Munneke's verzamelreizen indigden in het gerommel van Raderend Afghaans onheil rotest tegen vorming ndersteuningsinstituut Matiging werknemers leverde niets op" *|,EN NU NAAR HUIS; ZO VLUG MOGELIJK ijsbergen en Van Hanegem helpen eestelijk gehandicapte sporters Voorzitter Voedingsbonden FNV Cees Schelling: ^[AD/REGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA 5 all Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. uit ,Als u deze brief el*1 jntvangt zullen wij 'l d Afghanistan, naar ik loop, allang verlaten dathebben". Dat zegt nogal tvat, als je een •uvruchtbare verzamelreis g ichter de rug hebt en Ha 10g even wat zou willen iitblazen. Maar zo niet Irs. Roelof J. Munneke, le Leidse g, nuseumconservator, die >p dat moment niet wist ïoe vlug hij naar 1 .Volkenkunde" terug Iztou kunnen keren. Het ivas in de dagen vlak na le Afghaanse .paleisrevolutie", een aartje terug. Het •ommelde tussen de Dergep aan alle kanten in ?n Munneke met vrouw n i Vlieke hield het voor »ezien, daarvan "getuigend in een laatste j0. )rief aan directeur dr. ili 3ott. Een mooi en Doeiend land, maar je vas en bent er je ïd® ;oekomst niet zeker. ^mVlak voordat hij in aarECabul op het vliegtuig et laar Europa zou stappen k stonden de kratten met iej! verzamelde voorwerpen 'allbp de truck naar o"( Nederland te wachten, n ,maar op dat punt kan vcjer nu weinig meer uit de -t ihand lopen. We gaan maar vast. Gelukkig wel Een erg prettig idee 'Ok, gelet op het snel taderbij komen van de jk, bpbouwwerkzaamheden «hi^oor de bazaar - entoonstelling in '80". lunneke had de collecties an drie jaar samengevoegd, lateriaal genoeg om ruim iwintig verschillende ambachten en takken van ^mandei te presenteren. Maar iet onheil diende zich aan: .ik heb het idee dat de ituatie hier momenteel in in hoog tempo verslechtert, n het noorden en ioordoosten zijn opstanden litgebroken. Volgens de aatste geruchten zouden er ovendien al enkele ientallen Russen zijn Als het eens flink geregend had, zag een Afghaanse bazaar in het noorden er aldus uit gedood. Veelzeggend is ook, dat de avondklok weer is ingesteld. Verder priemen de zoeklichten opnieuw zenuwachtig over de oude en nieuwe stad. Ik heb het zien aankomen". En Roelof Munneke had het goed gezien, zoals nu achteraf blijkt. Als hij z'n verzamelactiviteiten een paar maanden later had ontplooid, zou er waarschijnlijk geen grote bazaar - expositie te zien zijn, volgende maand in Leiden. De regeringswisseling had zich voltrokken. In plaats van portretten van het oude staatshoofd waren nu afbeeldingen van de nieuwe machthebber opgehangen. Verhoging hier en daar van de militaire paraatheid, nachtelijk patrouilles in Kabul; om 11 uur binnen zijn, met de kippen op stok, en dan die zoeklichtenbundels. „De stemming in de hoofdstad is niet bepaald optimistisch te noemen. Het aantal „adviseurs" uit het noordelijke buurland is aanzienlijk toegenomen en op commercieel gebied is er een duidelijke malaise. Importen lopen nog door voorzover ze dateren van vöör de machtswisseling. Daarna schijnt er vrijwel niets meer in het buitenland te zijn besteld. De nieuwe regering heeft bij decreet alle leningen van kleine boeren, pachters en handwerkslieden ongeldig verklaard. Iemand die in het verleden van een particulier geld heeft geleend, hoeft dat geld niet meer terug te betalen. Het probleem is alleen, dat daarmee 95 procent van de plattelandsbevolking voor de toekomst zijn geldschieters kwijt is. Geen enkele particulier zal nog geld willen lenen onder de gegeven omstandigheden en de landbouwbank bestrijkt naar alle waarschijnlijkheid niet meer dan 5 procent van de plattelandsbevolking". Nee, dat was nog eens wat anders dan moeders pappot in de lage landen. Daarbij