Woubrugge gaaf optreden tegen 'straatvervuilers! Gevaar voor volksopstand El Salvador reëel als regering niet tot daden komt Middenschool Ashram staat op de tocht ChaCha ''zwak verhaal Oprichting van D'66 in Hazerswoude Nieuw bestuur voor oudervereniging Herman Brood's eerste film: Douche voor brandweer Ter Aar Fulton Sheen overleden Korte metten REGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGII nBT/ ALPHEN AAN DEN RIJN Het experiment midden school waarmee in augustus van het volgend jaar op het As- hram-college te Alphen aan den Rijn zou worden gestart, is op de tocht komen te staan in verband met de gerezen me ningsverschillen tussen het bestuur en de direktie. De „in novatiecommissie middenschool" die zeer recent een bezoek heeft gebracht aan het Ashramcollege heeft om die het ad vies aan de minister opgeschort. Het advies zal uiterlijk half januari bij de minister moeten zijn uitgebracht. Een en ander werd gisteravond medegedeeld op een bijeen komst op het Ashramcollege waarop een nieuw bestuur werd gekozen voor de vereniging van ouders. De interim-voorzitter, G. v.d. Vliet, zei dat de innovatiecommissie zich „laaiend en thousiast" had getoond over de wijze waarop het onderwijs gege ven werd. maar had zich uiterst bezorgd getoond over de „orga nisatorische problemen". En naar het zich laat aanzien zal het geschil niet eenvoudig uit de wereld te verhelpen zijn. Pogingen zijn in het werk gesteld om tot een „open gesprek" met alle be trokkenen te komen zonder voorwaarden vooraf. In dat gesprek zou moeten worden besproken hoe de moeilijkheden kunnen worden opgelost. Een andere poging heeft inmiddels nagenoeg schipbreuk gele den. Een ingestelde werkgroep met de naam „Óvergangsbe- voegd Orgaan" (OBO) waarin vertegenwoordigd zijn bestuursle den, ouders en docenten, die moest trachten de impasse te door breken, had daar toen voor alsnog geen kans gezien. De OBO zou van het bestuur bepaalde bevoegdheden hebben moeten kunnen overnemen. Nadat de OBO vier keer bij elkaar was ge weest, moest er geconcludeerd worden dat het functioneren daarvan „verhinderd werd door de omstandigheden". De woordvoerder van de OBO die een en ander mededeelde, zag nog wel een lichtpuntje. Deze „vordering" wilde hij evenwel niet prijs geven aan de openbaarheid. ALPHEN AAN DEN RIJN In het Ashram-college te Al- fthen aan den Rijn is gisteravond tijdens een daarvoor be- egde bijeenkomst een nieuw bestuur gekozen voor de „Ver eniging van Ouders van Leerlingen van de Katholieke Stichting Ashram College te Alphen aan den Rijn" (OVA). Het bestuur telt 11 leden. De OVA zal een jaar lang gaan werken met voorlopige statuten die na die periode kunnen worden bijgesteld. De 11 gekozenen waren door een viertal ouders aanbevolen in een schrijven dat aan alle andere ouders was toegezonden. Deze handelswijze ondervond gisteren nogal kritiek. De interim-voor zitter, G. v.d. Vlist, stelde, dat het interim-bestuur dit schrijven had ervaren als een impliciete miskenning van de overige kan didaten en daarmee het kiezen voor een partij. Voor de be stuursverkiezing had zich 28 man kandidaat gesteld. In een „emotionele reaktie" had het interim-bestuur de brief veroor deeld om te voorkomen, zo zei Van der Vlist, dat er binnen het bestuur twee partijen zouden gaan ontstaan. Het bestuur had daarom van de stellers van de brief geëist dat dezen publiekelijk zouden verklaren dat ook de andere kandidaten hun instem ming hadden. In een reaktie stelde Van der Wakker, een van de briefschrij- vers, dat deze „intentieverklaring" al was geschied in een tele foongesprek met een ander interim-bestuurslid. „Het is betreu renswaardig dat u daarvan niet op de hoogte bent", aldus Van der Wakker. Hij hield zich evenwel