emeente uit zich n nevelen h Medische indicatie' lost niets op Prijzen voor medisch onderzoek Leiden neemt zelf verhuur van dagwinkels ter hand CeidóeSommit lOORZITTING OVER WOON- 'ROBLEMEN ONBEVREDIGEND STADSGEHOORZAAL si> STAD LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA 3 ^Marokkanen toch naar Leiden-Noord LEIDEN Het Leidse college van b en w ziet geen reden om af te wijken van een eerder genomen beslissing over de huis vesting van 22 zogenaamde Mockee-Ma- rokkanen in op te knappen woningen in Leiden-Noord. De bewoners van Leiden-Noord hebben de gemeente gewaarschuwd voor overconcentra- ie van buitenlandse werknemers in hun >uurt als de Marokkanen hier zouden komen wonen. Het college wijst dit argument van de hand en stelt zich op het standpunt dat de Marokkanen beschouwd moeten worden als gewone stadsgenoten. B en w zijn tegen ieder vorm van onderscheid tussen welke groepen medeburgers dan ook. De Marokkanen hou den thans een gedeelte van de Morspoortka- zerne bezet omdat zij na hun vertrek uit een aantal brandgevaarlijke pensions in de stad geen genoegen wilden nemen met huisves ting in het Leiderdorpse woonoord aan de Beukenschans. EIDEN De politieke fo- mdiscussie over de woon- j oblematiek van alleenwo- A< Aden en tweepersoons- lishoudens is voor velen leurstellend verlopen. De nwezigen en het 'Komité iteii dereen Wil Wonen' 00 t.I.W.W.) hadden gehoopt steravond toezeggingen in de aaqwezige gemeente- adsleden te ontlokken. J et name wethouder C. Jn v aal (ruimtelijke ordening) Mc ïigerde pertinent enige d n ncrete uitlating te doen en 12 ilde zich in nevelen. Het I.W.W. vindt, dat de poli- :ke hoorzitting ten dele ;1 naar wens is verlopen, adat wederom vuist is ge- aakt (vertegenwoordigers an dertig organisaties wa- -n aanwezig) en omdat de icties nogmaals met de uzen op de harde feiten p gedrukt. Ki; idat de diverse fractieverte- >aPn nwoordigers hun visie ken en ar hadden gemaakt -een ie- >ooi r leek van noodzaak tot "n uw doordrongen- kregen de igeveer honderd aanwezigen kans aan de hand van een dental stellingen te reageren. *a!j elling één hield in. dat de meente haar bouwaktivitei- ivoor 1- en 2- persoonshuis- udens sterk dient te verho- n. Ten tweede dient de ge- ïente voorwaarden te schep- n om de (her)bebouwing n n open gaten in de Leidse loiinenstad. zoals Leeuwen bek, Stevenshof en Room- □ioi rg, in versneld tempo uit te éren. In stelling drie wordt v«ri zegd, dat de gemeente nood- 1 isvesting moet realiseren and or urgente gevallen en ver- 13 Igens wordt in stelling vier op' ngedrongen op de realisatie n een hoog noodzakelijk klozencentrum. De laatste sei Hing die aan de orde kwam helsde een open inschrijving 13.o het gemeentelijke bureau uz isvesting. fp 'ethouder C. Waal stelde, dat Wethouder Waal: ,,De be- bouwongsmogelijkheden zijn beperkt". het aantal mogelijkheden tot bebouwing zeer beperkt is en dat er zeker verband met het rijk gelegd moet worden (pro cedures wet ruimtelijke orde ning). Voorts stelde de wet houder, dat de beschikbare mankracht voor uitvoering vaak niet voorhanden is. Uit het publiek kwam de sugges tie, dat via het arbeidsbureau mensen daarvoor aangetrok ken kunnen worden. Waal vond dat echter geen structu rele oplossing. Over de bouw van woningen aan het Schut tersveld, Leeuwenhoek, Ste venshof en Roomburg werd uiterst vaag gedaan. Met de derde stelling was het grootste deel van het forum het oneens. Volgens Beijen is noodhuisvesting in de vorm van bufferbouw een niet al te beste oplossing, omdat zo'n woonketen op den duur toch weer afgeschoven wordt. Beter kunnen volgens het raadslid dan 'echte' woningen gebouwd worden. Wat betreft het dak- lozencentrum had Beijen kri tiek op het college. „Dit is een zwak punt van het college ge weest gedurende de laatste ja ren. Er is geld. dus wat let je?", aldus de P.P.R.