I Jonge Capaciteitsbeleid voor wegvervoer blijft nodig Opbrengstwaarde suikerbiet gedaald ^ECONOMIE Laos schaft huidige kip af Drie Hoefijzers terug op de biermarkt Dollar duikelt op beurs Tokio I A Brandstofprijzen contra rentabiliteit MÊÊ Vier OPEC-landen verhogen olieprijs Nog zeven weken lucht voor Okto Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGINA 17 BANGKOK De regering van Laos is gisteren begonnen met volledige vernieu wing van biljetten en munten, die door de Nationale Bank worden uitgegeven. Sinds gisteren zijn alle kips (de nationale munt), die niet aangegeven zijn, waardeloos geworden, zo heeft radio-Vientiane bekend gemaakt. De bevolking „alsmede officieren, militairen, arbeiders en personeel van ambas sades en internationale organisaties" hadden zes uur de tijd hun geldbedragen in kips aan te geven, zo luidde een communiqué van de premier van Laos. In alle dorpen en steden zijn „wisselkantoren" ingericht waar de oude biljetten tegen de nieuwe konden worden in gewisseld. Deze maatregel heeft vooral on aangename gevolgen voor Laotianen die naar het buitenland zijn uitgeweken, in het bijzon der naar Thailand, en kips bezitten. BREDA Het oude biermerk Drie Hoe fijzers keert terug op de Nederlandse markt. Onder deze naam komen de Skol- brouwerijen met een nieuwe biersoort, die 25 procent minder calorieën bevat, met be houd van de normale vijf procent alcohol. Bier met minder calorieën geniet al enkele jaren een snel stijgende populariteit in diver se landen. In de VS heeft dit soort bier al een marktaandeel van tien procent. Verwacht wordt hier een verdubbeling van dit aandeel in de komende jaren. Skol denkt met de in- troduktie van het nieuwe bier de consumptie van deze drank in ons land nieuwe impulsen te geven. Al in 1628 werd bier onder de naam Drie Hoefijzers verkocht. TOKIO De koers van de Amerikaanse dollar is gisteren in Tokio gedaald met bijna tien yen, de grootste duikeling van een valuta op een dag ooit in Japan geno teerd. De dollar opende op 240.90 en sloot op 231.25 yen. Een reden voor de koersdaling was niet bekend op de geldmarkt van Tokio. Een ban kier zei: „De markt is op het ogenblik ge woon gek hier, dat zal 't wel zijn". Sommige deskundigen geloven dat de grote val een re actie vormt op de sterke stijging van de dol larkoers die in enkele maanden was opgelo pen van 170 tot 250 yen eind november. Nieuwe energiesoorten hebben de toekomst MONTREAL - Veel landen zullen zich te zijner tijd zelf wat de energievoorziening betreft kunnen bedruipen als gevolg van de opmars van de nieuwe energiedragers. Dat staat in het slotdocument van de VN- conferentie over energie in Montreal is ge houden. Aan de besprekingen 93 landen deel De conferentie was het er over eens over eens dat de technologie van het ogenblik op het gebied van de onuitputtelijke energiedra gers goede mogelijkheden biedt. Het gaat om het opvangen van zonne-energie met behulp van collectors, om windmolens, om de omzet ting van agrarisch afval in methaan en alco hol, om gebruik van hout als brandstof en om getijde-energie. De conferentie besprak 43 energiesoorten naar hun wetenschappelijke en economische waarde. Halverwege 1981 wordt opnieuw een energieconferentie van de VN gehouden. Zwakke