telefoontjes Katholieken verwachten weinig van Romeinse synode; verwantschap met bisschoppen uiterst gering JAWEL! iipssiii Interesse in reilen en zeilen van kerk bij katholieken zeer groot VOOR KAMERBREED TAPIJT NAAR DE TEGELHANDEI iill I dëlègelhandel «S Werkloosheid in Lisse gestegen 071-122244 Pinguin Sports assistente assistent Sport Distributie Centrum ...A Huis kopen Beukering PAGINA 18 LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER |P De Nederlandse katholieken hebben geringe verwachtingen van de bijzondere synode, de problemen van de r.k. kerk in Nederland gaan bespreken. Nauwelijks of geen oplossing van de moeilijkheden verwacht 47 procent, ter- De enquête wijst uit, dat er weinig verwantschap wij niet dicht genoeg bij onze mensen staan, te weinig persoonlijk contact hebben of dat wij niet de stem van de gewone gelo- duidelijk overkomen". Een der oorzaken ervan meent hij te moeten zoe- KerK van Nederland. Een even hoog percentage vindt echter ook, dat het hoogste kerkelijke gezag moet luisteren vigen. De idee van overleg tussen Nederlandse bisschop pen en de paus is overigens niet nieuw. Kardinaal Willebrands deelde mee kortgeleden een brief te hebben gevonden, die kardinaal Alfrink in 1972 ken in „de verdeeldheid onder de bisschoppen aan paus Paulus VI had geschreven. Daarin stelde procent is positief ten aan zien van de reslutaten der synode. Dit is een schoppen. Meer dan de helft der katholieken (53 procent) voelt zich met geen enkele bisschop ver der uitkomsten van een telefonische enquête want. Bisschop Bluyssen komt er nog het best van onder achthonderd Nederlanders ouder dan af met 28 procent van katholieken, die met hem zestien jaar, die het NIPO in opdracht van de op één lijn menen te liggen. De bisschoppen Wil- KRO heeft uitgevoerd. In zijn uitzending van lebrands van Utrecht en Zwartkruis van Haarlem gisteravond is de KRO hierop uitvoerig inge- scoren niet hoger dan zeven procent, de bisschop- S3411- pen Gijsen van Roermond en Simonis van Rotter dam elk vier procent, bisschop Ernst van Breda Of de geringe verwachtingen samenhangen met drie procent en bisschop Möller van Groningen de duidelijke kloof, die tussen de massa der katho- twee procent. lieken en hun bisschoppen is gegroeid, maakt de Kardinaal Willebrands verklaarde in de KRO-uit- enquête niet duidelijk. Wel blijkt dat 84 procent zending geschrokken te zijn van dit gebrek aan der Nederlandse katholieken het goed vindt, dat verwantschap tussen gelovigen en bisschoppen. de naus zich hemneit met He nrnhlemen Viinnen He rti» ic uarnnimcton^" ti,; k;; tt1- ui.ii.» ,i zelf, waardoor er van de bisschoppen te weinig spiratie uitgaat". In dit verband bepleitte kardinaal Willebrands een gezagsuitoefening in dialoog, met luisterbe- kardinaal Alfrink aan Paulus VI voor te komen tot „een individueel en gezamenlijk overleg met de Nederlandse bisschoppen". De brief van zijn voorganger was volgens kardi naal Willebrands geïnspireerd door de vele eenzij- reidheid. In de enquête meende hij voorts ook de d'Se voorlichting uit Nederland aan Rome. Kardi- wens naar voren te zien treden, dat er van het zag uit geen polariserende elementen uitgaan. Over de laatste voorbereidingen voor de bijzonde re synode, die op 14 januari in Rome begint, naai Willebrands is die mening ook toegedaan. Hij zei daarover: „De een heeft behoefte veel te schrijven en te praten en de ander niet". Over de agenda van de synode wilde kardinaal kardinaal Willebrands te hopen, dat hij nog voor Willebrands niet veel zeggen. „Het gaat om de si- Kerstmis de agenda hoopt te publiceren. Op