-vertegen- woordiger. Op de vijfde stel ling werd gemengd gerea geerd. „Een urgentiesysteem wat betreft toewijzen van de woningen moet worden voor bereid, maar dan moet er eerst eens met de bouw worden be gonnen. aldus mevrouw Kokxshoorn van de C.D.A.- fractie. Het C.P.N.-raadslid D. Hoeven vond een open in schrijving bij bureau huisves ting nuttig, omdat dan kijk op de behoefte verkregen kan worden. Volgens P. Bordewijk (PvdA) wekt een open in schrijving alleen maar illusies, waaraan toch niet beantwoord kan worden. Beijen tenslotte was van mening, dat een en ander onoverzichtelijkheid te weeg brengt en dat een urgen tiesysteem vanwege de admi nistratie niet tot de mogelijk heden behoort. Naar aanleiding van het resul taat van de discussie in het Antoniusclubhuis is de K.I.W.W. van plan de huisves tingsacties te verscherpen. „De gemeente liet niet blijken mee te wilen gaan. de situatie is er bepaaald niet helder op gewor den, eerder is er sprake van vertroebeling", aldus F. Los, voorzitter en lid van het actie comité, hoewel het comité wat betreft de actie op zich verre van ontevreden is. Het actieco mité verwacht, dat er in de toekomst slechts honderd 1- en 2-persoonshuishoudens per jaar bij zullen komen; een druppel op de zo roodgloeien de plaat. In dat kader wil het comité met de gemeente tegen de centrale overheid vuist ma ken om meer projecten van de grond te kunnen krijgen. Los: De gemeente hoeft maar één wenk te geven en we staan aan haar zijde. Doet de ge meente niet met ons mee, dan treft ze de kans ons juist tegen zich gekeerd te krijgen...'' OOFD GG GD OVER TOEWIJZEN ONINGEN: ÏK tiElDEN De directrice aflin de GG GD in Leiden, evrouw dr. M.C. Zwart, eft de gemeente ernstig eii waarschuwd vooral toch sio orzichtig te zijn met het ni interen van de term „medi- he indicatie" bij het toe- ijzingsbeleid van wonin- UI n. Mevrouw Zwart stelt, t er ook oog moet zijn »or de sociale omstandighe- n die bij mensen ziekte- rschijnselen kunnen ver- rzaken. „Alleen gebruik aken van het medisch ka- ial lost de problemen niet Onder een medische indi- tie gaat vaak een bult van fciale ellende schuil, die kfkwijls wordt verbloemd, mensen storten zich nu tui ®P dat ze dan snel een een- id &inswoning krijgen. Daar- ee kweek je gewoonweg n eken. Als arts ben ik hier aai ^aar op tegen. Adus dr. an wart gisteravond bij het n iststellen van de nieuwe an tonruimteverdeling voor >r# gemeente Leiden op het aikuis. Mevrouw Zwart heeft met name bezwaar tegen een pas sage in de nota woonruimte verdeling, waarin wordt ge steld dat benedenwoningen, iiftwoningen en eengezinshui zen uitsluitend bestemd moe ten worden voor bejaarden en medisch geindiceerden. In deze nota wordt teveel aan dacht besteed aan medische verschijnselen en te weinig aan structurele sociale zaken. Er wordt hierdoor valselijk de hoop gewekt, dat iedereen met een medische verklaring op zak ook aan een passende wo ning geholpen kan worden. „Als je", zo stelde mevrouw Zwart, „met