pronken achter het stuur moet sociaal onaanvaardbaar worden Willebrands: rofSchillebeeckx erkgetrouw theoloog DA wil kortingswet niet ongewijzigd aanvaarden Ook Eerste Kamer tegen steun Paralympics FECT ACTIES „VEILIG VERKEER" TELEURSTELLEND lecht' eten niet altijd egatief beoordelen ••fjcfcte. zee-viswijzer sINENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 in een onzer verslaggeefsters) HAAG Alle acties van g Verkeer Nederland ten spijt tasje op, laat je rijden"; „Wie er vanavond" e.d.) is het alco- bruik in het verkeer weer bij en groot als in 1974, het jaar in het zogenaamde „1-novem- retje" in werking trad. Welis- was er in 1975 een tamelijk aculaire daling van het aan- verkeersongevallen te zien, daarna is dat aantal weer ge- g gestegen tot het oude ni- en uit onderzoek blijkt dat de is van de weggebruiker over 10I bij snelverkeer zeer te en overlaat. Vandaar dat Vei- erkeer Nederland, de Centrale ie Verkeerscommissie en de eerscommissie Openbaar Mi- rie de handen ineen hebben n om gezamenlijk dit pro bleem op een nieuwe manier aan te pakken. Als doel stelt men zich te bereiken dat „dronken achter het stuur" sociaal onaanvaardbaar wordt. Om te beginnen hebben de drie orga nisaties een nota opgesteld, die is ge zonden naar de ministers van ver keer, justitie en binnenlandse zaken. Hierin worden vijfentwintig maatre gelen genoemd die genomen zouden kunnen worden om het verkeer vei liger te maken. In de nota, die van morgen in Den Haag werd gepresen teerd, gaat men ervan uit dat preven tie het belangrijkste is. In plaats van kortstondige, explosie-achtige acties, willen de organisaties komen tot een structurele aanpak. Om dat te bereiken worden onder meer de volgende maatregelen voor gesteld: - De aloholreclame terugdringen; - Het aantal drankwinkels verminde ren en de prijzen van drank in sport kantines e.d. even hoog maken als in horecabedrijven. Deze maatregelen zijn nodig omdat is vastgesteld dat al coholgebruik in het verkeer ten nauwste samenhangt met de totale alcoholconsumptie; - Bars, cafés, hotels en nachtclubs zouden op een duidelijk zichtbare plaats verkeerscodes kunnen ophan gen. Bovendien is voorlichting nodig over hoeveel alcohol binnen bepaalde tijd gedronken kan worden als men binnen de wettelijke normen wil blij ven; - De minister van volksgezondheid moet worden gewezen op het toene mend alcoholgebruik door jongelui. Via ouders, lagere en middelbare scholen en jeugdorganisaties zou voorlichting gegeven kunnen wor den. Bovendien moet verkeersonder- wijs op scholen voor voortgezet on derwijs verplicht worden gesteld en - Dit onderwerp zou ook een vast punt moeten worden in het theore tisch rijexamen; - Het regionaal openbaar vervoer dient 's nachts en tijdens de feestda gen vaker en later te rijden. - Automobilisten moeten er meer van bewust worden gemaakt dat ze door de .politie kunnen worden gepakt; - „Kwetsbare" verkeersdeelnemers (zoals jongeren die al eens dronken aan het verkeer hebben deelgeno men) moeten worden gescreend op alcoholisme alvorens ze een rijbewijs krijgen; - Voor het intrekken van het rijbe wijs moet er een uniforme regeling komen en onderzocht dient te wor den hoe rijden onder invloed sneller kan worden bestraft. - Voorts wensen de organisaties een (strengere) toepassing van art. 18 van de Wegenverkeerswet. Deze wet houdt in dat in voorkomende geval len automobilisten met een geldig rij bewijs kunnen worden verplicht zich te laten onderzoeken op bekwaam heid tot het besturen ven een motor voertuig. Hierbij wordt gedacht aan mensen die al een aantal keren eer der wegens dronkenschap zijn aange houden. Op aanwijzing van de politie zou een rechter een dergelijk onder zoek kunnen gelasten; Uit cijfers van het Centraal Bureau blijkt dat in het jaar