LEIDEN TEGEN APARTHEID Waardevolle schilderwerken gevonden bij sloop 'Mon Père' VVD- fractievoorzitter pleit voor erfpacht HCG-Babcock 'AC JTAD LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGINA 3 5R Cul O R lam hoe Sp Pleziervaart werd vloedgolf ({LEIDEN Te hard rijden op de Nederlandse wegen kan zeer kwalijke gevolgen hebben, dat is genoegzaam bekend. De gevolgen van te hard varen op Neerlands wateren liegen er ook niet om, dat bleek gistermiddag op de zitting van het Leidse kantongerecht. KJ 19"®«Drie bezitters van pleziervaartuigen stonden terecht omdat zij bij een nauwe doorgang in het Braasemmermeer gezamenlijk zoveel te hard hadden gevaren dat er een onaanvaardbare Wac< hoeveelheid golfslag was ontstaan. Afgezien van de desastreuze gevolgen die dat altijd voor de steeds verder afkalvende walkanten ten gevolge heeft werden ook paar aan steigers afgemeerde boten stevig door elkaar geschud waardoor de inzittenden Min woede ontstaken. „Wij bevonden ons in de ituurhut en hadden net de soep opgeschept. Ik keek uit het raam en zag toen vanuit de richting van jachthaven Meerzicht drie grote jachten naderen die een snelheid van zeker 20 kilometer per uur hadden. Ze maakten een hekgolf van ongeveer anderhalve meter. Door de enorme golfslag" werd mijn boot door elkaar geschud. De soep spatte tegen de wanden, het servies brak en de pannen vlogen door de kajuit. Bovendien ontstond kortsluiting omdat een elektriciteitsdraad tussen schip en steiger stukgedrukt werd", aldus meldde de uitzinnige bezitter van het getroffen motorschip „Elsa". Öok een nabijgelegen ^motorkruiser meldde rschade aan de politie, daar i waren twee schemerlampen door de vloedgolf gesneuveld. De drie waterpiraten ontkenden te snel te hebben gevaren. „Ik maak daar nooit meer dan 1000 toeren. Je kan er niet eens sneller varen. Op een gegeven moment zag ik een oude Mercedes langs de kant rijden en van daaruit brulde iemand „kapitalisten" naar ons. Hilp 1 21 Die mensen deden zo gek, volgens mij waren ze zwaar dronken", was de mening van de schipper van het motoijacht „Remise". De pleziervaarders konden zich wel voorstellen dat er nogal wat golfslag was geweest in de nauwe opening van het meer. want op het moment dat ze er aan het varen waren vloog er met grote snelheid een speedboot aan stuurboord voorbij. Kantonrechter Höweler ging in discussie met de watersporters begrippen „stuurboord" en „bakboord" omdat er toendertijd weer hele andere dingen waren beweerd over de vaarrichting maar kwam er verder niet uit. Vast stond in ieder geval dat Ieen speedboot volgens de waterpolitie nooit de vloedgolf kon hebben Veroorzaakt die van de Schepen aan de kant een lunapark had gemaakt. Gezien het aanzienlijke motorvermogen van de drie forse jachten lag het meer voor de hand in die erz< richting te zoeken. De varende verdachten hadden weinig vertrouwen in de verklaring van de getroffenen. „Iedereen kan wel beweren dat zijn servies aan stukken valt als ik toevallig irg voorbijvaar", meende één van hen. Die uitlating schoot en beetje in het verkeerde keelgat van het kantongerecht en de officier van justitie, mr. Van Ham eiste per persoon de bQete van 250 gulden. Ook kantonrechter Höweler vond dat de schuld van het drietal vaststond en vonniste conform. Zeer geprikkeld en met het ..hoger beroep" op de lippen verlieten de ontstemde watersporters J zaal. e n om n. de eL De sloop van 'De Overdekte' is in volle gang. LEIDEN Tussen het puin van de vroegere kerk 'Mon Père' of het voormalig zwembad 'De Overdekte' aan de Haarlemmerstraat, zijn vier schilderijen van grote historische waarde ge vonden. 