„Ik verwacht beter drama" Overval op Entebbe Meereigen tv als antwoord op satelliet-aanbod TERUGBLIK TELEVISIE VANAVON TELEVISIE WOENSDA RADIO VANAVOND RADIO WOENSDAG Volgend jaar jeugd journaal Rients Slippens (VARA): dinsdag 11 december 1979 pag s nederland 1 Nieuws voor doven en slechthorenden Sesamstraat Paspoort - voor Joegoslaven en Italianen Journaal magazine voor jongeren Overval op Entebbe, speelfilm Tenslotte 18.55 EO 18.59 Ronduit: 19.30 21.24 NOS 21.37 Journaal 21.55 NOS-KULTUUR: Beeldspraak 22.30 Nobelprijs: Odysseus Elytis, Nobelprijswinnaar 1979 voor Letterkunde 22.50 Journaal nederland2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Microprocessors II, 1e cyclus, les 7 NOS 18.55 Journaal KRO 18.59 Sinbad de zeeman, tekenfilmserie 19.25 Duel in de diepte, jeugdserie NOS 20.00 Journaal KRO 20.27 Dagboek van een herdershond, tv-serie 21.30 Brandpunt 22.05 Hotel op stelten, comische serie KRO-RKK 22.35 Waarover praten zij, documentaire ovc komende bijzondc synode te Rome KRO 23.15 Adventsoverwegir NOS 23.30 Journaal DUITSLAND 1 (Region, progr.: NDR: 18.00 Lupin, tv-serie. 18.30 Actual. Kleuterprogr. 18.55 Arsene tv-serle. 19.25 Region, magaz. Progr.-overz. WDR: 18.00 Unt men Rentnerkommune, 18.30 Inform, progr. 18.40 Film tage. 19.15 Actual. 19.45 Docu rie). 20.00 Journ. 20.15 Amust sprogr. 21.00 Reportage. 21.4 vecchio. misdaadserie. 22 30 23.00 Lichte muz. 23.45 Journ. DUITSLAND 2 18.20 Tekenfilm. 19 00 Journ. Mathias Sandorf (4), tv-film. Actual. 21.20 Reportage. 22.0 LI mactual. 22.45 Muziekprogr. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Tv- wiskunde. 19.00 Buitenlandse mentaire. 19.45 Journal 3. Journ. 20.15 Inform, progr. 21 mente. 21.15 Kennismakingj 22.00 Inform, progr. 22.30 progr. ca. 23.00 Journ. BELGIE NEDERLANDS 1 18.00 Kinderserie. 18.05 KI progr. 18.30 Inform, serie. 19.0( gerenprogr. 19.40 Morgen Journ. 20.10 Muziekprogr. 20.4 tenschappelijk progr. 21.35 progr. 22.05 Gastprogr. 22.35 BELGIE NEDERLANDS 2 Van 18.00-20.10 Zie NET 1. Dierenprogr. 20.40 Potter, tv 21.10-22.55 Brewster Mad speelfilm. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Inform 19.00 Cultureel magaz. 19.15 R magaz. 19.29 Weerber 19.30 19.55 Orient-Express, tv-serie Informatieve serie. 22.30 Cul magaz. 22.45 Journ. nederland 1 NOS-NOT 10.00-11.30 schooltelevisie NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NCRV 15.30 Jan de muzikant 15.35 De grote klok, jeugd-tv-film 16.25 Je bent niet alleen op^ de wereld, als je dat soms nog niet dacht, cabaret programma voor en met kinderen 16.50 Theelepelvrouwtje, Zweedse jeugdserie 17.20 NCRV's Pop-Shop nederland2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journaal. 10.05 Aktual. Die Wildente, tv-film. 12.10 R 12.55 Persoverz. 13.00-13.10 16.10 Journ. 16.15 Amus.progr. Der Loewe im Jenischpark, 17.50-18.00 Journ. (region. NDR: 9.10-10.00 Kleuterprogr. 8.05-11.55 Schooltelevisie.) DUITSLAND 2 16.15 Kinderprogr. 16.30 Kli progr. 17.00 Journ. 17.10 Flamj 3 tv-serie. 17.40 Aktual. en DUITSLAND 3 WDR 7.55 Gymn. 8.05-11.55 School sie. (9.30 Kleuterprogr.) 17.00 Schooltelevisie. BELGIE NED. 1 15.30 Inform, progr. 16.30 Spk e portage. BELGIE NED. 2 S 15.30 Inform, progr. 16.30 S« r portage. t BELGIE FRANS 75 jaar Thijmgenool 1 spel (57). 23.55 Ni ning. HUM VERBONO: zessen. P.P.: 18 50 Uit- 23.02-24 00 (S (S) Popdonder plus. 21 102 (S) And all thai HmERSUM VOO: 7.03 (S) Ook goeie morgen. gSm 9 03 (S) Muziek terwijl u werkt. 10.02 (S) Kletskop. VPRO: 10.45 -J L (S) Villa-VPRO. 13 03 (S) Welin- Eicht gelichte kringen. 13.30 (S) Span- nende Sprookjes. 14 02 (S) Ach terwerk. EO 14.20 Radio kleuterkrant. 14 45 Ronduit-extra. 16 02 EO-Metterdaad. 16 15 (S) Licht en uitzicht. 16 55 EO-akliet. 