'De mensen kunnen weer rechtop lopen' hulpverlening dreigt te ontaarden in prestigeslag Sa Kaeo nog maar een begin EVA DEN HARTOG: TENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 PAGINA 17 mK VAN DER VELDE (COMITÉ ZUIDOOST-AZIE): 3NINGEN „In Ne- jand woedt momenteel oorlog tussen verschil- hulporganisaties om zo groot mogelijk aan- te claimen in de hulp- ening aan de Cambod- vluchtelingen in injiland. Het is broodnijd, de ruggen van de »r he htelingen heen". is voorzitter Henk v.d. van het Comité Züid- ■Azië (ZOA) te Gro in, dat al 5 jaar finan- en materiële hulp ver- t aan vluchtelingen- in dit deel van de we en o.m. ook de uitzen- van een Nederlands isch team onder lei van zuster Eva den tog naar Thailand gefi- cierd heeft. MP) oteb wel vanjjj istii ioge chtinu! ;ei oord vn der Velde: „Aanleiding 'leze touwtrekkerij is het all4 mop] ge\ W( •eigii ngrij] ;egen Dl. rakti ictioi e in keu|>j veri re van tu enlai gane bekend worden van plannen van de Nederlandse overheid om een flinke hoop geld voor de vluchtelingenkampen in Thailand beschikbaar te stel len. Iedereen probeert nu zo gauw mogelijk in de publici teit te komen om straks een flink deel van de koek in de wacht te slepen. Daarbij pro beert men kleinere particu liere organisaties weg te drukken". Een van die organisaties is ZOA, waarin zeven protes tants-christelijke genoot schappen samenwerken. Het comité heeft sinds 1 oktober aan particuliere giften een bedrag van ruim 2.5 mil joen ontvangen. Voor de aan loopkosten van het Neder lands team in Thailand is daarvan tweemaal 200.000,- overgemaakt en voor een waarde van 4,5 ton aan hulp goederen gestuurd, variërend vah medicijnen tot melkpoe der. ZOA is, zo werd mij in Bangkok bevestigd, samen met de eveneens protestants- christelijke organisatie Tear Fund in Doorn al jarenlang de voornaamste sponsor van. de „Christian and Missionary Alliance" (CAMA), die al 15 jaar vluchtelingenzorg be drijft in verschillende Aziati sche landen. Directeur Reg Reimer van het CAMA-hoofdkwartier in Bangkok: „Wij zijn vanaf het eerste uur betrokken geweest bij het internationale overleg inzake de aanpak van het probleem van de Cambodja- vluchtelingen. CAMA heeft voor het internationale Rode Kruis in het kamp Sa Kaeo het hospitaal en de magazij nen gebouwd. Het Neder lands team van majoor Den Hartog werkt onder onze verantwoordelijkheid". Terwijl in het Thais-Cam- bodjaanse grensgebied de sa menwerking tussen de inter nationale hulporganisaties uitstekend wordt genoemd, dreigen in Nederland ZOA en Tear Fund onder de voet te worden gelopen. Een on derdeel van de volop woe dende prestigeslag is, volgens ZOA-voorzitter Van der Vel de, de „volstrekt afwijzende houding" van het Nederlands Rode Kruis om op nationaal niveau tot enige vorm van samenwerking te komen.'Bo vendien voelen ZOA en Tear Fund zich ernstig gedupeerd door de publiciteit in een lan delijk dagblad, dat het me disch team van Eva den Har tog heeft afgeschilderd als een stelletje zendelingen, die op de eerste plaats uit zijn op het winnen van zieltjes onder de stervenden in het kamp Sa Kaeo. „De veertig mensen die wij hebben uitgezonden, stude ren inderdaad op de bijbel- school, maar daarmee zijn het nog geen zendelingen", ^idus Henk v.d. Velde. „Het zijn allemaal gekwalificeerde mensen die op de eerste plaats medische hulp verle- Ook de Stichting Tear Fund Nederland, die de salariskos ten van het Nederlands team voor een half jaar gegaran deerd heeft (f 155.000,-) en tot dusver voor een ton aan medicijnen naar Thailand heeft gestuurd, heeft veel kritiek op de houding van verschillende Nederlandse organisaties. Tear