het tuatie van de kerk in Nederland, waarvan de ver ogenblik ligt de agenda ter goedkeuring bij de deeldheid der bisschoppen een der problemen is", paus. Enkele dagen eerder had kardinaal Wille- z° zei hij. Hij hoopt wel dat de synode niet zal lei- brands voor de Diocesane Pastorale raad van den to* eenvormigheid, maar tot „symfonische Utrecht beklemtoond, dat hij reacties der katho- verscheidenheid". de paus zich bemoeit met de problemen binnen de „Dit is verontrustend", zei hij. „Er blijkt uit, dat lieken op de agenda bijzonder op prijs zal stellen. Hij wees er in dit verband op, dat ondanks de tenminste ipi ab Pr ral jfttl sterke polarisatie er in de kerk van Nederla „meer dan waar ook een verlangen leeft naar men kerk-zijn". „Er zal op de synode vrijmoe* ÜS> en openhartig" gesproken moeten worden, niet >pn leen over de onderlinge moeilijkheden, maar c litei over de misverstanden en beleidsverschillen t tn sen de Romeinse instanties en de Nederlandse IfW schoppen", zo voegde de kardinaal Door gebrek aan tijd kon het KRO-interview nlen aan andere vragen toekomen, zoals het verlang W der katholieke vrouwen om in de synode gehoo&k* te worden. Daarover heeft kardinaal WillebrariW11 eerder mededeling gedaan in de vergadering v zijn Diocesane Pastorale Raad. Daarin, verklaai CP* hij, dat hij tot Rome het verzoek had gericht om irs afwijking van de synodale reglementen enige ol ciële consultores bij de synode aan te wijzen, deze consultores, die geen stemrecht zouden bi11 - ben en ook niet actief aan de besprekingen zoud kunnen deelnemen, maar ter raadpleging aanvrlts< zig zouden zijn, zou volgens kardinaal Willebrar'er ton mi net c cpn vrouw moeten zijn. I®11 eslo' Uit de resultaten van de NIPO-enquéte die in op dracht van de KRO is uit gewerkt (zie ook hierbo ven) blijkt, dat negen van de tien katholieken interes se heeft voor wat zich af speelt in de katholieke kerk van Nederland. Van de tota le bevolking geldt dat voor bijna zes van de tien (57 procent). Van de totale bevolking met belangstelling voor de katholieke kerk weet 79 procent, dat de katholieke bisschoppen in januari met de paus gaan praten. Bij de katholieken bedraagt dat 80 procent Dat de huidige situatie in de kerk vragen oproept mag blij ken uit de volgende cijfers: van de ondervraagde katho lieken is maar 24 procent te vreden over de situatie: Ruim de helft (56 procent) is onte vreden en 20 procent staat er onverschillig tegenover. Voor de totale bevolking zijn deze cijfers: ontevreden 45 procent, tevreden 22 procent en onverschillig 33 procent. Van de katholieken is 67 pro cent het eens met de uit spraak, dat de opvoeding van kinderen tot gelovige katho lieken in gevaar komt. Van de totale bevolking is 62 pro cent het daar mee eens. Een bijna evengroot percentage. 65 procent, sluit zich aan bij de stelling dat er sprake is van een snel en omvangrijk ver val van het katholieke geloof. Van alle ondervraagden is 64 procent die mening toege daan. De opvatting dat het hoogste kerkelijke gezag moet luiste ren naar de stem van de „ge wone" gelovige wordt door 84 procent van de katholieken en door 83 procent van alle ondervraagden gedeeld. Bijna driekwart van de katholieken (72 procent) en ruim drie kwart van de totale bevolking (76 procent) kan zich vinden in de uitspraak dat de kerk meer ruimte moet laten aan het eigen geweten. Voorgaande gesprekken trek ken relatief kleine groepen die geen mening hebben. Op vallend is dan het grote per centage mensen, dat geen me nig heeft of geeft over de hui dige priesteropleiding: 58 pro cent van alle ondervraagden