17 02 Tijdsein. NCRV: 17.45 (S) Theateror gel bespeling. Telebingo werd deze keer op gesierd door onder meer de aanwezigheid van Bartje. Maar het spektakel speelde zich gis teravond dan ook af in Assen. Het ventje - nu een knaap van 17 - bleek inmiddels aardig uit de kluiten gewassen te zijn en wij zullen Willy van Hemert nog moeten vasthouden of hij maakt een nieuwe serie van die jongen. Voor de rest koos aan het slot de winnares eie ren voor haar geld, dat wil zeggen zij zag af van een her kansing voor wat betreft die auto en legde zich neer bij een week Parijs voor het hele ge zin en een onnoemelijk aantal koffers. Het daarmee gepaard gaande loven en bieden heeft naar mijn smaak iets onsym pathieks. Maar goed, het doel waar het allemaal om draait blijft synpathiek, laten wij dat nooit vergeten. Ik moet bekennen, dat ik tus sentijds een fikse periode uit Assen ben geëcpliseerd, want ik wilde per se weten of er eindelijk wat gebeurde in die Engelse serie „met voorbe dachten rade" op het anc net. En ja hoor, de dol hielp ten lange leste zijn genote om zeep, zodat wij i een gerust hart het onder» kunnen gaan volgen. Inn dels blijft het allemaal traag verlopen, maar staat tegenover, dat wij k nen genieten van enorm en goed „karakterspel". „Koning Klant" liet een sti horen uit een radio-recla voor een soort dieet-marg ne. Ik zou er bij wijze spreken zoal geen margai dan toch vergif op innen dat het om de stem van Aart C. Gisolf ging en i kennelijk met mij. Maar hadden het allen mooi t want de arts kwam zelf i Wim Bosboom vertellen hij het helemaal niet was dat hij zoiets uiteraard nooit zijn hoofd zou halen. Ik m zeggen dat mijn respect vi de verbluffende imitatie w overtroffen door mijn weer tegen zulk een inferieure r thode van reclame makea HERMAN HOFHUIZ1 RADIO/TELEVISIE leidse courant HILVERSUM Als het be stuur van de NOS er vrijdag 14 december mee akkoord gaat zal de NOS met ingang van 1 oktober 1980 dagelijks op de werkdagen van 18.30 tot 18.36 uur op Nederland 1 een televisiejournaal voor jeugdi gen van 10 tot en met 12 jaar gaan uitzenden. De benodigde zendtijd voor dit jeugdjournaal moet worden ge vonden door de twee vroege uitzendingen vlak voor zeven uur van elk vier minuten van het gewone journaal te ver vangen door één uitzending van twee minuten met hoofd punten op Nederland 1 De vrijkomende zes minuten zijn bestemd voor het jeugd journaal. De invoering van het jeugdjournaal betekent ook uitbreiding van werkgelegen heid. Want er zullen vijf re dactieleden en twee technici moeten worden aangetrokken om het te kunnen realiseren Naast dit jeugdjournaal komt er, als de minister althans gun stig beschikt op een aanvraag voor extra-zendtijd, per 1 ja nuari 1981 wekelijks ook een nieuwsprogramma voor jeug digen van de Nederlandse On derwijstelevisie. Dit program ma zal op een nog nader te be palen dag aansluitend aan het jeugdjournaal worden uitge zonden. Meer programma's voordove mensen (Van onze radio- en tv-redac- tie) Hilversum De NOS zal als het algemeen bestuur er op 14 december mee akkoord gaat, aan de minister van CRM zendtijd vragen om de uitzendingen voor doven en slechthorenden na 1 oktober 1980 te kunnen voortzetten. Er komt dan naar aanleiding van een meting door de afde ling kijk- en luisteronderzoek, van de NOS onder bijna 13.000 betrokkenen één uitzending per dag meer, direct na het late avondjournaal. Het tijdstip van de vroege uit zendingen wordt iets gewij zigd. De uitzending om 13.00 uur op beide netten blijft, maar die van 18.00 uur ver schuift en komt dan of om 18.25 uur, waarbij rekening wordt gehouden met de uit zendingen van „Sesamstraat" op Nederland 1, of om 18.50 uur vlak voor het vroege avondjournaal van Nederland II. Een beslissing over het tijd stip van die avonduitzending