Fund heeft o.m. een bedrag van f 250.000,- ontvangen uit de opbrengst van de nationale actie voor de Vietnamese bootvluchtelingen. De NCRV heeft aan Tear Fund en ZOA de opbrengst van een in de cember te houden inzame lingsactie in het vooruitzicht gesteld. Voorzitter Jan van Barne- veld (Tear Fund): „Onze hulpverlening wordt nu ten onrechte zwart gemaakt. Ei genlijk zijn we blij dat onze mensen handelen vanuit een christelijke bewogenheid, maar het zijn stuk voor stuk gekwalificeerde hulpverle ners. In Thailand heeft men niets dan lof voor hun inzet". Dat de hulpacties aan de vluchtelingen in Thailand in ons land in een prestigeslag dreigt te ontaarden, blijkt ook uit het voornemen van de Evangelische Omroep om binnenkort een viertal hulp teams uit te zenden, aldus Tear Fund en ZOA. Jan van Barneveld: „Dit knijpt me de keel dicht. De EO gaat hier duidelijk haar boekje van omroep te buiten. Ze profite ren van onze publiciteit Ze hebben totaal geen notie van wat in Thailand nodig is. Dat is zuiver dilettantisme dat in een puinnoop moet ontaar den". Volgens ZOA-voorzit ter Van der Velde zöu de EO deze week, zonder enige con sultatie met de autoriteiten in Thailand, bij de Nederlandse regering hebben aangedron gen op de toelating van 400 kinderen uit de Thaise vluchtelingenkampen. Overigens zijn de twee pro testants-christelijke organisa ties al volop bezig met de sa menstelling van nieuwe me dische Hulpteams, omdat zij verwachten dat het vluchte lingenprobleem in Thailand een zaak van lange adem zal zijn. In januari zal reeds een gedeelte van de ploeg van Eva den Hartog worden afge lost. De organisaties zijn niet van plan, hun inzet voor Thailand tot onderwerp te maken van discussies met andere instanties in Neder land. Waarschijnlijk komt er half december een bespreking tussen NOVIB, Mensen in Nood, Unicef, Rode Kruis, Tear Fund en ZOA. Rode Kruis en Unicef hebben daarop aangedrongen. ZOA- voorzitter Van der Velde: „Wij zijn onmiddellijk bereid tot besprekingen over meer samenwerking, mits men ons als gelijkwaardige partners accepteert. Wij hebben het sterke vermoeden dat een aantal organisaties, die tot dusver in Thailand niets heb ben gedaan, nu met Neder landse overheidsgelden ginds hulp willen gaan verlenen. Daar is niets op tegen. Wij zullen het echter niet pikken, wanneer zij ons daarbij in de hoek willen drukken". JAN DERIX iet grensgebied tussen Thailand Cambodja speelt zich momenteel grootste vluchtenlingendrama de menselijke geschiedenis af. J iderdduizepden Cambodjancn, fdzakelijk aanhangers van de egere machthebber Pol Pot ide Khmers), zijn op de vlucht i lagen voor het Vietnamese „bs- i dingsleger", dat nu praktisch Cambodja onder de voet heeft tpen. nil and heeft maandenlang gepro- deze vluchtelingen te beletten over de grens te komen. Duizen- zijn om het leven gekomen, zij door het Thaise leger wer den teruggedreven op Cambodjaans grondgebied en daar in de Vietna mese mijnenvelden terecht kwa men. Half oktober is Thailand, on der druk van de wereldopinie, be gonnen met het inrichten van een aantal provisorische vluchtelingen kampen, waarvan vooral het kamp Sa Kaeo een gruwelijke bekendheid heeft gekregen. Alle grote internationale hulporga nisaties zijn er de afgelopen maand in geslaagd, in voorbeeldige samen werking de ergste nood onder de hier verzamelde 35.000 Cambodjaan se vluchtelingen min of meer onder Nederlandse vrijwilligers een grote rol gespeeld, zoals majoor Eva den Hartog (Leger des Heils) en dr. Wim van der Heyden (hoofd van het Nederlandse Rode Kruis-team). Onze verslaggever Jan Derix wist in dit vluchtelingenkamp, 200 kilo meter