Compromis Huis Senaat VS ver steun Chrysler-concern nnovatie remedie voor jaren tachtig Elsevier - NDU neust bij Bruna ORGEN AL DEBAT OVER WETSVOORSTEL 'eursglijdt verderaf /MARKTEN Beurs uan Amsterdam üalïONOMIE UEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA 23 kkoord Honda-BL ajr og voor Kerst peel. jo pelbKIO - In kringen van de Japanse auto- jobielindustrie wordt verwacht dat Hon en BL Ltd (British Leyland) nog voor kerstdagen een overeenkomst betref- 'inde de assemblage van in Japan ontwor- n kleine auto's in Engeland zullen on- aktfrtekenen- i zegslieden wisten te vertellen dat er vier z/ voeringen van een nieuw model zijn ont- n irpen en dat de assemblage bij de Leyland- iller >r'e^en medio 1981 begint. Het zou in de n doeling liggen 70.000 tot 80.000 stuks per ju r te gaan maken. Ze zullen in de landen de EG worden verkocht onder merkna- van BL. a'an]n woordvoerder van BL in Londen ver- larde dat het steeds in de bedoeling heeft egen voor de jaarwisseling een akkoord it Honda te sluiten maar dat dit afhankelijk van de goedkeuring door de Britse rege- ig. Zodra de goedkeuring er is, wordt het koord met Honda getekend. Reorganisatie British Steel host 200 tot 250 miljoen pond LONDEN - De voornemens van British Steel Corporation (BSC) om enkele fabrieken te sluiten en ongeveer 2.000 man te ontslaan kosten de onderneming 200 tot 0 miljoen pond, zo heeft haar president-directeur, Charles Villiers, verklaard. Door die ingre pen verwacht BSC 300 miljoen pond per jaar te kunnen overhouden. Het zal BSC helpen om in de loop van het boekjaar 1980 81 uit de rode cijfers te komen en winst te maken, zo zei Villiers. De reorganisatiekosten mogen de 450 miljoen pond niet te boven gaan, de grens die de re gering Thatcher heeft vastgesteld voor over heidssteun aan BSC. Villiers zei dat het moei lijk zal zijn met dit bedrag rond te komen en dat steun van andere bronnen niet te ver wachten is. Mogelijk prijsverhoging van 30 voor OPEC-olie MILAAN - Het is zeker niet onmogelijk dat de landen van de OPEC, de Organisatie van Olie Exporterende Landen, besluiten om de prijs van hun olie te verhogen met dertig pro cent. Dit heeft de secretaris-generaal van de OPEC, Renè Ortiz, verklaard in een inter view met de Italiaanse krant II Mondo. Hij voegde eraan toe dat de koopkracht van de olie-exporterende landen op het ogenblik nog net zo groot is als in 1974. Een forse prijsver- hoging is alleen maar logisch, zo zei Ortiz. Tal van landen doen inmiddels koortsachtige pogingen olie in of bij eigen land te vinden. Indonesië bijvoorbeeld heeft met vijf buiten landse oliemaatschappijen contracten gete- kent voor de opsporing van winining van olie en gas. In drie gevallen betreft het exploiratie van een een deel van de Zuidchinese Zee, waarop Vietnam aanspraken maakt. China heeft maar liefst 16 oliemaatschapijen betrokken bij buitengaatse opsporing van olie. Ook Algerije heeft de hulp ingeroepen van buitenalndse oliemaatschappijen