stemming, KNSM boven f100 AMSTERDAM De Am sterdamse effectenbeurs ging gisteren van start on der hetzelfde gesternte als de afgelopen weken. Nieuwe gezichtspunten waren er niet en bij gebrek aan be langstelling brokkelden veel noteringen verder af. Een uitzonderingspositie nam KNSM in want hier kon tegen de draad in de brug van 100 worden geno men. De staatsfondsen wa ren fractioneel lager. Aandelen KNSM openden op precies 100 en liepen daarna op tot ƒ101,50, een peil dat vele maanden niet meer is ge haald. Nedlloyd klom met der tig cent tot ƒ77,10, maar Van Ommeren was 1 lager op 224 als reactie op de sterke stijging van vrijdag met ƒ7. Bankaandelen waren ver deeld. Amro was vrijwel on veranderd op 65,20, maar ABN daalde 2,50 tot 309 of een nieuw laagtepunt voor 1979. Aandelen Heineken ver loren 1,70 op 71,30 en lagen daarbij nog iets boven het laagste peil. De internationale soorten la gen licht aangeboden, maar veerden na opening wat op. Philips werd ex interim-divi dend van 60 cent verhandeld en hiermee rekening houdend werd een dubbeltje gewonnen op 20,80. Zwak lag KLM met rond 2 verlies op 78,50. Unilever verloor 60 cent olp 113,60 en Hoogovens aanvan kelijk eveneens, op 21,30, maar hier kon lager het ver lies worden ingelopen. Akzo liep twee dubbeltjes terug tot 25,30. Kon. Olie ging na de o- pening naar 152,50 en dit be tekende een vooruitgang met 40 cent. Op de lokale markt leek het alsof "Klaas Vaak" langs was geweest. Animo om zaken te doen ontbrak vrijwel geheel en het gros van de noteringen bleef onveranderd. Er waren slechts een handjevol uitzon deringen zoals Inventum met een 15 hogere biedkoers op 665, Rommenhoeller met ƒ11 winst, Porceleyne Fles met 4 herstel en winstjes van 1 tot 1,50 voor Hagemeyer, CSM en Krasnapolsky. Optiebeu rs De Europese optiebeurs startte de week rustig. Om 12.00 uur waren slechts een kleine 500 contracten verhandeld. Dit lag zeker ook aan de geringe koersfluctuatie van de onder liggende aandelen. KLM nam het grootste deel van de omzet voor haar rekening. Corporati on haalde een behoorlijke om zet. ADVERTENTIE Een goed idee, dat smaakt! Zachte jonge jenever van De Stoocker. is jenever van'n puike kwaliteit. Dubbel gestookt en gebotteld in een karakteristieke literfles. Vbl en zacht van smaak. Is koel het lekkerst. Voor 12.95 haalt u 'm bij tenminste 1000 zelfstandige slijters. JONGE UTRECHT Zolang er nog geen internationaal capaci teitsbeleid is voor het weg vervoer zal het nationale re gime op dit punt moeten blijven werken en waar no dig, moeten worden gemo derniseerd. Dit zei vanmorgen in Utrecht ir. S. A. Posthumus, voorzitter van de commisie vervoervergunningen, op een bijeenkomst van de al gemene verladers- en eigen vervoer organisatie (EVO), waar het capaciteitsbeleid centraal stond. De voorzitter vroeg zich af of de in 1975 in het wegvervoer ingestelde tonnagestop nog no dig is, gezien de nog grote overcapaciteit bij een onvol doende of negatieve rentabili teit. De commissie staat echter sympatiek tegenover herstruc tureringsplannen. De commis sie is voorstander van het ge lijktrekken van de voorwaar den tussen het beroeps- en het eigen vervoer. De toekomst voor de binnen vaart en het wegvervoer in ons land ziet er" niet rooskleu rig uit. Reden, waarorri