'eyenoord spreekt ichzelf moed in Jorritsma weert Valentijn uit nationale sprintploeg Landwer geeft Van der Plas 'counterles' ZIJDELINGS De turnbond wordt wakker DEN HAAG Gek ei genlijk, dat er in turn kringen ineens ach en vree wordt geroepen, nu de damesploeg de Olym pische Spelen niet heeft gehaald. Al maanden ge leden was het zeker dat het wereldkampioenschap een aaneenschakeling van teleurstellingen zou wor den. De bewering, dat zoiets altijd eerst nog maar op de wedstrijden zelf bewezen moet wor den, is weinig anders dan het goed praten van een reisje. Verwijzingen naar de voet balsituatie waar Nederland in Oost-Duitsland de vloer aanveegde met alle pessimi- se, gaat niet op. Voetbal leeft bij onzekerheid en zelfs zonder dat argument blijft de Nederlandse voet- balschool nog altijd een stuk rijker dan de (steriele) Oost- duitse. Turnen is een vol strekt andere sport, onder hevig aan heel andere wet ten, waar het verrassingse lement veel en veel minder geldt. Wie veelvoudige schroeven en salto's niet be heerst, telt niet mee. Een sprong kan altijd misluk ken, maar bij goede turn sters nooit helemaal. Hon derd procent zekerheid is natuurlijk niet in te bou wen, maar de krachtsver houdingen in deze sport waar de prestie wordt be oordeeld door een jury (het beslissendste verschil met bijvoorbeeld voetbal), liggen behoorlijk vast. Hooguit met enig achterbaks gekonkel of rechtstreekse omkoperij valt er nog iets te ritselen. Maar echt wezenlijke ver schuivingen heeft dat nooit tot gevolg. Nederland beheerst mo menteel een behoorlijk aan tal noodzakelijke onderde len niet, dat garant staat voor een zekere plaats in de middenmoot. De positie van Nederland stond al vast voordat ook nog maar ie mand in het vliegtuig stapte naar Fort Worth. Mensen met realiteitszin en kennis van de stand van zaken, hebben dat altijd beleden. Hun stem ging echter verlo ren in de omgeving van be trokkenen, die hun ogen sloten voor de werkelijk heid. Kunstgrepen met de inderdaad goede (als je on der „goed" tenminste ook hard verstaat) trainster Le- ona Horvath waren bij voorbaat kansloos. Zonder Horvath, die pas enkele maanden geleden een bijna failliete boedel overnam niet van Jan Vlacil, maar van de turnbond, die im mers verantwoordelijk is voor alle fouten in het trai- nersbeleid, zou dit WK op een onherstelbaar debacle zijn uitgelopen. Met de turnsters, die nota bene zelf nog hebben ingegrepen toen het op Papendal helemaal mis ging, heeft zij gered wat er nog te redden viel. Een aanval op Horvath of de turnsters is dus misplaatst. Op Papendal is de laatste weken veel te hard gewerkt dan goed is voor een mens en zeker een kind. En dat alleen maar omdat plaatsing voor Moskou (waar dus al leen een stelletje ondeskun- digen in geloofde) alle fou ten nog zou kunnen goed maken. Dat is niet gebeurd. Nu laat voorzitter Tielrooy weten, dat het tijd voor be zinning is, dat er ingrijpen de maatregelen te verwach ten zijn. Zoals afschaffing van het soms onmenselijke turninternaat. Het KNGV wordt wakker, wie had dat gedacht. Nu ineens volgt de bekering, die de ritsen mis sers uit het verleden moet maskeren. Over de ruggen van de goedwillende turn sters is een ontelbaar aantal fouten gemaakt. Volgend jaar treedt voorzitter Tiel rooy af en in zijn kielzog bijna het voltallige bestuur. Onder andere leiding kan dan verder gewerkt worden aan de nieuwe opzet van het damesturnen, zoals Hans van Zetten die inmid dels een klein jaar vorm geeft. Misschien