Gemeente blaast oude wijk nieuw leven in LaVinpaise Peuterspeelzalen in achterstandswij ken houden streepje voor Werkloosheid Leidse regio licht gestegen Maand celstraf voor student met drugs LO .K-studenten zijn woningnood beu Zeker weten! kGINp_ TAD/REGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGINA 5 ^EEL NIEUWBOUW VOOR GEZINNEN IN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN weer iEIDEN Voor de Leidse binnenstadswijk wach 'ancras'Oost is een ontwerp-bestemmings- advii 'kn opgesteld. De wijk staat al geruime ven a"s stadsvernieuwingsgebied in de be- ïstien angstelling. Pancras-Oost ligt in het ooste- ide- ijk gedeelte van de Leidse binnenstad. Dit vordt,uc*e stadsdeel met grote historische kwali- "ten wordt in het noorden begrensd door w$c Oude Rijn, in het oosten door de Heren- ange ^cht. in het zuiden door de Nieuwe Rijn ii in het westen door de Hooigracht. De aatste twintig jaar is het karakteristieke rden "jjcje steeds meer in verval geraakt, indu- kiaajtrckken weg. Er is een grondige opknap beurt voor nodig om Pancras-Oost weer ieuw leven in te blazen. De basis hiervoor rordt gelegd door het bestemmingsplan, raarvan de grote lijnen nu zijn vastgesteld, (et bestemmingsplan zal eind 1982 pas goed praktijk worden gebracht. De financie- ig vindt plaats binnen de interim-saldore- ïling. ng mfefzinswoningen ler's een r°de draad door het ontwerp-bestem- lingsplan loopt het herstel van de gezinswoon- ge! functie in Pancras-Oost. Globaal zal het woon- herstel kwalitatief plaatsvinden in het gebied tussen de Groenestegen en de Nieuwe Rijn en in mindere mate tussen de Ir. Driessenstraat en de Groenestegen. De nieuwe woningen (meest vier-kamerwoningen) zullen voor het meren deel gerealiseerd dienen te worden ten behoeve van kleine gezinnen met kinderen. Op dit mo ment wonen er vrij veel studenten en kleine huishoudens in Pancras-Oost. De gemeente Leiden wil de verhoudingen wat de bevolking ssamenstelling betreft enigszins rechttrekken: vandaar dat de woonfunctie voor laatstgenoem de categorie inwoners min of meer wordt be vroren. Bedrijven De belangrijkste nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd op locaties die voorheen veelal in gebruik waren bij industriële bedrijven. Een van de consequenties van de nieuwbouw is, dat een aantal grootschalige en/of hindergevende bedrijven uit de wijk dient te verdwijnen. Voor de kleinschalige binnenstadsgebonden bedrij ven en opslagvestigingen wordt zo veel moge lijk gestreefd deze te handhaven of zonodig te verplaatsen. Hierover is een soort herverkave lingsgedachte ontwikkeld, die er op is gericht een centraal bedrijvengebied (op de plaats van het voormalig Mostert-complex, Ir. Driessen straat etc.) te realiseren voor de opvang van el ders uit de wijk te verplaatsen bedrijven. Door dat er vanwege de ontvolking van de wijk in de laatste twee decennia veel winkeliers hun zaak noodgedwongen moesten sluiten zal er in de toekomst behoefte zijn aan het herstel van de winkelfunctie. De gemeente en de werk groep Pancras-Oost zien als meest wenselijke ontwikkeling van het winkelherstel een vesti ging van buurtwinkels in de Groenestegen, die een centrale as in het plangebied vormen. Voorzieningen Pancras-Oost, zoals het er nu bijligt, kampt met een enorm tekort aan groen- en speel voorzie ningen en aan de nodige accommodatie in de recreatieve sfeer. Voorts is erin de huidige si tuatie geen enkele culturele voorziening: noch op sociaal-cultureel, noch op religieus gebied. Ook daarvoor worden in het bestemmingsont- werp oplossingen aangedragen. Sowieso gaat men ervan uit, dat er op vier plekken in de wijk speelvoorzieningen moeten komen. Ge dacht wordt aan de aanleg van een parkje tus sen Vestestraat en Uiterstegracht, een speelplek halverwege de westzijde van de Uiterstegracht, een speelplek langs de Kloosterpoort en een speelgelegenheid in het zuidelijke binnenge- bied. Voorontwerp Inhoudelijk wijkt het ontwerp-bestemmings- plan voor Pancras-Oost op een paar technische uitzonderingen na niet veel af van het zoge naamde voorontwerp, dat in september door de gemeente Leiden werd gepresenteerd. Dat voorontwerp was bedoeld als oriëntatie- en dis cussiestuk voor diegenen in de wijk, die actief bij het ontwerpen van het bestemmingsplan be trokken zijn geweest en nog steeds zijn. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat nu zijn inspraa kronde maken door Pancras-Oost De gemeen teraad zal er volgend jaar eveneens het zijne over moeten zeggen. Het stuk zal nog aan alle kanten bijgeschaafd moeten worden, voordat er een definitieve versie van verschijnt. Vana vond wordt er in café-restaurant 't Parlement aan de Nieqwe Rijn 52 een bijeenkomst gehou den voor belangstellenden van het plan. De Leidse Filmgroep Tiem vertoont dan tevens een film, die een beeld schetst van het huidige Pancras-Oost. De bijeenkomst begint om acht uur. Het Schachtenhof. la liet in het jak-theater .EIDEN Het Rotterdams 'erkcentrum Dans komt torgen met een aantal bal letten naar het LAK-theater Leiden. Gedanst wordt iet ballet 'Windows' van ioreograaf Mel Wong op tuziek van Rob Kaplan, het liet 'Om los te lopen' van ioreograaf Hans Tuerlings it muziek van hitparade Italia en het ballet 'Clouds ver' van de Australische oreograaf Ian Spink. louds Cover' is een try-out ian£n wort^t woensdag voor het *neeiTerst °P6evoei"d- *an Spink liet 1 3ich voor deze choreografie in- tèkesPireren c*oor vhegveldmu- rdinï iek "Ambient" van componist Irian Eno. Dit resulteerde in ac I660 ballet dat voortdurend van I ^randeringen ondergaat, dans 0a^ wolken die hun wisselen- g Ie schaduwen op aarde wer pen. In dit werk toont Spink in zijn bewegingstaal een fusie anst ussen ballet- en de moderne lanstechniek. Spink danste zes •tcon jaar bij het Australian Ballet en maakte daar ook zijn eerste t choreografieën voor onder an- lere het Austalian Dance The- itre en Basic Space Dance |8fijieatre. Windows' van de Amerikaan- zelsc t gel. mu S werk ho en Scene uit 'Windows'. se choreograaf en beeldend kunstenaar Mel Wrong is een eerste presentatie van zijn werk in Nederland. Zijn werk wordt gekenmerkt door het onderzoeken van natuurlijke en gevormde omgevingen en de wisselwerking daartussen. Hij tracht de grenzen van de eigentijdse danskunst te ver leggen door de danser te laten werken met geluiden en voor werpen in verschillende ruim ten. De voorstelling begint woens dag om 20.30 uur en kaarten zijn bij het Lak-theater te ver krijgen, tel. 070- 124890. LEIDEN De werkloosheid in de Leidse regio is in de afgelopen maand november licht gestegen. Bij het Gewestelijk Arbeids Bureau (GAB) werden 177 meer werkzoe- J kende mannen geregistreerd en 22 vrouwen. In totaal waren 2125 mannen en 975 vrou wen aan het eind van de vorige maand werkzoekende. De toename van de werkloosheid onder de mannen wordt vooral veroorzaakt doordat 138 meer bouwvakkers staan ingeschreven. Het na derende winterseizoen is hieraan mede debet. Opvallend noemt het GAB het, dat de seizoens werkloosheid zich dit jaar eerder dan anders manifesteert. Vooral schilders en straatmakers werden de dupe met een respectievelijke toena me van 30 en 54. Het totale niveau van de werkloosheid verschilt niet veel van dat van vorig jaar in dezelfde maand. Toch constateert het GAB, dat er bij de bouwvakkers thans meer werkloosheid is, met name in de sectoren grond-, weg- en waterbouw. Hetr aantal werk loze straatmakers en opperliedenp-straatmakers noemt het GAB zonder meer hoog. Opvallend is voorts, dat de toename van de werkloosheid bij de mannen voor bijna 75 pro cent in de stad Leiden plaats vond en voor 25 procent in Katwijk. In de overige gemeenten bleef de werkloosheid bij de mannen vrijwel gelijk. De Vraag naar arbeidskrachten nam de afgelo pen maand aanzienlijk toe. Het GAB meent, dat dit vooral komt door de 'vraag'enquete' die pe riodiek onder de werkgevers wordt -gehouden. Steeds ziet men dan een toenemende vraag, die de volgende maand alweer is weggeëbd. De werkloosheid in de regio is: plaats Alkemade Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnsburg Valkenburg Voorschoten Warmond Zoete rwoude Overigen totaal okt. nov. 42 (40) 44 (36) 180 (93) 225 (92) 1386 (622) 