bij de aanbeveling. „Waar om zouden 4 man geen stemadvies mogen uitbrengen?", zo vroeg hij zich af. Nadat de 11 waren gekozen zei Van der vlist tot slot, dat de be langrijkste taak voor het nieuwe bestuur zal zijn „te voorkomen dat een groot deel van de school de indruk krijgt er niet meer bij te horen". En daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop. In de wandelgangen viel direkt na afloop van de bijeenkomst te be speuren dat de verkiezings-uitslag die onder gezag van een nota- ris gebeurde, door velen als een teleurstelling werd ervaren. De meeste stemmen werden uitgebracht op Tiny van Dijk, 440 stemmen, J. Böhm, 423 stemmen en Jos Röhrman, 405 stemmen. In totaal werden 733 stemmen, schriftelijk, uitgebracht waarvan 21 ongeldig. Ruim 2000 ouders hadden aan de stemming kunnen deelnemen. Bromfietser gevaarlijk gewond LEIDEN Een 68-jarige Leidse bromfietser is giste ren na een aanrijding aan het Noordeinde zwaar ge wond in het AZL opgeno men. De man reed gistermiddag om twaalf uur door nog onbeken de oorzaak tegen de auto van een 25-jarige automobilist uit "Leiderdorp. De bromfietser kreeg daardoor en niet ernsti- ~gè armfractuur en de brom mer werd ontzet. Het slachtof fer moest gisteravond, toen zijn toestand verslechterde, alsnog in het ziekenhuis wor den opgenomen. GEREFORMEERDE KERKEN Prep. geex. en door de classis Zut- phen beroepbaar gesteld drs. H.I.G. Jaspers Focks, Kerkstraat 49 2377 AT Oude Wetering. Herman Brood en Nina Hagen, hoofdrolspelers in de nieuwe Nederlandse speelfilm „Cha, Cha". De eerste film, 'Cha Cha', van Neerlands meest geliefde popidool Herman Brood be leefde gisteravond in Amsterdam de pre mière. In het zeer druk bezet Bellevue thea ter maakten de aanwezigen kennis met de rolprent, die door alle publiciteit er omheen, de Nederlandse muziekliefhebber maanden lang bezighield. De zo hoog gespannen ver wachtingen werden echter niet bevredigd. De film is een zwakke vertoning met veel muziek. Dolf Brouwer, die als Brood's va der te zien is, sprak het welkomswoord, waarna een hoeveelheid aan beelden het witte doek honderd minuten vulden, die soms leuke en soms zeer slechte scènes ople verden. Het verhaal van 'Cha Cha' raakt kant nog wal. Het heeft iets autobiografisch, vertelt de ge schiedenis van een jongen, Herman Brood, die met de misdaad te maken krijgt, maar eigenlijk liever rock roll-zanger wil zijn. Nina Hagen, die de show steelt met prima spel, is verpleeg ster. Onder meer helpt zij Herman ontsnappen uit een verpleegtehuis voor drugsverslaafden. Lena Lovich met haar gezel Less Chapell spe len als bankrovers een minder belangrijke rol. Dat er bij Lena talent aanwezig is, is zichtbaar, maar wordt niet helmaal uitgebuit. Herman Brood zelf over de film: „Je moet het zien als een documentaire van drie creatieve mensen, die drie weken met elkaar gewerkt hebben. Het script is wel twintig keer veran derd omdat eerst Nina en later Lena erbij kwam en er steeds nieuwe ideeën werden inge bracht. De dialogen zijn bijvoorbeeld helemaal geïmproviseerd". „Een echt oordeel kan ik niet geven, omdat ik niet meer objectief ben. Vergelijk de film maar met het maken van een elpee, dat doet ook al tijd pijn, als ik hem na een aantal weken terug hoor. Maar 'Cha Cha' is nu al een hit. Iedereen koopt een kaartje. Je moet het vergelijken met een Elvis Presley-film. Daar zat ook geen ver haal in. De fans kwamen alleen maar voor El- vis en zo is het nu ook. Het is een film met drie belangrijke spelers: Nina, Lena en ik, die alle maal iets in de muziekwereld gepresteerd heb ben". Herman heeft inmiddels plannen voor een vol gende film. Hij vertelt: „Het is een verhaal waarin ik verliefd wordt op Laurie McAllister, de ex-Runaways bassiste. De