dat de uit schakeling voor Moskou over enkele jaren dan toch een louterende werking blijkt te hebben gehad. Te midden van alle falen, intri ges, affaires, missers, ondes kundigheid, eigen belang en op beslissende momenten gebrek aan menselijkheid is dat dan misschien toch nog een prettig vooruitzicht. Po sitief ombuigen heet dat. De turnsters hebben het altijd geprobeerd, de bestuurde- ren zijn nooit zover geko men. Dat bij elkaar maakt van de afgang in Fort Worth zowel een trieste als een terechte zaak. DICK HOFLAND Peter Houtman, de thans bij FC Groningen gestationeerde spits, kwam gistermiddag zijn collega's van Feyenoord nog even succes toewensen voor de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Van onder meer Jan Peters (rechts) worden de reddende doel punten verwacht. f Michel Vautrot mocht niet voetballen (Van onze verslaggever) BESANCON De carrière van Michel Vautrot, de 34- jarige Fransman die morgenavond Feyenoord-Ein- tracht Frankfurt leidt, stamt niet uit een sportloop- baan. De in Antorpe (Jura) geboren maar thans in Be- sancon woonachtige Vautrot, heeft nooit gevoetbald. Vautrot had in zijn jonge jaren last van zijn hart en zijn longen, en sport bedrijven was hem verboden. Zijn interes se was evenwel zeer groot en hij werd toch lid van een voetbalvereniging, redigeerde het clubblad en besloot in 1963, toen hij achttien jaar was en zijn „jeugdziekten" over wonnen waren, een scheidsrechterscursus te gaan volgen. Tien jaar later floot hij in de hoogste klasse in Frankrijk en in 1975 bereikte hij de status van internationaal scheids rechter. Michel Vautrot is leraar aan een instituut voor handelswetenschappen en bezoekt in zijn vrije tijd graag bioscopen, verzamelt postzegels en is een verwoed henge laar. Dit jaar leidde hij onder meer Hongarije-Tsjecho Slowakije en Ierland-Denemarken in de voorronden voor het Euro pees voetbalkampioenschap, FC Porto-Real Madrid voor de Europa Cup voor landskampioenen en Bohemians Praag-Bayern München voor de UEFA-Cup. telijks geslaagd kap worden genoemd. Jezek: „Het publiek gelooft er kennelijk in, dat we het alsnog halen en dat moet een stimu lans voor de spelers zijn. Voorts is me uit berichten uit West-Duitsland gebleken dat Eintracht er vast van over tuigd is, dat het al in de kwart finales zit. Eintracht is een sterke ploeg, maar toch niet beter dan Ajax". Nog steeds wordt in Rotterdamse kringen teruggegrepen op dit al bijna legendarische duel in deze competitie, toen Feyenoord „de vorm van de dag" had en Ajax met 4-0 oprolde. Het is een houvastje, temeer met het beslissende duel binnen hand bereik. Jezek: „Eintracht speelde in de eerste wedstrijd boven zijn normale niveau, wij er sterk onder. Waarom zou het mor gen niet andersom kunnen zijn? We zullen ook professio neler moeten spelen, niet zo naïef als in Frankfurt. Toen lieten we ons te veel aanleu nen, beten we niet genoeg van ons af. Toen we dat wel deden we stonden al met 2-0 ach ter kregen we twee kansen, die echter geen doelpunten op leverden. Als ik dat alles over zie, als we gaan voorkomen dat Bum-kun Cha zo veel ruimte krijgt, als we iets gaan doen aan spelmaker Jürgen Grabowski, als we beter storen op het middenveld; kortom: als we alles proberen en doen wat we daar hebben nagela ten, kan ik me optimistischer uitlaten dan wellicht van me wordt verwacht". „Als" en „3-0", de twee tover formules die in het brandpunt staan vóór het tweede duel met Eintracht Frankfurt. En waarom zou het niet