O.R.-belasting in Voorschoten niet omhoog Restaurant in Hoofdstraat definitief van de baan WARRIG SLOT LEIDSCHENDAMSE BEHANDELING BEGROTING '80 - KORTWEG CHERPE KRITIEK PROGRESSIEVE FRACTIES OP WETHOUDER MARSELIS Weinig begrip EIGENAAR WERPT ZICH OP KAMERVERHUUR Een winterbloeier >EIDERDORP Morgen 'ordt er een Politiek Café ge- ouden in het R.K. multifunc- onele kerkcentrum „De lenswording". De discussie al voornamelijk gaan over de ïodernisering van de kernwa- ens. Uitgenodigd zijn Laurens logenbrink van het IKV, de Wede Kamerleden H. C. louprie (CDA) en J. - D. laauw (VVD), beiden defen- iespecialist van hun fractie, ils voorzitter van het forum al optreden het PvdA-ge- leenteraadslid Frans Leijnse. De aanvang van het Politiek Café is om 20.30 uur. OEGSTGEEST De kring Leiden van de Nederlandse Skivereniging organiseert op donderdag 13 december een filmavond in gebouw Taberna, Julianalaan 1 in Oegstgeest. Op de bijeenkomst worden films vertoond die beschikbaar zijn gesteld door de Zwitsere en Oostenrijkse verkeersbure- aux en door fabrikanten van skimateriaal. De filmavond begint om 20.15 en de toegang is gratis. Toch bebouwing op terrein voor Huize Agnes De pogingen van bewoners van het Voorhoutse bejaardencen trum Agnes om het terrein voor het tehuis vrij van bebouwing te houden, lijken vooralsnog te zijn mislukt. Het college van B. en W. heeft laten weten het bestem mingsplan 'Dorp 1978' niet zoda nig te wijzigen, dat van bebou wing geen sprake meer kan zijn. Het PPR-raadslid mevrouw Wij ling-Schellingerhout had hierom gevraagd na de pro esten van de bewoners van Huizo Agnes. Op het voorterrein zou een kantoor van de PTT gebouwd worden. De bewoners vrezen, dat zij dan hun uitzicht zullen moeten missen. Het PPR-raadslid motiveerde haar verzoek om herziening onder meer met de constatering, dat na sloop van het oude bejaardente huis en de Ingebruikneming van de nieuwbouw een ander beeld is ontstaan dan uit de bouwtekenin gen was gebleken. Het college is het hiermee volstrekt oneens. Drs. Borgman opent fietspad langs Leidsevaart USSE Drs. J. Borgman, lid van Gedeputeerde Staten van raid-Holland zal donderdagmorgen het nieuwe provinciale ietspad langs de Leidsevaart tussen Lisse en Hillegom, of- ïeieel openen. Het pad dat 1700 meter lang is, brengt de verbinding tot stand tussen de Lissese Delfweg en de Beeklaan in Hillegom. Het is ingelegd voor fietsverkeer en (gemotoriseerd) bestemmings verkeer. Om sluipverkeer te weren zijn er halverwege het pad Paaltjes geplaatst. Aan de Leidsevaart is een visplaats gemaakt die ook geschikt is voor gehandicapten. Ook is een aantal pic knick- en parkeerplaatsen aangelegd. Er is een jaar gewerkt aan °e 1,2 miljoen gulden kostende reconstructie. EGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGINA 7 min minimiimimimmim C/ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiililllilllllllllllliillillllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllilllllllüllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllinillllllHl 7 lORSCHOTEN De onroerend-goed be ting in Voorschoten gaat volgend jaar it omhoog. Het college van burgemeester wethouders schrokken terug van de te- «■pstand die zij in de gemeenteraad met |Hne van de VVD en CDA kregen en trek je n hun voorstel in. De verhoging van de on- jrend-goed belasting had de gemeente een lancieel extraatje van 180.000 gulden op leten leveren. Reeds voor de vergadering ild het college er rekening mee dat hun het niet zou halen. Wethouder Van p ilen zei te verwachten dat als de belasting or 1980 niet