nog strubbelingen met het verlengen van visa. Alleen de argumentatie van de Munneke's dat zij een tentoonstelling over Afghanistan aan het voorbereiden waren bood nog soulaas. „Opvallend", schrijft Munneke, „dat men veel sterker dan vroeger toeristen in de stadscentra probeert te houden. Men schijnt o.a. bevreesd te zijn voor gesprekken met Afghanen die in de richting van de politieke toestand zouden kunnen gaan". Doch laten we even zien hoe Roelof Munneke zijn dagen in Mazar - i - Sharif doorbracht. Men zit aan een restauranttafeltje. „Zo af en toe komt er een zuchtje wind voorbij, er is nog schaduw en verder is hier een postkantoor waar je postzegels kunt krijgen en waar je op zo'n manier met Kabul kunt telefoneren dat je aan de andere kant van de lijn iets meer hoort dan „hallo.., hallo „Het is hier wel wat warm, half augustus. Laagste temperatuur in onze-, hotelkamers 22 graden 's ochtends vroeg. Midden overdag in de schaduw zo'n 38 graden en in de zon, uit de wind, zitten we ergens rond de 50 graden Celsius. Maar (de maand Ramazan is net begonnen) de hele dag zonder water, zonder thee en zo, is nog wel een heel andere kwestie. Soms is op een enkele plaats nog spaarzaam een limonadetje te koop - water drinken we niet als er niet een chloorpilletje van onszelf in is gegooid in verband met infectiegevaar. En, waar ik niet op had gerekend: de mensen zijn zeer tolerant tegenover drinkende buitenlanders Overigens zijn verzoeken om een paar bezoeken aan plaatsen te mogen brengen afgewezen. Maar we gaan er nog wei heen, als onnozele onwetende toeristen". Mooie onwetende toeristen Munneke is in elk geval in zijn kraag gepakt toen hij in Andkhui bezig was met een reconstructie van de oude overdekte bazaar die enkele tientallen jaren geleden is afgebroken. „Het zag er op papier prachtig uit. Toen zijn we systematisch door het ruïneveld gaan lopen en vervolgens ging het mis. Er stopte een politiejeep met een politieofficier: of we toestemming uit Kabul hadden om daar bezig te zijn. Kabul had geen bezwaren tegen ons bezoek aan Andkhui, maar dat haalde bij deze man niets uit. Het districtshoofd moest maar beslissen wat mocht of niet mocht. We gingen bij die figuur op „audiëntie" en mochten niet doorgaan, we mochten niet eens in het gebied van de oude stad terugkomen. Ons plezier in Andkhui was grondig bedorven en we reisden door naar Maimana. Overigens, gisteravond in Aqcha een dergelijke ervaring. We lagen al in bed toen er geklopt werd. Politiechef, assistent en soldaten met geweren. Ze wilden met me praten. Me aangekleed en naar de ingang van het hotel gegaan. Politiemensen met bandelieren vol kogels. Niet onvriendelijk, maar wat had ik in de bazaar gedaan Dat wilde men weten". Vorig jaar was Roelof ook bezig geweest met het inventariseren van de ambachten in de bazaar, maar toen bleef dat onopgemerkt. De politieleiding was blijkbaar veranderd inmiddels. En nu maar uitleggen dat we gewone toeristen waren met belangstelling voor ambachten in de bazaar. Ze begrepen het niet erg, maar na een telefoongesprek met het districtshoofd liep het met een sisser af. Ik moest mijn aantekeningen laten zien en die leken vrij onschuldig. Ik had wel bladen uitgezocht waarop geen tekeningen stonden. Enfin, de club marcheerde weer af. Gisteren, tussen haakjes, wel een prachtige complete hoofdtooi van een Turkmeense bruid in handen gekregen. Op zo'n gaaf geheel had ik niet durven hopen. Verder onderhandel ik momenteel over enkele Turkmeense sieraden van topklasse. Ik weet nog niet precies hoe alles gefinancierd moet worden, maar er zijn van die dingen die je niet mag laten gaan". Nog een paar dagen en dan door naar Tashqurghan, de plaats met nu definitief de laatste