lukken? Er wordt verwezen naar Saint Etienne en PSV, en er zijn meer voorbeelden in het Euro pees voetbal geweest waarin de „uitgeschakelde" op won derbaarlijke wijze zich toch handhaafde. De stemming in het spelershome kon worden samengevat met: moed verlo ren, al verloren. En Feye noord wenst zich daarbij niet neer te leggen. HERMAN VAN BERGEM HILBERT VAN DER DUIM DEMONSTREERT ONGENAAKBARE VORM LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 PAGINA 15 UTRECHT De zege van sprinter Jos Valentijn in de strijd om de Dom- trofee leidde gisteravond tot de zo veelste rel in het Nederlandse sehaatswereldje. De fysiotherapeut uit Heerenveen, die zichzelf buiten de kernploeg heeft gesteld, leek op het Utrechtse kunstijs een plaats in de ploeg voor de schaatsinterland van komend weekeinde in Groningen te gen Noorwegen te hebben verdiend. Zo dachten tenminste de leden van de adviesraadtop onder aanvoering van Henk Lamberts er over. Maar coach Jorrit Jorritsma verzette zich heftig tegen deze benadering, stelde dat zijn complete voorlopige kernploeg naar Groningen moest worden gestuurd en kreeg tenslotte de steun van voorzit ter Herman van Laar en vice-voorzit- ter Dick Zwart van de KNSB. Daarmee was het met de rust rond de Utrechtse kunstijsbaan, waar een reeks van voortreffelijke prestaties werd gele verd, gedaan. „Ik ben diep teleurgesteld in Jorritsma", aldus Valentijn. „Een paar weken geleden zei hij nog dat ik, een eer lijke kans zou krijgen, maar dat zijn loze woorden geweest". De voormalige sprintkampioen van Nederland ging van de veronderstelling uit, dat hij niet voor de schaatsinterland kon worden gepas seerd. In het klassement over 500 en 1000 meter had hij immers niet alleen alle leden van de kernploeg verslagen, maar was hij de nationale titelhouder Miel Govaert liefst bijna drie volle pun ten voorgebleven. Maar trainer/coach Jorrit Jorritsma dacht er heel anders over. Ten overstaan van Henk Lamberts hield hij staande dat zijn ploeg inclusief Govaert naar de lan- denwedstrijd moest worden gestuurd. „Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en ik ben van mening, dat mijn beleid niet doorkruist moet worden. Met de spring- ploeg heb ik voor een totaal andere voorbereiding gekozen, wat inhoudt dat mijn rijders tot aan de Nederlandse kampioenschappen niets hoeven te pres teren. Dat heb ik de jongens ook steeds voorgehouden, zij kunnen zich in alle rust op de belangrijke wedstrijden voor bereiden". Zelfstandig Jorritsma had wellicht voor de opvat ting van de adviesraadtop willen be zwijken, als Govaert in Utrecht volle dig had gefaald. „Maar dat heeft hij niet. Alle rijders vertonen progressie, ook Miel Govaert. En Valentijn mag deze progressie niet doorbreken. Hij heeft zelfstandig voor een voorberei ding buiten de kernploeg gekozen en moet zich bij de Nederlandse titel strijd bewijzen. Bovendien moet je een potentieel kampioen, namelijk Miel Govaert, niet laten vallen op het moment dat hij vooruitgang vertoont. Als je dat zou doen, tast je de geloof waardigheid aan". Jos Valentijn: „Ik ben diep teleurge: De samenstelling van de sprintploeg voor de interland tegen Noorwegen leek de wedstrijden om de Dom-trofee volle dig te gaan beheersen, omdat het zestal all-rounders, dat de kleuren van Neder land gaat verdedigen, reeds lang is aan gewezen. Toch werden de beste presta ties op het Utrechtse kunstijs door de all- rounders geleverd, waarbij met name Hilbert van der Duim een ongenaakbare vorm