zal op korte termijn worden genomen. Bij de meting is gebleken, dat deze vorm van nieuwsvoorzie ning bij doven en slechthoren den in een duidelijke behoefte voorziet. (Van onze radio- en tv-redac- tie) Hilversum - Meer televisie zendtijd, meer STER-recla- me en een alerter reageren van overheid en omroep in zake de nieuwe ontwikkelin gen zijn volgens omroepdes- kundigen de wapens, die ohs land in de strijd moet bren gen tegen de naderbij ko mende satellietelevisie en de oprukkende commercie. Zo zeiden zij op een in Hilver- sum gehouden periodieke discussie-bijeenkomst voor omroepmedewerkers. Richard Schoonhoven, direc teur televisie van de KRO, drs. Cees Baay, directeur van de TROS, en drs. C. Smeekes, di recteur van de STER pleitten voor uitbreiding van de televi-' siezendtijd om, zoals Schoon hoven het uitdrukte, „het gat dat er voor anderen ligt bijtijds op te vullen". Van hen wilde drs. Smeekes het verst gaan met televisie van 's middags 12.00 tot 's nachts. 24.00 uur. Schoonhoven wees erop dat de commercie, zoals die in Ame rika op de televisie wordt be dreven, daar lang niet ieder een bevalt. Vogens hem zijn er al veel Amerikanen die „de buik vol hebben van commer cials" en er jaarlijks duizend gulden en meer voor over hebben om via de zogenaamde pay-television, waarbij men programma's zelf kiest en ach teraf betaalt, een eigen keuze te maken. Drs. Baay vindt dat wij er voor moeten zorgen o.m. door uitbreiding van de zendtijd van de STER de centen bin nen de deur te houden. „Met dat geld kunnen de omroepen in ons land een ruim antwoord geven op het aanbod uit het buitenland", aldus Baay. Drs. Smeekes pleitte voor ac tie. „Er gebeurt hier niks. Ie dereen praat over satellieten en commercie maar niemand doet iets". Hij voorspelde dat door de opmars van de com mercie via kabelnetten de STER niet zal leeglopen. „Mis schien zullen we onze tarieven iets aan de veranderende situ atie moeten aanpassen". Wat satelliet-televisie voor de kijker kan gaan betekenen schetste Piet Vijzelaar, staf functionaris technische zaken van de NOS. Volgens hem zouden de Nederlandse kijkers als die satellieten eenmaal recht boven de evenaar staan, 24 televisieprogramma's en 96 radioprogramma's kunnen ontvangen. Als tenminste alle satellieten volledig door de be trokkenen worden benut. Die ontvangst geldt dan voor de individueel met een parabool antenne van ongeveer duizend gulden. Maar kabelsystemen, die gemakkelijk grotere en duurdere antennes zouden kunnen aanschaffen, zouden volgens Vijzelaar wel 68 tele visieprogramma's en 140 ra dio-uitzendingen kunnen ont- vangen en doorgeven. De kos ten zullen volgens hem niet veel hoger liggen dan thans. Hij voorziet in een dergelijke situatie een stijging van de omroepbijdrage met 20 gulden per jaar. Mr. W. van den Berg, staf functionaris buitenlandse za ken van de NOS wees op de commerciële ontwikkelingen in andere landen. Naar zijn mening moeten wij er niet ovor praten hoe we Luxem burg bij Sluis kunnen tegen houden, maar proberen de za ken in goede banen te leiden en daarbij vrijheid van me ningsuiting te handhaven. „Dagboek van een herdershond": Vrouw Bonte (Jeanne Verstraete) in haar winkel in gesprek met Katrien (Mart Gevers), de huishoudster van de pastoor. Nobelprijs Kennismaking met de Griekse dichter Odysseus Elytis aan wie gisteren in Stockholm de Nobelprijs voor Letterkunde werd uitgereikt. Ned. I, 22.30 uur. Duel Tijdens het duiken komt Syl via vast te zitten in een oud visnet. Ned. II, 19.25 uur. Dagboek Slotmarieke is bij Goswinus Slangen ingetrokken. Wat vindt de kapelaan daarvan? De terugkeer van Louis Bonte zorgt voor grote spanningen. Ned. II, 20.27 uur. Hotel Basil heeft het vermoeden dat één van zijn gasten stiekem een meisje