Grondige opknapbeurt hard nodig voor kerk van Hoogmade PINKELTJE BOEKEND mm JÉ College Ter Aar voor kabelteevee Alphense kabelteevee niet op PTT-toren de originele HAAL HET BÜDIGROS Nog onzekerheid over subsidie van 3,5 ton Gezondheidscentrur ^jg|j| ym Alphen definitief van de baan Financieel beleid Rijnoord in strak: keurslijf geperst Woningbouw op plek Zwaantjeskerk ri E G i O LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA l_ HOOGMADE De uitvoe ring van een broodnodige res tauratie van de Nederlands hervormde kerk aan de Kerk straat in Hoogmade komt met rasse schreden naderbij. De kerkvoogdij heeft van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg het bericht ont vangen, dat de voorgedragen architect - die de leiding van de restauratie moet hebben - door hen is aanvaard. De res tauratie, waarbij onder ande re een vrijwel geheel nieuw dak op de kerk moet komen en de muren inwendig onder handen genomen worden, is voorlopig begroot op f 350.000. Sinds een jaar of vier is de kerkvoogdij van Hoogmade druk doende om te komen tot restauratie van haar vergader plaats, die voorkomt op de lijst van monumenten in ons land. Nu, na ongeveer een kwart eeuw, is het uit 1729 daterende gebouw opnieuw aan een grondige opknapbeurt toe. Doorslaande muren hebben inwendig het pleisterwerk dermate aangetast en ook het plafond in een zó slechte toe stand gebracht, dat bezoekers voortdurend met neervallende kalkdeeltjes worden gecon fronteerd. Het dak van de kerk is bovendien onbeschoten en dat heeft tot gevolg dat de wind vrij spel heeft en het toch al slechte stucplafand niet onbelangrijk aan de weersin vloeden wordt blootgesteld. De nodige kleine onderhoudskos ten (schoonhouden, het repa reren van gaten of het ver nieuwen hiervan) heeft de kerkvoogdij reeds in 1975 voor haar eigen rekening genomen. Geld voor de echte restauratie ontbrak en ontbreekt nu nóg. Vandaar een verzoek aan Mo numentenzorg om financieel bij te springen. Daarop werd aanvankelijk negatief gerea geerd, gewoon omdat de gel den op dat moment ontbraken. Subsidie Inmiddels heeft de kerkvoog dij gesprekken gevoerd met de Woubrugse burgemeester D. Brouwer de Koning, de archi tect en een afgevaardigde van Monumentenzorg. Dat gesprek heeft er onder andere toe ge leid dat de kerkvoogdij een brief liet uitgaan met een aan tal detailfoto's van de gebre ken. Ook kwam bij dat ge sprek naar voren dat een sub sidie voor het jaar 1985 een haalbare kaart zou zijn. Daar naast is een Leidse architect reeds aan de slag gegaan. Per 1 komen met een opzet van de uit te voeren werkzaamheden. Dat houdt in dat de kerkvoog dij nog dit jaar een verzoek om subsidie kan indienen. Wan neer op die aanvraag is gerea geerd hoopt de kerkvoogdij de gemeenteleden nader te infor meren. Men is in kringen van de Nederlands hervormde ge meente te Hoogmade ingeno men met het feit dat de te ma ken kosten voor wat het nu onder handen zijnde voorbe reidende werk - 15.000 - be gin volgend jaar alvast betaald kunnen worden. Wanneer de restauratie dan een aanvang kan nemen is nog niet te zeggen. Dat is onder andere afhankelijk van de tijd waarop de middelen bij Monu mentenzorg beschikbaar zul len komen, hetgeen gezien de grootte van het bedrag beslist niet uitzichtloos is. Van de be grote som van 350.000 moet de kerkvoogdij zelf 35.000 op tafel leggen. Ruim de helft van dat bedrag is beschikbaar, maar voor het overige wil men diverse akties gaan voeren. Daarbij rekent men in de eer ste plaats op vrijwillige bijdra gen van de gemeenteleden, die niet alleen in Hoogmade wo nen; ook de hervormden uit Oud Ade en Rijpwetering ker ken in Hoogmade. Jubileum Volgend voorjaar viert de kerk ook haar tweehonderd- vijftigjarig bestaan. Het was echter niet het eerste kerkge bouw in