film wordt in Amerika opgenomen. Het wordt geen muziek film als 'Cha Cha' maar waarschijnlijk wordt het leven achter de schermen van de showbusi ness belicht. Er zal wel muziek inzitten, maar, die treedt niet zo op de voorgrond als in 'Cha Cha'. Het script is biina klaar. Ik heb het ge schreven met prof. dr. Jan Willem Doornbos uit Amsterdam. Het probleem is alleen het op nemen van die film. In april staat een nieuwe reis naar Amerika op het programma en ik moet ook nog vijf weken de gevangenis in van wege, die inbraak in een apotheek. Dat neemt waarschijnlijk de maand januari in beslag. Het maken van zo'n film kost echter tijd en ik kan niet tegen de band zeggen gaan jullie mar een tijdje niks zitten doen. Er is misschien een op lossing voor het probleem. In Amerika krijg je niet gemakkelijk schouderklopjes en is de band eigenlijk doorgelicht. De verhoudingen zijn hierdoor wat anders komen te liggen. Danny Lademacher kreeg bijvoorbeeld applaus van het publiek, als zijn gitaarsolo's goed waren. Hij heeft een aanbieding gekregen om een solo- langspeler op te nemen. Als ik in januari ga zit ten, hoop ik, dat hij in die tijd vakantie neemt. Wanneer ik dan ga filmen, kan hij zijn solo-el- pee maken en is alles op die manier keurig ge regeld". Naast Herman Brood en Nlna Hagen wordt in de film een belangrijke rol vervuld door de Joegosla- vies-Amerikaanse popzangeres Lene Lovich, hier rechts op de foto. WOUBRUGGE Het colle ge van Woubrugge gaat strenger optreden tegen straatvervuilers. Met name de hondenbezitters moeten het ontgelden volgens het college, dat de vervuiling in de gemeente in de raadsver gadering van aanstaande donderdag, aan de kaak stelt. Een oplossing wordt gezocht in voorlichting aan de inwoners en verbalise rend optreden van de politie. Het politieapparaat wordt het komende jaar tot vier man uitgebreid en de politie post zal voor enkele uren per dag permanent bezet zijn. Het college gaat in haar ant woorden op de gestelde vragen tijdens de algemene beschou wingen (vorige maand) even eens in, op de gevaren op de provinciale vaarwegen (Woud Wetering). Met name brengt het vervoer van gevaarlijke stoffen veel risico met zich mee. De doorvoer van deze ge vaarlijke stoffen zal worden doorgesproken met de ge meente Alkemade en Alphen aan den Rijn. De aanschaf een nieuwe brandweer laat nog even op zich wachr anc Wel worden in 1980 advi( opgevraagd voor de ven U" ging van de nu zestien oude spuitwagen. Onde- U* 1 hoofdstuk veiligheid wordt ,u.?e steld dat de auto's vanzeHj®11®1 omleidingsroute om de w<'e kern zullen volgen, aange Ta. de in de reconstructie van n ,l' Kerkstraat een aantal keersobstakels zal worden JM* genomen. De omleidingsn •ne komt, naar het zich nu lw5' aanzien, in 1982/1983 klaar**1 ►eur HAZERSWOUDE In de jeugdkelder van „Het Anker" wordt morgen een bijeen komst gehouden om te komen tot de oprichting van de Ha- zerswouds/Koudekerkse afde ling van D' 66. Eén van de ini tiatiefnemers is K. H. („Ka- rel") Dekker, die in de perio de 1970-1974 voor de WD zit ting had in de gemeenteraad. Dekker nam geen afscheid van de politiek. Immers, aan de vooravond van de gemeen teraadsverkiezingen van 1978 peilde hij de belangstelling voor de oprichting van een zelfstandige afdeling van D' 66 in zijn woonplaats. De reacties waren, aldus Dekker, positief („vooral de laatste tijd Die positieve reacties liggen voor de hand, meent Dekker. „De plaatselijke politiek is volko men vastgelopen in een verbe ten tegenstelling tussen het CDA en de WD enerzijds en de PvdA en PPR anderzijds. Van een afgewogen beleid is juist door de grote tegenstel ling geen sprake meer", aldus Dekker. Zijns inziens verlamt de polarisatie het voeren van een goed en evenwichtig