oostelijk van de Thaise hoofdstad Bangkok, door te dringen en vertelt in bijgaande reportage wat hij daar zag en hoorde. Zijn conclusie: Sa Kaeo is waarschijn lijk nog maar het begin van een la wine van menselijke ellende die Thailand in de komende weken of de knie te krijgen. Daarbij hebben maanden zal overspoelen. Majoor Eva den Hartog temidden van de zeil tjes en planken die tiet kamp Sa Kaeo vormen. ojddank, het ergste is hier wel voorbij, pensen kunnen weer rechtop lopen, weken geleden hokten ze nog dood- en moedeloos bij elkaar op deze ver- ikkelijk hete vlakte, niet bij machte mn benen te staan. Het was een en al ide. Het lijkt een wonder dat we dit )en klaargespeeld. Ik kan er met verstand niet bij". 1 Ir er Birgit Martens (Carolus Borro- J s, Den Bosch) zit naast een Rode nei-patiënt op het gammele bamboe- n. Hij jankt van de koorts. Onder zijn 'rde er oksel zijn twee etterende wonden oelvitbaar. De tolk vertelt dat de man tzoel maanden geleden op een mijn is ge- ;r acfen in het Thais-Cambodjaanse grens- wfed. Waarschijnlijk zitten de scherven in zijn lijf. Een spoedoperatie zal het ten uitwijzen. Birgit, in het „Neder- Rode Kruis-polikliniekje - natten en kokosbladeren, neergezet in opeengehoopte vluchtelingenhut- stank en drek: „We kunnen het nu beetje bijbenen. Je werkt nog wel ien uur per dag, maar je ziet ook die jeteringen. Ik vergeet nooit meer,' rijeerste nacht toen we verrast werden een tropische wolkbreuk. Het hele alip veranderde in een modderpoel, hebben toen vierduizend doodzieke sen op onze rug moeten versjouwen hoger gelegen plekken, anders zou- ze hopeloos verdronken zijn. Het een nachtmerrie". ;atie ■ordt 6 as he imidi egen ordel zal zijn i ges i te 'gen wetL n :s" MP) Ihodesl esië iten en vrl 'araljr jaar oudeidi de Z hting blanl le p ring ring t toen rebe nog isië vf litmal ininl regei n sta eent erjkelijk ,W( |*q] Caeo, het grootste vluchtelingenkamp it moment in Thailand. Een oord dat wereld geschokt heeft. Er zitten 35 ibodjanen achter prikkeldraad, poli vluchtelingen, door een Vietna- e invasiemacht verdreven aanhan- van Rode Khmerleider Pol Pot, die ijn land miljoenen mensen over de g heeft gejaagd. Buiten de omhei patrouilleren zwaarbewapende een- in van het Thaise leger. De zon ïdt genadeloos op deze armetierige oek die inderhaast met bulldozers _?P alle begroeiing is ontdaan. Sa Kaeo een stadje op vijftig kilometer van Cambodjaanse grens, ligt hier een rijden vandaan. Rondom liggen velden, waar vrouwen bezig zijn met •e logst. Elders trekken karbouwen een achter zich aan -door de modder een sawah, die al aan de nieuwe in- toe is. Achter schamele bamboe- of liabosjes zijn tanks in stelling ge- :ht. Een onwerkelijk landschap, ibeeld van oorlog en vrede tegelijk, heeft me twee dagen gekost om in gkok, 200 kilometer oostelijker, een ne pas van het Supreme Command ^machtigen die mij toegang moet ge- tot Sa Kaeo, in de wereldpers afge- lderd als de hel op aarde. Aan de maakt een Thaise luitenant mij lelijk dat ik alsnog een speciaal docu- 1 or it moet afhalen bij de militaire com- nidant in Kai Chakapong, zestig kilo- er terug. Ik weiger. Na een uur van aam en vooral demonstratief wach- trek ik de aandacht van een vrouwe staflid van de United Nations High imission for Regufees. Zij weet me Q lotte binnen te loodsen. eerste indrukken zijn verpletterend, lijkt Dachau of Auschwitz. Duizen- grauwe wezens gapen je aan, zonder :tie, ondervoed, met uitgebluste ogen. ral braaksel en fecaliën, rottend in ion. Mensen geven rochelend bloed ilijm op. Mijn maag verdraagt het De massa is schrikaanjagend. Je bijna doodgedrukt. Een stervend JWtje wordt