voor de opsproing van olie. UTRECHT - Bruna BV (detailhandel in boeken, financiële minderheidsdeelne ming in Bruna door VNU Verkoopgroep en Elsevier Detailhandel. Volgens Bruna wordt verwacht, dat dit onderzoek meer dere maanden in beslag zal nemen. De gelijknamige uitgeverij A.W. Bruna en Zoons Uitgersmaatschappij BV is niet bij het onderzoek betrokken. Bruna BV telt 430 verkooppunten, waarvan 83 eigen verkooppunten, 27 stationskiosken, 20 stationsrestauraties en 300 contractver kooppunten (zelfstandige boekhandels). Bij Bruna werken 800 mensen. Onder de VNU Verkoopgroep ressorteert Van Gelder Boek en Blad BV met 24 ver kooppunten en 80 man personeel. Onder Elsevier Detailhandel opereren 16 ge specialiseerde boekhandels onder naam Kring van Boekspecialisten. Hipr zijn 180 man werkzaam. VI iHINGTON Onder- r Jlelaars van het Huis in. Afgevaardigden en de genfcat van de VS hebben llit. compromis gesloten Bhulp aan het automo- oncern Chrysler. Een voerder van James ichard, lid van de frac- n de democraten in het van Afgevaardigden, meegedeeld dat het iwe voorstel zal worden iend voor behandeling >1 in de Senaat als in het P °F gephrysler moet van particu- en kredietverschaffers zon- scf overheidsgaranties 1,43 serilard dollar lenen. Als kre- nietyerschaffers komen in datfnerking banken, dealers, -anciers van Chsysler en )nmf?re crediteuren. Deze aarde komt overeen met etsvoorstel dat een corn el v£ie van de Senaat had op een pd. ileeq De vakbonden moeten sier van 400 miljoen dol- rijd [voorzien, door middel van. geifiezing van de lonen of op Me wijze. Erkend wordt vakbonden hervan 200 miljoen dollar op ta- iebben gelegd bij de nieu- :ao voor het Chrysler per- iel. Ui2 ra aan de twee voor- ide voorwaarden is vol- ri komt Chrysler i0|(tking voor overheidsgaran- 'voor 1,5 miljard dollar ngen. Deze voorziening overeen met het wets- Dit soort sleeën, welhaast synoniem met Chrysler, hebben het concern ten langen leste doen struikelen. rstel van de regering. De Senaatscommissie wilde slechts 1,25 miljard garande ren. De belangrijkste wijziging in vergelijking met het voorstel van de Senaat is het schrappen van de bepaling dat de lonen bij Chrysler drie jaar lang be- commissies van het Huis en de beginnen. Het lijkt onwaar- vroren moeten blijven. Dat Senaat zijn aanvaard in te schijnlijk dat de stemming zou Chrysler 1,32 miljard dol- trekken. over het wetsvoorstel deze lar uitsparen. Het ligt in de be- Leden van het Huis van Afge- week nog plaats zal vinden, doeling om het compromis te vaardigden die Chrysler steu- Wanneer het voorstel in de behandelen en de tegenstrijdi- nen willen morgen met het Senaat komt, valt nog niet te ge wetsvoorstellen die door debat over het wetsvoorstel zeggen. IS. FABER (NMB): TERSWOLDE - Als en voor zover l^eele rente in ons land de indica-- van onze economische zwakte, Ven is er maar een enkele beleidsop- een snelle en doeltreffende aan- van de innovatie en de herstruc- ring