en 47 procent van de katho lieken. Van de ondervraagden is 35 procent het eens met de uitspraak dat deze opleiding te wensen overlaat en van de katholieken 43 procent. Van de katholieken vindt 84 procent het terecht, dat de paus zich persoonlijk bemoeit met de problemen in de kerk van Nederland. Van alle on dervraagden is dat 75 procent. Van de katholieken vindt 14 procent dat hij er zich buiten had moeten houden en 25 procent van alle ondervraag den had dat oordeel. Op de vraag waarover er nu eigenlijk problemen zijn gere zen tussen de bisschoppen worden als belangrijkste con troversen genoemd. De tegen stelling tussen bisschop Gijsen en de andere bisschoppen. Verschillen van opvatting tus sen progressieven en conser vatieven, andere waarderin gen voor de ontwikkelingen in de kerkprovincie van Ne derland en abortus. Van alle ondervraagden zei 67 procent desgevraagd wel eens zelf met de paus te willen pra ten. Bij de katholieken was dat 70 procent. Als onderwer pen waarover men vooral met de paus zou willen praten ko men naar voren: het geloof. het huwelijk, recentelijl pauselijke uitspraken, dern^n"' cratisering in de kerk. probl nc men in de katholieke kei ,n van Nederland en abortus. «i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||||||,|„|,||| LISSE De werkloosheid in de regio Lisse is dooi seizoensinvloeden de afgelopen maand flink toegenomen Thans zijn 445 mannen en 332 vrouwen zonder werk het geen een toename van respectievelijk 76 en 10 in vergelij king met oktober betekent. Het Gewestelijk Arbeids Bureau (GAB) in Lisse spreekt van een 'normale' toenasme, veroorzaakt doordat veel seizoensgebonden bedrijven, zoals bollenbedrijven, in de winterm,aanden met minder personeel werken. Na de jaarwisseling verwacht men een aantrekkende vraag. Het aantal werkzoekende per gemeente was: Hillegora 72 mannen 52 Lisse 93 84 Noord wijk 147 103 Noord'hout 50 44 Sassenheim 51 39 Voorhout 25 9 overige 7 1 MARKTEN VEEMARKT LEIDEN LEIDEN - Aanvoer totaal 4208, 6130: slachtrunderen 250; gebruiksvee 248; graskalveren 20; lammeren I Prijzen: stieren (resp. 1e en ~2e kw.) 7,40-8.00 7,00-7.35; vaarzen (resp. 1e en 2e kw.) 7,25-8,00 5,60-6.10; koelen (resp. 1e. 2e en 3e kw.) 6,80-7,90 5,70-6,10 5,30-5,60; worstkoelen 4,50-5,45; extra kwal. dlkbillen 9,00-14,00; nuchtere slachtkalveren 1,25-2,00; slachtzeugen 2,78-2,88; melk- en Overzicht (resp. aanvoer, handel en prijzen): slachtrunderen redelljk-matlg-als maandag; kalf- en melkkoeien matlg-rustlg- Iets hoger; vare koelen redelljk-rustlg-stablel; vaarzen en pinken matlg-rustlg-stabiel; graskalveren matig-rustlg-stabiel; nuchtere kalveren re- delljk-rustlg-stablel; ponnles matlg-rustlg- •stablel; varkens ruim-goed-lets hoger: lo pers en biggen matlg-matig-stablel; scha pen en lammeren redelijk-redetljk-stablel; gelten matig- rustlg-stablel. VEEMARKT GRONINGEN Aanvoer totaal 3217, runderen 1149, gras kalveren 94, nuchtere kalveren 906, scha pen 318, varkens 723, bokken en geiten 23, paarden 4. Prijzen (gulden per stuk. tenzij anders vermeld): melk- en kalfkoelen 1425-2525, kalfvaarzen 1450-2500, guste koelen 1050-1525, slachtvee (per kg) 1e kwal. 6.05-6.45, 2e kwal. 5.05-5.70, 3e kwal. 4.80-5.05. stieren (per kg) 5.50-7.30, worst koeien (per kg) 4.40-5.50. graskalveren 550-1000, nuchtere kalveren 30-50; voor de mesterlj 195-490, weldelammeren 70-125, slachtlammeren 145-180, slachtschapen 80-170, enterschapen 140-180, zouters (per kg) 3.20-3.30. zeugen (per kg) 2.50-2.60. Overzicht (resp. handel en prijzen): ge bruiksvee rustig prijsh. tot Iets lager, slacht vee rustig prijsh. tot Iets lager, graskalveren rustig onverand., nuchtere kalveren slecht lager, schapen kalm Iets lager, lammeren rustig onverand., varkens rustig onverand. POELDIJK „Westland Noord", dinsdag 11 december 1979: Tomaten A 1530. B 1380. C 1160. CC 780; Vleestomaten B 1440-1500. Bb 1930- 2210, BBB 2080-2240; sla 14-28; pe pers groen 910-1010, rood 1130; an dijvie 118-155; spinazie 515; stoofsla 20-50; raapstelen 26-28; selderij 12- 31; krulpeterselie 47-56; radijs kl. 36. gr. 77-85; komkommers I 31 76. 