de commissiè vervoervergunnin gen, die belast is met de uit voering van het verlenen van binnenlandse vergunningen, grote voorzichtigheid betracht, aldus ir. Posthumus. De algemeen voorzitter van de nationale organisatie voor het beroepsgoederenvervoer weg transport (NOB), D. Hooykaas, was van oordeel, dat het Euro pese vervoerbeleid het Neder landse capaciteitsbeleid door kruist. Structurele problemen bij het capaciteitsbeleid kun nen niet door incidentele maatregelen als een tonnages top worden opgelost. De ton nagestop is volgens hem een aantasting van de vrije keuze van de verlader en leidt tot ongewenste verschuivingen van beroeps- naar eigen ver voer. De vergunningverlening iilllll Capaciteitsbeleid nodig... moet geschieden op grond van openbare normen, zo vervolg de hij, om te concluderen dat overcapaciteit een moeilijk te hanteren criterium is voor het capaciteitsbeleid. Ook was hij nog van oordeel, dat de sa menstelling van de commissie vervoervergunningen gewij zigd moet worden. De voorzitter van de EVO, de heer J. Houwink, die de bij eenkomst had ingeleid, noem de het niet aanvaardbaar, dat door een onvoldoende infras tructurele capaciteit ons be drijfsleven op te hoge lasten wordt gebracht waar het ver- keers- en vervoersaspecten be treft Het is niet aanvaardbaar dat regionale en plaatselijke overheden, laat staan de cen trale overheid, niet zou willen samenwerken met het be drijfsleven om naar een voor velen zo aanvaardbaar moge lijke oplossing te zoeken. Maar ook de vervoerders zullen moeten erkennen, dat het ver keer schade kan veroorzaken, aldus de voorzitter. Ook de stijgende brandstof prijzen, die niet geheel door berekend mogen worden in de vrachtprijzen, bedreigen de rentabiliteit van het in ternationale beroepsgoede renvervoer. Dit constateert het economisch bureau voor het weg- en wa tervervoer in een conjunctuur test over het derde kwartaal van dit jaar, uitgevoerd in op dracht van de Europese Com missie. Deze tests worden in alle EG-landen gehouden. Aan het Nederlandse onderzoek deden 153 bedrijven mee. De EG wil de uitkomsten gebrui ken bij de beleidsbepaling ten aanzien van het internationale wegvervoer. Het gros van de bedrijven voorziet voor de laatste drie maanden van dit jaar een goe de drukte, maar veronderstelt dat de rentabiliteit zich niet in positieve zin zal ontwikkelen. Oorzaak: tussentijdse tarie faanpassingen om de kosten stijgingen te compenseren zijn zeer moeilijk te realiseren vanwege de concurrentieposi tie. Uit het onderzoek blijkt dat 15 procent van de ondervraagde bedrijven in het derde kwar taal liquiditeitsproblemen had. Uit onderzoek naar het perso- neelsaanbod blijkt dat in het westen moeilijk chauffeurs voor de internationale lijnen zijn te krijgen. In het oosten is het tegenovergestelde het ge val. LONDEN - Vier leden van de Organisatie van Olie Exporte rende Landen (OPEC) - Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten (Aboe Dhabi) en Venezuela- zullen hun prijzen van ruwe olie een dezer dagen verhogen tot 23,50 dollar per vat (159 liter), zo verwacht The Financial Times. Op het ogenblik hanteren de vier landen officieel nog de mini mumprijs van de OPEC, te weten achttien dollar per vat. Vol gens de correspondent van