1517 (630) 92 (66) 93 (69) 79 (38) 77 (41) 37 (13) 38 (15) 3 (3) 4 (4) 88- (44) 86 (43) 14 (15) 15 (20) 17 (15) 19 (19) 8 (4) 7 (6) 1948 (953) 2125 (975) Leiden/den haag zes weken gevangenisstraf, waar van twee weken voorwaarde lijk met proeftijd van 2 jaar. luidde het vonnis van de Haagse politierechter voor een 22-jarige student uit Lei den, die in het bezit was van zes gram heroïne en daarvan had verkocht. De officier van justitie had zes weken onvoor waardelijk geëist. In het nachtelijk uur werd de verdachte in de Breestraat aangehouden, op vermoeden dat hij onder invloed van dranK zijn auto bestuurde, ge zien zijn wijze van rijden. La ter bleek de oorzaak daarvan te zijn gelegen in het gebruik van heroïne. Verdachte be kende dat hij reeds enkele ja ren min of meer regelmatig verdovende middelen ge bruikt, maar ontkende te heb ben verkocht. Na het gebeurde is hij tot het inzicht gekomen dat hij op de verkeerde weg zat, ook al omdat het met zijn studie niet wilde vlotten en bij examens was gezakt. Hij was dan ook begonnen met een ontwenningskuur en daarmee goed geslaagd, zo deelde hij mee. De officier meende toch niet- met een voorwaardelijke ge vangenisstraf te kunnen vol staan, gezien de ernst van het delict. Verdachte vreesde dat zijn toekomst door een gevan genisstraf zal worden ge schaad. „U hebt nu nog de tijd voor een rehabilitatie", aldus de rechter, die vanwege de rechtsgelijkheid geen kans zag tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. Leden college van bestuur herkozen LEIDEN-De universiteits raad heeft gisteravond drs.M.J.Koornstra en prof.dr.C.M.J.Sicking herko zen als leden van het Colle ge van Bestuur van de Leid se universiteit. Deze herverkiezing heeft tot gevolg dat zij tot 1982 deel uit zullen blijven maken van het College van Bestuur. Voor de bezetting van de vacatures wa ren geen andere kandidaten. LEIDEN Het college van b en w heeft gisteravond zijn doelstelling om bij toekenning van subsidie voorrang te verlenen aan peuterspeelzalen die zijn ingericht in achterstandswijken, overeind kunnen houden. Het PvdA- raadslid mevrouw H. van Dongen trok een voorstel om ook aan grote speelza len uit wijken zonder achterstandssitu atie een voorrangspositie te geven, in. Zij nam genoegen met de toezegging van de wethouder van samenlevingsop bouw, D. Tesselaar dat de gemeente toch wel over de brug zal komen, wan neer de leiding van de peuterspeelzaal kan aantonen dat de ouderbijdrage niet genoeg is om de zaal te exploite ren. Het D'66-raadslid J. Hoekema had niet genoeg aan deze toezegging en diende hierover alsnog een amende ment op de gisteravond behandelde subsidieverordening in. De verordening valt en staat overigens bij de goedkeuring van de minister van Bin nenlandse zaken van het intensivering- svoorstel om 100.000,— beschikbaar te stellen voor de subsidiëring van peuter speelzalen. Dit voorstel is vorig jaar bij de begrotingsbehandeling door de gemeente raad gehonoreerd. Van het al of niet kun nen beschikken over dit bedrag hangt het ook af of de leidsters kunnen worden be taald in overeenstemming met de wel- zijns-cao, een ander voorstel van me vrouw Van Dongen, waarvoor wethouder Tesselaar een slag om de arm moest hou den. Geen bezwqar had het college tegen een voorstel van het PvdA-raadslid om de ou derbijdragen nader te differentiëren. Zo zou het tarief per dagdeel voor een gezin met een netto-inkomen van minder dan f 1375,-- f 2,50 moeten bedragen voor een netto gezinsinkomen van f 1375,— tot f 1624,— 4,—, voor een maandelijks ge zinsinkomen van 1625,— tot 1900,— f 4,85, voor een gezinsinkomen van f 1901,- tot 2460,-/ 5,85, voor een ge zinsinkomen van f 2461,— tot 3000,— f 7,— en voor een netto gezinskomen van meer dan f 3000,— per maand 8,40 per dagdeel. Alleen het CDA-raadslid me vrouw E. van Dee maakte bezwaar tegen dit voorstel omdat volgens haar deze ta riefstelling te veel ontsnappingsmogelijk heden heeft. Zij zag liever uitsluitend een bepaling opgenomen, waarin de ouders schriftelijk bevestigen of het gezin één en kel of een dubbel inkomen heeft. Een amendement van mevrouw