be leid. Dekker meent dat D' 66 een brugfunctie kan vervullen tussen de in de gemeenteraad tegenover elkaar opgestelde partijen. Met andere woorden: D' 66 zal in 1982 ook meedin gen naar een of meer zetels in de gemeenteraad. Dekker: „Wij zijn een partij van prakti sche idealisten die verder wil len kijken dan hun neus lang en hun portemonnaie dik is". De oprichtingsbijeenkomst in Het Anker begint om 20.00 uur. TERAAR Het college van B. en W. van Ter Aar wil bete re voorzieningen gaan treffen voor de brandweerlieden. Men wil graag de brandweerkazerne aan het Vosholplein met een douche- en kleedruimte uitbreiden, speciaal ten be hoeve van de duikerploeg. Aangezien de duikers van de Ter Aarse vrijwillige brandweer na hun opleiding tenminste éénmaal in de veertien dagen in open water moeten oefenen en vervolgens met het daarvoor be stemde busje naar de „thuishaven" vervoerd moeten worden, moet dat busje worden voorzien van de noodzakelijke inventaris en verwarming. Het college is daarbij van mening, dat met deze voorzieningen tevens wordt bereikt dat bij een daadwerkelijk optreden zo effectief mogelijk gehandeld kan worden. Vandaar haar voorstel aan de raad om een som van 8.600,- beschikbaar te stellen teneinde de duikerploeg zo gauw mogelijk operationeel te laten worden. De raad moet er in haar vergadering van don derdagavond over beslissen. HAZERSWOUDE De F1" zerswoudse jeugdraad h<v morgen een vergadering in gemeentehuis. De bijeenkoi begint om 20.00 uur. De lef. van de raad gaan dan on®1111! meer een oriënterend gespj, voeren met afgevaardigi van het organisatiecomité j de jeugdvakantieweek injj wijk 'Rhynenburch. Even^ komt het functioneren van jeugdraad zelf ter sprake. If HAZERSWOUDE In Nederlands Hervormd Ven r gingskgebouw in Hazerswf j, de-dorp wordt vrijdag 14 cember vanaf 's avonds ze{ uur een ruilbeurs gehoui Het entreegeld voor volw; nen bedraagt één guli Jeugdige personen b< twee kwartjes. HAZERSWOUDE - wordt in Hazerswoude extra koopavond gehoudei donderdag 27 december, verzoek om de extra ki vond, van het cash en cj bedrijf 'Hoogvliet', kon instemming krijgen van meerderheid van de raad. HAZERSWOUDE Del Vlaardingen afkomstige Dijkshoorn exposeert van december tot en met 2 jam schilderijen en tekeningei 'Het Anker'. Eerder werk van deze lerares tek< tentoongesteld in Vlaardinj Delft en Leidschendam. Dijkshoorn is eveneens ac met het beschilderen van l letkostuums voor het danst ater van Adriaan en E Kans in Amsterdam. HAZERSWOUDE 1 zangkoren verlenen aansfc ^ar de vrijdag hun medewerl jaa) aan het advents-kerstcon in Het Anker te Hazerswot l Rijndijk. Het concert be| om 20.15 uur. De medev ltr) kende koren zijn: 'Zang Vriendschap', het 'Hervon^ Kerkkoor' en het gezelsc 'Soli Deo Gloria'. Het gel wordt muzikaal onderstel door het debuterende mu kensemble 'Hazerswoude' der leiding van Alfred S Solistische medewerk wordt verleend door de hc ïste Mariette Anceaux en organist Ron de Vogel. DEN HAAG Het groot ste gevaar, dat El Salvador momenteel bedreigt komt van de machtige groep van „uiterst rechts". Deze klei ne bevoorrechte minder heid probeert, in plaats van hulp te bieden aan een regering, die de noodzake lijke veranderingen pro beert door te voeren, toch weer een repressief-geweld- dadige regering in het za del te krijgen. Mgr. Oscar Romero, aartsbis schop van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, schrijft dit in een brief ge richt aan de christenen van Nederland bij gelegenheid van de campagne, die tradi tiegetrouw de interkerkelijke actie voor Latijns-Amerika „Solidaridad" in december in tweeduizend Nederlandse pa rochies en gemeenten voert. Aanvankelijk zou mgr. Ro mero persoonlijk naar Neder land komen om de actie te