CD A-fractie wil minder korten op sociale uitkeringen I G I E Caravan Kabinet precies op tijd gereed met formule over kernwapens Rechter veroordeelt deportatie Iraanse studenten uit VS 'tW/4 MINISTER ALBEDA VOOR MOEILIJKE KEUZE TAKINGSMILJOEN OMT ER NIET 8tlm16dec. Bomaanslag op Sovjet missie VN Keukens van klasse. poggenpohl l*WIDM Woensdag 12 december 1979, 70e jaargang no. 21528 ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal 43.05; jaar ƒ160,70: losse nummers: 55 cent. Feijenoord De wedstrijd Feijenoord-Ein- tracht Frankfurt op Ned. I om 19.55 uur. Het tv-spel „Droogbloemen" schuift op naar 22.10 uur. Op Ned. II om 18.59 deel drie van „De Pomp" en om 20.32 uur de artiest Jango Edwards in Veronica-totaal. Meer bewolking Enige tijd regen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. Temperaturen van 3 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. Morgen zon: 8.39 - 16.28. Schev. hoogw.: 10.05 en 22.41. Laagw.: 5.30 en 18.04. Jalf Suriname volgend aar in Nederland XRAMAR1BO (ANP) „Surinamers maken zich niet uk genoeg over de emigratie. Op het ogenblik is al een- De rde van de Surinaamse bevolking in Nederland en vol- 30lei nd jaar is dat de helft als de emigratie in het huidige mpo doorgaat". t zei dr. Frank Bovenkerk, een socioloog die volgens t Surinaamse persbureau SNA als kenner van het emi- a tic/remigratie-probleem moet worden gezien, gisteren Paramaribo op een lezing over dit vraagstuk. Hij hield lezing op verzoek van het Scholingsinstituut voor de svi\ukbeweging in Suriname. k lgens dr. Bovenkerk zijn uit de Antillen en Suriname 160.000 mensen geëmigreerd. Hoeveel mensen uit Suri- si, me zijn geëmigreerd naar Nederland is echter niet pre fs bekend omdat Surinamers niet als Surinamers gere- streerd willen worden. BOORTOREN NAM: Schrootwaarde 5000gulden DALEN De boortoren van de Nederlandse Aar doliemaatschappij NAM, die onlangs in Dalen (Drente) neerstortte, moet geheel als verloren wor-, den beschouwd. De toren was in zijn goede dagen twaalf miljoen gulden waard, maar de schroot waarde is hooguit vijfdui zend gulden. De toren, die nog geen jaar oud was, stortte neer doordat een kabel het begaf. Woningen met aardwarmte SPIJKENISSE In Spij- kenisse zullen op proef 120 woningen worden ver warmd met heet water diep uit de aarde. De eer ste paal voor deze huizen gaat eind 1981 de grond in. De woningen zullen extra worden geïsoleerd en er zal warmte worden*'terug gewonnen uit ventilatie lucht. Om het experiment zo zuiver mogelijk te hou den worden er raamscher- men aangebracht die zo wel de zon als de kou bui ten houden. Na ratten- nu kattenplaag JOHANNESBURG De Zuidafrikaanse autoriteiten gaan op drastische wijze een einde maken aan de katten plaag op het eilandje Marion. De zesduizend katten op het eiland verslinden namelijk ieder jaar 600.000 vogels. Vliegtuigen brengen zieke dieren naar het eiland, die de aanwezige katten besmet- temen een pijnlijke dood la ten sterven. De katten wer den overigens in 1948 naar het eiland gebracht, om een einde te maken aan de toen malige rattenplaag. Kuilen te koop FALLS CITY Het gemeen tebestuur van het Amerikaan se plaatsje Falls City heeft een kerstgeschenk bedacht voor mensen die alles hebben De kuilen in de wegen van het 870 inwoners tellende plaatsje zijn te koop aangeboden. De nieuwe eigenaren moeten de kuil laten wegwerken. Zo dra dit gebeurd is, krijgen zij een oorkonde en wordt bun naam met lichtgevende verf op het wegdek geschilderd. De prijs van de kuilen variëert van twintig gulden voor een gewone kuil tot veertig gulden voor een extra groot exem plaar. Minister Albeda. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Albeda van Sociale Zaken zal zijn voor gestelde bezuinigingen op de so ciale uitkeringen (ae zogenaam de kortingsvoorstellen) niet on geschonden door de Tweede Ka mer krijgen. Dat is gisteren ge bleken uit de opstelling van de CDA-fractie, die inplaats van de bezuinigingsvoorstellen van Al beda tot een bedrag van 600 mil joen gulden voor volgend jaar niet verder wil gaan dan een korting van in totaal 300 miljoen gulden. Met de overblijvende 300 miljoen gulden wil de CDA-frac- tie de minimimlonen en de socia le uitkeringen per 1 januari aan staande met één procent meer la ten stijgen dan de minister. De CDA-fractie is er tegen dat de aanstaande verhoging van de va kantiebijslag volgens het kabinets voorstel via de minimumlonen en de sociale uiktkeringen moet wor den terugbetaald. Wanneer