litkomst MAVO- aad VAV O-deskundigen migen zich over nieuwe Russische raket-gegevens 'Krankzinnige kolonel kan kernoorlog veroorzaken' NMB Nieuwe gegevens ION discussie GRONINGSE POLEMOLOOG: Een lucratieve spaarvorm: De NMB-Spaarbrief aan toonder met beursnotering. Christen-democraten in België akkoord met plaatsing raketten BINNENLAND LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGINA 9 onze parlementaire redactie SN HAAG Het is te ver- ichten dat de deskundigen in de NAVO de jongste tel- ig over 207 Russische SS-20 tomraketten zullen inbren- n in de discussie, die de mi sters van Buitenlandse Za- :n en van Defensie morgen Brussel gaan voeren over modernisering van de rnwapens van het bondge- nootschap in West-Europa. Van de nieuwe Russische ra ketten, die zich bevinden op 23 bases, kan zo'n zestig tot tachtig procent op Westeuro- pese landen worden gericht. Dit getal variëert, omdat veel van de ra ketten op plaatsen ten oosten van de Oeral staan opgesteld, waarvandaan zij zowel China als West-Europa kunnen bereiken. Volgens de NAVO-deskundigen gaat het hier om lanceerbases aan het eind van af takkingen van de Trans-Siberische spoor lijn. De overige bases bevinden zich in het Verre Oosten en in het meeste westelijke deel van de Sovjet-Unie. Ondanks zijn to taalgewicht van 350.000 kilo (inclusief lan- ceerinrichting) is de SS-20 mobiel, zodat men er nooit geheel zeker van kan zijn hoeveel er in de richting van het Westen afgeschoten kunnen worden. Naar schat ting produceert en installeeert de Sovjet- Unie jaarlijks veertig a vijftig nieuwe ra ketten van dit type en gaat zij daar mee door tot medio 1983. De NAVO-deskundigen, die morgen bij de discussies over de nieuwe NAVO-atoomra- ketten aanwezig zullen zijn, zullen de nieuw verzamelde gegevens naar wordt verwacht inbrengen in het overleg over de nieuwe NAVO-atoomraketten. Zij ach ten dit noodzakelijk, omdat uit de nieuwe gegevens zou blijken, dat de Sovjet-Unie blijft doorgaan met het produceren en plaatsen van haar nieuwe raket. omber Dver (Van onze correspondent Mare de Koninck) RUSSEL Defensieminister mr. Wim Schol- n toonde zich gisteren in Brussel somber over uitkomst van het NAVO-topoverleg deze eek, over de invoering van nieuwe atoomra- itten in West-Europa. „Ik wil niet zeggen dat ijn pleidooien helemaal geen invloed hebben ïhad, maar ik heb niet de indruk dat de grote >orbraak is gekomen", aldus de bewindsman afloop van de eerste vergaderdag van de Eu- igroep (de defensieministers van alleen de Eu- ipese NAVO-landen). Minister Scholten van defensie in een „kernachtig tête-è-tête" met zijn Deense ambtgenoot Soogaard, vlak voor de aan vang, gisteren in Brussel, van de vergadering van de Navo-ministers over de aanschaf van nieuwe atoomwapens. jdens de Eurogroep-verga- ring is nog niet uitputtend er het vraagstuk van de rnraketten gepraat. Dat morgen gebeuren, als tij- is de zogenoemde Noord- tlantische Raad alle NA- )-ministers dus ook de nerikaanse van defen- en van buitenlandse za- in in Brussel bijeen ko en. Wel heeft minister holten gisteren tegenover n Europese collega's de Nederlandse zienswijze toe gelicht. De bewindsman vat te die samen als het verlan gen om tot een „gefaseerde besluitvorming te komen". Hoofdlijnen van Scholtens opstelling zullen zijn: 1. Er kenning van de erstige be- drijging van de Sovjet-bewa pening; 2. Streven naar blij vende eenheid binnen de NAVO; 3. Het scheppen van de best mogelijke voorwaar-» den voor vruchtbaar wapen- beheersingsoverleg met het Oostblok. Scholten zei dat Nederland niet zonder meer met een besluit tot modernisering van kernraketten kan in stemmen, en dat het aspect van de wapenbeheersing voor ons land essentieel is. De minister wilde niet in gaan op vragen in hoeverre deze uitgangspunten in overenstemming kunnen worden gebracht met de aanvaarde motie-Stemer- dink, waarin de Tweede Ka mer de regering verbiedt om deze week in te stemmen met zowel een besluit tot aanmaak als een bereid verklaring tot plaatsing van Pershing-II en kruisraket ten. Scholten wees erop dat hij vandaag vervroegd de ver gadering in Brussel zal moe ten verlaten in verband met het beslissende kabinetsbe raad dat om vijf uur van middag in Den Haag zou be ginnen. Hij zei „in de mar ge" van de vergadering in Brussel doorlopend afzon derlijke