Hoogmade. Al in 1370 werd er in het dorp een kapel gesticht, behorende tot de pa rochie van Jacobswoude, een thans verdwenen dorp in de Vierambachtspolder onder Woubrugge. Ingevolge een pauselijke bul van 1438 werd deze kapel tot een zelfstandige parochiekerk verheven. In 1477 kregen de kerkmeesters van Hoogmade van de Utrechtse bisschop Davis van Bourgondië toestemming om voor vijfhonderd pond aan kerkgoederen te verkopen tot verbetering van de kerk. In 1534 gaf bisschop Willem van Enckevoirt toestemming om de eigendommen van de kerk met vierhonderd pond te be zwaren voor hetzelfde doel. De oude kerk, die in 1577 in gereformeerde handen over ging, werd in 1729 met uitzon dering van de onderbouw van het klokhuis gesloopt. Slechts het voetstuk bleef staan, waar- Een gedeelte van de zuidelijke gevel. Duidelijk Is te zien hoe grote stukken pleisterwerk van de muur zijn losge raakt. op men later een spits dak plaatste. Tot de afbraak in 1964 ten behoeve van de oprit van de Doesbrug deed het to- De hervormde kerk van Hoogmade, die hard aan een herstelbeurt toe is. renrestant onder andere dienst als spuitenhuis en gevangenis. Het was destijds het oudste monument in Hoogmade. Het baksteenformaat wees op het midden van de 15de eeuw. Zoals gezegd werd de oude kerk in 1729 afgebroken en bouwde men de huidige kerk op de fundamenten van zijn voorganger. Er staat: „Op den fondamente nadat sij regt ende waterpas gemaeckt sijn op te metselen." Alleen het priester koor bleef bij de herbouw van 1729 achterwege. In 1904 is op verzoek van ds. H. J. de Pree door de kerkvoogdij een con sistoriekamer aangebouwd. Op 1 mei 1730 werd de kerk in ge bruik genomen. Toen werd door Franciscus Fabricius, een Leidse predikant en voorzitter van de classis, de openingspre dikatie gehouden, welke in druk verscheen. De kerk is een rechthoekig bakstenen zaalgebouw met een houten klokkentoren boven de westelijke ingangsgevel. De ingang wordt gevormd door een natuurstenen poortje met het jaartal 1729 en het wapen van Comelis Sprongh, grond legger van de Stichting Erven Comelis Sprongh te Leiden, van welke instelling de kerk destijds eigendom was. Eenvoud Inwendig is het kerkje zeer eenvoudig uitgevoerd. Naast de kansel hangen twee borden met de namen van de predi kanten die de gemeente sinds 1818 gediend hebben. Op de preekstoel zelf ligt een fraaie Statenbijbel, een uitgave van Joh. Elzevier uit 1663. Deze bijbel werd onlangs met finan ciële hulp van de gemeente Woubrugge gerestaureerd. Tegenover de kansel hangen vier geslachtswapens. Het eer ste is een blauw schild met drie zilveren duiven en be hoorde aan de Rotterdamse fa milie Spronck. Het tweede wa pen, een zwart schild met twee zilveren vleugels, behoorde aan Cornelis van Campen, van 1726 tot 1739 ambachtsheer van Hoogmade. Het derde wa pen behoorde aan Mr. Nicolaas Ignatius Tiarck, van 1736 tot 1762 eveneens ambachtsheer van Hoogmade. Het bestaat uit een blauw schild met gouden achtpuntige ster en een aange zichtswassenaar. Het vierde tenslotte, een blauw schild met gouden jachthoorn en een groene boom, behoorde hoogs twaarschijnlijk aan de baljuw van Hoogmade uit de tijd van de bouw van de kerk. Van de diverse gratzerken noemen we die vóór de eerste pastoor van Hoogmade, Meyn- dert Aernoutszoon van Alc- kmaer, die op 71-jarige leeftijd op 29 juli 1471 te Hoogmade overleed. Op de zeker is de priesterkelk uitgebeiteld met de tekst; „Bidt voor sijne siele om Gods wille". Jarenlang heeft deze zeker voor de kan sel gelegen, maar tegenwoor dig ligt hij tegen de zuidmuur van de kerk. Door toedoen van ds. J. de Jong werd de kerk in de jaren 1954-1955 ingrijpend gerestau reerd. Supervisie hierover had de Leiderdorpse architect P. van der Sterre, die enkele ja ren eerder ook de