in Nederland als remedie i r de tachtiger jaren. Wij praten r de chip en denken dat er een pnze is: willen wij de chip of niet. scbo sch pngskring wel eens wordt ge- rord, nog daaraan toevoegt dat de er wel mag komen maar dat extra belasting op het gebruik m moet worden geheven, die wie, zoals onder meer in vakbe- heeft er niets van begrepen. Aldus drs. H.H.D. Faber, lid van de raad van bestuur van de Middenstand- sbank tijdens een bijeenkomst van de Noordelijke Assurantieclub. Drs. Faber stelde, dat de rol van het midden- en kleinbedrijf sterk wordt onderschat. Zo leert een Canadese stu die onder meer, dat tussen 1971 en 1977 59 pet van de toeneming van de werk gelegenheid in Canada bij bedrijven met minder dan 20 werknemers is ge registreerd. In de V.S. en Japan zijn cij fers van 66 en 58 pet gemeten. Beschik bare Nederlandse cijfers leren ons, dat in de industrie in de periode van 1978-1976 190.000 arbeidsplaatsen ver loren zijn gegaan, waarvan 185.000 bij bedrijven met meer dan 500 werkne mers. Het sociaal-economische beeld in ons land is niet zeer opwekkend. Dit valt af te lezen aan de rente en de valutabewe ging. Het functioneren van de Neder landse geldmarkt is opgeofferd/'aan de buitenwaarde van de gulden. De ban ken kunnen zich voorstellen dat dit voor de Ned. Bank een reel gegeven is, maar voor henzelf ligt dit gegeven wat verder van hun bed. De banken maken zich zorgen over de hoogte van de ren te en de lange duur van de periode van hoge rente. Er zijn bedrijfstakken die nu 100 pet meer rente betalen dan vo rig jaar en geen of weinig mogelijkhe den hebben dit af te wentelen of door te berekenen. Te denken valt aan de sector van de voorraadhoudende groot handel en de aannemers- en onroerend goedsector. De hoge rente kan de dood steek betekenen voor bepaalde sectoren, en aantasting van de economische structuur. „Daarover hebben wij zorgen en dat ligt dichter bij ons bed dan de externe waarde van de gulden", aldus drs. Faber. De s isterdam De beurs ver >d gisteren weer dezelfde d tblik als maandag. Terug- ende prijzen en relatief ^^inig handel, met dien ver- nde dat de weerstand ter was dan maandag. :Kn' hield verband met de Hierom lagere dollar en de st voor een kabinetscri- in ons land. Bij opening de stemming ronduit Snnrak, waarbij Koninklijke !5A?°|e voorop liep. De obliga- li ^jnarkt kreeg flinke klap- te verwerken, waarbij verliezen soms opliepen ruim een halve gulden. teren ook kon worden in- ireven op de tweede ran- van 9,25 pet.- obligaties laste van de Staat der Ne- den. Bedrag en koers de lening worden na in schrijving bepaald. De 9,25 pet. lening eerste tranche noteerde 100,30. Koninklijke Olie moest 2,20 prijsgeven op 150. Op dit punt lag aanvankelijk een bar rière, waardoor een verdere daling in het eerste half uur van de handel werd voorko men, maar even na twaalf uur zakte de notering tot 149,60. Unilever verwisselde van ei genaar op ƒ113,10 en zakte daarna af tot ƒ112,80. Op wel