het Britse blad in Aboe Dhabi heb ben ze echter vorige week afgesproken voortaan de maximum prijs te gaan vragen. Wanneer de prijsverhoging ingaat is niet duidelijk. De minister van olie van Koeweit, Ali Chalifa Al-Sabah, zegt in een interview in het Westduitse financiële blad Wirtschaftswo- che dat hij in de komende ministerraadsvergadering van de OPEC in Caracas zal voorstellen de prijzen voortaan elk jaar met een reële vier tot vijf procent te verhogen. Dat betekent bij voorbeeld een prijsverhoging van maximaal vijftien procent als de inflatie in de industrielanden tot tien procent per jaar wordt beperkt, zo verduidelijkt hij. De vouwkartonfabriek Okto in Winschoten (51 pet be lang Koninklijke Neder landse Papierfabrieken, KNP, 49 pet Noordelijk Ont wikkelingsmaatschappij, NOM) kan in ieder geval tot eind januari 1980 blijven draaien. Gedurende die tijd ziet de meerderheidsaandeel houder af van het aanvragen van surséance van betaling, zo heeft KNP bekendge maakt. Zoals reeds vorige week door de minister van economische zaken in de Tweede Kamer is gesteld, zal met inschakeling van de betrokken bedrijven een onderzoek plaatsvinden of via een sectorale herstructure ring van de vouwkartonindus- trie in Nederland een oplos sing kan worden gevonden voor de ernstige problemen waarmee Okto kampt. Om dit onderzoek een maximale kans op slagen te geven heeft KNP voorlopig afgezien surséance van betaling aan te vragen ge durende de onderzoeksperiode en haar eindbeslissing uit te stellen totdat vaststaat tot wel ke resultaten het onderzoek zal leiden. De overheid heeft zich bereid verklaard dit voor Okto financieel mogelijk te maken. Gestreefd wordt het SWART EN SJOLLEMA - De advocatenkantoren Swart en Sjollema (Rotterdam er Amsterdam) en Van Doornt en Warendorf (Amsterdam met een geassocieerd kantooi in Curasao) hebben besloten te fuseren. De bestaande samen- werking tussen het Engelse advocatenkantoor Clifforc I Turner en Swart en Sjollemjt wordt binnen de nieuwe maat schap voortgezet. De nieuwe; combinatie omvat 45 advoca ten en 2 solicitors en zal optre den onder de naam Van Door- ne en Siollema, zo hebben de twee kantoren bekendge- BREDA De Suiker Unie heeft in het boekjaar 1978-'79 met haar pro- dukten een opbrengstwaarde van ruim 743 miljoen gulden gehaald, te gen omstreeks 690 miljoen in de voorgaande drie jaren. Ten opzichte van 1977-'79 betekent het een verho ging met acht procent. De betaalde hoeveelheid suikerbieten steeg ech ter met een groter percentage, zodat de opbrengstwaarde per ton ver werkte bieten met 2,60 gulden daal de. Dit wordt meegedeeld in het jaarverslag van de coöperatieve ver eniging Suiker Unie, dat het boek jaar 1 juli 1978-30 juni 1979 behan delt. Het jaarverslag meldt een geconsoli deerde winst voor vennootschapsbelas ting van Suiker Unie en meerderheids- deelnemingen samen van 30.972.000 gulden tegen 40.628.000 gulden het voorgaande jaar. Na aftrek van ven nootschapsbelasting komt die winst op 9.800.000 gulden (vorig jaar 15.248.000 gulden). Telt men daar de niet uitge keerde resultaten bij minderheidsdeel nemingen bij op, 7.169.000 gulden (vo rig jaar 4.8Ó4.