broeiende ergernis over >eleid Katwijks college BBBB UW NIEUWE FIAT* RUIM GULDEN VOORDELIGER PLUS: PLUS: PLUS: 1 oorschotense Bloemen wijk oorlopig onderdak krijgt Zoeterwoudse Esther wint appel-tekenstrijd AADSFRACTIES IN ALGEMENE BESCHOUWINGEN Een miljoen voor restauratie Laurentiuskerk Wij Fiat-dealers pakken in december extra feestelijk uit: LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA 7 )RSCHOTEN De buurtvereni- Bloemenwijk/Boschgeest krijgt het gemeentebestuur een voorlopig erdak in de vorm van een bouw- In haar brief van 26 juli had de iging de gemeenteraad om subsi bij de aankoop en de plaatsing van bouwkeet gevraagd. De aankoop- ten van de keet bedragen 2000 gul- de kosten om het gebouwtje te itsen en aan te sluiten zijn 18.000 len. Burgemeester en wethouders ben de raad voorgesteld 18.000 gul den beschikbaar te stellen voor de rea lisatie van het nieuwe onderkomen. De huur van de grond komt voor rekening van de gemeente. De keet is slechts een tijdelijke oplossing. Het college zag geen mogelijkheden om op korte ter mijn een meer definitief onderkomen te realiseren. De gemeenteraad beslist vrijdag over het voorstel. De buurtvereniging Bloemen wijk/Bosch geest schrijft in haar doelstelling dat zij in haar buurthuis gelegenheid wil geven tot vorming en ontspanning. Hierbij wordt gedacht aan kinderopvang, huiswerkclub, taallessen, koffiebijeenkomsten enz. enz. Met het verstrekken van het krediet van 18.000 gulden rekent het college er op dat de vereniging zelf een deel van de werk zaamheden uitvoert. De vereniging Bloe men wijk/Boschgeest is de eerste wijkver- eniging die over een eigen accommodatie beschikt. Mochten er meerdere 'schapen' volgen dan hoopt het college met de reeds bestaande accommodaties aan de vraag te kunnen voldoen. DERDORP In de Lei- orpse dorpskerk treedt ivond op het Rijnlands stelijk Mannenkoor op.. Mncert vindt plaats in het tr van de traditionele tuitvoeringen die het koor jaar in Leiden en Leider- i verzorgt. Aan het concert dt medewerking verleend de Amerikaanse sopraan iy Gilliland. DERDORP De jaar- volkskerstdienst in Lei- lorp wordt dit jaar gehou- op zondag 16 december in cheppingskerk in de Poel- Ai tlaan. Aan het gebeuren anjdt meegewerkt door de orij van de Scheppings- jei en door het kinderkoor ^de Meerburgparochie. De lienst begint om 17.00 ÏERSWOUDE - Het ;eJ 'Zang en Vriendschap', iej koperensemble en de or ganist Henk van de Boven- kamp verlenen medewerking aan de kerstzangbijeenkomst op vrijdag 21 december. De kerstzang wordt gehouden in de Gereformeerde kerk te Ha- zerswoude-dorp en begint om 20.00 uur. Pastoor De Jong van de Engelbewaarderkerk houdt een meditatie. Declama tie en samenzang OEGSTGEEST Het we reldberoemde koor 'The Lon don Choral Society' geeft op uitnodiging van het K&O in Oegstgeest op vrijdag 14 de cember een concert in de Wil- librorduskerk in Oegstgeest. Op het programma staan wer ken van Britten, Bach en Buil. Het koor staat onder leiding van de Engelse dirigent Nico las Cleobury terwijl de so praan Julia Dewhurst en de organiste Margaret Phillips hun muzikale medewerking zullen verlenen. Het concert begint om 20.15. Toegangsbe wijzen zijn tegen betaling van 3 gulden verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen en aan de zaal. LEIDERDORP De Leider- dorpse postduivenvereniging 'De Rijnklievers' houdt op 15 en 16 december haar jaarlijkse tentoonstelling in de kantine van de Verenigde Touwfabrie- ken aan de Zijldijk. De 325 ten toon gestelde duiven worden gekeurd door keurmeester Ter Haar uit Voorschoten. Zondag middag vindt een gratis verlo ting plaats. De expositie wordt zaterdagavond om 19.00 uur geopend en is ook op zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur te bezichtigen. VOORSCHOTEN