verhoogd wordt de klap in II nog harder aan zal komen. Van de zijde n de PvdA/PPR en de D'66 fracties kwam lerpe kritiek op de wijze waarop wethou- r Marselis van welzijn de vragen uit de I id had beantwoord. Socialistisch fractie- der Visser sprak van een 'behendig dansen het slappe koord'. Hij vond dat de wet- uder de raad onderschatte door haar te inig inzicht in de stand van zaken te ge- n. „Wanneer de wethouder in deze houding lhardt, heb ik er weinig vertrouwen in dat overeengekomen beleidsuitgangspunten goede handen zijn", aldus de heer Visser. Woningbouw De raad was het erover eens dat de huidige subsi dieregeling voor de bouw van goedkope huurwo ningen niet voldoet. Op initiatief van het CDA be sloot zij dan ook om een brief naar de minister van volkshuisvesting te schrijven waarin zij de be windsman vraagt de vigerende subsidieregeling zo danig te wijzigen dat het voor particuliere beleg gers aantrekkelijk wordt de bouw van deze huizen te financieren. Het plan van D'66er Aikens om nu reeds 3 miljoen gulden te reserveren om er later in Starrenburg meer woningwetwoningen te kunnen bouwen vond echter minder genade bij de raadsle den. Alleen de PvdA/PPR fractie sloot zich bij de heer Aikens aan. Over de accommodatie-proble matiek van de Vereniging Gezondheidszorg kon wethouder Marselis mededelen dat de Vereniging de mogelijkheden onderzoekt om samen met de kerk in Noord Hofland een nieuw gebouw neer te zetten. Het plan 'Micropolis' lijkt na gisteren voor goed van de baan te zijn. Wethouder Eveleens had al eerder zijn twijfels uitgesproken over de realise ring van dit object. Gisteren bleek dat de meeste fracties het op dit punt wel met hem eens waren. Van verschillende kanten gingen stemmen op om het leegstaande Cultureel Centrum de functie van theater en bioscoop te geven. VOORSCHOTEN Zowel de fractie van de PvdA/PPR als die van D'66 hadden felle kritiek op de wijze waarop wethou der Marselis de vragen uit de raad had beantwoord. In zijn antwoord hierop zei de heer Marselis deze kritiek niet zo goed te begrijpen doch haar wel serieus te wil len nemen. „De ene politieke actie heeft de andere tot gevolg. Op deze wijze zou de politieke samenwerking op de tocht gezet kunnen worden", waren zijn slotop merkingen die bij de raad enige beroe ring teweeg brachten. De wethouder wil de echter niet ingaan op de vraag van zijn collega wethouder Eveleens wat hij hiermee bedoelde. Op latere vragen van de socialist Visser legde de heer Marselis uit dat de opmerking niet gezien moest worden als een standpunt van de CDA- fractie maar als een persoonlijke opmer king. „Ik bedoel er niets meer mee dan dat ik er mee zeg", aldus de wethouder. Welzijn De fietsroutes naar Wassenaar en Leiden moeten verbeterd worden. Vooral met oog op de vele schoolkinderen die van deze wegen gebruik ma ken moeten deze wegen beter beveiligd worden. Een motie daarover werd dan ook door de gehele raad gesteund. Na enig geharrewar sprak de raad zich ook eensgezind uit over een voorstel waarin het college gevraagd werd om zo spoedig mogelijk te komen met voorstellen over de aanleg van alar minstallaties voor bejaarden. Wethouder Marselis zei het wel eens te zijn met de strekking van de motie doch betwijfelde of de plaatsing van deze alarminstallatie ook technisch gezien op korte ter mijn mogelijk was. Op de vragen van de PvdA fractie over het open bejaardenbeleid zei hij nog weinig te kunnen zeggen. Het evaluatierapport van het open bejaardenwerk in het Hoflant Huys is inmiddels klaar en zal dan ook spoedig door de gemeenteraad