voorafgaande aan het 1-novemberwetje 392 mensen het leven verloren bij verkeersonge vallen waarbij sprake was van alco holgebruik. In 1975 daalde dat aantal tot 262 om daarna weer op te lopen tot 313 (1976), 386 (1977) en 346 vorig jaar. Automobilisten moeten er meer van bewust worden gemaakt dat ze door de politie kunnen worden gepakt; ERSUM „Prof. Schil- :kx is een van de weini- :ologen in de kerk op dit ent, die nog de grote tra van de theologie van de kennen: de schriftuurlij- sis, de vaders, de scholas- :n de moderne ontwikke- n. Hij beheerst het hele En dat is de vrucht een leven van studie en toewijding. Er zijn er weinigen, die zich in dit ht met hem kunnen me- kardinaal Willebrands tsbisschop van Utrecht - avond in een uitzending Brandpunt, de actualitei- ^briek van de KRO-tele- naar aanleiding van het dat prof. Schillebeeckx deze week in Rome moet ntwoorden voor zijn theo logische opvattingen. Kardinaal Willebrands zei overtuigd te zijn van de kerke lijke gezindheid en het geloof van prof. Schillebeeckx. „Daarom is hij me dierbaar, ook vanwege de opvatting die hij heeft van zijn taak om de kerk te dienen". Kardinaal Willebrands verklaarde ver der in het interview, dat hij de opvatting - als zou prof. Schil lebeeckx een dwaalleraar, ket ter zijn - niet deelt. „Degenen die dat zeggen, heb ben geen recht om een man van zo een kwaliteit zo te kwalificeren", aldus de kardi naal. Over het feit dat prof. Schillebeeckx pas deze week in Rome zal horen voor welke theologen hij zal moeten ver schijnen, verklaarde kardinaal Willebrands, dat hij zelf in Rome gevraagd heeft, of de Nijmeegse theoloog „in een eerder stadium dan bij aan komst zou weten met wie hij gaat praten". Hij - Schillebeeckx - zou deze namen moeten kennen, omdat ik van mening ben, dan dit voor de psychologische en ook de wetenschappelijke voorbereiding niet zonder be lang is. Als je weet met wie je gaat spreken, en je kent hun achtergrond, dan kun je jé daar beter op instellen en voorbereiden", aldus kardinaal Willebrands. De kardinaal vermoedt dat Rome de namen niet heeft vrijgegeven, omdat deze in de handtekeningenacties rond de affaire Schillebeeckx dan een rol zouden zijn gaan spelen. Hij zei verder er niet van overtuigd te zijn, dat de vele reacties, de protesten en de handtekeningenacties tegen het onderzoek naar het werk van Schillebeeckx de zaak zul len dienen. „Ik hoop dat de mensen in Rome, die met hem gaan spre ken, zich door deze acties niet gedrongen voelen in een be paalde richting te gaan spre ken en bij voorbaat al tot een bepaalde uitslag zullen ko men", aldus kardinaal Wille brands. „In die acties heb ik veel eer lijkheid moeten erkennen. Mensen hebben hun mening willen uitspreken, hun emotie willen laten voelen, maar ik heb er soms toch ook gemeend een zekere agressiviteit tegen de kerk in te moeten zien". Kardinaal Willebrands - die zélf lid is van de congregatie voor de geloofsleer - verklaar de in het interview verder, dat hij in die hoedanigheid het on derzoek tegen prof. Schille beeckx zeker niet had kunnen voorkomen. Op de vraag of hij gerust is over de afloop van het onder zoek zei kardinaal Willebrands dat veel zal afhangen van de sfeer van het gesprek. „Het gesprek zal het karakter moe ten hebben van een - niet-vrij- blijvend - onderhoud tussen verschillende theologen op wetenschappelijk niveau. Het onderhoud mag niet het ka rakter krijgen van een onder vraging, die als een verhoor overkomt, waarbij men zich moet verantwoorden", aldus de kardinaal. Kardinaal Willebrands zei verder zich „verplicht te ach ten erbij te zijn", als de zaak Schillebeeckx door middel van het onderhoud van deze week niet zal worden opgelost en dus uiteindelijk in de congre gatie voor de geloofsleer be handeld zal gaan