demonstreerde. Op de 500 meter bleef de nationale kampioen onder de veertig seconden. Zijn 39,77 werd alleen door de sprinters Jos Valentijn (39,68) en Lieuwe de Boer (39,76) verbeterd. Op de 3000 meter brandde de Friese onderwij zer echter pas echt goed los. Ondanks de windvlagen, die op de kunstijsbaan vrij spel hadden, reed Van der Duim zich teld in Jorritsma". naar de beste tijd die ooit in Nederland werd gereden: 4.13,89. Bij de sprinters vielen de beste prestaties op de 1000 meter te noteren. Nadat al leen Valentijn en De Boer binnen de veertig seconden waren gebleven, doken op de dubbele afstand liefst vijf schaat sers onder de 1 minuut 20. Daaronder bevonden zich behalve Valentijn (1.19,48) ook de steeds beter rijdende Sies Uilkema (1.19,43) alsmede Ron Ket (1.19,26), Bert de Jong (1.18,75) en win naar Jan van de Roemer (1.18,75). Miel Govaert kon met zijn 1.20,84 tevreden zijn en meer nog Jorrit Jorritsma, die met die tijd in de hand het dagelijks be stuur van de KNSB achter zich kon krij gen. STEVEN TEN VEEN JANSEN HOOPT TEGEN EINTRACHT FRANKFURT TE SPELEN ïps voor ïootdorp an onze sportredactie) DTDORP Elf drave- staan er morgenmid- op het programma van versbaan in Nootdorp, eerste start is om half Onze tips luiden: 'ERDPRIJS (eerste afdeling): Ria Valk en Red Fox. 1RWOLDEPRIJS: Sten Vits- amba Judson en Perene Majo. MSUMPRIJS: Sunday, Sheila Stefano Hanover. LEGAPRIJS: Petra Bronstee, enier en Saskia Sandra. DERIKSOORDPRIJS: Nero van Peter Dartel en Orlanda Spen- C TE) k I NEKERPRIJS (eerste afdeling): Oostwijck, Ricky Moore en IOLPRIJS (eerste afdeling): ani, Obert Voorne en Sigrid. NEKERPRIJS (tweede afde- Pronto Laguna, Perry Terraise s Hanover. ^^HOLPRIJS (tweede afdeling): ^Blorie. Oval Pride en Pareltje. Regina Hanover, fa en Mvros Buitenzorg IWERDPRIJS (tweede afdeling): La Plata, Santa Monica en Sorel l»s Stokkel iegt zich bij kanshebbers ÏEK In de derde ronde het toernooi om het ^wereldkampioenschap ïmen heeft Anatoli Welt- de leiding genomen. De adees won van de Frans- Fiol, terwijl Jos Stok- de Belgische koploper Lemmens versloeg. De erlandse juniorenkampi- voegde zich hierdoor bij lanshebbers voor de titel. iet toernooi om de wereld bij de dames leed Elena joel een onverwachte ne- ,aag tegen haar Russische ng Jgenote Loedmilla Sotsj- ko. Barbara Graas kwam een overwinning op »nne Bonnefoy uit Frank- samen met Sotsjnenko aan tiding. agen derde ronde, et- [d: Salome (Fra)-Wirny (Rus) 1-1, 'irov (Rus)-Sysel (Tsj) 2-0, Fiol rWeltman (Can) 0-2, Shvarzman ■Harmsma (Ned) 1-1, Verschue- .(Bel)-Ribeiro (Bra) 2-0, Stokkel ')-Lemmens (Bel) 2-0. Stand: 1. taian 5 punten; 2. Lemmens, iy, Harmsma, Stokkel 4; 6. Fiol. ichueren, Skliarov 3; 9. Ribeiro, Shvarzman 2; 12. Sysel 1. (Tsj)-Michailovskaja Sysiova 0-2, Gra< upez dnenko (Rus)-Altsjoel (Rus) 2- 1: 1. Sotsjnenko, Graas 4; 3. Polman 3 (uit 2); 5. Bonnefoy. lovskaja 3; 7. Altsjoel 2 (uit 2); ova, Hupez 1. Mét hem zijn (licht) gebles seerd Gerard van der Lem Richard Budding staat al start klaar als zijn collega onver hoopt niet zou kunnen aantre- 'den Ivan Nielsen, maar die speelt zeker, Wim van Til, over wie binnenkort wordt be slist of hij geopereerd moet worden, Petur Petursson („Het Valt wel mee") en de ergste, Michel van de Korput, die te gen Roda JC een mankement aan een enkelband opliep. Verzorger Gerard Meijer over de centrale verdediger, wiens blessure Jezek kritisch noemt: „Dinsdagavond na de training kunnen we pas een beslissing nemen. In