haastig aan haar armen bijgesleept, in de richting van een bamboehutten, het veldhospitaal, nand let erop. Aan de rand van en derpias speelt een kind met een ilgoedinjectiespuitje, het kleine kopje er de zweren. Al die ongewassen, zie- ichamen stinken in de hitte. Wie de kracht daartoe heeft, helpt mee te sjouwen met de meest noodza kelijke voorzieningen: water en timmerhout. you give blood already?" (Hebt u al jd gegeven?) verpleegster houdt me aan, Canade- k ben overrompeld door de vraag. why?" lereen geeft hier bloed. Komt u maar w mee. Welke bloedgroep hebt U?" negatief". „Dan hoeft het niet. We moeten bloed groep B hebben". Gelukkig, ik ben niet zo'n held. Ik loop twee jongelui uit Nieuw-Zeeland tegen het lijf. Ze waren op vakantie in Bang kok, lazen daar een advertentie waarin vrijwilligers werden gevraagd voor hulpverlening in Sa Kaeo. Er is een hele bus aangekomen. Sa Kaeo wordt over stroomd door avontuurzoekers, uit alle werelddelen, 's Middags blijkt dat het tweetal een vergeefse reis heeft ge maakt. Ik vraag ze naar hun beroep. Timmerlieden. „Ze vroegen of wij een infuus konden aanleggen. Natuurlijk niet. Toen konden we diarrheepatiënten gaan wassen. Nee, dank je". Amputaties Een kijkje in de zes provisorische, tochti ge hutten die samen het lazaret vormen. Er liggen bij elkaar bijna tweeduizend zwaarzieke patiënten. Mensen met scherfverwondingen, lelijke fracturen, doorliggingen („dikke kraters in hun achterste", zegt een arts), veel open tu berculose, uitputtingsverschijnselen. Een orthopedisch chirurg uit Jeruzalem ver richt amputaties aan de lopende band. Tussendoor zet hij nog bruikbare lede maten in het gips. Overal gesteun en ge jammer. Een- meisje van vijf jaar is net geholpen, op haar bedje tussen de andere zieken in. Het kind is nog buiten be wustzijn. Overal hangen infuusflessen te schommelen op de tocht. Verpleegsters hollen met injectienaalden rond, nieuw komers worden ingewerkt. „Denk erom, je moet ze dwingen te eten. De meeste patiënten hebben geen eet lust, vanwege hun ondervoeding". „Op het bed in de hoek ligt nu een andere vrouw, die van gisteren ligt in het lij kenhuisje". Schijnbaar volstrekte wanorde. In de hoek waar de operatietafel staat, neust een Franse regeringsdelegatie rond. De heren beloven betere apparatuur. In een andere hut patiënten met hersenmalaria (,Ze komen vaak in coma binnen'), long ontsteking, diarrhee. Een epidemie van hersenvliesontsteking is in Sa Kaeo op het nippertje voorkomen. Een vrouwelij ke dokter uit Nieuw-Zeeland heeft juist vijf gevallen van amoebendysentrie in haar barak ontdekt. Waarschijnlijk lijdt dertig procent van de kampbevolking aan tbc, meer dan de helft heeft malaria, zeker een kwart longaandoeningen. Nederland De internationale hulporganisaties, ze zijn er allemaal: Mathezer Ridders, Rode Kruis, Catholic Relief Services, World Food Programm, Unicef, Hoge Commis sariaat voor de vluchtelingen (Verenigde Naties), Terre des Hommes, Food for the Hungry, Oxfam. Alles heeft zich op Sa Kaeo gestort. Honderden westerse hulp krachten. Het Nederlandse Rode Kruis heeft drie medische teams gestuurd, on der leiding van dr. Wim v.d. Heyden, chirurg aan het ziekenhuis in Winscho ten. Hij staat de hele dag te opereren: „In het begin hadden we nog gemiddeld zestig doden per dag, nu nog tussen twee en zes. We hebben de toestand redelijk onder de knie. Ons grootste probleem is vers bloed. Morgen komt er een zending van tweehonderd liter uit Amerika. Ik zit ook te wachten op beter röntgenappa ratuur. Het ergste vind ik dat er nog zo veel kinderen sterven. Een kind onder de vier jaar heeft hier nog weinig kans op