worden. Maar of het zover zal komen betwijfelde kardinaal Wille brands. „Ik hoop namelijk dat met het gesprek van deze week in Rome de hele zaak tot een opheldering en daarmee tot een vreedzame afloop zal komen", aldus kardinaal Wil lebrands. (Van onze parlementaire redactie)DEN HAAG De Eerste Kamer heeft gisteren met 36 te gen 30 stemmen de VVD-motie verworpen, waarin werd gepleit voor het verlenen van faciliteiten door de overheid aan de volgend jaar te houden Olympische Spelen voor Ge handicapten, ook als er een Zuidafrikaanse sportploeg deelneemt. De motie, die twee weken geleden was inge diend door VVD-fractievoorzitter mevrouw Van Someren-Downer, kreeg van negen CDA- fractieléden (onder wie Steenkamp, De Gaay Fortman sr. en Diepenhorst) geen steun. Ver der stemden de fracties van PvdA, PPR, PSP en CPN tegen de motie. Het aannemen van de motie door de Eerste Ka mer zou het kabinet in een moeilijk parket hebben gebracht. De motie ging namelijk recht streeks in tegen een eerdere uitspraak van de Tweede Kamer, waarin stond dat de overheid juist géén faciliteiten aan de Paralympics zou mogen verlenen als de Zuiafrikanen zouden komen. Het kabinet had zich, zij het met tegen zin, bij deze uitspraak neergelegd. CD A-fractieleider Van Hulst zei gisteren dat het gezag van de Eerste Kamer geschaad zou kunnen worden als de regering voor de keus tussen twee tegenstrijdige moties zou komen te staan en uiteindelijk de uitspraak van de Eerste Kamer naast zich neer zou. moeten leggen. Hij zei dat de CDA-fractie nog steeds unaniem van mening is, dat de Tweede Kamer met haar uit spraak over Zuid-Afrika en de Paralympics on zorgvuldig heeft gehandeld. Om dat tot uit drukking te brengen stemde Van Hulst wel voor de VVD-motie. De negen CDA-ers die de motie niet steunden deden dat volgens Van Hulst uit staatsrechtelijke overwegingen. Kamer: mogelijk minister voor informatiezaken DEN HAAG De regering moet onderzoeken of er een minister of staatssecretaris voor informatieverwerking, en informatieverzorging dient te komen. De Tweede Kamer heeft zich gisteren eenstemming ge schaard achter een verzoek daartoe van het CDA. Dat ge beurde bij de stemmingen over het wetenschapsbudget voor het komende jaar. Informatie verwerking en -verzorging hebben geen gelijke tred ge houden met de technologische mogelijkheden, aldus de motie. Een samenhangend beleid is nodig. De regering moet dan ook vóór de behandeling van het wetenschapsbudget voor 1981 komen met een beleidsvi- INPASSING UITKERINGEN DRIJFT COALITIE NOG MEER UITEEN 0 Leider ^an onze parlementaire redactie HAAG Minister Albeda (Soci- laken) ziet zijn wetsontwerp over irtingen op de sociale uitkeringen iet minimumloon waarschijnlijk ongeschonden door de Tweede Ka- komen. Hoewel de bewindsman de er al in de memorie van toelich- heeft bezworen geen wijzigingen n voorstellen aan te brengen wil- e CDA-woordvoerders Weijers en fries dat er verzachtingen in de gestelde maatregelen worden aan- acht. Anders zullen zij daartoe een idement indienen, dat vooralsnog eun van de oppositie kan rekenen. 'VD heeft al laten doorschemeren daar teeen te zullen verzetten. De regering wil met dit wetsontwerp on der meer een aantal „systeemfouten" in de uitkeringen verwijderen die in de loop der jaren tot een „scheefgroei" hebben ge leid. Om dit nu te corrigeren moeten de uitkeringstrekkers de scheefgroei inleve ren. Maar omdat ze daarmee fors achter uit zouden gaan (van een tientje tot meer dan 160 gulden per maand) en hun koop kracht daardoor niet zou worden gehand haafd, wil het kabinet een toeslagregeling invoeren die geleidelijk wordt afgebouwd. PvdA én D'66 vinden dat aan verkregen rechten niet getornd mag worden. Met de PPR hebben ze hiertoe wijzigingsvoorstel len op het wetsontwerp