introduceren, maar de toe stand in zijn land, die zó is, dat er van alles kan gebeu ren, had hem doen besluiten van zijn reis af te zien. In zijn plaats waren nu geko men mgr. Arturo Rivera y Damas, bisschop van Santia go de Maria, die mgr. Rome ro's inzichten deelt en pater Ricardo Urioste, vicaris-ge neraal van het aartbisdom San Salvador en rechterhand van mgr. Romero. Gistera vond hebben zij deelgenomen aan een bijeenkomst in de Augustinuskerk te Utrecht, waar zij alvast van „Solidari dad" een bedrag van onge veer zestigduizend gulden in ontvangst konden nemen, voor versterking van de ker kelijke zender „Radio Ysax", die de dichtst beluisterde zender is momenteel van heel El Salvador. Tijdens een persconferentie in Den Haag gaven beiden gisteren een inzicht in de voorgeschiedenis van de hui dige situatie, een voorge schiedenis, die vooral de laat ste jaren werd gekenmerkt door onderdrukkingsmetho den, martelingen, moord onder meer op een zestal priesters gevangenneming en een klimaat van angst. Aan deze situatie leek een einde te komen toen op 15 oktober door jonge militairen een staatsgreep werd uitge voerd, die werd aangekon digd als een „breuk met het verleden", waarbij zou wor den „afgerekend' met cor ruptie, diepgaande structure le veranderingen zouden worden doorgevoerd en vrije verkiezingen werden be loofd. Vicaris Urioste geloofde niet, dat aan de staatsgreep het pure motief ten grondslag lag om de situatie grondig te ver anderen, maar meer de wens van de militairen om te over leven. Het grootste deel van de Salvatorianen staat er dan ook sceptisch tegenover, de linkse politieke groeperingen zelfs sterk afwijzend. Deze zijn dan ook doorgegaan met het opvoeren van hun ge welddadige acties. De op stand van de militairen is voor hen niets anders dan een nieuw gezicht voor de zelfde onderdrukking. Op het ogenblik gunnen zij de nieuwe militaire regering een „rustpauze" van enkele weken, om haar gelegenheid te geven te tonen, dat het haar ernst is met het aan brengen van structurele ver anderingen in het land. De houding van de kerk te genover de nieuwe regering is er een van „kritische voor zichtigheid". De kerk van El Salvador zal zich niet ver eenzelvigen of verbinden met welk regime dan ook, maar zal opkomen voor de armen en de rechten van de mens. De houding van de kerk ten opzichte van de nieuwe regering zal dan ook sterk bepaald worden door wat zij aan daden laat zien. Zoals gezegd ziet mgr. Rome ro daarbij het grootste gevaar komen van extreem rechts. Mocht de regering niet tot aanvaardbaar handelen ko men, dan is de mogelijkheid van een totale volksopstand reëel aanwezig. De kerk zal trachten dit te voorkomen, zolang niet alle middelen tot een vreedzame oplossing zijn uitgeput. El Salvador is een van de landen van Latijns-Amerika, waarop de actie „Solidari dad" zich dit jaar richt, onder meer met juridische en mate riele steun voor familieleden van mensen, die worden ver volgd, met ondersteuning van de organisatie voor men senrechten en van bewust wordingsprogramma's. Maar het gehele programma van „Solidaridad" bestrijkt twee honderd projecten van aller lei aard voor landen van La tijns-Amerika. Om deze te kunnen uitvoeren hoopt men tijdens de actie in de maand december een bedrag van 4,5 miljoen gulden bijeen te krij gen via de hulp van de twee duizend parochies en kerke lijke gemeenten, die hun me dewerking hebben toegezegd en via giften op het gironum mer 1804444 ten name van „Solidaridad" te Den Haag. In de ouderdom van vierentachtig jaar is in New York overleden aartsbisschop Fulton Sheen, een van de bekendste Amerikaanse katholieke geestelijken. Zijn bekendheid kreeg hij door zijn optreden geduren de ruim dertig jaar voor de radio en