het ziekenhuis zijn foto's van de enkel gemaakt". Jezek, die vanmiddag traditie getrouw met zijn discipelen naar het KNVB-centrum in Zeist is vertrokken, kon dan ook over de opstelling geen zinnig woord zeggen. Maar als Van de Korput onverhoopt niet kan spelen, moet onge twijfeld Wim Jansen als laat ste man optreden en zal wel licht toch op Wim van Til, on danks zijn blessure, een beroep gedaan worden voor het mid denveld. Televisie In de nagenoeg uitverkochte Kuip Stephan: „Nog een kleine tienduizend plaatsen zijn niet verkocht en woens dagochtend hebben we een bespreking of de wedstrijd op de tv komt" wordt kennelijk ook op een „won dertje" gerekend. Jezek stoelt zijn optimisme onder meer op die onverwacht gro te publieke belangstelling, waardoor volgens manager Peter Stephan dit UEFA- Cuptoernooi voor Feyenoord financieel en sportief al gro- KATWIJK/LISSE De zaalvoetbalcompetitie stond gis teravond in het teken van de levensgrote verrassingen. Op interregionaal niveau ging Glasbergen de Best in een sensa tionele slotfase met 3-4 tenonder tegen het Haagse FV Snoe- kie. In de Leidse hoofdklasse veegde Van Gerven de Jong de vloer aan met Fer van Duuren. De Lisser ploeg won uit eindelijk met maar liefst 11-1. Landwer JMB gaf in de Kat- wijkse Cleijn Duin hal counterles aan Van der Plas BMW. De Katwijkse zaalvoetbalploeg werd naar een kansloze 2-6 nederlaag gespeeld. De wedstrijd Glasbergen de Best - FV Snoekie kende twee zeer interessante fasen. Binnen vijf minuten tijd was het Rijns- burgse team op een 0-2 achterstónd gezet maar boog die in die zelfde vijf minuten ad weer om in een 3-2 voorsprong. Die twee de fase viel tegen het einde van de wedstrijd te noteren. Twee minuten voor tijd nog had Glasbergen die 3-2 in zijn bezit. Maar twee minuten later was niet Glasbergen maar FV Snoekie win naar. In die hondertwintig seconden schoot Ton van der Veer zijn ploeg naar de overwinning. Een zege die uitbundig werd ge vierd door de talrijke Haagse supporters. Toeschouwers die voor een voor Leidse begrippen ongewone, prima sfeer zorgden. Martien van Donck, hij benutte een strafschop, en Wim Schaap tilden FV Snoekie naar een 2-0 voorsprong. Het wakkker ge schrokken Glasbergen reageerde uiterst fel en toen de kruit dampen drie minuten later waren opgetrokken moest de Haagse ploeg constateren dat het door schitterende doelpunten van Cor Vreugdenhil, Piet Haasnoot en Anne Ouwersloot al weer op achterstand was gezet. Daarna was het FV Snoekie dat Glasber gen in de verdediging drong. Een veldoverwicht dat pas heel laat in de tweede helft door die doelpunten van Van der Veer resultaat opleverde. Wil Groenendijk en Piet Haasnoot, hij kon in de ogen van scheidsrechter Cees van Rijn werkelijk niets goed doen, wonden zich over die laatste treffer zo op dat ze voor twee minuten naar de kant werden gestuurd. Van een Rijns- burgs slotoffensief kon dan ook geen sprake meer zijn. Ook Van der Plas BMW heeft moeten constateren dat Land wer JMB een bijzonder moeilijk te bespelen tegenstander is. De Katwijkse aanval liep zich voortdurend vast in de hechte verde diging van de Sassenheimse ploeg. Landwer JMB speelde ook gisteravond weer zaalvoetbal zoals Italianen dat zouden doen, erg verdedigend. Een soort catenaccio-zaalvoetbal dus. Geope reerd wordt vanuit een zeer gesloten verdediging. Middels snelle counters wordt dan getracht Piet Hoogervorst in stelling te brengen. Tegen Van der Plas lukte dat uitstekend. Hoogervorst, hij zag een