Ö00 gulden) dan komt men tot een totaal resultaat van 16.969.000 gulden (vorig iaar 20.052.000 gulden). Van de geconsolideerde winst wordt 9.504.000 gulden toegevoegd aan de algemene reserve. Het jaarverslag vermeldt een bedrijfs resultaat voor afschrijving en rente (verschil tussen opbrengstwaarde pro- dukten en premies investeringsregelin gen enerzijds, lasten anderzijds) van 114.377.000. Er zullen .bij een landelijk bietenareaal van 125.000, door de beide Nederlandse suikerondernemingen (Suiker Unie en CSM) in totaal 5,8 miljoen ton bieten verwerkt worden. De suikerproduktie kan geraamd worden op 850.000 a 870.000 ton, net iets minder dan het qu otum van 880.000 ton waarvoor deels de volledige, deels de gedeeltelijke prijsgarantie geldt. De verwerkingskosten, aldus het jaar verslag, zijn in de campagne 1979 on gunstig beïnvloed door de scherpe stij ging van de energieprijzen. Een positief element vormt de uitstekende ver werkingskwaliteit van de bieten. actieve aandelen AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Deli-MIJ 750 Dordtsche 20 Dordtsche Pr Heineken 25 Heineken H. 25 Hoogov. 20 HVA-MI|en eert KNSM een 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned. 10 Nedlloyd - 50 Ommeren Cerl Philip» 10 Robeco 50 Rolinco 50 Rorento 50 Unilever 20 87.00 190.20 189.20 73.00 48.00 99.50 80,40 225.00 21.30e 164.00e 140.10e 107.10e 114,201 188.70 71.30 66.80 21.30 47.50 100.00 79.50 152.00 115.20 77.00 224.00 65.301 87.00 189.90 101,00e 79.00 152.20 222.00 20.901 164.00 140.00 binnenlandse obligaties 9 50 ld 76-2 9.00 ld 75 9 00 ld 79-94 9.25 ld 79-89 8.75 ld 75 8 75 ld 75-2 8 75 ld 76-96 8.75 ld 79-94 8.75 ld 79-89 8 50 ld 75 8 50 ld 75-2 8.50 ld 78-93 8.50 ld 78-89 8 50 ld 79-89 8.25 ld 76-96 8 25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.25 ld 79-89 6.00 ld 69 8.00 ld 70-95 8 00 ld 71-96 8 00 ld 70 I 8.00 id 70 II 8 00 ld 70 III' 8.00 ld 76-91 8.00 ld 77-97 8 00 ld 77-87 7 75 id 71-96 7.75 ld 73-98 7.75 ld 77-97 7.75 ld 77-92 7.50 ld 69-94 7.50 k 1-96 .50 ld 72-97 50 ld 78-93 7 50 ld 78-88 7.50 ld 71-81 7.20 ld 72-97 7 00 ld 66 1-91 7.00 id 66 II 7,00 ld 69-94 6 50 ld 68 1-93 6 50 id 68 III 6.50 id 68 IV 6.25 Id 66-91 6 25 Id 67-92 6.00 Id 67-92 5.75 id 65 1-90 5.75 Id 65 II 5.25 id 64 1-69 5.25 id 64 II 5.00 id 64-94 100.30 101.00 100,70 98.20 99.10 97.20 97.10 97.00 96.70 97.40 97,10 97.10 94.50 94.80 94.70 95.60 93.60 93.50 92.40 96,50 96.40 96.40 94.00 92.90 95.20 91.70 90.70 91.40 92.30 90.90 90.30 4.50 it 94.50 94.70 94,70 95.60 93,60 93,50 92.40 96.50 96.30 96.30 94.00 92.90 95.20 91.70 90.70 90.90 90.10 89,30 87.70 85.80 85.60 86.70 86.10 85.90 85.50 81.20 4.50 Id 60 II 4 50 Id 63-93 4.25 Id 59-64 4 25 Id 60-90 4.25 Id 61-91 4.25 Id 63 I 4.25 Id 63 II 4 00 id 61-86 4.00 Id 62-92 3.75 Id 53-93 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 Id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 Id Grb. 3.00 Id 37-81 3 00 id Grb 46 11 00 BNG 74-81 11.00 Id 74-84 10 50 id 1974 9.50 Id 74-82 9.50 id 74-99 9 50 Id 75-85 9 50 Id 76-01 9.00 id 75-00 8.75 Id 70-90 8.75 Id 70-95 8.75 Id 75-00 8.75 id 77-02 8 50 Id 70-85 8.50 Id 70-95 8.50 Id 73-98 8.25 Id 70-85 8.25 id 70-96 8.25 Id 76-01 8 00 Id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 Id 72-97 8 00 Id 73-79 8.00 id 75-00 7 75 Id 72-81 7.60 id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 Id 