'Mon Père' gaf de meer dan drie meter hoge doeken bloot, toen de slo pers de binnenste muren van de voormalige kerk (de muren van het zwembad) omlaag haalden. De doeken waren 'vrij' tussen twee mu ren ingemetseld en werden in acceptabele toestand aan getroffen. In het stedelijk museum De Lakenhal heb ben de neo-gotische werken een nieuw thuis gevonden. Zoals bekend wordt de tot zwembad verbouwde voor malige kerk, momenteel ge sloopt. De werken zijn in 1902 ge schilderd door de uit Tilburg afkomstige -overigens vrij on bekende- M.H. van Winsen en Van der Wiel. Hun namen zijn wel eerder vernomen, maar meer werk is van hen nog nooit ontdekt. De schilderijen zijn destijds gemaakt voor het altaar van de heilige familie. Jozef vormt de leidraad van de vier werken. De doeken zijn daardoor met elkaar ver bonden; zij vormen als het ware een vervolg op elkaar. De waarde in guldens van de in tempera geschilderde doe ken is niet bijster groot, maar omdat dergelijke werken nog nooit in Leiden zijn gevonden, is de historische waarde voor de Sleutelstad in ieder geval aanzienlijk. In Brabant zijn meer van deze werken voorra dig, maar de Leidse vondst is hier de enige en juist daarom zo interessant. Problemen Het laatste schilderij schept nogal wat problemen. De drie reeds geborgen doeken waren jJG- A ÈkL Het laatste van de vier schilderijen, waarvan nog niet zeker is op welke manier het 'gered' gaat worden. vochtig en konden daardoor probleemloos van de muur ge haald worden. Slechts ander half uur had de technische dienst van De Lakenhal nodig om het karwei te klaren. Het laatste schilderij is daarente gen droog en hangt bovendien op een moeilijk te bereiken plaats. Op welke wijze de be schildering 'gered' wordt, is nog niet bekend. De overige drie werken worden momen teel in de Lakenhal aan een nadere expertise onderwor pen. De vondsten worden geconser veerd; enkele restaurateuren gaan de in het doek aanwezige gaten en scheuren op passende wijze dichten. Daarna, vanaf ongeveer 20 december worden de doeken voor belangstellen den in De Lakenhal tentoon gesteld. Na de tentoonstelling krijgen de neo-gotische wer ken een plaats in de studiecol lectie van het museum. Van wege de omvang is het voor alsnog onmogelijk de schilde rijen een vaste plaats te geven. Rond de eeuwwisseling heb ben de beide kunstenaars voor 10.800 gulden het interieur van 'Mon Père' geheel 'be schilderd'. De vier schilderijen vertegenwoordigden indertijd een waarde van vierhonderd gulden. In 'Mon Père' hebben destijds tientallen werken van Van Winsen en Van der Wiel ge hangen, maar men vermoedt, dat een deel al tijdens de ver bouwing van kerk tot zwem bad verloren is gegaan. Deel PvdA weigert subsidie voor gebedsruimte LEIDEN Met de stemmen van zes leden van de PvdA- fractie tegen is de gemeente raad gisteravond akkoord gegaan met het voorstel van ben w een eenmalige subsi die toe te kennen aan de Turkse Culturele Islamiti sche Vereniging voor het re aliseren van een multifunc tionele ontmoetingsruimte in Leiderdorp. De subsidie is 25.842,-- groot. Zij zal worden aangewend om het voormalig kruisgebouwtje aan de Splinterlaan in Leider dorp op te knappen. Ook de ge.meente Leiderdorp heeft een subsidie toegezegd. Door de zes tegenstemmers bij de PvdA werd betoogd dat het te betwijfelen is of het ge bouwtje ergens anders dan voor godsdienstoefeningen zal worden gebruikt. Mede in dit licht gezien stelden zij zich op het standpunt dat het onjuist is om als gemeente subsidies te verlenen aan kerkelijke instel lingen. LEIDEN Uit geheel onverdachte hoek, namelijk door VVD-fractievoor- zitter F. Kuijers, werd gisteravond een voorstel gedaan een stuk grond niet te verkopen, maar in erfpacht uit te ge ven. Het ging in dit geval om het ter rein in het gebied Coebel-Oost (tussen Haagweg, Jacques Urlusplantsoen, Zuid-West en Leidseweg), dat het Leid se gemeentebestuur wil verkopen aan het bestuur van de Verpleegkundige Academie Vronestein. De heer Kuijers betoogde dat zijn partij helemaal niet tegen het uitgeven van grond in erfpacht is. „Vooral wanneer het belang van de gemeente er nadrukkelijk mee is gediend, zoals bijvoorbeeld wan neer zij het betreffende terrein nog wel eens nodig kan hebben, is het beter tot uitgifte in erfpacht over te gaan", aldus de heer Kuijers. „We