ke prijs een verlies werd gele den' van ƒ0,90. KLM zakte f 1,20 tot 77,80 en Hoogovens dertig cent tot 21,20. Akzo en Philips slikten elk twee dub beltjes in op 24,90 en 20,70. Zwak in de markt lag Deli en op 85,50 werd een daalder in geleverd. HVA verloor 1 op f 46,50. Heineken trok zich f 1,20 verder terug tot ruim f 70. De rederijen lagen stabiel. Van Ommeren handhaafde zich op ƒ222 en KNSM was fractioneel hoger op 101,50. ABN bleef op de glijbaan zit ten en verloor nu weer 2 op /307. Na een serie laatkoersen wer den aandelen Asselbergs dins dag eindelijk verhandeld te gen ƒ46, wat een daling van f 154 betekende, in vergelij king met de vorige gedane prijs. Eerder in dit jaar werd als hoogste prijs 435 betaald. De maatschappij zit financieel aan de grond hu de minister van Economische Zaken voor alsnog weigert het bedrijf nog verder krediet te geven. Aan de goede kant zat Gelati ne Delft, waarvoor 19 meer werd betaald op ƒ350. Interlas vloog f 12 omhoog tot ƒ63. Ge- ldersche Tram, die zich lang zaamaan weer in de belang stelling heeft gereden, werd 25 duurder op 1135 en Por- celeyne Fles zette het herstel met 5 voort tot 251. Ford was f 15 beter op f 500. Optiebeurs Alhoewel de handel op de Eu ropese Optiebeurs dinsdag morgen levendiger was dan maandag, bleef de omzet be scheiden. De aandelen moes ten wederom inleveren, waar door de puts winst konden boeken. De actiefste klasse was Philips. Belangstelling be stond er ook voor KLM, maar de interesse voor Koninklijke Olie bleef laag. VEEMARKT LEIDEN (11 december) Aanvoer totaal 4208, weekaanvoer 6130; slachtrunderen 250; gebruiks- vee 248; graskalveren 20; nuchtere kalveren 1830; ponnles 16; varkens 1097; biggen 60; schapen en lamme ren 627; bokken en geiten 60; Prijzen: stieren (resp. 1e en 2e kw.) 7,40-8,00 7,00-7,35; vaarzen (resp. 1e en 2e kw.) 7,25-8,00 5,60-6,10; koeien (resp. 1e, 2e en 3e kw.) 6,80-7,90 5,70-6,10 5,30-5,60; worstkoelen 4,50-5,45; extra kwal. dikblllen 9.00-14.00; nuchtere slachtkalveren 1,25-2,00; slachtzeugen 2.78-2,88; melk- en kalfkoelen 1600-2500; vare koelen 1100-2000; pinken 1000-1600; graskalveren 500-1000; nuchtere kal veren fok-mesterlj roodbont 425-600, zwartbont 335-510; biggen 100-105; schapen 155-190; lammeren 150-190; ponnies 250-700; gelten 20-100; Overzicht (resp. aanvoer, handel en prijzen): slachtrunderen redelljk-mati- g-als maandag; kalf- en melkkoeien matlg-rustlg- Iets hoger; vare koeien redelijk-rustig-stablel; vaarzen en pin ken matlg-rustlg-stablel; graskalveren matig-rustlg-stabiel; nuchtere kalve ren redelijk-rustig-stablel; ponnles niatig-rustlg-stablel; varkens rulm- -goed-lets hoger; Focus Veilig neemt resterende aandelen Interlas over ROZENBURG Focus Vei- lig BV in Middelburg, die al in het bezit is van tweederde van het uitstaande aandelen kapitaal van Interlas NV (lasapparatuur) in Rozen burg, wil een bod doen op de overige bij derden uitstaan de aandelen van Interlas te gen een koers van 65 pet. De