73-98 7.00 Id 661-91 7.00 id 66-11 93.80 86,60 91.30 89.80 82.40 83.50 80.60 96.30 93.00 101.30 103.95 100.70 99.70 101.60 99.30 101.40 98.70 97.10 97.00 97,50 96.80 96.90 95,90 95.20 95.40 94.50 92,50 92.80 96.40 97.80 89.20 88,50 67.10 89.90 89.60 93.60 86,60 83]50 80.50 99.50 101.50 97]l0 96.80 97.40 96.90 95.30 94.20 89.20 88.40 binnenlandse aandelen ADM-Beheer Batenburg Begemann 74.50 228.00e 77,20 97.70 116.20 43.00 150.00a 90.50 135.50 1870.00 90.00 78.60e 385.00 75,00e 91.50 64,00b 317.50 51.00# 91.50 505.00 120,00 80.00a Naefl 297,00 295.30 3930,00e 3950,00 810,00 810.00 860.00 665.00 710.00 710.00 16.00 16,20 85,00b 86.00e 45.50 44.50 25.00a 25.00 64.00 317.00 50.50e Ned Scheep Ned Springs!. Nijverd'al08 Ocè v.d.Gr. OGEM Hold. 154,00 225.00 225.00 221.00 id 6 pet ct CSM CSM crt 154.00 225.00 225.00 220.00 220.50 57,30 158.00 1326.00 Geld Tram Gerofabr Goudsmil Hagemeijer C Holdings Internatio M Kempen Beg 171.00 172.00 14.70 51.00 34.00 171.00 186.00 21.80 237,00 475,00 88,20 50.20 25.40 14.40 335.00 115.00 33.90 85.00 51.90 35.10 171.00e 331.00 29.00 1110.00 80.00e 38,00 95.00# 46,60 375,00 77,00 75,20 162,50 85.50 22.50 91.10 28.00 79.50 10.70 Rohte disk Rommenholl. Rljn-Sc helde Telegraaf Textiel Tw. Tllb. Hyp.bl VRG Gem. Be Wegener Asd. Bel egg. D Blnn. Bell. VG BOG. Converto Eur Pr. Inv. Goldmines Holland F Rodamco Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH 222.00 72.00 56.50 238.50 228.50 4550.00 870.00 85.50# 31.50# 51.00 131.00# 17.60# 93^00 90.20 47.00 166.00 241,00# 102.50 390.00a 293.50 293.00 52.50 945,00 580.00 123.00 196,00 80,00 66.20 174.00 700.00 236.00 130.50 153.00 91.00 85.50 38.50 93.50 12.20 47.10 67,00 35.00 74.20 95.50 99,50d 158,60 127J0 159.00 169.50 492.00 153.00 690.00 119.00 116.00# 490.00 114,00b 72.50 105.50 52,90 85,00 122.00 135.50 72.00 56.70 239.50 229.00 4550.00 870.00 390.00 19.00 177.50 103.00a 294.50 294.50 53.00 286.00 922.00 600,00# 236.00 130.00 150.00 91.00 85.00 38.80 95.50 99.50 159,50 118,50 127.40 72.50 105.30 52,90 86.00 beurs van New York AH. Chem. Am. Brands Am. Can. Am. Motors ATT Boa" St861 Citicorp Cons. Edison Du Pont Eastm. Kodak Ford Gen. Electric Gen. Motors Goodyear 31 5/6 5 7/8 22 5/8 23 3/4 39 3/4 48 5/8 55 7/8 32 3/8 46 7/8 52 1/8 12 7/8 25 3/8 66 3/4 37 5/8 35 1/8 45 7/8 65 7/8 34 3/8 6 7/8' 54 3/8 28 3/4 20 1/2 48 5/8 31 1/4 6 22 3/4 23 3/4 39 7/8 49 3/8 56 3/8 33 5/8 46 5/8 52 12 7/8 25 1/8 66 1/8 37 5/8 Mc.O. Douglas 32 7/8 Mobil 51 22 7/8 24 1/2 78 7/8 '53 3/8 S. Fe Shell Oil South. Pac. St. Brands Stud. Worth Un. Brands U.S. Steel Westing house 56 5/8 34 3/4 26 1/4 29 1/4 3 3/4 12 3/4 59 1/8 17 3/8 19 1/4 26 1/8 21 1/8 26 1/2 26 3/4 23 1/4 24 1/2 78 5/8 54 1/2 18 3/8 58 1/2 34 3/4 26 1/8 29 1/4 3 3/4 12 1/4 58 3/4t 12 1/4 417/8 17 1/2 19 3/8 buitenlands geld (Prl|s In guidons) Amerikaans# dollar Engels# pond Belgisch# *.(100) Duitse mark(100) ltal.llre< 10.000) Portugese esc.(100) Canadese dollar 22,25 15,31 Zwitsers# fr.(IOO) 8.10 Zweedse kroont 100) 393 Noors# kroon/100) 2 00 Deens# kroon(l00) 441 Oost#nr.#ch.(lOO) 6-84 Spaans# p#s.( 100) 112 25 Griekse drachme/100) 5 25 Fins# mark/100) Van Joegosl. dlnar/100) ^72 Iers pond 49;2s 40.00 37.25 15,61

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17