent dat een verbetering met 15 pet. Zowel de stijging van de omzet als die van de orderontvangst is volgens de raad van bestuur voor een belangrijk deel te danken aan de toegenomen ac tiviteiten van Holec Projects BV, die zich ovér de gehele wereld bezighoudt met het ontwerpen en uitvoeren van industriële, agro-industriele en electrificatieprojecten De overige nieuwe activiteiten leveren een bevredigende bij drage aan- de groei van omzet en orderontvangst. Ennia Het verzekeringsconcern En nia NV heeft door aankoop op de beurs in de loop van 1979 haar aandelenbezit in Algeme ne Bank Nederland uitgebreid tot iets meer dan 5 pet van het uitstaandfe kapitaal. Dit bezit, dat is opgebouwd met mede weten en instemming van de ABN, maakt volgens de raad van bestuur deel uit van de al gemene beleggingsportefeuille van Ennia en is bedoeld als duurzame belegging. Van 'Raaij Van Raaij Voertuigen uit Alk maar heeft uit Italië opdracht ontvangen voor de levering van 44 straatveegmachines. Met de order is bijna 5 min gemoeid, aldus het bedrijf. Uit andere Westeuropese landen zijn kleinere orders binnenge komen. De orderstroom bete kent ten opzichte van 1978 dat een vervijfvoudiging van de produktiecapaciteit nodig is. Hieraan wordt nu gewerkt. Van Reeuwijk NV Maatschappij voor Wonin ginrichting van Reeuwijk heeft tegen betaling in contan ten alle aandelen overgeno men van de Bruin WoonstatJ in Zevenaar. Deze overneming past geheel in de strategie van van Reeuwijk die is gericht op het verkrijgen van grote vesti- gingspunten op gunstige plaat sen, aldus van Reeuwijk. De Bruin heeft ongeveer 6000 m2 verkoopoppervlakte en boekte in 1978 een omzet van ruim f 10 min. De bonden oordelen gunstig over de overneming en de ondernemingsraad van van Reeuwijk heeft een posi tief advies uitgebracht. Alle medewerkers van de twee on dernemingen zijn ingelicht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9