In de expositieruimte aan de Molen laan 3 in Voorschoten vindt van 14 tot en met 21 december een tentoonstelling plaats. Op de expositie zijn tapijten, sto la's, aquarellen, etsen, zeef drukken, keramiek en beschil deringen te bewonderen die zijn vervaardigd door een zes tal kunstenaars. De tentoon stelling wordt morgenavond om 20.30 uur geopend door de kunsthistorica Henriëtte Hoge- wind. De tentoonstelling is al leen op vrijdag, zaterdag en zondag geopend en wel van 11 tot 17 uur. Het Mallegat onder hypnose TWIJK Het Katwijkse Open Jonge- Centrum staat morgenavond in het te- van hypnose. De hypnotiseur Herman f, werkzaam in een psychiatrische in- iting, vertelt in het Mallegat over de Ir wetenschappelijke kant van de hypno- Saken als zelf- of groepshypnose komen 'bij aan de orde. fijdagavond is zoals gewoonlijk ingeruimd het „muziekkafé". Iedereen kan deze >d een stukje muziek produceren, mits dit tevoren bij de programmagroep is opgege ven. Zaterdag 15 december treedt de new- wave-groep „Willy Nilly" op. De muziek die gebracht wordt is afwisselend energiek, snel en technisch perfect. „Willy Nilly" heeft zowel een radio-optreden als een landelijk toernee achter de rug. Zondagavond wordt de bekende film „Stavinsky" gedraaid met Jean Paul Be- lmondo in de hoofdrol. Deze film geeft een goed beeld van de jaren dertig in het door crisis en corrupties geplaagde Frankrijk. Alle avon den beginnen om 20.30 uur. Het Mallegat ligt aan de Voorstraat, met de ingang in de Zuid straat. Leiderdorp treedt op tegen illegaal verbouwen LEIDERDORP De eigenaar van het pand Hoofdstraat 230 waarin illegale bouwactivitei ten plaatsvinden (zie onze krant van gisteren), krijgt van de gemeente één week de gelegenheid een bouwvergun ning aan te vragen. In een spe ciale brief die vandaag het ge meentehuis heeft verlaten wordt hij daartoe gesom meerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren besloten de nodige maatrege len te nemen teneinde de ont wikkelingen met betrekking tot de bestemming van het pand in de hand te kunnen houden. Wanneer de eigenaar aan de eis van de gemeente geen gehoor geeft loopt hij het risico van een proces verbaal wegens de overtreding van de woningwet. Het is overigens niet de eerste keer dat het bewuste pand in opspraak is. Zo zijn er plannen geweest voor de vestigiging van een discobar die voor de nodige onrust in de buurt heb ben gezorgd. Door een halssta- rige houding aan te nemen in zake de te verlenen vergun ningen heeft het college dit weten te verijdelen. Recente lijk werd, zoals bekend, een vergunning voor een restau rant aan de heer D. J. Banen geweigerd op grond van de te verwachten parkeeroverlast. soonshuishoudens. Al wijst de SGP vormen van alternatief samenwonen af. Extra aandacht vroeg de woordvoerder van het CDA voor het funktioneren van de politie en haar apparaat. De heer Vink stelt dat de fraktie mede-verantwoordelijk is voor het politiebeleid. „Niet dat de raadsleden als een stel betwe ters aan de kant moeten staan", aldus J. Vink, maar, „ook hier wil de CDA-fractie deskundigheid en democratie in de juiste relatie hebben, m.a.w. in de bestuurlijke aan gelegenheid van de politie moet de raad gekend en ge hoord worden". De PvdA/PPR vindt dat het aanstellen van een energie ambtenaar belangrijker is dan de aanstelling van een vierde milieupolitie-funktionaris. Volgens D. van Duijn ligt op het vlak van voorlichting en informatie over energie-bespa rende middelen, een uitgebrei de taak voor een gemeentelij ke funktionaris. Aeresteijn zet kerststerren in voor Cambodja LANGERAAR De zesde klas van de Rooms Katho lieke lagere school 'Aeres teijn' uit Langeraar, ver koopt zaterdag 15 december van 13.30- tot 16.00 uur kerst sterren voor Cambodja. De opbrengst van de plantenac- tie