je buren overhoop ligt en valium slikt dan ben je ook medisch geïndiceerd. Of je daardoor dan sneller een an dere woning krijgt is heel twij felachtig. Je komt zeker niet vlugger aan de bak door maar even medisch te worden." Het hoofd van de GG GD vreest, dat de zeer urgente me disch geindiceerden door de ruime begripshantering over -het hoofd worden gezien. Een heleboel mensen zouden vol gens haar al geholpen zijn als de gemeente wat zou gaan doen aan de bron van de pro blemen. „Bijvoorbeeld door voor mensen die moeilijk kun nen lopen inplaats van die rot trap een simpele platvormlift in hun woning te installeren. Dat is beter dan al die mensen van het ene stadsdeel naar het andere te laten verhuizen", al dus dr. Zwart. De GG GD wordt dagelijks bezocht door mensen aan wie een medische verklaring wordt verleend. Dit jaar zijn er al circa 1000 mensen door deze instelling ingeschreven. Dat is 1/5 van het totale aantal woningzoekenden in Leiden. Slechts een klein deel daarvan heeft met de hulp van de ge meente een andere woning ge kregen. Mevrouw Zwart is er dan ook voorstander van dat de woningbouwverenigingen gezamenlijk voor betere door- schuifmogelijkheden in Lei den zorgdragen, zodat mensen met medische klachten in hun eigen buurt een kans op een aangepaste woning maken Bootvluchtelingen naar Beukenschans LEIDEN/LEIDERDORP De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben beslo ten aan tien Vietnamese bootvluchtelingen onder dak te verlenen in het Lei derdorpse woonoord aan de Beukenschans. Het woonoord eigenlijk uit sluitend bedoeld voor buiten landse werknemers uit Lei den en Leiderdorp is als de tien bootvluchtelingen er in februari hun intrek nemen nagenoeg vol. Van de 30 een gezinswoningen zouden er dan 29 bewoond zijn. De bootvluchtelingen, negen mannen en een vrouw, vin den onderdak in drie van deze woningen. De groep is vanuit Thailand naar Neder land gekomen. Het zou hier gaan om een vrij hechte groep van jonge mensen. Gelukwensen voor de winnaars van de Marie Parijsprijs dr. Van Schilfgaarde en dr. B.J. Vermeer (geheel rechts). Links mr. K.J. Cath. LEIDEN Mevrouw dr. M.P.M. Herrmann-Erlee, dc heer dr. B.J. Vermeer en de heer dr. R. van Schilfgaarde, hebben gisteren uit handen van mr. K.J. Cath, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden, prijzen ontvangen voor hun onderzoekingen op medisch gebied. Mevrouw dr. M.P.M. Her rmann-Erlee, wetenschappe lijk hoofdmedewerkster bij de vakgroep Celbiologie, sectie Histologie, van de Medische Faculteit, ontving de C.J. Kokprijs voor haar weten schappelijk onderzoek op het gebied van de werking van de De heer dr. B.J. Vermeer, chef de clinique van de afdeling huid- en geslachtsziekten van het Academisch Ziekenhuis in Leiden, ontving de Marie Pa rijsprijs voor zijn werk op het gebied van de analyse van de pathogenese van xanthomen bij hyperlipoproteinaemie. De heer Van Schilfgaarde is we tenschappelijk medewerker bij de vakgroep algemene Heel kunde van de Medische Facul teit Leiden. Hij ontving deze prijs voor zijn onderzoek op het gebied van de getransplan teerde nier in de rat. De C.J. Kokprijs wordt ver leend binnen de faculteiten wis- en natuurkunde en ge neeskunde van de Rijksuni versiteit Leiden aan diegene die blijk hebben gegeven van een uitgesproken grote be gaafdheid voor mathematische of medische problemen. De Marie Parijsprijs wordt uitge reikt als stimulerende