Van Dee om in de verordening op te nemen dat al leen ouders en vrijwilligers in het bestuur van de peuterspeelzaal zitting kunnen hebben, als zij de denkbeelden en princi pes van de betreffende instelling onder schrijven, werd door wethouder Tesselaar ontraden. „Zolang de peuterspeelzaal nog geen basisvoorziening is, kun je er niet van uitgaan dat ouders hun kinderen naar een bepaalde peuterspeelzaal brengen om dat deze bepaalde principes uitdraagt. Veeleer is de vraag nu nog belangrijk of er plaats is op de peuterspeelzalen. Het VVD-raadslid M. Zonnevylle, die het amendement van mevrouw Van Dee wil de steunen, was dat niet met hem eens: „We willen er toch naar toe dat peuter speelzalen een basisvoorziening worden dan moeten we dergelijke zaken ook in de verordening opnemen' Overigens bleek gisteravond weer dat het geen overbodige luxe zou zijn wanneer raadsleden voordat zij daadwerkelijk zit ting namen in het gemeentebestuur, een soort praktische cursus over wat het raad slidmaatschap nu precies inhoudt, zouden volgen. Na eindeloos gehakketak over formuleringen van verschillende amende menten, werd de stemming over het voor stel opgeschort. Hoewel men het in princi pe met elkaar eens was over hoe het nu verder moet met de peuterspeelzalen, wa ren de meeste amendementen dermate slecht geformuleerd dat wethouder D. Tesselaar deze eerst nog eens op hun juri dische merites wil laten bekijken, alvo rens de regeling in stemming te brengen. LEIDEN „De studen ten, die een middelbare beroepsopleiding volgen, vallen wat betreft de huisvesting in Leiden tussen de wal en het schip," aldus de initia tiefgroep 'Huis'. Bij geen enkele instantie kunnen de studenten voor woon ruimte aankloppen. Om tot een oplossing van 'schrikbarende' woning noodprobleem onder de 'middelbare' studenten te komen, bieden leerlin- gen van de Leidse oplei ding kultureel werk (L.O.K.) vandaag een petitie aan wethouder C. Waal aan. Omdat de studenten niet lan ger dan vijf jaar als woning zoekenden staan ingeschreven en omdat zij niet economisch aan Leiden gebonden zijn, kan het gemeentelijk bureau huis- ADVERTENTIE Als goede wijn altijd duur was, zouden de Fransen nu straatarm zijn. De Fransen hebben een aangeboren gevoel voor wijn. Dus hebben ze makkelijk praten. Feilloos kiezen ze 'n goede wijn voor 'n betaalbare prijs. Omdat ze élke dag wijn drinken. Wij Nederlanders hebben die feeling nu eenmaal niet. Ofschoon we zo langzamerhand leren een goede wijn te waarderen. Daarbij zoeken we zekerheid: 'Apellation Controleézeggen we geleerd. Maar ook daarin kunnen we makkelijk verdwalen. La Vinpaise lost dat op door uit het beste wijnaanbod 'n keuze te maken, de. apellation te laten kontroleren en de prijs frans te houden. La Vinpaise is dus van de kwaliteit die de Fransen graag drinker vesting hen niet van dienst zijn. De woningbouwvereni gingen volgen het gemeente lijk toewijzingsbeleid en dus blijft ook daar de deur geslo ten. De stichting studenten huisvesting behartigt alleen de belangen van HBO'ers en van studenten aan de universiteit en ook bij de Stichting Huis vesting Werkende Jongeren is het in de praktijk ondoenlijk een kamer te krijgen. Voorts wijzen de studenten erop, dat de L.O.K. een lande lijke opleiding is en dat de leerlingen uit alle delen van het land naar de Sleutelstad komen. Omdat de studenten een veel lagere studietoelage krijgen dan de academici en omdat het reizen van en' naar Leiden nogal in de papieren kan lopen, zijn veel L.O.K.- studenten genoodzaakt hun opleiding vroegtijdig af te bre ken. „De gemeente heeft toen tertijd geprobeerd de L.O.K. naar Leiden te krijgen, maar nu worden de studenten aan hun lot overgelaten", aldus de petitie. De studenten dringen dan ook aan op de totstandko ming van een Stichting MBO studentenhuisvesting. Voorts willen zij, dat leegstaande pan den voor bewoning door L.O.K.-studenten geschikt worden gemaakt en willen zij als woningzoekende groep er kend worden. Tevens willen zij, dat moeilijk verhuurbare veelkamerflats aan L.O.K.- studenten worden verhuurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5