gaat naar het 'Tear Fund' dat zich volledig inzet voor het lenigen van de nood in Cambodja. Behalve enkele plantenstallet- ies komen de kinderen ook langs de deur. De prijs van één kerstster is drie gulden en vodr twee kerststerren behoeft er maar vijf gulden voor be taald worden. Het geld wordt door Tear Fund' gebruikt voor het zenden van medicij nen naar Cambodja. Burgemeester Detmers (1). en hoofdonderwijzer J. Vink met Esther bij een doos ge wonnen appels. ZOETERWOUDE Voor de derde maal is de Aloysius- school in de prijzen gevallen bij de appel-tekenwedstrijd. Vierde klasser Esther Deute- kom wist met een uitstekende tekening met marcherende kinderen een tweede prijs in de wacht te slepen. Een en an der betekende grote feest vreugde op de Aloysiusschool. 'Iedereen was er gisteren getui ge van dat Esther op alle mo gelijke manieren in het zonne tje werd gezet en als beloning uit handen van burgemeester Detmers een horloge ontving. Met het zingen van het school lied en enkele andere liederen verdienden trouwens alle kin deren dankzij Esther drie ap pels. Enkele klasgenoten van Esther benadrukten in een to neelstukje nog eens dat het verdraaid belangrijk is om verstandig te snoepen. De appeltekenwedstrijd over het onderwerp „snoep verstan dig, eet 'n appel, want appels zijn goed voor de tanden!", wordt elk najaar georgani seerd. Dit jaar hebben meer dan 200.000 kinderen aan de wedstrijd meegedaan. Per klas mocht één tekening worden ingezonden en de jury stond voor de moeilijke taak om uit de vele duizenden tekeningen de 42 beste te kiezen. De te kenwedstrijd is een initiatief van het ivoren kruis. Van deze organisatie zaten dan ook in de jury de heer J. Weevers en tandarts L. J. Backer. Voorts maakten mevr. H. Rijneveld- v. Dijk (van het voorlichting sbureau voor de voeding), mevr. A. Verheul (centraal bu reau van de tuinbouwveilin gen) en de heer J. Visser (Al gemene Nederlandse Onder wijzers Federatie) deel uit van de jury. RIJNSBURG De kerkvoogdij van de (Grote) Laurentiuskerk in Rijnsburg kan waarschijnlijk op korte termijn beginnen met de restauratie van het eeuwenoude ge bouw waarin onder meer Graaf Floris de Vijfde begraven is. Vorige maand heeft het ministerie van CRM laten weten voor bijna 400.000 gulden te willen bijdragen in de res tauratiekosten. Op basis hiervan zullen ook de provincie Zuid- Holland en de gemeente Rijnsburg een subsidie verlenen, tot bijna het gehele restauratiebedrag. De restauratie de een ruime miljoen gulden kost, zal worden uitgevoerd door de Santpoort- se aannemer Holleman. Het werk dat ongeveer anderhalf jaar duurt, zal in januari beginnen. Aanleiding genoeg voor de Hervormde Ge meente om op 3 januari een aantal inzameling sacties te starten, om te beginnen met een oud- papieractie. TWIJK De algemene chouwingen die de zes Kat- kse fractievoorzitters van- Idag uitgesproken hebben, 1 grimmiger dan men de tste jaren gewoon was. On- de vriendelijke bewoor- gen, die in de broederlijke ;r van de Katwijkse ge- entepolitiek een goede ge- onte zijn, komt een groeien- ergernis over de handelwij- van het college van burge- ister en wethouders te rschijn. In de ogen van bij- alle fractievoorzitters be lt het college te veel het eid, zonder in een eerder lium meer alternatieven uit werken, of de adviescom- sies te raadplegen. algemene beschouwingen en ieder jaar de raadsfrac- de gelegenheid het ge- ntebeleid, in het licht van legroting voor het volgend te toetsen aan de wensen uzichten van de eigen frac- De traditie hierbij is dat de e lijnen en tendenties be ken worden, zonder dat men zich in details verdiept Een aantal lijnen die vandaag bij de sprekers parallel leken te lopen, waren de ongerust heid over beleidsvorming van de gemeente en de ophanden zijnde