ingediend. Het CDA blijkt positief tegenover de wens van de oppositie te staan. Woordvoerder Weijers heeft zelf een amendement achter de hand dat beoogt het bedrag dat de uit keringstrekkers tot nu toe te veel hebben gekregen ongemoeid te laten. Vooralsnog deed Wéijers slechts een beroep op het ka binet zelf met een aanpassing op dit punt te komen. De woordvoerder van de ande re regeringspartij, de VVD-er De Korte bleek voor dit CDA-idee niets te voelen. De liberalen willen op enkele punten zelfs nog verder gaan dan het kabinet voor stelt. Zo zouden allerlei toeslagen die in het bedrijfsleven worden verstrekt voor bijvoorbeeld zwaar werk, en die via het berekeningssysteem doorwerken in de uitkeringen en het minimumloon, voo rt aan helemaal buiten beschouwing wiDen laten. Datzelfde moet volgens de VVD op gaan voor de toeslagen uit de bouw- en uitzendcao, die het kabinet voor één keer tje niet wil laten doorwerken omdat daa) op dit moment het geld meer dan 1,5 miljard) niet voor is. Ook op het punt van de vakantiebijslag lijken oppositie en CDA elkaar te kunnen vinden. De regering wil de wettelijke va kantiebijslag verhogen van zeven naar acht procent, maar tegelijkertijd de uitke ringen met één procent verlagen. Zij meent dat de uitkeringen door de wijze waarop ze berekend worden deze verho ging in het verleden al verwerkt hebben gekregen. PvdA en PPR voelen daar niets voor en hebben een amendement inge diend om deze verlaging met een procent achterwege te laten. D'66 aarzelt nog, maar CDA-woordvoerder Weijers hield ook een pleidooi tegen de vermindering met een procent, omdat daarmee de koop krachtgarantie voor de uitkeringen in 1980 helemaal veilig zou worden gesteld en voor de sociale minima (AOW, AWW en AAW) het hele systeem van toeslagre gelingen om systeemfouten pijnloos weg te werken overbodig zou worden. Volgens de VVD-er De Korte is het achterwege la ten van de verrekening van de één pro cent vakantietoeslag in strijd met een evenwichtige inkomensmatiging en slaat het een groot gat in de ombuigingen van Bestek '81. Tenslotte lopen de meningen van beide regerinsgpartijen over de wenselijkheid van een loonmaatregel uiteen, mochten de bonden blijven vasthouden aan hun loon eisen.- De VVD verklaarde op voorhand bij monde van De Korte niets voor ingre pen te voelen, ook al kost elke procent loonstijging extra 20.000 mensen hun baan. De Vries (CDA) vroeg zich echter af of er niet een moment kan komen dat de regering ter wille van de werkgelegen heid en de solidariteit met de uitkering strekkers paal en perk moet stellen aan de inkomensontwikkeling. iposium „Gezondheid en beweging hij kinderen'' HAAG Een negatief oordeel over voedsel dat idigde vetzuren en cholesterol bevat, hoeft niet al ien juist oordeel te zijn. Zolang men in het dagelijks maar voldoende actief is door te fietsen, te wande- af te zwemmen, hebben deze voedingsbestanddelen schijnlijk niet die negatieve effecten die eraan wor- oegeschreven. Aldus vanmorgen de Nijmeegse arts Saris op het symposium „gezondheid en beweging inderen" in het Haagse Congresgebouw, aris, als gezondheids-, voorlichtings- en opvoedingsmede- ;er verbonden aan de Nijmeegse universiteit, heeft een on- )ek verricht onder „actieve" en „niet-actieve" kinderen tus- icht en twaalf jaar. Uit het onderzoek is gebleken dat actie- inderen minder huidplooien hebben en dus minder dik zijn. gewichtsverschil wordt volgens Saris veroorzaakt door de van activiteit die het kind ontwikkelt. Actieve kinderen ten dus ook 'meer energie opnemen (eten) om „in balans" te en. Hij zei dat het ingeburgerde idee dat dikke kinderen eten dan hun „normale" leeftijdgenootjes, gezien de resul- van zijn onderzoek, op een misverstand berust, den kinderen ouder, dan is volgens hem de