(Sowuvnt Nederland staat alleen in Navo-raad Tegenstellingen tussen ayatollahs in Iran verscherpt m a Meubelfabriek Oisterwijk toonaangevend in eiken 0 Lestello by Akkoord over maximale olie-import OP VAKANTIE MET sJEI lanuDöliuio SÏOQQ 1Ki Belasting aanslag dreigt voormoeder Teresa Ihekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 - Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 11 december 1979, 70e jaargang no. 21527 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Entebbe De Israëlische speelfilm „Overval op Entebbe" op Ned. I om 19.30 uur, de uitreiking van de Nobelprijs voor Letter kunde om 22.30 uur. „Duel in de diepte" om 19.25 uur en „Dagboek van een her dershond" om 20.27 uur op Ned. II. Iets kouder Wisselend bewolkt en enkele buien. Iets kouder. Krachtige tot stormachtige westenwind. Morgen zon: 8.38 - 16.29. Schev. hoogw.: 8.55 en 21.28 Laagw.: 4.19 en 16.50. Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541 Keukens - open haarden - tegels - sanitair - alle verbouwingen Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge- MOGELIJK ACTIES BIJ PTT DEN HAAG (ANP) De leden van de ABVA en KABO die bij de PTT wer ken, gaan vrijdag in Den Haag praten over mogelijke acties. Deze moeten worden gevoerd als het kabinet be sluit de toelage te verlagen voor ambtenaren die in on- TABRIZ Ayatollah Sjariat-Madari, na Khomeiny de meest invloedrijke van de geestelijke leiders van Iran, heeft de confrontatie met zijn tegen stander aanzienlijk verscherpt. In een onbuigzame verklaring betuigde hij gisteravond steun aan politieke vrijhe den en regionale rechten voor zijn aan hangers in de provincie Azerbeidsjan. Sjariat-Madari wees gisteren in zijn hoofd kwartier in de heilige stad Qom de be schuldiging van de hand dat de opstande lingen in Tabriz, de provincie-hoofdstad van Azerbeidsjan, vanuit het buitenland worden geïnspireerd. De ayatollah vraagt .zich met name af: „Hoe kunt u de vrede herstellen in een stad waar de autoriteiten van de islamitische republiek een groot aantal onschuldigen hebben gedood?" Er zouden in Tabriz vijf mensen om het le ven zijn gekomen en minstens 26 gewond. Vanmorgen zouden in West-Azerbeidsjan nog twee mensen om het leven zijn geko men. Khomeiny heeft een beroep gedaan op de inwoners van Tabriz de onruststo kers te arresteren en aan de justitie uit t«e leveren. Minister Ghotbzadeh van buitenlandse za ken heeft gisteren in een interview voor de Amerikaanse televisie verklaard dat er pas tussen Iran en de VS onderhandeld kan worden, wanneer de VS in principe instemmen met de uitlevering van de sjah. Hij herhaalde dat geprobeerd zal worden sommige Amerikanen vrij te la ten als definitief komt vast te staan dat zij niet betrokken zijn geweest bij spionage- activiteit. STRAF VOOR OVERTREDERS DEN HAAG De twintig westerse industrielanden, le den van het internationaal energiebureau (IAE), heb ben op de ministerconferen tie in Parijs overeenstem ming bereikt over een pla fond voor de olie-import voor 1980. Ook zullen zij streven naar een verminde ring van de import vóór 1985. Dit in een poging de Opec-landen ervan te over-' tuigen dat men serieus pro beert de oliebehoefte terug te dringen. De Westduitse minister van economische zaken, Lamb- sdorff, die de bijeenkomst voorzat (voor Nederland was daar minister Van Aardenne) zei dat er ook een „controle mechanisme" in het leven was geroepen. Landen die boven het olieplafond uitkomen, zul len worden gestraft. Op welke manier kon hij nog niet zeg gen. Nederland heeft beloofd in 1980 niet meer dan 42 miljoen ton olie in te voeren. De doel stelling voor 1985 is 49 miljoen ton. De stijging van de olieprijs, en daarmee een duurdere import van allerlei goederen, heeft overigens de gunstige ontwik keling van de Nederlandse ex port overschaduwd. Dit blijkt uit CBS-gegevens over het Iraanse student verdacht van moord op neef sjah LONDEN De Britse autori teiten leveren een in de Vere nigde Staten wonende Iraanse student, die afgelopen zondag in Dover werd aangehouden, uit aan Frankrijk, waar hij wordt gezocht in verband met de moord op de neef van de sjah, Moestafa Chafik, verle den week in Parijs. Als reden voor het terugsturen geven de Britse autoriteiten op, dat de student niet als een „echte bezoeker" van Groot- Brittannië kan worden be schouwd. Welingelichte krin gen in Parijs zeggen echter, dat de Parijse politie de Brit ten om de aanhouding heeft gevraagd. erwijl Kerst, Oud en ieuw nog voor de deur laan kunnen