strafschop gestopt door doelman Jaap Guyt, was goed op dreef. Hij scoorde vier fraaie doelpunten en stond aan de ba sis van de treffer van Jan Boekei. Peter van der Vlugt tekende ook voor een goal. Zoals gezegd Van der Plas BMW had geen antwoord op die speelwijze. De Katwijkers startten met fris, aanvallend spel dat door de houding van de tegenstander echter steeds minder van kwaliteit werd. Voor rust ging het allemaal nog wel. Hooger vorst 0-1, Martin van der Plas 1-1 en Peter van der Vlugt 1-2, scoorden in de eerste helft. In de tweede spelperiode sloeg Land wer echter ongenadig toe. Binnen vijf minuten tijd had Hooger vorst de score naar 1-5 uitgebouwd. Die klap kwam hard aan bij de enthousiast aanvallende, maar slecht verdedigende Katwijkse ploeg. Zo hard dat Van der Plas niet meer tot aanvaardbaar zaalvoetbal kwam. Vlak voor tijd mocht Wim van der Plas nog vanaf de stip raakschieten. Fer van Duuren verscheen gehandicapt aan de start in het duel met Van Gerven de Jong. Steunpilaren Steef Pattiapon en Ted van Berkel waren er niet bij. Maar het ontbreken van die twee spelers deed niets af aan de knappe prestatie die Van Gerven de Jong leverde. De Lisser ploeg veegde de vloer aan met het arme Van Duuren. Bij rust had Van Gerven al een 5-0 voorsprong op gebouwd. Bij de stand 7-0 kon Fred van Haarlem eindelijk te- genscoren. Dat doelpunt zorgde slechts voor een korte onderbre king in de grote produktie van Van Gerven dat simpel doorliep naar een 11-1 overwinning. Voor de doelpunten zorgden Gerard van Beek (4), Hennie van Eeuwijk (3), Leen Spoor (3) en Gert- Jan Valk. Uitslagen: interregionaal: Voetbal International - Sporthuis de Bron 6-4; Huug van Es - Rotterdamse Studenten 2-4; De Rozet - Benco 7-4. KEES VAN HERPEN Ondanks optimisme in de Kuip vooravond van Feye- tweede treffen met Frankfurt, waar- aats in de kwartfi- toernooi om de op het spel staat, tegen Roda JC hoekje weg- de manier waarop twee weken gele- in Frankfurt van het werd gespeeld is „ver- het doelpunt Stafleu, tegen het ingevallen en profite- van nonchalance van die dachten Rotterdamse tegen- helemaal niets kon, gefeteerd als de be slissende treffer in een fina le om de wereldtitel. „We hebben aan 3-0 genoeg", klonk het gisteren van alle kanten in het spelershome.' Alsof dat zo maar even gere aliseerd zal worden. Pessimisme is evenwel een slechte raadgever en wat mag anders worden verwacht dan hopen op een toch nog gunstig resultaat. Zo niet, dan kan Feyenoord dit tweede duel net zo goed schriftelijk afdoen. Trainer Vaclav Jezek heeft, schaars op de video maar „honderden keren in mijn achterhoofd", de wedstrijd in Frankfurt geanalyseerd. Het grote manco aldaar: te veel balverlies door foutieve passes. I van Engelen werd op. de training nog even stevig onder handen genomen. „De eerste pass ging meestal wel, maar de tweede of derde was altijd mis. Wim Jansen heeft nog geprobeerd de zaak te organiseren, maar ver geefs". Met Wim Jansen is te vens één van de zes spelers uit de ziekenboeg vermeld. Wim Jansen: „Ik verrekte vo rige week tijdens de training een spiertje in mijn dijbeen. Alsof de duvel ermee speelt. Ik draaide enorm goed en kreeg toen de ene blessure na de andere. Ik ben zondag ook niet meegegaan naar Roda. Ik heb 's morgens getraind en vond het beter niet twee keer een paar uur in de bus te gaan zitten. Ik kon toch niet spelen, maar woensdag hoop ik erbij te zijn. Dat zal wel lukken".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15