de CDA-fractie met een dergelijk voorstel komt zal zij naar verwach ting steun krijgen van de oppositie. De liberale fractie blijft Albeda steunen in diens bezuinigingspak ket van 600 miljoen gulden. Zij wil zelfs nog verder gaan door de uit keringen nog verder te korten. CDA-woordvoerder Weijers stelde gisteren voor de helft van het door Albeda voorgestelde pakket bezui nigingen voor 250 miljoen gulden te besteden aan de verbetering van de minimumlonen. Met de overblij vende 50 miljoen gulden zouden de hogere sociale uitkeringen minder gekort moeten worden. De Tweede Kamer vindt in grote meerderheid de door minister Al beda voorgestelde bezuinigingen te fors. Dit in tegenstelling tot de VVD, die er met nog de nodige aanvullingen mee akkoord wil gaan. De socialistische fractie kwam met voorstellen die zover gingen, dat er nog nauwelijks spra ke is van de door het kabinet nood zakelijk geachte bezuinigingen. Wanneer deze voorstellen zouden worden aanvaard zal de PvdA zich akkoord verklaren met de al door gevoerde bezuinigingen voor dit jaar. De socialisten zullen er dan te vens mee akkoord gaan dat de bouw-cao en die voor uitzend krachten voor het grootste gedeelte niet zullen doorwerken in de uitke ringen, de minimumlonen en de ambtenarensalarissen van de amb tenaren. (Zie verder pagina 13.) Van Houwelingen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet is het vanmorgen, na in totaal zeveneneenhalf uur vergaderen, eens gewor den over het standpunt, dat de ministers Scholten (Defensie) en Van der Klaaw (Buitenlandse Za ken) moeten innemen in de NAVO vergadering te Brussel over de modernisering van de Westeurope- se kernwapens. Dit heeft de Rijksvoorlichting sdienst omstreeks half twaalf meegedeeld vanuit het Catshuis. Daar was het kabinet anderhalf uur eerder bijeen gekomen. Men ging toen door met het beraad, dat vannacht rond 2 uur was geschorst. De RVD kon niet meedelen wat het standpunt van de regering inhoudt. Misschien dat hierover later op de dag mededelingen zouden worden gedaan. Het CDA- Tweede Kamerlid Jan van Houwelingen heeft giste ren gewaarschuwd tegen de groeiende verdeeldheid binnen de CDA-fractie. „Als de linker en rechter vleugel in het CDA zo verdeeld blijven als ze nu zijn op het punt van de kernbewape ning, zonder dat er uitzicht is op verbetering, dan is er geen be staansrecht meer voor de partij",zei hij gisteren op een bijeen komst met het Genootschap van Hoofdredacteuren. Het zou hem overigens wel zeer verbazen als het CDA niet vol doende „spankracht" had om de huidige scheiding der geesten te overleven. Hij noemde het „volstrekte onzin" dat er momenteel pogingen worden gedaan het CDA te laten ontploffen. (Zie verder pagina 16.) ntogressief Voorhout: dk jeen verhoging .-belasting ^et acht procent DRHOUT De progres- ven in de gemeente Voor uit zijn het niet eens met i acht procent verhoging li de onroerend goed-belas- ig. Tijdens de algemene schouwingen van gistera- ind konden de PvdA en de tR geen begrip opbrengen tor de noodzaak van een jrgelijke verhoging. Een ndmatige verhoging was lgens hen meer dan ge- VVD kon zich in het belas- igvoorstel van het college iden. De fracties wilden van college weten wat het te fleren energie beleid is voor jaren tachtig. De raadsleden inden het ontbreken van een irgelijk beleid in de begro- ig een groot gemis. Het CDA kte op dat er weinig reke- was gehouden met de isenlijstjes. p-T D en •rt° leltakabel >9< 1STERDAM (ANP) l^pom en Dreesmann en de ^Bloitant van centrale-anten- ^Bystemen Deltakabel uit ■idschendam gaan samen te- ^Tommunicatiesystemen ex iteren. Daarvoor hebben ze nieuwe firma. Deltakabel ledistributie, opgericht. Dit •eft secretaris J. Weijers van ■TJ Raad van Bestuur van P D in Amsterdam meege- J^pld. Het gaat op de eerste ts om de exploitatie van iltelevisie. kerke Yerke morgen op Curacao ILLEMSTAD De Sterke Yerke komt morgen aan bij de de Herlandse Antillen. De Marine Luchtvaardienst heeft dit gis- ;n gemeld. In de haven van Willemstad op Curasao worden 'orbereidingen getroffen voor een groots onthaal van de vier Tiezen, die op 1 augustus met het vlot uit Harlingen naar de Jdere kant van de Atlantische Oceaan vertrokken. K an der Louw: TERDAM Het Rot- lamse bedrijfsleven jkt niet bereid te zijn het 'joen op te brengen waar- r-de gemeente de slepers- laking heeft „afgekocht". II kregen de raadsleden fan de Maasstad gistermid- voor het begin van de van het college van b en w. Het college