onze Ie- ers met de bijlage, die jj vandaag bij de dage- jkse krant aantreffen, eeds gaan dromen van Ie voor hen meest idea- zomervakantie. „Zo- nners 1980" belicht de leest verscheidene ormen van vakantie vieren". Wandelen, pd- etsen, kamperen in de labijheid van een echt lasteel, een groepsreis -8tê >er bus of met een treinkaartje heel Noor wegen verkennen, er is voor elk wat wils. De grote trekpleister Frankrijk ontbreekt na tuurlijk niet. Ditmaal schenken wij aandacht aan een luisterrijke streek, die een bezoek dubbel en dwars waard is. Dat geldt trouwens ook voor het Teutobur- ger Wald, dat net over de Duitse grens in volle pracht ligt te pronken. En mocht u toch een verre reis prefereren, dan bevelen wij u Sri Lanka aan of een safari in Kenia. Alleen moet u voor die laatste trip wel uw schietijzer thuis la ten en dat verwisselen voor alle mogelijke foto- en filmapparatuur, want slechts daarmee mag onbeperkt „geschoten" worden. Kabinet in zeer gespannen sfeer bijeen (Van onze verslaggvers) DEN HAAG/BRUSSEL/BONN Pre mier Van Agt heeft een vergeefse blik- semreis gemaakt langs de NAVO-lan- den. Gisteravond laat is in Bonn geble ken, dat Nederland volledig geïsoleerd staat voor wat de nieuwe kernwapens betreft. De meerderheid van de part ners kan hoogstens begrip opbrengen voor het feit dat Nederland noch de aanmaak nocl\ de stationering van deze wapens wénst, zoals een meerder heid in de Tweede Kamer vorige week heeft beslist. Van de formulering van dit standpunt dat het kabinet vana vond vastlegt en morgen in de NAVO- raad ter tafel zal brengen, hangt het af, of een kabinetscrisis bezworen kan worden of niet. „Het lijkt nu onvermij delijk dat Nederland een eenzijdige verklaring uitgeeft over haar positie binnen de NAVO. Een dergelijke ver klaring mag niet gezien worden als een breuk met de NAVO of zelfs maar een begin daarvan", aldus de CD A-defen siespecialist Frinking gisteravond in Noordwijk. Een kabinetscrisis kan nog worden voor komen. Maar dan moet de NAVO-raad „expliciet" (nadrukkelijk) ruimte laten voor een afwijkend standpunt van Neder land in de kwestie van de kernwapens. Dit mag worden afgeleid uit het resultaat van het fractieberaad van de liberale re geringspartner gisteren. De VVD stelt zich op het standpunt dat „alleen wanneer Nederland door de partners geen deloyale houding wordt verweten en wanneer dit uit het eindresultaat van de NAVO-top blijkt, er geen aanleiding is voor een on- aanvardbaar". Dit laatste is in feite het doel geweest van de bliksemreis van premier Van Agt langs de NAVO-partners. Hij moest echter gis teravond in Bonn na afloop van zijn ge sprek met de Westduitse bondskanselier Schmidt vaststellen, dat het succes niet de kwalificatie „spectaculair" verdiende. Hij wees er wel (en opnieuw) nadrukkelijk op, dat de NAVO-landen in hun geheel niets te zeggen hebben over de produktie van kernwapens. Dat is een aangelegen heid van de Verenigde Staten. Het gaat alleen om de vraag of de partners de nieu we kernwapens willen stationeren. Wan neer de aanvaarde motie Stemerdink- Brinkhorst spreekt over de produktie van nieuwe kernwapens dan spreekt de motie zich uit „over iets waarover ons helemaal niets wordt gevraagd", aldus Van Agt gis teravond laat in Bonn. Men mag daaruit afleiden, dat het kabinet zich vanavond nadrukkelijk zal bezighou den met het al of niet stationeren van de nieuwe kernwapens in Nederland. En juist daarover heeft minister Schholten van Defensie gisteren in Brussel achter de NAVO-schermen uitvoerig overlegd met zijn ^partners. In het bijzonder met zijn collega's uit Denemareken en Noorwegen, die voorheen steeds geweigerd hebben kernwapens op hun gebied toe te laten en die dit nu opnieuw weigeren. Scholten heeft daarbij vooral „de vertrekpunten" van de CDA-fractie, zoals die in eerste in stantie naar voren zijn gebracht, uiteenge zet. Zoals hij dat tijdens de NAVO-bijeen- komst onlangs in Den Haag ook al had ge daan. De Italiaanse senaat heeft gisteravond met grote meerderheid het regeringsvoorstel over het toestaan van de produktie en sta tionering van de nieuwe kernwapens aan vaard. Dit gebeurde evenals in de Kamer van Afgevaardigden, met steun van de christen-demnocraten, de liberalen, de so ciaal-democraten, de socialisten en de re publikeinen. VEEL MEER DAN ISAANGENOMEN Satelliet ontdekt 207 Russische SS-20 atoom raketten DEN HAAG De Sovjet- Unie beschikt al over een aanzienlijk groter aantal atoomraketten van het type SS-20 dan men tot nu