Nederlands hervormde kerk in Woubrug ge had gerestaureerd. De klei ne gemeente van Hoogmade kon de restauratiekosten ook toen - zijnde 38.000 - niet al leen opbrengen. De immer ij verige ds. De Jong wist door vele predikaties elders sympa thie voor het kerkje van Hoog made en daarmee het benodig de geld los te krijgen. Geschenk Het zou een mooi geschenk voor de kerkvoogdij zijn wan neer bij de 250ste verjaardag van het kerkje definitief be kend zou zijn of men op subsi die kan rekenen en dat daarna dan spoedig een begin ge maakt kan worden met de werkzaamheden. Het is géén overbodige luxe; dit monu ment van Hoogmade móet be houden blijven. Zóveel inter essante oude objekten heeft het- dorp niet meer. ALPHEN AAN DEN RIJN De fraktie van de VVD te 1 phen aan den Rijn zal vandaag een voorstel indienen 4 het stichten van een gezondheidscentrum in Ridderveldj van „het beleidsplan" af te voeren. Dat maakte gisteravd in de commissie Algemene Zaken, H. den Duijn bekei Den Duijn zei dat, nadat wethouder J. W. Haanstra hadr ten weten dat ook de kruisverenigingen in Alphen, gé kans zien om zo'n gezondheidscentrum van de grond te len. Haanstra zei dat de kruisverenigingen hadden berekend dat aanloopverliezen 600.000,- zouden bedragen. Na 4 jaar zou I tijdstip zijn bereikt dat het gezondheidscentrum quitte zou gi|^ spelen. Den Duijn stelde daarop „dat op deze basis" geen zondheidscentrum zou kunnen worden gesticht. Hij zei dat gemeente „de voortrekkersrol" had vervuld zoals was afgesp ken in het beleidsplan, maar dat achter dit streven nu maar i punt moest worden gezet. H. Hopman vart het CDA maakte kend met het voorstel van Den Duijn in te zullen stemmen, A. van Geest van de PCA en L. Kleingeld van de PvdA uit kritiek op wethouder Haanstra. Volgens hen had deze nagela on om kontakt op te nemen met de STAG, een instantie die tot d a j heeft om gezondheidscentra te stichten. Van Geest meende het dan ook prematuur was om een gezondheidscentrum nu definitief te vergeten. Kleingeld noemde het „een misser" da geen gesprek met de STAG was gevoerd. Haanstra stelde dat wanneer de STAG zo geïnteresseerd zou é/r geweest in een Alphens gezondheidscentrum, de stichting (ac wel kontakt met hem zou hebben gezocht. Verder, zo zei Ha 1C stra, „hebben zowel de VVD als het CDA mijn terughoude heid op prijs gesteld". IC ALPHEN AAN DEN RIJN Het financiële beleid van ziekenhuis Rijnoord te Alphen aan den Rijn zal in strak keurslijf worden geperst. Uitgaven zullen voortij getoetst worden aan de door het COZ (Centraal Orgaan i kenhuistarieven) gestelde normen. Om met een schone te kunnen beginnen zal het totale verlies van de afgeloj£r jaren dat door de gemeente werd betaald, in zijn totalir( worden kwijtgescholden. Een en ander werd gisteravond in de commissie AZ medei^ deeld door de verantwoordelijke wethouder J. W. Haanstra. \tr gens Haanstra moet het in de toekomst mogelijk worden om verliezen van Rijnoord tot een minimum te beperken. DaarP- zal er over geplande uitgaven overleg gepleegd worden met fa DOZ die dan zal bepalen of de uitgaven verantwoordelijk ;ti en derhalve door haar zullen worden vergoed via de tariev Volgens Haanstra zal het COZ ook onverwachte tegenvall met terugwerkende kracht betalen. Buiten dit alles vallen uitgaven die door het COZ niet verantwoordelijk wor< geacht. Daarvoor zal de gemeente moeten blijven opdraaien J dat men vast zit aan een kontrakt van 25 jaar dat daarin vcpr ziet. Haanstra zei ook dat terugvorderen van het verlies niet rh; gelijk is. Indien het ziekenhuis „winst" zou gaan maken dan volgens hem het COZ de tarieven evenredig verlagen. Raadsleden hebben inmiddels aangedrongen om ernst te ma] met de plannen om aan hen enige zetels toe te kennen in Stichtingsbestuur om zodoende de