huidige beurskoers is ca. 50 pet. Tevens is Focus Veilig bereid om de uitstaande obligaties van de 6,5 pet converteerbare obligatielening 1968, die na de aflossing op 1 januari 1980 nog f 633.000 groot is over tene- men tegen een koers van 95 pet (huidige beurskoers ca. 89 pet) plus lopende rente. De re organisatie van Interlas, waar onder de sluiting van het pro- duktiebedrijf in Coevorden, zal in 1979 een bedrag van ca. f 1,5 min vergen. Dit bedrag komt volgens de directie van Interlas ongeveer overeen met het over 1979 te verwachten verlies. FURNESS Furness NV (havenbedrijven, transport, handel) en Network Freight Agencies BV in Rotterdam gaan een nieuw bedrijf oprich ten, waarin beide hun Sea- -Land agenturen zullen in brengen. Dit na overleg met Sea-Land Service Inc., een Amerikaanse containerrederij met 55 schepen en in 1978 een omzet van f 1,02 miljard dol lar. In de nieuwe jointventure zullen de verschillende vaar- gebieden van Sea-Land, waar voor Furness en Network Freight Agencies als agent op traden, worden samengevoegd. Dit zijn de VS, Canada, het Caraïbische gebied, Midden-A- merika, het Middellandse-Zee- gebied, het Midden-Oosten, India, het Verre Oosten en Noord- en Zuid-Europa. PAKTRANS China Ocean Shipping Company (Cosco) uit Peking en Paktrans BV in Rotterdam hebben een geza menlijke onderneming onder de naam Cross-Ocean opge richt, waarin zij gelijkelijk deelnemen en die met ingang van 1 januari als agent zal op treden in de Nederlandse ha vens voor de schepen van Cos- co en haar bijkantoren. Boven dien zal Cross-Ocean de Chi nese Tanzanian Joint Shipping Company uit Dar es Salaam (Sinotaship) en de Toho Lines uit Tokio vertegenwoordigen. Deze agentschappen warei dusverre ondergebracht Oceanfreight Shipping and Agencies BV in Rotterdam. Cosco is de rederij van de Volksrepubliek China en heeft 518 schepen met een tonnage van ca. 9 miljoen in de vaart. Paktrans is de transport- distributiedivisie van het Pak hoed concern. DU PONT De Nederlandse en de Franse dochteronderne mingen van het Amerikaanse chemische concern Du Pont de Nemours hebben uitbreidin gen op stapel staan. In Den Bosch gaat het om een kleine produktieuitbreiding bij Berg Electronics waar kleine stek kerverbindingen worden ge maakt. Bij Berg werken 500 man en volgens een woord- voerder van Du Pont kunnen daar op den duur 50 tot 100 mensen bijkomen. De investe ringen die met deze uitbrei ding zijn gemoeid zijn relatief klein en liggen in de orde van grootte van 1 a 2 min. VAN DER HAVE Van der Have (kweekbedrijf en zaad- handel) heeft in het op 30 juni afgesloten jubileumboekjaar 1978-1979, het honderdste, de omzet lichtelijk zien dalen van f 72,5 min tot f 70 min. Het bedrijfsresultaat van de onder neming, die eigendom is van de Suiker Unie, bleef nage noeg op hetzelfde niveau als in het voorgaande boekjaar, on danks een aanmerkelijke voorziening voor het belang ir de Iraanse deelneming, z< staat in het jaarverslag. actieve aandelen AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Dell-MI) 750 Dordtsche 20 Dordtsche Pr Heineken 25 Heineken H. 25 Hoogov. 