gesprekken te voe ren met collega-defensiemi nisters, teneinde alsnog een voor alle NAVO-lidstaten bevredigende oplossing te vinden. De minister ontkende be richten als zou een compro mis zijn uitgewerkt, waarin Nederland zijn aandeel van 52 Tomahawk kruisraketten aan West-Duitsland zou overdoen, en in ruil daar voor een tweede Nederland se landmachtbrigade in de Bondsrepubliek legert. Bin nen de NAVO is reeds over een gekomen dat ons land op andere wijze de reacties nelheid van de landmacht zal vergroten (niet door ex tra troepen, maar door extra materieel op de Westduitse laagvlakte te stationeren). De enige manier waarop een afhaken van Nederland in een NAVO-rakettenbesluit kan worden voorkomen, wordt in Brussel gezocht in de kwaliteit van het woens dag gelijktijdig bekend te maken wapenbeperking- saanbod aan de Sovjet-Unie. Zoals gemeld zal dat aanbod behalve de voorgenomen ontmanteling van duizend kernkoppen in West-Europa, ook de terugtrekking van 13.000 Amerikaanse soldaten bevatten, alsmede een op roep om een speciale confe rentie met het Oostblok te beleggen over ontwapening in Europa. Dit laatste voor stel moet de onvrede in Westeuropese NAVO-landen wegnemen over het Ameri kaans-Russische Salt U-ak koord, dat vooral de veilig heid van de twee super machten ten goede komt en het risico van een nucleaire, botsing verplaatst naar Eu ropa. Een van de politieke kern vragen wordt morgen in hoeverre het NAVO-besluit tot raketmodernisering voorwaardelijk zal zijn, en of de mogelijkheid aannemelijk wordt gemaakt dat onder handelingen op korte ter mijn met het Warschau-Pakt de invoering van nieuwe kernraketten gedeeltelijk of geheel overbodig kan ma ken. Voor zover het NA- V O-ontwapeningsaanbod thans bekend is geworden, zal het echter weinig geest drift in Moskou teweeg brengen. Conventionele en kernbewapening plegen nu eenmaal als gescheiden grootheden in de Öost-West- besprekingen te worden be schouwd. Bovendien waren de Verenigde Staten toch al van plan om duizend kern koppen uit West-Europa te rug te trekken. De ultra-mo derne Pershing II en kruis raketten zijn als vervangen de wapensystemen juist een belangrijke „verbetering" van het nucleaire NAVO- -potentieel. SPT f T Een waardepapier aan toonder dat op de Effectenbeurs verhan delbaar is. De NMB Spaarbrief is te verkrijgen in coupures van duizend en vijfduizend gulden. Gemakkelijk overdraagbaar, ook als schenking en cadeau. Fis caal voordelig voor hen die straks door pensionering in een lager be lastingtarief vallen: de rente is pas na de datum van uitkering belast baar. Verkrijgbaar op alle NMB kan toren. U kunt daar tevens, geheel vrijblijvend uiteraard, de huidige koers en het effectieve rendement opvragen. De NMB denkt met u mee (Van onze parlementaire redactie) GRONINGEN/DEN HAAG De beslissing over de inzet van de (572) nieuwe atoomraketten, die de NAVO in West-Europa wil plaatsen, zal eventueel vrijwel zeker genomen worden door plaatselijke Amerikaanse commandan ten. Dit zegt de Groningse polemoloog Hylke Tromp, die een analyse heeft ge maakt van de nucleaire strategie van de Verenigde Staten. Volgens Tromp is dit de enige manier, waar op er in tijd van oorlog nog voldoende tijd is om de ra ketten af te vuren. Tegelij kertijd komt dat er zijns inziens op neer, dat inder daad een „krankzinnige ko lonel" de mogelijkheid heeft een nucleaire oorlog te veroorzaken. Een NAVO-deskundige van het ministerie van Defensie ontkende de bewering van Tromp. Hij ver telde dat de NAVO-ministers in 1962 in Athene hun goedkeuring hebben gehecht aan een aantal richtlijnen, waarbij de uiteindelij ke beslissingsbevoegdheid over het op scherp stellen van NAVO- kernwapens in handen is gelegd van de Amerikaanse president. Volgens de deskundige zijn de verbindingen tussen Washington en de nucleaire bases in Europa zo goed en zo verschillend, dat de president of diens waarnemer al tijd een mogelijkheid heeft tot communicatie. Het op scherp stellen van een NAVO-kernwapen geschiedt door middel van de zogeheten „doublé key" (dubbele sleutel). De com mandant ter plaatse heeft een code, maar moet er daarnaast nog één hebben, die hem zonodig wordt overgeseind op bevel van de Amerikaanse president. „Krijgt hij die niet, dan gebeurt er dus niets," aldus de deskundige. Tromp betwijfelt dat ten