naar binnen ge smokkeld heeft. Ned. II. 22.05 uur. Synode Een voorbeschouwing van de synode die volgende maand in Rome wordt gehouden om o.l.v. de Paus de problemen van de afgelopen tijd te be spreken. Ned. II, 22.35 uur. Woensdagmiddag Voor de kinderen morgenmid dag „De Grote Klok", waarin Koos o.a. een kijkje neemt bij de brandweer. Een cabaretprogramma voor kinderen dat gaat over geld, de derde wereld en „alleen maar aan je zelf denken". In Popshop beelden van een optreden dat de groep „Blon- die" kortgeleden hield. Woensdag Ned. I, 15.35 uur. Klaus Kinsky, één van de hoofdolspelers in de Israëli sche film „Overval op Entebbe". Op 4 juli 1976 bevrijdden Is- raëlische commando's met een spectaculaire actie de 103 gijzelaars die op het Oe- gandese vliegveld Entebbe werden vastgehouden. Het toestel waarin zij reisden was enkele dagen daarvoor, op 27 juni, door Palestijnen gekaapt. Die wilden daar mee bereiken dat 52 - voor namelijk in Israëlische ge vangenissen zittende - Pale stijnse terroristen zouden worden vrijgelaten. De ka pers werden, nadat ze op zijn vliegveld waren geland, geholpen door de Oegandese dictator Idi Amin. Vijftig perfect geïnstrueerde Israë liërs maakten een eind aan het drama. Met uitzondering van een oude dame bevrijd den zij alle gijzelaars en doodden de kapers. Een aantal van de hoofdrol len wordt gespeeld door de betrokkenen zelf. Zo zien we o.a. premier Rabin en minis ter Allon, evenals zestien ge gijzelden en enkele leden van het commando. Deze Is raëlische film is als derde (eerder werden al twee Amerikaanse producties uit gebracht) naar aanleiding van het gebeuren op het vliegveld van Entebbe ge maakt. Ned. I, 19.30 uur. Beeldspraak In „Beeldspraak van de aarde" een portret van de Franse schilder Pierre Tal-Coat. Ned. I, 21.55 uur. Komende donderdag buigen veertig Nederlandse schrij vers en tachtig omroepmede werkers zich over het rap port 'Nederlandstalig televi sie-drama', opgesteld door de afdeling kijk- en luiste ronderzoek van de NOS. Eén van die tachtig is het hoofd drama van de VARA, Rients Slippens, heel nauw betrok ken bij de ontwikkeling van het Nederlandse tv-drama. Slippens: „De VARA heeft altijd relatief veel geld over gehad voor hedendaags, Ne derlands drama. Series als Waaldrecht, Klaverweide, Tussen wal en schip en 't Wilhelmina waren typisch VARA-produkties, geschre ven door Nederlanders, die ook in de toekomst voor ons blijven schrijven. Dick Wal- da, Mia Meijer, Kees Holier- hoek en Richard Hendrikx zijn opnieuw bezig aan een serie van twaalf delen die volgend jaar worden opge nomen en het jaar daarop, in 1981 dus, worden uitge zonden. Maar voor tv-schrij- vers die het van hun pen moeten hebben, is de basis van één omroep te smal. Daarom ben ik persoonlijk erg gelukkig met het initia tief van de gezamenlijke omroepen, om een soort schrijverscollectief te forme ren. Van dat collectief kan men tv-spelen verwachten waaruit elke omroep kan uitzoeken. De angst, dat de omroepen door een dergelijk collectief de identiteit zou verliezen, is daardoor onge grond". Drama van eigen bodem is dujr. De kans op mislukkin gen, lage kijkcijfers en verlies van leden werd groot geacht. Hoewel elke omroep van tijd tot tijd Nederlandstalig drama op de buis bracht, bleven de overige omroepen met belang stelling en licht jaloers, de dui delijk Nederlandstalige series van de VARA volgen. Slip pens voor deze omroep: „Het initiatief om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn, beper kingen en achtergronden van het Nederlandstalig drama, het onderzoek naar meningen van schrijvers en producenten bij de omroepen, is afkomstig van een werkgroep, gevormd door de afdelingen drama van alle omroepen, behalve de EO. Die werkgroep voert met grote re