26 60, krom kg. 115, fijn 175; paprika groen 85 520, 75 415-450, 65 425- 440. 55 375-385. rood 85 425-470, 75 415-465, 65 420-450, 55 365-385, geel 85 805-835, 75 75 845, 65 765, puntig 40/60 840, 30/50 715-785; Ali- canten 710; golden champion 820; muskaat 890; rettich 33-111; boeren kool 32. DE LIER Delft-Westerlee, dinsdag 11 december 1979: Andijvie 122-130; boerenkool 16-27; paprika rood 350- 450; paprika groen 230-460; paprika geel 380-660; peterselie 38-53; prei 67-86; radijs 75-98; selderij 35-46; sla 14-33; spruiten 73-116. COOP. VELUWSE EIERVEIUNG BARNE- VELD BARNEVELD - Aanvoer 2.354.400 stuks, stemming rustig. Prijzen In guldens per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 9 4 55-56 gram 12.70-13,55; van 60-61 13,15-14,60; van 65-66 gram 13.30-1 KAASMARKT BODEGRAVEN BODEGRAVEN - Aanvoer 8 partijen. kunst en kunstenaar Ton Haket, gitaarleerlingj Antonio Pereira Arias aai Koninklijk Conservatoriui Den Haag, geeft op vrijdA december (17.00 u.) i recital in de Laanzaal vaifrrij conservatorium. In het Stedelijk Museu Amsterdam zijn van 14 de(en ber t/m 3 februari schilde) en werken in staal ie ziertje Ellsworth Kelly. u. dddh ddfh dddS d^h 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet groter dan 12 letters), leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. ^^"pïversen pers, gevraagd Groothandel in sportartikelen vraagt voor spoedige indiensttreding: verkoopafdeling voor de orderadm., telefonisch kontakt met onze afnemers en showroom-verköop. MAVO/HAVO-opleiding, type-dyploma en kantoorervaring gewenst, leeftijd tot ca. 21 jaar. voor de magazijnchef die na een inwerkperlode in staat zal zijn een aantal taken over te nemen van de magazijnchef en deze bij afwezigheid zonodig kan vervangen; ervaring Is noodzakelijk; leeftijd tot ca. 45 jaar. Op onze moderne rozenkweke rij hebben wij plaats voor een MEDEWERKER, enige ervaring strekt tot aanbeveling. Kwekerij Nlriko, Tuindersweg 16, Wou- brugge. Tel. 01729-8178. Gevraagd MEDEWERKER voor de Marklhandel, zaterdags vrij. Fruithandel H. M. v. Fulpen, Hoofdstraat 213, Leiderdorp, tel. 894295. Uitzendbureau Always Ready vraagt met spoed TELEXISTES, typistes, datatyplstes, secreta resse, boekhoudkundig mede werker, produktiemedewer- kers. Bel 01717-8236 mevr. H. Gerrard. Kennedyplantsoen 45 Vo Station, Voorschoten. TIJDELIJK WERK. Hoogovens kan mannelijk personeel voor fabriekswerk, ook in tijdelijke dienst, plaatsen. Voor 4 weken tot 6 maanden In ploegendienst. Leeftijd. 18-50 jaar. U kunt di- rekt beginnen. Salaris incl. toe slagen afhankelijk van de soort ploegendienst, van 2250.- tot 2560,- (vanaf 21 jaar) bruto per maand. Uitbetaling per week mogelijk. Melden: Wervingscentrum Hoogovens, WIJckermolen 202, Beverwijk (150 meter van stati on Beverwijk). Elke werkdag van 8.30-16.00 uur en elke maandagavond van 19.00- 21.00 uur. Tel. (02510)-94000. Bergoss-Bungalow 400 cm. br. vervaardigd uit zuiver scheerwol, met geschoren hoge pool op zware jute rug. Een rijke vloerbedekking, sfeer vol en warm. Louis de Poortere- Godivd 400 en 500 cm. br. gemaakt van 100% polyamide vezel die permanent anti-statisch blijft. Een kort gesneden 7 mm pool, dicht op elkaar geplaatst geeft vuil geen kans. Zeer geschikt voor intensief ge bruik. Parade-Padirac 400 cm. br. op een foam rug gezette acrilan kunstvezel, geplaatst in dichte, stevige korte lussen. Een waardig tapijt voor honder den voeten. K.V.T.