presta tiebeloning voor klinisch ont wikkelingswerk binnen de Medische Faculteit Leiden. De C.J. Kokprijs is gisteren voor de vierde keer toege kend. De Marie Parijsprijs voor de tweede keer. Beide prijzen zijn in het begin van de zeventiger jaren ingesteld op grond van testamentaire beschikking. LEIDEN De gemeente Leiden neemt zelf de ver huur van de zes dagwinkels in het Herengracht/Zijlsin- gelgebied ter hand. Twee units van de winkels, die worden gebouwd aan de Groenesteeg, zijn inmiddels verhuurd aan een melkhan delaar en aan een bakker. Er zijn vergaande onderhande lingen over de vestiging van een snackbar, een winkel in Indonesische producten en een huisdrukkerij van de Gemeentelijke Dienst Socia le Werkvoorziening. Bij de wederopbouw van het stadsvernieuwingsgebied Her engracht/Zijlsingel zijn er nog al wat beperkende bepalingen opgenomen voor de vestiging van winkels in het gebied. Zo zou de huurprijs per jaar niet meer dan 100 gulden per m2 mogen bedragen. De huurver hogingen zouden gelijke tred met die van de omliggende woningwetwoningen moéten houden. Bovendien werd be paald dat de winkels uitslui tend een buurtverzorgend ka rakter mochten hebben. In verband met deze beper kingen is het niet mogelijk ge bleken particuliere beleggers voor het exploiteren van de winkels te interesseren. De Leidse Woningstichting wil de exploitatie wel op zich nemen op voorwaarde dat de winkels reeds zijn verhuurd. Tijdens een vergadering van de raadscommissie voor econo mische aangelegenheden stel de het PvdA-raadslid A. Ran- ner voor om twee dagwinkels minder in te richten in het Herengracht/Zijlsingelgebied.' Deze buurtwinkels zouden dan kunnen komen in het stads vernieuwingsgebied Pancras- Oost. Het is evenwel niet mo gelijk aan de dagwinkels aan de Groenesteeg een andere be stemming dan een bedrijfsbes- temming te geven, zodat de gemeente wel vastzit aan de verhuur van zes dagwinkels. Voor de winkels verwacht de gemeente overigens voldoende emplooi. In de toekomst zullen ook veel bewoners van Pan- cras-Oost voor hun dagelijke inkopen terecht komen in dag winkels aan de Groenesteeg, die zowel ten opzichte van de nieuwbouw in het Heren gracht/Zijlsingelgebied als ten opzichte van de toekomstige nieuwe woningen in Pancras- Oost uiterst centraal ligt. ADVERTENTIE Onder auspiciën van de maandag 17 december 20.15 uur KAZLUX Entreeprijs 17.50 Speciale prijs voor Leidse Courant-abonnees 12.50. Kaarten verkrijgbaar bij de Leidse Courant, Apothekersdijk 34 op donderdag, vrij dag en maandag a.s. tussen 9.00 en 17.00 uur. 'Z?e Hutspotten9 De Leidse carnavalsvereniging 'De Hutspotten' organi seert zaterdag 15 december een feestavond in 'de Resi dentie' aan de Lange Mare. De avond staat geheel in het teken van show en dans. Behalve een optreden van de mini- en prinsengarde, speelt ook het show-orkest 'John Rich' enige deuntjes. Het Zuidamerikaanse ele ment op de avond wordt verzorgd door 'Ritmico Espe cial'. De avond van 'De Hutspotten' begint om negen uur. De toegangsprijs voor leden bedraagt vijf gulden, introductie is op beperkte schaal mogelijk. Open avond L.J.A. De stichting Leidse Jeugd Actie (L.J.A.) houdt morgen vanaf half acht 's avonds de jaarlijkse open avond voor de handvaardigheidscursussen. Iedereen, die belangstelling heeft, kan kennis maken met de inhoud en mogelijkheden van deze cursussen. De L.J.A. is gehuisvest aan het Noord einde 