inventarisatie van het welzijnswerk. Fractievoorzitter J. Vink (CDA) kon de zichzelf gestelde vraag, of de raad wezenlijk in vloed op de beleidsvorming in de gemeente heeft maar met een schamel ,ja" beantwoor den. Ook de heer Van Mierlo ;Gemeentebelangen/D'66) stel de dat zijn fractie zich het laatste jaar nogal eens overval len voelde door het college van burgemeester en wethou ders. Een ander bezwaar is, zo vervolgde drs. H. van Mierlo, dat bij de plannen van b en w de alternatieven meestal ont breken, zodat ideeën vanuit de commissies door het college met „dat zal te veel tijd gaan kosten", weerlegd worden. Al gemeen komt de vraag aan de fracties neer, op het in een vroeger stadium betrekken van de raad, en dus de com missies, bij het maken van de plannen. Het komend jaar zal in het te ken van de ontwikkelingen van het gemeentelijk welzijns beleid staan. Vandaar dat dit punt ruime aandacht kreeg bij de vandaag gehouden algeme ne beschouwing. Ook hierbij werd speciale zorg voor het betrekken van de burgers bij de besluitvorming vereist. Al leen K. van der Meij (SGP) pleitte voor voorzichtigheid en zorgvuldigheid wat betreft in spraak. „Niet alles wat, ver houdingsgewijs, door een klein percentage van de bevolking wordt gewenst, kon verwezen lijkt worden", aldus Van der Meij. Dirk van Duijn (PvdA/PPR) vindt dat de financiële positie van de gemeente uiterst ge zond is. Alleen vraagt hij zich af, of het nu al geraamde over schot van 1,5 miljoen gulden over de begroting van 1980, er niet op wijst, dat het één en ander aan de burgers onthou den wordt. De PvdA /PPR is van mening, dat de inkomsten en uitgaven elkaar in even wicht dienen te houden. Over schotten dienen, volgens de fractieleider van de PvdA /PPR, besteed te worden aan nieuw beleid. Ook het hoofdstuk emancipatie kreeg ruim aandacht in de gehouden beschouwingen. Volgens D'66/Gemeentebelangen moet voor Katwijk een bepaalde, ei gen strategie uitgewerkt wor den. De filosofie daarachter is, dat voor Katwijk een bijzonde re achtergrond geldt. Zij stel len het college dan ook voor, om wethouder N. Parlevliet (CDA) te belasten met emanci patiezaken, bijgestaan door een commissie waarin onder anderen vertegenwoordigers van de Vrouwenraad als advi seurs zitting nemen. Wat be treft de woningbouw is de Katwijkse gemeenteraad een sluidend van mening, zij het met verschillende achtergron den, dat er te weinig is gedaan aan het huisvestingsprobleem van jongeren en 1 en 2 per- 3004000 terrein aan de Sixlaan, waar de bouwkeet voor de buurtvereniging wordt geplaatst. Honderden guldens voordeel Lelden: KOREVAARGARAGE B.V. Korevaarstraat 19. Tel. 071-142146 Leiden: AUTOMOBIELBEDRIJF H. HUISMAN B.V. Levendaal 80. Tel. 071-144345/071-122962. Katwijk aan Zee: AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF SEINPOST B.V. Showroom: Nassaudreef 38. Tel. 01718-71135 laat het u voorrekenen bij: Noordwljk: AUTOBEDRIJF BEUK B.V. Golfweg 19. Tel. 01719-19213 Voorhout/Sa ssenheim: AUTOBEDRIJF BEUK B.V. Loosterweg 2. Tel. 02522-12488. afc Het prijsvoordeel geldt uitsluitend voor: FiatRitmo:f300-, Fiat'131 diesel en 132 diesel: f 500.-. Fiat 132 2000. 5 versn.: f 500,-. Rat 132 2000 auto maat: f1000.-. Alle vermelde bedra gen zijn incl. BTW. Deze Fiat-dealer aktie loopt t/m 27 december 1979, en geldt zolang de voorraad strekt Het voordeel om straks een Fiat 1980 te rijden, waarvoor u nu een Het voordeel van een zeer aantrekkelijke inruilprijs voor uw huidige auto. ongeacht welk merk. Dat kan u nog eens honderden guldens opleveren. Het voordeel van nü kopen. Want de 1980-pnjzen zullen o.a. dooreen belastingmaatregel aan zienlijk hoger worden dan nu. Alweer een belangnjk pluspunt voor u. gereduceerde pnjs betaalt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7