toe in het Westen dacht. Uit de laatste Amerikaanse waar nemingen per satelliet blijkt dat er nu 207 van deze raket ten voor de middellange af stand staan opgesteld. Dit zijn er 87 meer dan vermeld in de meest recent gepubli ceerde telling, die ook door minister Scholten (Defen sie) aan de Tweede Kamer werd meegedeeld. De nieuwe cijfers over de Rus sische raket worden volgende week gepubliceerd in het Amerikaanse vakblad Aviati on Week and Space Techno- logy. De SS-20, die drie nauwkeurig en onafhankelijk van elkaar te richten kernkoppen heeft, is de belangrijkste reden voor de NAVO om zelf ook raketten voor de middellange afstand (reikwijdte: 2500 km) te willen produceren en te statione-^r» (in West-Europa). Zie ook pa gina J n INGETJES EARRESTEERD ffiGENS MOORD P BEJAARDE ecliijSTERDAM (ANP) In fband met de roofmoord de 81-jarige mevrouw rritsma in Amsterdam zijn fee broertjes van 14 en 15 dl jj. gearresteerd. "W® t kinderen ontkennen ech o's1 r iets met de zaak te ma- H1®»! te hebben. De jongens 'r,9' n buurkinderen van de vrijdagavond, 021 istgebonden op een stoel, 3^vend werd verbrand. Een ^i( el van de sieraden, die iai ien jaar oor abortus °d°! a Spanje Eel- zjjn ADRID Een gerechts- Witlt in Madrid heeft gisteren atiesen vrouw tot tien jaar ver- p uit 'rdeeld, na haar schuldig te 52.8 'bben gevondenb aan het eer-ii Voeren van een aantal iden iVallen van abortus provo- tus. Een andere vrouw leeg een maand en een dag eedc 'ë^legd wegens het onder laas. &n van zwangerschapson- it hf ^breking. Een derde rouw kreeg eveneens een roleiv fcand en een dag om de- mers- ïlfde reden, maar haar man i ree8 vijf maanden wegens lrt, 'edeplichtigheid. ORSSELE De kerncentra- Borssele vertoont opnieuw ie di ankementen. Tijdens het toef-opstarten na een repara- Rob^uur van zeven weken,, dek een storing in de hoofd- wnp van het nucelaire deel Israel niet op Eurovisie Songfestival JERUZALEM Israel zal' niet deelnemen aan het Euro visie Songfestival dat op 19 april in Den Haag wordt ge houden, omdat op die dag de gesneuvelde soldaten worden herdacht. Eerst wilde men de eigen bij drage vooraf filmen voor uit zending op 19 april, maar ou ders van gesneuvelden hebben ook daar bezwaar tegen aange tekend. ADVERTENTIE I Haarlcmmtrbtrjji Tel. U7I-13I204 Met an der ^rooibtc Collecties bruids- cn avondjaponnen van heel Nederland. DEN HAAG Tegen het meerderheidsadvies van de Ziekenfondsraad in,, heeft de regering besloten de ziekenfondspremie vol gend jaar te handhaven op 8,1%. De raad had een ver hoging tot 8,2% geadvi seerd. De aaw-premie is door staatssecretaris De Graaf van volksgezond heid vastgesteld op 4,2% (was 3,15%). Dit om het te kort in het aaw-fonds (700 In Oslo heeft koning Olav van Noorwe gen gisteren de Nobelprij zen uitge reikt. Foto boven: de gezamenlijke prijswinnaars tijdens de plechtigheid. Foto onder: koning Olav wenst moe der Teresa geluk met de Nobelprijs voor de vre de 1979. OSLO Moeder Teresa, die gisteren in Oslo de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst heeft geno men voor haar hulp aan onder anderen daklozen, stervenden en lepralij ders in de Indiase stad Calcutta, loopt de kans tachtig procent van het aan de prijs verbonden bedrag van 400.000 gul den aan de Indiase belas tingen te moeten af staan. In oktober, bij het toeken nen van de prijs, werd in Calcutta aangekondigd, dat over het bedrag geen belasting behoefde te wor den betaald. Het ministe rie van justitie meent nu, dat het niet juist is moeder Teresa vrij te stellen, om dat zij, hoewel zij de India se nationaliteit heeft aan genomen, geen volledige burgerrechten geniet Latere berichten evenwel wekken de indruk, dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat over enkele dagen officiëel zal worden mede gedeeld, dat de prijs belas tingvrij is. Tezamen met de winnaars van dé Nobelprijzen voor literatuur en wetenschap pen heeft moeder Teresa haar prijs in ontvangst ge nomen. Behalve de Nobel prijs ontving zij ook een gift van de Noren van 200.000 gulden om haar werk te kunm n voortzet ten en uitbreidèn. De boeren in de buurt van het Westduitse Bremerhaven geven hun koeien dagelijks een portie ba nanen. De veehouders kunnen deze overrijpe gele vruchten op het ogenblik voor een mark per vijf tig kilo kopen door de enorme aanvoer die deze haven dit jaar te verwerken heeft gehad. Zo weten we dus ook weer waar de vruchtenyoghurt vandaan komt. Bananen als veevoeder

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1