behandeld worden. Ook op de vraag van de heer Aikens of de woningbouw geen hoge re prioriteit moest krijgen dan de sport bleef de wethouder vaag. „Het gaat niet zozeer om deze vraag alswel om de vraag of er genoeg middelen voorhanden zijn om aan de woning-behoefte te voldoen", aldus wethouder Marselis. Hij wilde wel kwijt dat het college er eventueel niet tegen zou zijn om indien nodig een grotere bijdrage van de sport te vragen. De storm bleek enigszins geluwd in de Voorscho- tense raad. Van de kritiek die bij de eerste behan deling naar voren was gekomen was niet veel meer over. De fracties van de VVD en CDA maak ten nog eens duidelijk dat zij niet in zouden stem men met de verhoging van de onroerend-goed be lasting. Wethouder van Dalen had dit verwacht en trok na overleg met zijn collega's het voorstel in. De heer Meershoek (CDA) sloot echter niet uit dat het voorstel het wel gahaald zou hebben wanner de begroting er anders had uit gezien. Over een. motie van de VVD over dubbelfuncties van raads leden waren de fracties het wel eens zodat deze zaak in de commissie bestuurszaken aan de orde moet komen. Degene om wie het ging, wethouder Marselis, zag de voordelen van combinatie van verschillende functies wel in doch had er geen be zwaar tegen de zaak nog eens aan de orde te stel len. Burgemeester en wethouders gingen ook ak koord met een motie om bij de Nederlandse Spoor wegen er op aan te dringen de dienstregeling voor Voorschoten nog eens te herzien. In mei hebben de spoorwegen de regeling zodanig veranderd dat het aantal treinen dat in Voorschoten stopt aanzienlijk is verminderd. LEIDERDORP Het pand Hoofdstraat 230 waarop de heer D. J. Banen zijn oog had laten vallen voor de vestiging van een restaurant wordt mo menteel zonder vergunning van het college van B en W verbouwd en geschikt ge maakt voor kamerverhuur. Dit onthulden de raadsleden J. Tieken (CDA) en Th. Stui- venberg (VVD) tijdens de gis teravond gehouden raadsver gadering. Het beroep van de heer Banen, die zijn plannen inmiddels heeft laten varen, bleek daardoor achterhaald. Volgens mededeling van wet houder J. Bezemer (PvdA) be zint het college zich vandaag op een aantal maatregelen. Beide raadsleden konden overigens de motieven waarop het college de vergunning aan de heer Banen had geweigerd niet erg waarderen. Stuiven- berg schoof de verantwoorde lijkheid voor de nieuwe ont wikkelingen geheel in de schoenen van het college. „Het college heeft hier kansen laten liggen" zo stelde het VVD- raadslid. Niettemin verklaarde de raad, met uitzondering van de PPR, het beroep van de heer Banen ongegrond. Of het college ook in de hoogste instantie gelijk zou krijgen zal wel nooit be kend worden, omdat de heer Banen inmiddels heeft laten weten van zijn mogelijkheid van beroep op de Raad van State geen gebruik te zullen maken. Het college van B en W denkt er (nog) niet over de college vergadering openbaar te ma ken. Dit bleek uit het ant woord dat wethouder H. J. Verdier (CDA) gaf aan het PvdA-raadslid G. Hewitt die hierom had gevraagd. „Zo ver ben ik nog niet", aldus wet houder Verdier, die verder stelde dat veel studie naar de gevolgen van openbare colle gevergaderingen nodig zal zijn. Wel worden binnenkort de ambtelijke stukken die in de raadscommissies worden be handeld openbaar gemaakt. De raad werd het gisteravond eens over de regels die daarbij in acht moeten worden geno men. De belangrijkste voor waarde die wordt gesteld is dat de publikatie van gemeen telijke stukken niet strijdig mag zijn aan de belangen van derden, de gemeente of