moeten er echter wel voor waken dat er niet een te grote con centratie van gronden die in eigendom van de gemeente zijn, ontstaat". Vooral waar het gaat om het gebruik door een andere dan de gemeentelijke overheid acht de VVD-fractievoorzitter het uitge ven van grond in erfpacht bijzonder nut tig. Dit in tegenstelling tot de fracties van de PvdA en de PPR, die een dergelijke grondpolitiek liever willen voeren bij het verdelen van grond aan particulieren. Wethouder C. Waal van stadsontwikke ling stelde wel sympathiek tegenover het voorstel van de VVD-fractievoorzitter te staan, maar in dit geval'toch tot verkoop te moeten overgaan. Dit aangezien de on derhandelingen zo goed als zijn afgerond, terwijl deze van vooraf aan zullen moeten beginnen wanneer de gemeenteraad zou besluiten tot uitgifte in erfpacht over te gaan. „Met het grote risico dat de vesti ging van Vronestein in Leiden, waar we al enkele jaren naar streven, niet door gaat", aldus de wethouder. De heer Kuijers kreeg met zijn voorstel nog drie CDA-raadsleden, de CPN en de PSP mee, terwijl enkele PvdA-raadsleden demonstratief niet meestemden. Residen tie-orkest Het residentie-orkest geeft donderdag 13 december vanaf acht uur een verjaarsconcert in de Stadsgehoor zaal. Dit jaar viert het residentieorkest het 75-jarig ju bileum en in het kader van deze viering, wordt ook Leiden aangedaan. Het orkest staat onder leiding van Alian Lombard en Zino Vinnikov bespeelt de viool. Uitgevoerd worden de ouverture semiramide van Ros- I sini en van Tsjaikowsky het vioolconcert en de vierde I symfonie. 'Instant Pictures' In het Filmhuis van het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat wordt donderdag 13 december vanaf negen uur de film 'Instant Pictures' van George Schouten uit 1979 ge draaid. De film is onderdeel van de cyclus Nederlandse speelfilms uit het alternatieve circuit. 'Instant Pictures' gaat over kijken, over fotografie, over mannen en vrou wen, het huwelijk en prostitutie. De toegangsprijs bedraagt vier gulden, CJP-houders betalen drie gulden vijftig en LVC-leden drie gulden. Fakkeltocht De PvdA, PPR. PSP, CPN, het comité „Stop de N-bom en het IKV houden donderdagavond een fakkeltocht uit protest tegen de plannen van de NA VO om de kern wapens te moderniseren. De tocht begint om half acht bij molen de Valk. Deelnemers aan de tocht kunnen daar fakkels kopen. De demonstratie eindigt op het Stadhuisplein, waar een korte manifestatie plaats heeft. Tijdens deze manifestatie, die ongeveer om acht uur begint, wordt gesproken door dr. G. S te ff ens, rec tor van de Louise de Coligny-scholengemeenschap. Het koor De Eendracht draagt zorg voor de muzikale om lijsting van het geheel. Verbetering D'Oude Morsch De werkzaamheden voor het vernieuwen van de walmu- ren en rioleringen en voor het maken van bestratingen in de wijk „D'Oude Morsch" zijn openbaar aanbesteed. Als hoogste schreef het bouwbedrijf Obdeyn b.v. uit Deventer met f 1.410.000," in. Laagste inschrijver was het Leidse bedrijf gebroeders Schouls b.v. met 1.058.500,--. In totaal schreven zestien bedrijven op het werk in. Andere bedrij ven uit de Leidse regio waren: Lareco b. v., Alphen aan den Rijn (f 1.182.000,--), Stam Voorschoten b.v. 1.139 000,--), B v. aannemingsbedrijf Cultuurweg. Alphen aan den Rijn 1.138.000,--), Gebroeders Stuifzand b.v, Leiden (f 1.115.000,--) en B.v. aannemingsbedrijf voorheen J. Vis- scher en Zoon, Leiderdorp (f 1.097.000,--). Sterrewacht De Leidse weer- en sterrekundige Kring houdt dinsdag 18 december en dinsdag 22 januari een lezing in de col legezaal van de oude Sterrewacht. De eerste lezing wordt gegeven door drs. I. de Pater en gaat over Jupi ter. Zij zal enige films met nieuwe resultaten van de Voyagervlucht naar Jupiter en van haar eigen werk, radiowaarnemingen van Jupiter, vertonen. Op dinsdag 22 januari zal drs. W. Roland een lezing houden over stervorming. Hij bespreekt recente waarnemingen en theorieën over het ontstaan