traditionele overdekte bazaar van Noord - Afghanistan. Na verloop van een paar weken terug naar Iran, waar de sjah toen nog geen toebereidselen voor z'n vertrek maakte, ofschoon het toen al ook daar geen koek en ei meer was. Roelof wilde er nog een paar dagen aan het werk in de bazaren van Qazvin en Qom (nu de zetel van meneer Khomeiny). Er zijn iraanse bazaarsteden (o. a. Shiraz) die in het verleden een functie hebben vervuld die sterk verschilde van die in Noord - Afghanistan; "in Iran waren in de bazaar de groothandelsfunctie en de internationale handelsfunctie veel sterker vertegenwoordigd dan in Noord - Afghanistan". Roelof J. Munneke, die hoopt dat „in het museum de zaken naar wens verlopen" zet een punt achter zijn verhaal. Een maand later zat hij gans opgelucht in het vliegtuig, op weg naar het museum. Misschien dat u volgend jaar, als u die meer dan terdege voorbereide tentoonstelling in het rijksmuseum voor Volkenkunde komt bekijken, iets van de omzwervingen van Roelof Munneke zult terugvinden en zult proeven hoe oorspronkelijk het allemaal is en hoe het stof en al die ervaringen niet in zijn kouwe kleren zijn gaan zitten. Op één van zijn tochten (hier van Faizabad naar Kunduz) kwam Roelof Munneke dergelijke „passages" tegen; een ondergraven bergweg, die eerst hersteld moest worden voordat men met de terreinwagen verder kon rijden. Hij is er doorheen ge komen en de meegenomen „souvenirs" zijn op de expositie straks ongetwijfeld te rug te vinden. LEIDEN Wim van Hane gem en Wim Rijsbergen ko men zaterdag 15 december naar Leiden om een steentje bij te dragen aan de mani festatie Docos Varia '79 ten behoeve van de geestelijk gehandicapte sporters van 'Club 58'. De twee voetbal lers spelen om twaalf uur een partijtje ping-pong, waarna de spelers van Do- cos beginnen aan vieren twintig uur non-stop tafel tennis. Ook burgemeester A.J. Vis zet zich in door de eerste bal van het Engelse spel 'Aunt Selly' te werpen. Bram Owel, Cock Janson en Joop van Tol zijn de initiatief nemers van de actie. Twee jaar geleden werd al een dergelijke Joop Riethoven en Ad Poulis- happening georganiseerd, maar toen was de opbrengst bedoeld om de clubkas van Docos te spekken. Dit jaar ech ter komt het vergaarde bedrag het streefbedrag is vijfdui zend gulden geheel ten goe de aan de geestelijk gehandi capten van Club '58. Behalve tal van sport- en spe lactiviteiten hebben de organi satoren ook gezorgd voor de nodige muzikale begeleiding. Het muzikale hoogtepunt moe de folk-musicus Davie Flet- chet gaan vormen. Zaterdag om kwart over vier treedt de Schot met Rex Reason en en kele vrienden op. Als alles volgens plan verloopt, komen wethouder D.J. Tesselaar, sen uit in de zogenaamde pro- minentenwedstrijd. Het groot ste deel van het beoogde be drag moet uit de verkoop op de variamarkt binnen komen. )EN Het bestuur en de staf van de •lieke stichting voor club- en buur twerk „Inde Vroolijcke Arke" heeft bij incollege en de gemeenteraad ernstig ge- esteerd tegen de plannen om de Wel- npaad en de Leidse Jeugd Actie samen te en tot één ondersteuningsinstituut. Vol de stichting wordt met dit plan de vi de iie bestuur en deelnemers van de LJA la^en eigen ondersteuningsinstituut gedu- e circa twee jaar hebben ontwikkeld, er meer ter zijde geschoven, bestuur en de staf van „Inde Vroolijcke i" stelt dat op geen enkele wijze rekening n houden met de verlangens van deelnemers de LJA in het concept-besluit van het col lege over de vorming van het ondersteuning sinstituut, dat aanvankelijk gisteravond in de gemeenteraad ter sprake zou komen, maar dat naar een volgende vergadering werd verscho ven in verband met de veelheid van agenda punten. Met het overnemen van dit concept-be