zeerste. Hij wijst erop dat onder oorlog somstandigheden de communica tie tussen de plaatsen, waar de kernwapens zich bevinden, en Washington heel moeilijk zal zijn. „Het is bekend dat je radioverbin dingen voor dagen onmogelijk kunt maken door in de stratosfeer een kernbom tot ontploffing te brengen". Dat voert zijns inziens onvermijdelijk tot de conclusie dat de beslissingsbevoegdheid ge delegeerd is naar de commandan ten ter plaatse. Zo niet, dan zou er zo redeneert hij, een kans zijn dat de wapens in kwestie als het erom gaat spannen, in het geheel niet gebruikt kunnen worden. „En dat zou toch wel het laatste zijn, wat de NAVO wil". Hylke Tromp baseert zijn mening mede op een redevoering, die Henry Kissinger, oud-minister van Buitenlandse Zakewn van de Verenigde Staten, enige tijd gele den in Brussel hield voor de NAVO. Volgens Tromp plëitte Kissinger toen voor de plaatsing van atoomraketten in West-Euro- f»a, die de Sovjet-Unie kunnen ha- en, omdat Amerika er niets voor voelt een aanval op zijn bondge noten te moeten vergelden met een actie, die onvermijdelijk zou leiden tot de vernietiging van de Verenigde Staten zelf. In die re devoering beluistert Tromp ook dat de beslissingsbevoegdheid over de strategische (lange-af- stands) raketten van de VS al is gedelegeerd aan plaatselike com mandanten. „Wat voor deze ra ketten geldt, moet zeker opgaan voor de minder belangrijke tacti sche wapens in Europa". In de zogeheten Atheense richtlij nen van de NAVO, waar de des kundige van „Defensie" op doel de, zijn verschillende scenario's opgenomen. Het eerste gaat uit van een „totale" aanval door de Sovjet-Unie op het Westen, waar bij de Amerikaanse president geen tijd heeft voor raadpleging Defensie ontkent: president VS beslist over alle Navo-wapens van de NAVO-bondgenoten. In dat geval neemt hij de beslissing alleen. Is er sprake van een be perkte Russische aanval, dat wil zeggen gericht tegen een Europe se lidstaat van de NAVO, dan zal de president contact opnemen met de regeringen van de betrokken landen. Hiermee wordt bedoeld de landen, die worden aangeval len, en de landen, waar zich de af te vuren NAVO-wapens bevin den. Alleen in het geval van een aanval met louter conventionele wapens, zal de president alle bondgenoten consulteren over de wenselijkheid van een nucleaire vergelding. De NAVO-deskundige erkende dat de bondgenoten van de Vere nigde Staten wat dit betreft geen vetorecht hebben. Het zou dus kunnen gebeuren, dat de presi dent het nodig vindt kernwapens in te zetten tegen Nederland, als dat bezet is door troepen van het Warschau-pact Onder die om standigheden moet hij dus eerst de Nederlandse regering (in bal lingschap) raadplegen. Deze kan het echter niet tegenhouden dat het eigen land vernietigd wordt. „Anders zou de geloofwaardig heid van de afschrikking verloren gaan". Hierbij dient te worden be dacht dat van de huidige zeven duizend kernwapwens in West- Europa de meeste de Sovjet-Unie niet kunnen bereiken. Met andere woorden: ze zijn eigenlijk alleen geschikt voor gebruik tegen een bezet Westeuropees land. (Van onze correspondent Mare de Koninck) BRUSSEL Het partijbureau van de Vlaamse christen- -democratische regeringspartij CVP gaat onder bepaalde voorwaarden akkoord met het NAVOplan tot de opstel ling van nieuwe kernraketten in onder meer België. Het partijbureau nam gisteren o.l.v. voorzitter Tindemans dit definitieve standpunt in. De voorwaarden die de CVP stelt waren echter goeddeels door de NAVO in het voor uitzicht gesteld. Zo moet de NAVO gelijktijdig een aantal voorstellen formuleren met een precies tijdschema voor een evenwichtige wapen verminde ring, en dient de Verdragsgemeenschap de politieke bereidheid te hebben om direct te gaan onderhandelen met het Warschau Pact. Als die onderhandelingen voldoende opschieten, moeten de ver vaardiging en de plaatsing van de nieuwe kernwapens worden ver daagd of herzien, aldus de CVP. Het ziet er nu naar uit dat het aantal tegenstanders binnen de CVP-Kamerfractie beperkt zal blijven, zodat de regering-Martens een parlementaire meerderheid kan krijgen voor haar voornemen om met het NAVO-plan in te stemmen. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordiging stemt morgenmiddag over de rakettenk- westie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9