heeft de raad voor gesteld het miljoen nu binnen te krijgen door een verhoging van de zeehavengelden. Bur gemeester Van der Louw laak te het Rotterdamse bedrijfsle ven, dat „zijn" KvK-voorzitter Wilton „in zijn hemd heeft la- ADVERTENTIE AMSTERDAM Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale .koerier wordt de krant NEW YORK In het ge bouw van de Sovjetrussische missie bij de VN in New York is vannacht een bom ontploft, waardoor twee em ployees van de missie en drie politiemannen gewond werden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is telefonisch opge ëist door de groepering „Ome ga 7", die zegt te ageren tegen het „Russisch kolonialisme" in de westelijke wereld. Twee weken geleden werd een soortgelijke aanslag gepleegd op de Cubaanse missie bij de VN. Ook de Oekrainse natio nalisten hebben zich verant woordelijk gesteld voor de WASHINGTON Een Amerikaanse rechter heeft na een klacht van een groep Iraanse studenten het plan van president Carter om Iraniërs die ille gaal in de VS verblijven te deporte ren, ongrondwettig genoemd. Hier mee riep de rechter een halt toe aan het programma van de Amerikaanse regering de status van meer dan 50.000 Iraniërs in de VS te herzien. Negen Iraniërs zijn al het land uitge zet, ruim 6000 liepen het risico hen spoedig te volgen. De Amerikaanse minister Vance heeft in Europa weinig steun ondervonden voor een eventueel handelsembargo tegen Iran. Na bezoeken aan Londen en Parijs kreeg Vance gisteren steun toegezegd aan diplo matieke maatregelen van de VS om de gijzeling op de ambassade in Teheran te doen beëindigen, maar de liberale Duitse handelswetgeving verhindert maatregelen die de belangrijke economische betrekkin gen met Iran zullen schaden. In Iran heeft de ayatollah Sjariat-Madari, geestelijk leider van de Turkssprekende minderheid in vooral de provincie Azerbeidsjan, zijn tegenstander Khomeiny gewaarschuwd dat zijn beleid liberaler moet worden, omdat anders een burger oorlog dreigt. De Fidji-eilanden in het zuidwesten van de Grote Oceaan hebben zich bereid ver klaard de sjah onderdak te bieden. De sjah wordt toegestaan een van de eilanden te kopen. (Voor achtergronden bij de toestand in de provincie Azerbeidsjan zie pag. 15 De hongerstaking van vier Iraanse studen ten in San Antonio in Texas leidt tot agressiviteit bij de Amerikanen. Gisteren werden de vier aangevallen en werden de door hen meegevoerde portretten van Khomeiny vernield. Nog veel zinloze opnamen in ziekenhuis UTRECHT (ANP) De mentaliteitsverandering die ertoe moet leiden dat alleen mensen in het ziekenhuis worden verpleegd voor wie dat nodig is, volstrekt zich maar heel langzaam. Dit stelde voorzitter drs. F. Vissers van de Nationale Zie kenhuisraad (NZR) vanmor gen in Utrecht op de algemene vergadering van de raad. Hij knoopte met zijn opmerking aan bij een discussie-nota van de NZR waarin staat dat over bodige opnamen, verrichtin gen en verpleegdagen „vermeden" moeten worden. Drs. Vissers kenschetste de veelvuldige en diepgravende discussies die naar zijn oordeel in ziekenhuiskringen gebrui kelijk zijn om de eigen instel ling te verdedigen en die van de partners in de hulpverle ning kritisch door te lichten, als „een luxe". Hij vroeg zich af hoe lang men zich die luxe nog zou kunnen permitteren. ADVERTENTIE Komfort, kwaliteit en door dacht design. Kenmerkend voor een Poggenpohl keuken. Met veel praktische snufjes. Met vele verborgen kwaliteiten. Kom eens langs. Ziet u zelf hoeveel extra's een Poggenpohl u biedt. Zonder dat u meer betaalt. b.v. Gebr. Rolff s Handelmij. Koningin Julianaplein Den Haag - Tel. 070-851308 b.v. Gebr. Rolff s Handelmij. Zoeterwoude-Rijndijk Tel. 071-899206 RIJNMOND: AVR blijft een overheidsbedrijf ROTTERDAM Het dage- lijks bestuur van Rijnmond verwacht dat het afvalver werkingsbedrijf AVR, dat momenteel in zware finan ciële moeilijkheden ver keert, ook na een eventueel faillissement als overheids bedrijf zal doorgaan. De nu onvermijdelijk geble ken surséance van betaling hoeft volgens het dagelijks be stuur de continuiteit van het bedrijf niet te schaden. Niet uitgesloten wordt geacht dat de strop van 225 miljoen ge heel of gedeeltelijk op de Rijn mondgemeenten zal worden verhaald. In een spoedverga dering van de Rijnmondraad, gisteravond, werd zware kri tiek op de gang van zaken en op het bestuur van de AVR geuit. Afkeurende moties haal den het echter niet. SJ& O* J'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1