20 HVA-Ml|en eert KNSM eert 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned. 10 Nedlloyd 50 309,00 65.10 87.00 190.00 188.70 71.30 Philips 10 Robeco 50 Rolinco 50 Rorento 50 85.50 188.00 186.50 101.50 78.30 150,20 115.70 77.30 222.00 20.70 164.00 140.00 107.10 113.10 24.90 307.00 65.20» 186.00 70.00 65.00 21.10e 78.50 150.00 115.701 76.50 223.00» 20.80 164.00 binnenlandse obligaties 10.50 Ned. 74 9.75 ld 74 9.50 ld 76-1 9.50 ld 76-2 _.00 ld 75 9.00 ld 79-94 r ld 75-2 8.75 ld 76-98 8.75 ld 79-94 .75 ld 79-89 8.50 ld 75 8.50 ld 75-2 50 ld 78-93 8.50 ld 78-89 8.50 ld 79-89 8.25 ld 76-96 8.25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.00 ld 70-95 8.00 ld 71-96 8 00 ld 70 I 8.00 ld 70 II 8.00 ld 70 III 8.00 ld 76-91 8 00 ld 77-97 8.00 ld 77-87 7.75 ld 71-96 7.75 ld 73-98- 7 75 ld 77-97 7.75 ld 77-92 7.50 ld 72-97 7.50 ld 78-93 7.50 id 78-88 7.50 ld 71-81 7.20 ld 72-97 7.00 ld 66 1-91 7.00 ld 66 II .00 ld 69-94 6 SO l( 8 I-93 50 ld 68 II 6.50 ld 68 III 6 50 ld 68 IV 6.25 ld 66-91 6.25 ld 67-92 6.00 ld 67-92 5.25 ld 64 I-89 5.25 ld 64 II 5.00 ld 64-94 100.40 100.10 97.70 98.30 96.50 96.70 96.80 96.30 96.80 95.80 95.80 95,00 96.70 96.70 94.20 94,30 94.30 96.10 93.70 92,70 95.10 91.10 89.50 88.90 90.80 '91.20 85.80 87.40 85.60 85.40 85.80 85.20 80.90 4.50 ld 60 I-85 4.50 ld 60 II 4.50 ld 63-93 4.25 ld 59-84 4.25 ld 60-90 4.25 ld 61-91 4.25 ld 63 I 4.25 ld 63 II 4.00 ld 61-86 4.00 ld 62-92 3.75 ld 53-93 3.50 ld si. 47 3.50 id 53-83 3.50 ld 56-86 3.25 ld 48-98 3.25 ld 50-90 3.25 ld 54-94 3.25 ld 55-95 3.25 ld 55-85 3.00 ld Grb. 3.00 ld 37-81 3.00 ld Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 ld 74-84 10.50 ld 1974 9.50 ld 74-82 9.50 ld 74-99 9.50 ld 75-85 9.50 ld 76-01 9.00 ld 75-00 8.75 ld 70-90 8.75 id 70-95 8.75 ld 75-00 8.75 ld 77-02 8.50 ld 70-85 8.50 ld 70-95 8 50 ld 73-98 8.25 ld 70-85 8.25 ld 70-96 8.25 ld 76-01 8.00 ld 69-94 8.00 ld 71-96 8.00 ld 72-97 8.00 ld 73-79 8.00 ld 75-00 7.75 ld 72-81 7 60 ld 73-98 7.50 ld 72-97 7.25 ld 73-98 7.00 ld 661-91 7.00 Id 66-II 93.60 86.60 91,30 82.40 83,50 80.50 80.00 89.10 81.80 80,40 76.40 91.40 89,90 72.80 82,80 83.20 86.60 91,10 84.10 79.60 89.80 82.40 83,30 80.40 79.80 88.80 81.70 80.20 76.70 91.20 89.70 72.80 82.60 44.00 95,70 92.70 101.20 100.60 100.50 101.50 99.30 101.40 98.60 97.10 96.80 97.40 96.90 96.70 95.70 95,10 93.00 93.40 92.20 92.10 96.40 91.40 97.70 89.20 88.40 87.00 89.80 89.60 101.50 99.30 101,10 98.30 96,90 96,80 95.20 94.30 95.30 94,00 92.10 83.00 91.70 91.70 98.40 91.30 97.70 89.00 88.00 86.60 binnenlandse aandelen ACF ADM-Beheer Ahold AMAS AMEV Asd Rubber Asd Rijt. Ass St. R'dan Audet Aut. Ind. Rt CSM CSM ert Ceteco Econosto Elsevier-NDU EMBA Gerotabr Goudsmit 92.00 502,00 119.50 225.00 220.00 220.50 57.30 1085.00 51.90 35.10 237.00 193.00 137.00 74.30 23.00e 485.00 88.50 50.50 