activiteit niet alleen verantwoordelijk voor het gewicht. „Hoe ouder het wordt, des te meer vrijheid het heeft om zijn eigen pakket ingsmiddelen te kiezen. In het bijzonder geldt dit voor de nmaaltijden, die vaak bestaan uit vette happen met een percentage aan verzadigde vetzuren", aldus Sarius. Hij sig- Tt een ongusntige ontwikkeling in het voedingspatroon mate het kind de kinderschoenen ontgroeit. Dat vloeit voort iet feit dat op de kleuterleeftijd de moeder nog bepaalt wat eind wel en niet eet, terwijl ze daar later geen vat meer op :n vervolg hierop stelde dr. H. Kemper, docent gezondheids- b inschappen aan de Amasterdamse universiteit dat bij 13- en rigen lichaamsbeweging alléén geen hartziekten helpt voor» en. Er is ook een gezonde leefwijze nodig, want bij de groep rzochte jongens had had maar liefst vijftien procent een te issiefc cholesterolgehalte in het bloed. Waarde toehoorders, eet u smakelijk. Als u begrijpt waar ik heen wil. aad ubj 3 Starfighters naar Turkije 1SSEL Nederland binnenkort twee squa- s verouderde F 104 Star ters voor een zacht prijs- rerdoen aan NAVO-part- Turkije. Het gaat om 40 aljagers, die bij de Ko- klijke Luchtmacht ver- »en zullen worden door Amerikaanse F-16 toestel er met de overige 60 Ne derlandse Starfighters gaat ge beuren, is nog niet beslist. Ne derland zal ook financieel gaan bijdragen aan de bouw van drie marine-fregatten voor Portugal. Ons land maakt nog kans op de order voor de bouw van één van die drie schepen. Een en ander is gisteren be kend geworden na het beraad van. de NAVO-defensieminis- ters in Brussel. Niet te versmaden. Er is óók weer Kerstboter. Echte Boter voor een feestelijke prijs. Weinig invloed O.R. op verbetering arbeidsplaats DEN HAAG (ANP) De invloed van de ondernemingsraad op projecten ter verbetering van arbeidsplaatsen is nog zeer gering. De bedrijfs- of concernleiding neemt in feite de beslissingen. Tot deze conclusie komen de onderzoekers die in opdracht van mi nister Albeda van sociale zaken het functioneren van de subsi die-regeling arbeidsplaatsverbetering 1977 onder de loep hebben genomen. De toetsing van de regeling is uitgevoerd door onder meer de Nederlandse Organisatie Kring. Opvallend is volgens de onderzoekers dat bij sommige concerns het gebruikmaken subsidieregelingen soms wordt verheven tot voorwaarde voor investeringen. SITUATIE LANGS DE AFSLUITDIJK ER WORDT BIJ DEN OEVER (LANGE DAM BIJ HET MISTBAKEN) REDELIJK BOT EN KIH NE SCHAR GEVANGEN VEEL BOT BIJ Ut SLUIZEN; NA HET SPUIEN DE BUIT HM» LIJK BOT EN SCHAR; HET MONUMENI IS MATIG PAAL 13 REDELIJK BOT. WEI NIG EN KLEINE SCHAR DIT WEEK V EINDE AASPROBLEMEN IN ZEELAND (PIEREN) ADVERTENTIE WEEROVERZICHT - ENIGE TIJD NEERSLAG DE BILT-KNMI - Met noord oostenwinden drong gistera vond koudere en drogere lucht ons land binnen, voorafgegaan door regen. Vanochtend was de temperatuur op sommige plaatsen tot om het vriespunt gedaald. Deze ontwikkeling hing samen met een toename van de luchtdruk boven Zuid- -Noorwegen. Boven de Atlan tische Oceaan ten westen van Ierland is inmiddels een diepe depressie aangekomen, die zachtere lucht in onze richting doet stromen. De grens tussen beide luchtmassa's komt het komend etmaal dicht bij ons' land te liggen. Er wordt dan ook veel bewolking verwacht waaruit enige tijd regen zal vallen en mogelijk natte sneeuw. Vooruitzichten voor vrijdag: Buiig en iets kouder Weersvooruitzichten in cijfers: voor vrijdag: Aantal uren zon: 0 tot 2. Min.temp.: omstreeks 5 gra den. Max.temp.: omstreeks 7 gra den. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 50 pro cent. Kans op een geheel maal: 20 procent. Weersgesteldheid van gister De Bl*^' Deelen Franktor Geneve Kopenhagen Londen Luxemburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13