sluit door gemeenteraad wordt, volgens de stichting, op geen enkele wijze het sociaal-cul tureel werk in Leiden gediend. De gemeente raad zou er, aldus de stichting, beter aan doen alsnog een voor de deelnemers van de LJA herkenbaar eigen ondersteuningsinstituut met centraal daarin een gezamenlijke belangenbe hartiging met waarborgen voor onafhankelijk heid ten opzichte van de gemeentelijke over heid, in het leven te roepen. ADVERTENTIE Stijlvolle kerstcollectie damesmode. Als u de feestdagen extra modieus en sfeervol wilt vieren, dan vindt u bij Total Woman een stijlvolle kerst collectie. Kleding die helemaal past bij het bijzondere karakter van deze feestelijke dagen. Zowel voor het intieme kerstfeest als voor een formele nieuwjaarsreceptie. Total Woman biedt u een collectie die helemaal aan uw wensen tegemoet komt Total Woman. Botermarkt 14. Leiden. LEIDEN „Vanaf het kabinet Den Uyl wordt de werknemers al voor gehouden dat ze moeten matigen om de werke loosheid tegen te gaan. Zij zijn best bereid om iets voor de werkgele genheid op te offeren, maar ze moeten wel re sultaten zien. Ondanks alle beloftes die door de regeringen zijn gedaan, hebben de werknemers nog geen enkel rende ment gezien van de ma tiging van de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Ik kan gerust zeggen dat we ons daardoor behoor lijk belazerd voelen, en dat is dan nog zacht uit gedrukt", aldus ver klaarde Cees Schelling, voorzitter van de Voe dingsbonden FNV gis teravond op een receptie ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de afdeling Leiden van de Voedingsbonden FNV. „Gelukkig zijn de werknemers tegenwoordig goed bij hun verstand en hebben ze bijtijds ingezien dat hun matiging geen resultaat oplevert. Van daar ook dat de Voedingsbon den FNV naast de prijscom pensatie een reële loonsverho ging van twee procent bij de onderhandelingen zullen blij ven nastreven'aldus de vak bondsbestuurder. De werkeloosheid is volgens Schelling niet op te lossen met een kortere werkweek, ver vroegde uittreding en meer vakantiedagen. „Wel is het een bestrijdingsmiddel en daarom zullen er voor moeten ijveren. Ik geloof dat juist door de steeds verder voortschrij dende automatisering een kor tere werkweek, vervroegde uittreding en dergelijke van zelf zullen moeten worden in gepast", aldus de heer Schel ling. „Ik hoor de laatste tijd nog wel eens dat de eensgezindheid binnen het FNV niet zo groot zou zijn. Wij hebben 1,2 mil joen leden en ik moet zeggen dat ik blij ben dat ze niet alle maal hetzelfde denken. Als Voedingsbonden luisteren we niet alleen naar wat de leden zeggen, maar we proberen ook iets voor ze te doen. Tot nu toe zijn we zeer tolerant geweest jegens de ongeorganiseerden, zij hebben evenveel voordeel gehad als de vakbondsleden. Maar dat kan zo niet blijven. Degenen die niet aangesloten zijn bij de bond moeten straks niet vreemd opkijken als er al leen voor de leden wordt gewerkt", waarschuwde de vakbondsvoorzitter tenslotte. De afdeling Leiden van de Voedingsbondenbonden FNV werd op 25 oktober 1894 opge richt als de Bakkersgezellen- bond „Verbetering zij ons Streven". Met de oprichting van deze bond werd in feite de grondslag voor de huidige Voedingsbonden FNV gelegd. De Leidse Voedingsbond heeft door de sluiting van de Leidse Broodfabriek en de Juweel bakkerij de laatste jaren aan belang ingeboet. De voorzitter meldde niettemin dat de bond in het boekjaar 1978 50.000 gulden aan achterstallig va kantiegeld binnen moest halen en dat er ruim vijftig onrech tmatige ontslagen door ingrij pen van de bond werden te ruggedraaid. „Ik verwacht dat dat dit iaar nog wel meer zal zijn", aldus voorzitter P. Ou-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5