in breuk maken op de privacy. De raad ging voorts in meer derheid akkoord met het voor nemen van het college een zo genaamde „verklaring van geen bezwaar" op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bij Ge deputeerde Staten aan te vra gen inzake de doortrekking van de Mauritssingel. Verzet was er alleen van de PPR- raadsleden J. Gordijn en R. Mommaas, die er bezwaar te gen hadden dat daarmee een beroep op de Kroon voor de bezwaarden een zinloze zaak was geworden. De raad haalde definitief een streep door de plannen voor een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Achthove- nerweg. Het provinciale fietspad op het bestaande jaagpad langs de Oude Rijn heeft de aanleg in middels overbodig gemaakt. De raadsbesluiten van 1973 en 1976 werden dan ook eensge zind ingetrokken. De raad bleek veel waardering te hebben voor het werk dat de UW in Leiderdorp ver richt. Voor het verstrekken van warme maaltijden aan be jaarden werd een subsidie toe gekend van 22.150.-. ieveiliging joorweg- vergang oorhout rIORHOUT De Neder- ïdse Spoorwegen willen de j jorhoutse spoorwegover- wf* ng extra veilig voor voet- ngers maken. De voorge- ilde maatregelen bestaan het aanleggen van een drie ter breed voetpad in het B| rlengde van het huidige ^Hetpad ter hoogte van de Hkiden Herenstraat 148 en Dit voetpad zal aan nt van de Herenstraat wor- n beveiligd door een hele AA igboom en aan de kant van Jacoba v. Beierenweg door 1 halve slagboom, kosten worden geraamd op [eveer 175.000,-. Indien voetpad wordt doorgetrok- i tot de sporthal, zullen de iten 25.000,- hoger Uitval- De maatregelen zullen rigens niet op korte ter- Ijn kunnen worden gereali- ird. Voorhoutse gemeentebe- heeft wat alternatieven ;elegd aan de NS: onder het aanbrengen van een •e boom op het fietspad de kant van de Heren- lat (de N.S. is echter niet eid hieraan mee te werken, idat ze tegen volledige „op- uiting" zijn). jeidschendam oopt molen EIDSCHENDAM Het eidschendamse gemeentebe- uur is bereid het complex ind de houtzaagmolen „de ilamander" en de molen zelf kopen en daarna een restau- tieplan voor de molen op te ellen. Dit heeft wethouder L. van Dongen gisteravond j de behandeling van de be- oting geantwoord op mede- lingen van de fractievoor- tter van Gemeentebelangen, heer J. A. W. Pohlkamp. e Heer Pohlkamp zei verno- en te hebben dat volgend ar de roeden van de molen luden worden verwijderd en it een molenmaker al een oopbod aan de erven-Koerts, huidige eigenaren van het implex had gedaan. Onder eten van de molen zouden an aan andere moleneige- aars worden verkocht. Een boompje met prachtige witte bloempjes trekt de laatste dagen de aan dacht van wandelaars op de Rhijngees- terstraatweg in Oegstgeest. Had het zachte najaarsweer de natuur een beetje in de war gebracht? Wij vroegen het aan de Oegstgeester kweker Maandag sr. ,,Een beetje aan de vroege kant is de heester die u bedoelt wel, maar verder is het een echte winterbloeier van het ge slacht „Viburnum Fragans". U kunt er bij mij ook een paar komen bewonderen....". En daarmee is dit „wonder" de wereld uit. Geen vroeg voorjaar derhalve. voorstellen van VVD en Ge meentebelangen eigenlijk overbodig, pe heer Pohlkamp noemde het „politiek onjuist bij de schorsing de financiële specialisten van andere frac ties niet te betrekken. Me vrouw J. A. van Nievelt-Vol- muller (VVD) zei de gang van zaken zeer te betreuren en er niet gelukkig mee te zijn. „Ik noem het koehandel achter ge sloten deuren met het recht van de sterkste", aldus de VVD-ster. Op de opmerking van de heer IJmkers dat