73,00 228.00e 76.50 221,00 205.00b 168.50 50.00b 93.50 135.00 1870.00 88.50e 78,50 384.50 74.00 91.00 66.00b 315.00 50.50 92.30 501.00b 117.00 64.50 167.00 102.80 154.00 222.00 222.00e 216.00 217.00 56.00 157,50 66.00 65.10 170.10 170.50 14.60 19.00 300.00 1080.00 51.30 34.00 171.00 190.00 21.70 235.50 186.00 137.00 74.10 23.60e 510.00 87.50 50.50 Maxwell Petr. Metaverpa 41.00 295.30 3950.00 184.00 44.50 2110.00 800.00 865.00 710.00 15.60 86.00 Hero Cons. Hoek's Mach Holdoh Holec HALL 1 rust. Holl. Kloos Holl. Beton 24^60 275,00 23,70 670,00b 85.00 345,00 28.00 .79,50 10.70 355.00 28.70 1150,00 53.00 115,00 33.00 85.00 81.00 37.50 75,70 75,20 163.00 85.50 21.30 272.00 93.00 63.00 23.40 680.00 85,00 343.50 102.00 59.70 153.00a 150.00a 160,30e 160,20 76,60 76.20 Ned. Credlet NMB Ned. Scheep Ned. SpringsL Pont Hou» Porcel. Fles Rademakers Rohte* disk Rommenholl. Schev. Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitema Slavenb. Bank Smit Internat. v.d. Vllel-W Ver. Glas». Vmf-S»ork V.N.U. Verio eert. Vihamlj Butt Volker Stevin VRG Gem. Bex Wessanen Wolsp. Éde Eur. Pr. Inv. Goldmines Holland F Inter bonds" Leveraged Rodamco Sumabel Tokyo PH(S) 4550.00 870.00 86,00 131.00 17.70e 180.50 92.50 177.50 103.00a 294,50 294.50 53.00 286,00 922.00 600.00e 122.50 173.00b 695,00 236.00 130.00 150.00 91.00 85,00 38.80 92.00 12,00 47.10 66,00 35.90 74.30 41.00 331.00e 35.60 134.00 95.50 99.50 159.50 118.50 127,40 490.00 153.50 695.00 119.00 117.00 491,00 114,00 72,50 105.30 52,90 86,00 123,50 135.50 74,70 118.30 17.70e 185.00 90.00 48.70 45.00 87.00a 47.00 165.00 255.00e 102,10 390.00 18,00a 178.00 50.50 284.00 34.00 121.00 195.00 95.00 79.80 66,20 173.00 698.00 148,00 91.00 84.50 38.40 47.00 66.50 36.00 73.50 40.60 331.00 35.60 135.50 96.00 99.30 158.50 117.50 127.60 158.00 173.00 490.00 153.50 720.00 119.00 117.00 492.00 115.00 72.70 105.40 52,10 86.00 123.50 135,50 beurs van New York AFC Ind. All. Chem. Cons. Edison Du Pont Eastm. Kodak Ford Gen. Electric Gen. Motors 34 3/8 6 7/8 54 3/8 28 3/4 20 1/2 48 5/8 49 3/8 56 3/8 33 5/8 46 5/8 35 1/8 45 7/8 66 1/2 34 3/4 7 53 7/8 29 5/8 20 7/8 48 1/4 39 3/4 48 1/4 56 3/4 51 1/2 13 3/8 25 1/8 I FS R South. Pac. St Brands Stud. Worth Un. Brands U.S. Steel Westing house 40 3/4 32 1/2 51 1/2 23 1/4 24 1/2 78 5/8 '53 3/4 18 3/8 56 5/8 34 3/4 26 1/8 29 1/4 3 3/4 12 1/4 58 3/4 12 1/4 41 7/8 17 1/2 19 3/8 26 26 1/4 26 7/8 40 1/2 32 7/8 53 1/8 22 5/8 24 3/4 78 3/4 53 3/4 18 3/8 58 1/2 34 1/2 25 5/8 buitenlands geld (Prtjt In guldens) Amerikaanse doftar Engelse pond Belgische fr.(lOO) Duitse mark(100) lielUrat 10.000) Portugees esc.(100) Canadese doller Franse »M100) Zwitserse fr.(100) 118.75 Zweedse kroon(l00) 44.00 Noorse kroon< 100) 37.00 Deense kroont 100) 34.00 Oost enr.ech.t 100) 15.29 Spaenee pee.(100) 2.73 Griekse drechme(100: 4.05 Finse mark( 100) 49.75 Joegoal. dinar(l00) e.10 Iers pond 3.91 121.75 47.00 40.00 37.00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 23