overleving". „Het is ongelooflijk wat hier in vier we ken tijds gebeurd is. Ik heb nog door de bossen gelopen, met een rugzak vol me dicijnen, in het grensgebied bij Aranya- prathet. Gewonden en stervenden wer den ter plaatse geholpen. Peter Jordans uit Swalmen heeft mij daar afgelost. Je ligt voortdurend onder beschieting van de Vietnamese artillerie. Het is daar de hel". In twee afdelingen van het veldlazaret werkt een 35 man sterk team van de „Christian and Missionary Alliance", met de Nederlandse Eva den Hartog aan het hoofd. Negen van de dertien gediplo- Een kijkje in een van de barakken, waar zieken en stervenden in rijen lig- gen. meerde verpleegsters zijn Nederlandse. Eva den Hartog: „Tweederde van het medisch werk wordt in dit kamp door vrijwilligersorganisaties gedaan. Ik ben erg te spreken over de samenwerking. Nederland geeft een geweldig voorbeeld aan de wereld. We zijn in staat om de zware zieken elke dag een ei, een ba naan en een glas echte melk te geven. We hebben uit Nederland al honderd vijftig ton Liga gehad, voor de kinderen. Ik heb duizenden onderleggers gekre gen, voor de diarrheepatiënten. We heb ben een speciale keuken kunnen inrich ten voor de intensive care. Philips Ne derland heeft ons onmiddellijk wasma chines, ijskasten en strijkbouten ge stuurd. We hebben een prachtige contai ner gekregen, waarin de lijken tijdelijk bewaard kunnen worden. Met aircondi tioning. Ik heb veel ellende gezien in de wereld. Bangladesj was verschrikkelijk', maar dit is anders. Het heeft zoveel met politiek te maken. Deze mensen zijn maandenlang opgejaagd door de Vietna- mezen. Ze hebben vijf jaar geen medi sche verzorging gehad. Gelukkig heeft de wereld meteen gereageerd". vriendelijk mens. Ontwapenend, open hartig. „Ik voel me ongelukkig met die verhalen over mij. Bepaalde dingen heb ik beslist niet gezegd. Maar ik kan mij niet verdedigen'. Goed, ik ben nu een maal een impulsieve vrouw. Anders zou ik dit werk niet doen. Gelukkig hebben we het hier uitgepraat. Ik hoop dat het in Nederland geen schandaal wordt. Wat we binnenkrijgen, wordt zoveel mogelijk verdeeld. De Ligakoeken zijn voor alle kinderen in het lazaret, onze instrumen ten worden uitgeleend aan het Rode Kruis. Straks, met Kerstmis, zet ik in alle afdelingen een kerstboom". Ongelukkig Het vertrek van Eva den Hartog, majoor van het Leger des Heils, naar Thailand is in Nederland groot nieuws geweest. Deze vrouw weet de publiciteit te bespe len. De wijze waarop ze later, vanuit Sa Kaeo, in de Nederlandse pers is geko men, heeft links en rechts kwaad bloed gezet. „Elke wind die ze laat wordt op gehemeld", zegt een ambassadefunctio naris in Bangkok. „Het staat in geen ver houding tot het werk dat ze doet". Een landelijk dagblad heeft haar krasse uitla tingen aan het adres van het Internatio nale Rode Kruis in de mond gelegd. Als of het deze organisatie zou ontbreken aan moed om in het grensgebied tussen Thailand en Cambodja te opereren. Men zegt ook dat ze een exclusief contract heeft gesloten met de NCRV-televisie. Eva den Hartog, in Sa Kaeo, blijkt een Voedsel Eva leidt me rond, door het kamp zelf. Een afschuwelijke constellatie van be huizingen en onderkruipsels. Verdier lijkte mensen onder dekzeiltjes, stukken karton, een paar planken, bladeren. Op eengepakte horden staan in de rij voor de voedseluitdeling. Twee visjes, een knol, een handvol rijst, een paar koolbla deren. UNHCR (het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen) en Rode Kruis verzorgen in Sa Kaeo de voedselaan- voer. Catholic Relief Services financiert de voeding van de klinische patiënten. Wie een paars kleurtje op zijn