gemeentelijke invloed te v groten. De direkteur van de GG en GD, Dr. Zwartendijk, gisteravond dat Rijnoord omstreeks 1985 over 204 ziekenhi bedden zal moeten kunnen beschikken. Nu telt Rijnoord er 1 e Als het ziekenhuis dan ook nog gemoderniseerd wordt en beschikken over „basis-specialismen" dan moet het zieken! in staat worden geacht „te kunnen draaien", aldus Zwartend m Overweldigende reactie o oproep voor gastgezinneix Noordierse kinderen HANS VAN DER WERELD Hazcrswoude/Koudekerk aan den Rijn Voor de kinderen (7 tot 9 jaar) uit Belfast, die van 27 december tot 17 januari in Hazerswoude en Koude kerk aan den Rijn een vakan tie zullen doorbrengen, heb ben zich voldoende gastgezin nen gemeld. De Hazerswoudse werkgroep van de stichting TER AAR In verband met de ver schijning van het eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkhe den van aanleg van een centraal an tennesysteem in regionaal verband en de daaraan te ontlenen conclu sies, is het college van Ter Aar van mening dat er aanleiding bestaat om te besluiten tot deelname aan de twee gemeenschappelijke regelin gen, die de invoering van het kabel net beogen. Eén omvat het begeer en de exploitatie van een gemeenschap pelijk ontvangstation voor radio- en televisie-uitzendingen in het Plas- sengebied en de Veenstreek. De an dere regeling wil voorzien in het dis tributiesysteem, nodig om de signa len door te geven aan kijkers en luisteraars in Ter Aar, Alkemade, Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Woubrugge en Ze venhoven. In oktober werd in Nieuwkoop een bij eenkomst belegd naar aanleiding van het eindrapport. Het Ter Aarse college is van mening dat een en ander een re geling voor ogen staat, waaraan ook in Ter Aar en Langeraar behoefte bestaat. Vandaar dat men de raad in overwe ging geeft te besluiten tot deelneming conform de concept-regelingen zoals voorgesteld in het genoemde eindrap port. Het college wil tevens graag over gaan tot de aanwijzing van een ge meentelijke vertegenwoordiger alsme de een plaatsvervangend vertegen woordiger. De raadsvergadering van komende donderdagavond moet over een en ander uitsluitsel geven. HAZERSWOUDE De commissie planologie en ruimtelij ke ordening* uit Hazerswoude gaat zich morgenavond tij dens een openbare vergadering in het gemeentehuis bezig houden met drie ingediende bouwplannen. Allereerst komt de vraag aan de orde of medewerking moet worden ver leend aan een aanvraag om op de plaats van de voormalige Michael (Zwaantjes) kerk woningbouw toe te staan. Het ligt in de bedoeling van de eigenaar van de grond de rest van de kerk (de toren is al gesloopt) onder de slopershamer te la ten vallen. Op de vrijkomende ruimte wil hij drie huizen bouwen. Deltabouw vervolgens heeft plannen om vervangende nieuw bouw te pleger! ter plaatse van de huizen Rijndijk 33, 35 en 37. De panden 35 en 37 zijn onbewoonbaar verklaard, maar het pro vinciebestuur heeft de door de gemeenteraad uitgesproken on bewoonbaarverklaring van Rijndijk 33 nietig verklaard, zodat het echtpaar Wortman er kan blijven wonen. Het wijkcomité Groenendijk heeft zich wat dit laatste aangaat ingespannen, om de echtelieden Wortman in staat te stellen in hun woning te kunnen blijven. Maar.... dit zelfde wijkcomité wil anderzijds maar wat graag dat er in de Groenendijk, waar de drie huizen zich bevinden, woningbouw wordt gepleegd- Wat dit betreft komt de Groenendijk in de commissievergadering nog één keer ter sprake, want de projectontwikkelaar Pieter van Ruiten BV wil aan de Molenlaan ook drie huizen bouwen. B en w hebben hem aanvankelijk laten weten dat zijn plannen niet precies in het geldende bestemmingsplan passen en hebben Van Ruiten la ten weten dat ze daaraan geen medewerking willen verlenen. In de raadsvergadering van vorige