2a. Kerstconcerten Het Rijnlands Christelijk Mannenkoor geeft zater dag 15 en dinsdag 18 de cember vanaf acht uur 's avonds concerten in de Stadsgehoorzaal. Voor deze concerten in de kerst sfeer heeft het koor de Amerikaanse sopraan Patsy Gilliland over laten komen. Tijdens een uit wisseling in Oxford maakten leden en bestuur met de sopraan kennis en men besloot unaniem haar voor de serie kerst concerten te contracteren. Behalve met het Rijn lands Christelijk Man nenkoor, treedt zij ook op met de Nederlandse bas Henk van der Brink. X, De sopraan Patsy Gilli land. Werkcentrum Dans Het Werkcentrum Dans brengt vanavond verschillende balletten in het LAK-theater aan het Levendaal 150. Op het programma staan een nieuiv ballet van de Australische choreograaf Jan Spink, Windowsvan Mel Wong, „Tutto Werkcentrum Dans Het Werkcentrum Dans brengt vanavond verschillende balletten in het LAK-theater aan het Levendaal 150. Op het programma staan een nieuw ballet van de Australische choreograaf Ian Spink, Windowsvan Mel Wong, „Tutto Liscio" en „Chris", beiden van Hans Tuerlings. De voor stelling begint om half negen. Hello and Goodbye Het English Speaking Theatre Amsterdam brengt morgenavond het stuk „Hello and Goodbye" van Athol Fugard in de Leidse Schouwburg, een voorstelling ge organiseerd door het LAK-theater. ESTA bestaat uit Engelstalige acteurs en het toneelstuk wordt dan ook in het Engels gespeeld. „Hello and Goodbye" handelt over twee blanken in Zuid-Afrika die geheel onderaan de economische ladder staan, een broer en een zus die elkaar na jaren weer tegenkomen. De voorstelling be gint om negen uur. Werktheater Het Werktheater brengt vrijdag 14 december het stuk „Met Mar en Sien op Kattengat Tien" in de Leidse Schouwburg (organisatie LAK-theater). Shireen Strooker en Marja Kok spelen twee vrouwen vanaf hun kinderjaren tot aan de ou derdom. Zij proberen al die jaren greep te krijgen op hun leven maar zullen daar nimmer in slagen. De voorstelling begint om half negen. Incubus De Engelse toneelgroep Incubus brengt zaterdag 15 de cember de Engelstalige voorstelling „The Golden Ass" in het LAK-theater aan het Levendaal 150. „Golden Ass" is een mengelmoes van magie, erotiek, geweldda dige zwarte kunst en mythologie. Incubus verhaalt de bizarre avonturen van Lucius Apuleius, die door ge rommel met de zwarte kunst de meest afschuwelijke dingen meemaakt. De voorstelling begint om half ne gen. Disco-avond Carnavalsvereniging De Hutspotten' organiseert zondag 16 december om acht uur in het Antoniusclubhuis aan de Lange Mare de traditionele disco-avond. Muziek Parades Drive-In Show verleent medewerking aan de disco-avond. Iederèen vanaf veertien jaar is welkom. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Earth Fire Earth Fire komt, met Kaz Lux in het voorprogram ma, maandagavond 17 december naar de Stadsgehoor zaal. Na twee-en een half jaar niets van zich te hebben laten horen is Earth Fire weer terug. Hun nieuwe singel, Fire of love was gelijk een klapper en staat thans op de eerste plaats van vele hitlijsten. Het con cert van Earth Fire en Kaz Lux begint maandag om 20.15 uur en kost 17,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV aan het Stationplein in Leiden en op het kan toor van de Leidse Courant aan de Apothekersdijk 34. Lezers van onze krant krijgen een reductie van 5 gul den per persoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3