van massieve sterren in grote moleculaire wolken. Drs. Roland is in dienst van het Sterrekundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met het onderzoeken van fysische en chemische processen in moleculaire wolken. Pianorecital De pianiste Brigitta Bulgakow geeft morgenavond een pia no-recital in de Kapelzaal van het K&O-gebouw aan de Oude Vest 45. Op het programma staan werken van Tsje chische componisten zoals Dussek, Smetana, Dvorak. Suk en Janacek. De toegangsprijs voor dit concert, dat om kwart over acht begint, bedraagt drie gulden vijftig. Kaar ten zijn te reserveren bij het bureau van K&O aan de Oude Vest, tel 141141. LEIDEN HCG (Hollandse Constructie Groep bv, Leiden werkmaatschappij van Hollandsche Beton Groep nv) en Deutsche Babcock AG heb ben dezer dagen een samen werkingsovereenkomst onder tekend. De samenwerking be treft kolengestookte stoomke tels, waaronder wervelbed-ko- lenketels (fluidized bed), zo wel atmosferisch als onder druk, poederkoolketels en ket tingroos terketels. LEIDEN Met de opening van de expositie 'kunste naars tegen apartheid' in het Waaggebouw is de Leidse ac tie tegen de apartheid in Zuid-Afrika van start ge gaan. Frank Gribling, ver bonden aan het Kunsthisto risch Instituut van Amster dam en Albert van der Wei de, een in Arnhem werkend beeldend kuntenaar, lieten door middel van enig toneel spel zien, hoe de situatie in Zuidelijk Afrika zou moeten zijn. Frank Gribling maakte duide lijk, dat de kunst als ideologie bij kan dragen tot het beïn vloeden van de maatschappij. „In hoeverre de kunstenaars erin slagen nieuw bewustzijn onder de menen te kweken, laat ik aan u over", aldus sprak Gribling tot de aanwezi gen. Albert van der Weide nam tijdens de opening in een 'gevangenis'plaats en ging al daar de uitputtingsstrijd van het handjedrukken aan met een 'onderdrukte Zuid-Afri kaan'. De krachtsinspanning nam ongeveer een kwartier in beslag zonder dat daarentegen de beslissing viel: beide par tijen -blank en gekleurd- ble ken even sterk. Een situatie zoals het zou moeten zijn. Ongeveer dertig kunstenaars exposeren van 10 tot en met 15 december in de Waag met werk, dat op Zuid-Afrika en de apartheid gericht is. Door middel van alle mogelijke fa cetten van de beeldende kunst komt de apartheidsproblema- tiek aan de orde: schilderijen, etsen, zeefdrukken, beeld houwwerk en een indrukwek kende fotoserie. Programma De tweede activiteit van de ac tie heeft ook plaats in het Waaggebouw en ligt wederom op het culturele vlak: vandaag om kwart over acht start de poëzie-avond. Manuel Kneep- kens heeft de presentatie in handen. Naast Mazisi Kunene, de Zuidafrikaanse dichter in balllingschap, werken tal van gerenommeerde dichters -on der anderen Simon Vinke noog- aan de poëzie-avond mee. In het Leids Vrijetijds centrum wordt vandaag de film 'Stemmen uit het vage vuur/Dagboek uit Zuid-Afri ka' van Roeland Kerbosch vertoond. Kerbosch zelf is ook aanwezig om over de apart- heidsproblematiek en zijn film te spreken. Morgen wordt in het Vrou wenhuis aan de Nieuwe Rijn over de rol van de vrouw in Zuid-Afrika gesproken. Deze avond begint om acht uur. On der meer zal een uit Zuidelijk Afrika afkomstig meisje in het Vrouwenhuis over haar eigen ervaringen spreken. Donderdag treedt de Engelse groep Esta op in het Lak-The- ater met het stuk 'Hello and Good-bye' van Athol Fugard. De industriebond-F.N.V. ont wikkeld deze week ook een serie activiteiten. Donderdag organiseert het F.N.V. een ac tiedag in Leiden. Onder de ka derleden werd een informatie bulletin verspreid over de toe stand in Zuidelijk Afrika en tevens wordt bij diverse multi nationale bedrijven een hand tekeningenactie gehouden, waarbij de werknemers zich uitspreken tegen het apar theidsregiem en de functie van hun werkgever in de apar- theidskwestie. Het 'handjedrukken' eindigt onbeslist, beide partijen wegen tegen elkaar op. een correcte .ituatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3