het „doodnormaal" is te proberen een meerderheid te creëren antwoordde mevrouw Van Nievelt „maar dan wel in openbaarheid en niet zonder publiek en pers". Een verbaasd reagerende bur gemeester Kolfschoten kreeg daarop van de heer de Ruijter te horen dat voorstellen in het openbaar op tafel leggen „niet mocht". De voorzitter onthield zich van inmenging in de hooglopende discussies maar merkte ten aanzien van zijn wethouders droog op „men mag ook van mening verande ren". De gang van zaken was vooral teleurstellend voor me vrouw van Nievelt en de heer E. R. de Lange (Gemeentebe langen) die met goed gedocu menteerde voorstellen serieus wijzigingsvoorstellen hadden gedaan die door de gecombi neerde aktie van CDA en PvdA geen schijn van kans meer hadden. De post voor het kruisgebouw was bijvoorbeeld duidelijk overbodig geworden. Een voorstel het bedrag te schrappen kreeg echter slechts de stemmen van VVD, Ge meentebelangen en D'66. Wat de onroerend goedbelasting betreft werd een verhoging van 3.5% door de meerderheid van de raad aanvaard. Voor gebruikers besloot de raad niet hoger te gaan dan 1%. De twee CDA-wethouders sloten zich ook bij deze beslissing aan ter wijl zij zich in de aanbieding snota en het B. en W.-ant- woord hiertegen hadden ver zet Wat precies de financiële consequenties van de wijzigin gen waren werd niet uitgere kend maar volgens de voorzit ter zou het een groter beslag op de saldi-reserve worden en ook daartegen maakte nie mand meer bezwaar. LEIDSCHENDAM Het slot van de begrotingsbehandeling is gisteravond in Leidschen- dam in verwarrende tonelen geëindigd. Vooral de twee CDA-wethouders maakten het bont met onbekommerd voor voorstellen te stemmen die zij eerst in de Nota van Aanbie ding en vervolgens in hun schriftelijk antwoord op de algemene beschouwingen had den verworpen. De uitslag van enkele stemmingen deed VVD-fractievoorzitter G. M. v.d. Ruit tenslotte verzuchten dat het hem onduidelijk was „wat hier nou eigenlijk achter de tafel zit", met welke tafel hij uiteraard die van burge meester en wethouders bedoel de. De ongeregeldheden begonnen toen burgemeester E. J. M. senen. Bovendien werd 48.000 gulden opgevoerd voor een vaste kracht voor sociaal-cul tureel werk in tegenstelling tot de 13.000 gulden die het colle ge hiervoor via een zg. TEG- kracht (tewerkstelling gewe tensbezwaarden) wilde be stemmen. Wat het kruisge bouw in Leidschendam-zuid betreft zouden de daarvoor op gevoerde exploitatiekosten be stemd worden voor een dien- stenpost voor bejaarden in het oude centrum als, zoals ver wacht wordt, het bestuur van de kruisvereniging blijft wei geren van de onderbouw in zuid gebruik te maken. Deze door een woedende heer J. A. W. Pohlkamp van Gemeente belangen „koppelverkoop" ge noemde voorstellen maakte alle verdere stemmingen over Kolfschoten met de stemmin gen over de prioriteiten wilde beginnen. CDA-fractievoorzit- ter C. H. de Ruijter maakte be zwaar, omdat enkele fracties het aannemen of verwerpen van sommige prioriteiten ge koppeld hadden aan verhogin gen of verlagingen van heffin gen en belastingen. Hij vroeg en verkreeg schorsing die hij gebruikte om met PvdA-frac- tievoorzitter F. IJmkers een aantal voorstellen op een rijtje te zetten. Met steun van de ei gen wethouders werd daarna een royale meerderheid van 13 tegen 9 stemmen verkregen. De aankoop grond voor stede lijke reconstructie werd uit de lijst verwijderd. Toegevoegd werd een bedrag van 10.000 gulden voor scholing, vorming en ontwikkeling van volwas

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7