vingerna gels heeft krijgt een dubbele portie. Gedrang bij de zinken watercontainers die in lange slaglinies tegen het prikkel draad staan. In het hartje van het kamp zijn diepe gaten in de grond geboord, vrouwen halen er drabbig water uit om hoog. Tussen de hutten hoopt het afval zich op. Etensresten, menselijke uitwerp sels. Er worden vuurtjes gestookt. Oudjes liggen onbeholpen te zieltogen onder de blote hemel. Er komt een lijk voorbij, op een draagbaar. Veel mannen bewegen zich voort op krukken, geamputeerde soldaten van de Rode Khmer, maanden geleden door het Thaise leger terugge jaagd over de grens, de Vietnamese mij nenvelden in. Schandalen Sa Kaeo heeft ook zijn schandalen. Toen Rosalynn Carter enkele weken geleden op bezoek kwam, stuurde de Thaise re gering een kolonne vrachtwagens met voedsel. Rosalynn zag hoe het met gulle hand werd uitgedeeld. Het is bij die ene keer gebleven. Terwijl journalisten zich een ongeluk moeten zeulen om toegang tot Sa Kaeo te krijgen, worden iedere dag busladingen vol scholieren uit Bang kok aangevoerd. Ze krijgen een dagje schoolvrij voor deze navrante excursie, „campseeing", om de ellende van deze 35.000 vluchtelingen uit buurland Cam bodja in ogenschouw te kunnen nemen. Hun aanwezigheid is voor de buiten landse hulpverleners een gruwel. Met een keurig zakdoekje voor de neusgaten lopen deze netjes geklede indringers on aangeroerd door de stinkende massa's binnen het prikkeldraad, alsof ze rond dwalen in een dierentuin. Het enige excuus kan zijn dat de Thaise regering de eigen bevolking wil confron teren met het spookbeeld dat haar te wachten zal staan, wanneer de Vïetna- mezen ook Thailand onder de voet zou den lopen. Dat gevaar is bepaald niet denkbeeldig. In Bangkok kan men ver nemen, aan de swimmingpool van het Indra Regent Hotel, dat de multinatio nals dit land nog hooguit vijf jaar vrij heid geven. Thailand, het boeddhistische koninkrijk van Phumibol en Sirikit, de enige nog democratische staat van Indo- China, bezwijkt bijna onder de vluchte lingen. Er zitten 160.000 landvluchtelin- gen uit Laos, verspreid over een zestal kampen. Ze krijgen nauwelijks aandacht van de wereldopinie. Sinds de Vietna mese inval in Cambodja zijn er al 80.000 Rode Khmers over de grens gekomen. Er zullen er nog een half miljoen volgen, wanneer de 175.000 man Vietnamese troepen werkelijk een grote schoon maakbeurt houden in de laatste gebieden waar Pol Pot nog standhoudt. Bovendien zullen dan nog 100.000 Khmer Seri (anti communistisch) de wijk naar Thailand nemen. Het kamp Sa Kaeo wordt, zoals ik heb geconstateerd, ingericht als een definitief opvangkamp. Technici leggen een hoog spanningsleiding naar het kamp aan, er worden enorme prefab watertorens bui ten de omheining opgericht. Bij de grensplaats Kaoidang maakt het Thaise leger een kamp voor 250.000 Cambodja- nen gereed. Indo-China staat voor een politieke aardverschuiving. De vraag is daarbij of Thailand onder de gigantische druk van de vluchtelingentoeloop over eind kan blijven. Zonder buitenlandse hulp lijkt dat uitgesloten. Sa Kaeo, ik heb er kokhalzend rondgelo pen. Tussen zieken, kreupelen en hon gerlijders. Vijfendertigduizend mensen, niemand weet wat er met dit „uitschot" moet gebeuren. De Belgische regering heeft al 200 weeskinderen uit Sa Kaeo opgenomen. Voorlopig telt alleen dat deze vluchtelingen in leven blijven. Sa Kaeo is allang geen wereldnieuws meer. Hier is het ergste achter de rug. Maar de echte apocalyptische verschrikking moet nog komen. Sa Kaeo is nog maar het be gin. Een waarschuwing. Tekst en foto's: JAN DERIX

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17