gelmaat overleg. Wat donder dag gebeurt, zie ik als een vol gende halte in dat overleg, waaruit wellicht verbeterin gen zullen voortkomen, als een onderdeel van een niet te stuiten ontwikkeling, die over enkele jaren produktief zal blijken". Voorop staat, dat de samen werking tussen de Nederland se schrijver en de omroepen lang niet optimaal is; men be kijkt elkaar met wantrouwen. De omroepen hebben geen geld en de schrijver beschikt over te weinig vakkennis, wat betreft het schrijven voor tele visie, hij kent de mogelijkhe den en de beperkingen niet, die verbonden zijn aan het fil men in de studio, waar drie kwart van de opnamen van daan komt. „Je kan een schrij ver geen jaar opleiding geven, waarin hij wel de noodzakelij ke'kennis krijgt, maar niets verdient. Hoewel de NOS op leidingen kent voor tv-schrij- vers, wordt er tot nu toe te weinig gebruik van gemaakt. Vandaar, dat in het rapport wordt voorgesteld schrijvers, die een dergelijke opleiding willen volgen, te honoreren. Als dat gebeurt en als een groot aantal schrijvers hieraan deelneemt, krijg je een groot aanbod van Nederlandstalige tv-spelen, dus meer uitzendin gen en daardoor meer kwali teit. Een sfeer van gezonde concurrentie is daarvan de lo gische basis. Wat de VARA be treft zijn we al zover, dat we in de toekomst met die concur- Rients Slippens: „Betere kwaliteit Nederlandstalig tv- drama". rentiepositie gaan werken. Ik bedoel: vroeger gaven we een schrijver, op grond van een sy nopsis een opdracht. Achteraf kon het spel op verscheidene punten tegenvallen en voelde ik me eigenlijk verplicht dat spel niet uit te zenden. Maar omdat je in die schrijver had geïnvesteerd, ging je ermee verder, hoewel je in feite niet wilde. We doen het nu anders. We geven nu bijvoorbeeld vier opdrachten die alle worden betaald, hoewel we er''zeker van zijn, dat er slechts drie spelen worden uitgezonden. De betrokken schrijvers weten dat. Daarmee investeer je aan de basis. De positieve kant hiervan is, dat je als omroep niet met zweet in je handen aan een spel blijft werken, dat je eigenlijk liever niet wil uit zenden. De schrijver hoeft niet krampachtig te herschrijven en voor het werk dat hij in onze opdracht heeft verricht, is hij betaald. Hij kan met een schone lei beginnen aan een nieuw stuk". Met deze gang van zaken wil Slippens voor de VARA hoge re kwaliteit bereiken en on vrede tussen auteur en regis seur voorkomen. Slippens: „De samenwerking tussen die twee was in drie van de vier geval len goed, maar er was toch één geval te veel bij, waarin die sa menwerking niet goed was. Dat moet worden voorkomen en dat zal ons in de toekomst wel lukken". Komende donderdag wordt de aanzet gegeven voor een bre dere dialoog tussen schrijver en omroep. Slippens verwacht niet meer dan die aanzet, waaruit veel meer gesprekken moeten volgen, om tot beter Nederlandstalig drama te ko men. „De schrijver zal meer belangstelling voor het televi siebedrijf moeten krijgen, als verlengstuk van zijn persoon lijke artisticiteit. Is dat het ge val, dan volgt een ander punt: wat is de techniek van het schrijven voor tv, hoe vertel je je verhaal in vijftig minuten en waar maak je gebruik van. De omroepen hebben schrij vers nodig en de schrijvers een regisseur. Misschien krijgen we in de toekomst een veel groter aanbod en dat heeft het voordeel, dat elke omroep het spel kan kiezen, dat bij het ge zicht van die omroep past. Persoonlijk zal ik voor de VARA dan de spelen uitzoe ken, die we toch zouden heb ben gekozen. En voor onze nieuwe dramaturg, Lou de Vel, zal het gemakkelijker worden; hij krijgt voor de VARA het contact met de schrijvers. Trouwens, dat heeft hij al. Ik hou het overzicht". FRITS BROMBERG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2