later voor de tele visie. Zijn bekendste serie „Het leven is waard geleefd te worden" trok tussen 1951 en 1957 wekelijks dertig miljoen kijkers. Sheen, zoon van een boer, kon onder zijn aanhang uit- p eenlopende figuren rekenen als automagnaat Henry lo Ford II en Louis Budenz, hoofdredacteur van het ni Amerikaanse communistische dagblad „Daily Wor- 0 ker", die later onder zijn invloed tot de katholieke kerk overging. In 1967 kwam hij in het nieuws toen hij inging tegen kardinaal Francis Spellman en aandrong op de terug trekking van de Amerikaanse troepen uit Vietnam. In 1969 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Newport. Sindsdien beperkte hij zich tot lezingen. Mgr. Sheèn, die op het gebied van sociale en kerkelijke zaken een vooruitstrevend man was, is zijn leven lang een vijand en bestrijder geweest van het communisme, maar niet van degenen, die het aanhingen. t>aus Johannes Paulus II heeft uitnodigingen ont vangen voor bezoeken aan tweeëntwintig landen, maar hij heeft er voorlopig nog maar twee aangeno men. Hij heeft namelijk in beginsel ingestemd met be zoeken aan de Filippijnen en Brazilië. Data zijn nog niet vastgesteld. Het be zoek aan de Filippijnen zou in februari of maart kunnen zijn en dat aan Brazilië later in het jaar. Er liggen voorts onder meer uitnodigingen van Ghana, Portugal, Groot- Brittannië, Japan, Frank rijk, Peru en Zaire. Een be richt, dat de paus het ko mende Kerstfeest zou door brengen in Bethlehem is door het Vaticaan weer legd. Pastoor Antonius Jan Glaze- maker is in IJmuiden gewijd tot oud-katholiek bisschop van Deventer. Hij volgt mgr. P. Jans op, die in september zijn ambt moest neerleggen wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Mgr. Glazemaker (48) blijft pastoor in IJmuiden. Als bisschop van Deventer bestuurt hij sa men met aartsbisschop Mari- nus Kok van Utrecht en mgr. Van Kleef van Haarlem de Nederlandse oud-katholieke kerkprovincie. Katholieke bisschoppen uit zesendertig landen hebben „macht en politiek" veroor deeld als de wortel van het vluchtelingenvraagstuk in Zuidoost-Azië, het Midden- Oosten en Afrika. De ver oordeling was vervat in een werkdocument, dat werd goedgekeurd door de deelnemers aan het inter nationale missiecongres, dat voor het eerst in Azië werd gehouden. Ongeveer tweehonderd kardinalen, bisschoppen en anderen kwamen bijeen voor een theologische discussie over de hedendaagse missionai re arbeid van de kerk, vooral in Azië. In het Vaticaan is een vak bond in oprichting voor le ken-werknemers. Een hand tekeningenactie van priesters en religieuzen die in het VsAl ticaan werken, om ook lid te kunnen worden, heeft geen succes gehad. De vakbond, officieel „Vereniging van Va ticaanse werknemers in de lekenstand" geheten, wil ho gere salarissen, betere afspra ken voor aanstelling en ont slag, verbetering in de ziek tekostenverzekering en her ziening van de maatregel, dat een werknemer bij ontslag zijn pensioenrechten verliest De salarissen voor technisch en administratief personeel in het Vaticaan variëren tus sen de 1050 en 1375 gulden per maand. De diaconale raad van de Evangelische Kerk in West-Duitsland wil, dat er een verbod op of in elk ge val een beperking van alco holreclame komt Reclame voor alcohol op de televisie en op grote borden Langs autosnelwegen zou moe tel worden verboden. Een ver bod zou ook moeten geldei voor advertenties, waarii wordt voorgespiegeld, da alcohol hét middel is tegel ziekte, ouderdom, stress gezinsmoeilijkheden en al lerlei psychisch onbehagen De diaconale raad dring op deze maatregelen aan u verband met de onrustb» rende stijging van het alco hoLmisbrulk van scholir ren in West-Duitsland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4