-Kroon Chalet 400 cm. br. een 4 cm. hoge pool van zuiver scheerwol op gelijmde geweven rug. Een pracht tapijt voor ver wende voeten en nog veel meer. Een sjiek tapijt voor zwierige mensen. Desso-Marsan 400 cm. br. in 6 gemêleerde tinten vervaar digd zuiver scheerwollen tapijt met gelust oppervlak. Een aan te bevelen tapijt voor zwaar huishoudelijk verkeer. Daar hebben ze alle bekende merken. Het tapijt van keuze wordt nog gratis gelegd ook. En we geven korti gen die u in gunstige zin hogelijk zullen verbazen. Kom u zelf overtuigen in onze showroom aan de Bloemif tenlaan 51bij de Lammenschansweg. Die showroom is elke werkdag geopend van half negeL' tot vijf uur; 's middags van half een tot half twee gesli^ ten. Donderdagavond koopavond. En zaterdagmorgens van negen tot twaalf uur. Axminster NewCaStle 366 cm br een 100% echt wollen tapijt met een kort geschoren pool, in bloemdessin aangebracht op een geweven jute rug. Een tapijt voor het klassieke interieur. De Tegelhandel Leiden b.v. Bloemistenlaan 51 Leiden tel. (071) 14 32 DE TEGELHANDELMAAKT VAN UW HUIS N VILl Woningruil Aangeboden in Apeldoorn: mo derne 4 kamer EENGEZINS WONING. gevraagd iets derge lijks In Leiden of omgeving. Sa- belmakersdonk 436, Apel- Kleding en 1 kapsel BONTMANTELSI BONTHOE- DENI Kerstcadeaus bij Het Bontpaleis, vergelijkbaar 20% d 30% goedkoperl Het bespaart u veel geld. Volle garantie. Cre- dletservice mogelijk. Het Bont- palels. Hoogstraat 153 (voet gangersgebied). Rotterdam-C., tel. 010-14.33.37. Reisgeld v. 2 pers. vanuit geh. Ned. bij koop terug! Kerstkoopavonden 19- 20-21 december tot 21 uur geo- Goed Idee.bont; prachtig KERSTGESCHENKII Enorme sortering korte en lange bont mantels. Nu werkelijk sensatio- lage kado-prijzenl Met vol ledige garantie. Desgew. soepe le kredietservice. De Bontko ning. Hoogstraat 97, Rotter dam-C.. tel. 010-117.117. Par keerterrein dlrekt t.o. zaak. Bij koop reisgeld binnen geh. Ned. 2 pers. terug. 19-20-21 de cember tot 21 uur geopend. ^Winkel/kappers 7 pers, gevr. LEERLING-KAPSTER gevraagd voor direct, Salon v. Tongeren, Levendaal 104, Lelden. Aan melden Breestraat 32. Tel. 071- 125212. i Lessen en clubs AUTORIJSCHOOL Mieloo. Tel. 071-213800. Sperwerhorst 18, Leiden. Koudekerk a.d. Rijn, Prins Ma- rijkestraat te koop; MIDDEN- WONING indeling woonkamer met open haard, grote keuken,, 4 slaapkamers, badkamer, hobbyruimte/ 169.000 k.k. Tel. 01714-3547. i Woonruimte te huur aangeb. Autorijschool MIELOO. Tel. 071-213800. Sperwerhorst 18, Leiden. i Onroerend goed aangeb. Handelstraat 25. Leiden Z.W. Te koop van particulier een HOEKEENGEZINSWONING, aantrekkelijke prijs. Inl. tussen 9 en 18 uur bij dhr. v.d. Ham. Tel. 070-45.63.81. maak het u makkelijk met de gratis uitgebreide overzichtelij ke woongids van Makelaardij Bel. 071-134341. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook In nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks An- tonius Clubhuis. Lange Mare 41-43, tel. 131626. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Lelden, tel. 071-122614. I Doe-het-zelf GRASZODEN 1e kw. 3.75 p m2. gratis thuisbezorgd. Tui naarde p. zak. Bel van der Meer 01719-13939. I Kunst en antiek Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten, dlrekt uit voorraau lever baar, voor Inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest, tel. 071-156444. Te koop aangeboden modern WANDMEUBEL, z.g.a.n. met bar en verlichting etc. Prijs f 750,-. Korvetwal 27 (Meren- wljk). Lelden. Tel. 071-142000 of na 18.00 uur. i Huwelijk/ kennismaking Heer 49 jaar zoekt VRIENDIN om tijdens de kerstdagen op kantle te gaan. Brieven onder nr. 5289 van dit blad. i Te koop aangeboden MOET SNEL WEG t.e.a.b. we gens aanschaf c.v., 4 GASKA CHELS en 4 gevelkachels en 1 zeer fraaie gashaard en 1 gas- boiler 150 liter. De Clercq Bll- derdijkstr. 4, Leiden, tel. 133181. Uisluitend tussen 18.30-20.00 uur. HEUGAFELTTEGELS. Alle kleuren direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakkelijk te leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. Onderhoud en reparatie VERBOUWEN, is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij zen. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en Isolatie. Schoorsteenvegen. Bel voor een vrijblijvend advies: FREBOUW. 071-760059. Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen di- rekt, ook voor wasautomaten geisers, ook 's avonds. Diversen Starket Parket levert ONDER HOUDSMIDDELEN. Lak. lijm, D509. Dumby. Ook voor U pla vuizen vloer. Vrouwensteeg 14, Lelden. Tel. 130496. Tegelhandel „Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd In het leggen van plavuizenvloeren. 5 jaar garantie. NAAIMACHINES OPGELET! Demonstratie zig-zag naaima chines als nieuw 165, 185, Vrije arm, super zig-zag 595, nu 295. Laatste koopjes: elektrische naalmachi- 95.-. 125, enz. Zien Is kopen. Herenstraat 23, Leiden, tel. 071-132027. Starket Parket maakt onder an dere VISGRAAT, panelen, rr zaïek, strookjes en repareert schuurt. Vrijblijvend prijsop gaaf. Vrouwensteeg 14, Leiden. Tel. 130496. STARKET PARKET heeft voor de DOE HET ZELVER. Thermo- phete ondervloer, afdeklatje, holle plint, impregneer, was en zelflegparket. Vraag vrijblijvend Inlichtingen: Vrouwensteeg 14, Leiden. Tel. 130496. KERST-KLAVERJASSEN woensdag 12 december 1979 om diverse prijzen. Inleggeld f 5.-. Aanvang 20 uur. Hotel Restaurant Groenendijk B.V.. Rijndijk 96, Hazerswoude. Tel. 01714-9006. Een PRUIK als u voor makkelijk kiest. Vele vrouwen doen het al jaren, kiezen voor een pruik of haarstuk om snel mooi te zijn. L. i. Tongeren haarwerken, Breestraat 32. Leiden. Tel. 071- 125212. Geef het onderhoud van uw PRUIKJE In goede handen. Voor wassen, watergolf, repara ties enz. Natuurlijk naar L. H. v. Tongeren haarwerken, Brees traat 32, Leiden. Tel. 071- 125212. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Lelden. Tel. 120794. Dieren en planten 3 ZAKKEN Tulnturf van 50 liter voor 10.- (afhaalprljs). Tuin centrum van Wlnsen Herenweg 54, Warmond, tel. 01711 10282. VRUCHTBOMEN In vele ten, coniferen en heesters, grond, tuinaarde, turfm tulnturf, bróeiramen. KEI BOMEN, ook met kllut Plet Meer, Veerstraat 45. Oude tering, tel. 01713-3868. I Automarkt DATSUN-DEALER DE MEESTE MODELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR AUTO HEEMSKERK ROELOFARENDSVEEN - LEIDEN TEL. 01713-2866. TEL. 071-133861 Huur een passende auto bij: Het Motorhuis Autoverhuur Vondellaan 80 Leiden telefoon 071 - 769313 J Michelin, Good Year en EM banden [voor alle auto's, met kortK 30-50%, vergelijk onzei [zen met anderen. Irislaan Oegstgeest, telefoon 154609. LOOP- of SLOOPAUTO' koop gevraagd tegen conl betaling. Tevens afstandsv laring. Tel. 071-760154. Tot 50% KORTING op ban accu's, uitlaten, schokbrei trekhaken. Jansen, Nas» traat 2, Bodegraven. 01726-1.43.B1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 18