maand heeft de gemeente raad de toezegging van b en w gekregen dat Van Ruiten de kans krijgt om zijn plannen nader toe te lichten op de commissiever gadering van donderdag 13 december. ALPHEN AAN DEN RIJN De gemeente Alphen aan den Rijn zal niet in zee gaan met de omliggende gemeenten die uitzendingen voor de kabeltelevisie via de PTT-toren aan de Van Foreestlaan willen gaan verzorgen. B en W zeg gen in een brief aan het „beleidsteam regionale kabeltelevisie" onder meer, dat men de samen werking met de plaatse lijke stichting SODEA, niet wil verbreken. Daar is volgens B en W ook geen reden toe. De kwaliteit van de ontvangst via de mast op de flat aan de Wederik- straat is volgens B en W „re delijk tot goed" te noemen, de technische uitrusting is noch verouderd noch afgeschreven terwijl de verschillen in beeld kwaliteit in vergelijk met de mast op de PTT-toren, „slechts minimaal" zullen zijn. B en W merken verder op dat er ei genlijk ook geen reden is voor de omliggende gemeenten om een mast op de PTT-toren te installeren omdat SODEA heeft aangeboden om ook voor die gemeenten „het signaal" willen verzorgen. Inspraak van de omliggende gemeente zo memoreren B en W, zou via een „technisch-economisch o- verlegorgaan" verzekerd zijn. B en W stellen verder dat een en ander ook moet worden af gewogen tegen de op komst zijnde satellietontvangsten. B en W laten ook weten dat met ingang van 1 januari a.s. het SODEA-abonnement, 8.10 per maand zal bedragen, ex clusief BTW. Daarvoor ont vangen de abonnees (rond 14.000) dan 8 TV-stations en 12 FM-radioprogramma's. B en W adviseren de omlig gende gemeenten om, wan neer hun plannen toch door gang vinden, kontakt op te ne men met Openbare Werken om overleg te plegen omtrent „bouwtechnische aspecten". „Aan de direkteur van die dienst dient u in dat geval toe stemming te vragen voor het leggen van kabels en buizen," aldus B en W. ADVERTENTIE Kies uit liefst 27 titels. In stevige harde kaft! VAN binnenkort ook in Leiden Hulp Noord-Ierland (HU x zal hen kunnen onderbrenf" in beide dorpen. Elk g neemt een rooms-katholiel een protestants kind voor weken in zijn midden waarbij de twee partijen gelegenheid krijgen elaar leren kennen. In totaal viei twintig jongens en meif (twaalf r.k. en evenveel testants) arriveren op 27 cember. Na de melding over de ko van de kinderen uit de sta< Noord-Ierland hebben v« bij de werkgroep uit Haz woude aangeboden om t pleegkinderen op te nen Niet alleen uit Hazerswo en Koudekerk, het werl bied van de werkgroep, n vooral uit Alphen aan Rijn was de reactie overwi gend. Een woordvoerder de werkgroep: „Helaas koi wij om praktische redenen al die verzoeken, die overij ook uit andere dan genoei gemeenten kwamen, niet doen. Misschien zijn er in phen aan den Rijn wel mei die zelf een werkgroep op ten willen zetten. Gezien enthousiasme moet dit lukken". Belangstellei kunnen verzekerd zijn vai begeleiding vanuit Utr< waar in het pand Niei Gracht 27 het landelijk <1 trum van de HUNI is ge tigd. „Ook de werkgroep - Hazerswoude/Koudekerk den Rijn wil wat dit bel hulp verlenen". De werkgroep wijst erop nu mensen op de „reservel zijn geplaatst waar het bet de verlening van gastvrij!-i in de periode 27 decembe J januari. „De komende zo komen er wéér kinderen" dus de woordvoerder. werk voor het zomerpri o ligt op het ogenblik eventn Alle personen en verenigii die hun hulp hiervoor al der hebben toegezegd, kun r omstreeks half januari bel e van de werkgroep tegei» i zien. Voor dit project in deii mer én voor dat in de la e: week van deze maand en i e eerste twee weken in jan e is de zaak financieel nog 1 helemaal rond. Alle bijdr. op de Rabo-bankreken nummer 3259.24.007 zijn kd harte welkom. -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4