'remie vrijwillig erzekerden vaak ndraagli jk hoog Gedode bankrovers waren Italianen CNV WIL HANDHAVING BELASTINGVERLAGING Betere controle op vlees en vleeswaren Vaten met zeer giftig gas in zee verloren Patiënt en arts onderschatten verschijnselen van hartinfarct Veel kritiek op wetsontwerp stadsvernieuwing CNV: Illegale werkgevers hebben het te makkelijk INNÉNLAND' LEIDSE COURANT DINSDAG 11 DECEMBER 1979 (ANP) Voorzitter H.J.Aii- ik van de Vereniging van Neder- idse Ziekenfondsen meent dat er nu maatregelen moeten komen om lasten van bepaalde groepen vrij- Ig verzekerden (weduwen, ge iden vrouwen, kleine zelfstandi- i) te verlichten. ize mensen moeten worden geholpen. Kan niet uit de lengte, dan maar uit de breedte", hij vanmorgen in Zeist op de algemene ver ering van VNZ. In verhouding tot hun in- ïen betalen de vrijwillig verzekerden al ja- een zeer hoge premie. Op 1 januari zullen enstaanden per maand opnieuw achttien den en gezinnen het dubbele méér moeten alen. De premies stijgen dan in de meeste rincies van 124,50 tot 142,50. Anbeek taleerde hier een „schrijnende tegenstelling" 'de verplichte verzekering (werknemers on der de loongrens), voor wie de premie volgend jaar hetzelfde blijft. Bevriezing van de kosten voor de verplicht verzekerden is mogelijk door „potverteren", zoals de VNZ-voorzitter zei (het opsouperen van de reserves) en door een extra bijdrage van 270 miljoen gulden die de over heid geeft met het oog op het handhaven van de koopkracht van de modale werknemer. Anbeek bepleitte een „duidelijke" overheidsbij drage voor de vrijwillig verzekerden. Hij herin nerde er ook aan dat een beperkte volksverze- ring tegen ziektekosten, waarop de zieken fondsraad nu gaat studeren, gebaseerd zal zijn op een premie naar draagkracht. Er zullen dan gelden van de huidige verplicht verzekerden worden overgeheveld naar minder draagkrach tige groepen. Als dat dan aanvaardbaar is, ligt het volgens de VNZ-voorzitter voor de hand dat er nu vast wordt gezocht naar een noodo plossing die begin volgend jaar de premiedruk voor de zwaarst belaste groepen vrijwillig ver zekerden verlicht. Woonwagen bewoners bezetten wegen Arnhem ARNHEM (ANP) Boze bewoners van het woonwagenkamp in Arnhem hebben gistera vond opnieuw met au towrakken enige toe gangswegen tot een groot verkeersplein in die stad geblokkeerd. Vrijdagavond gebeurde dat ook. De woonwagenbewoners zijn boos op de gemeente, die bezig is de uitkerin gen van 60 van de 130 gezinnen op het kamp af te bouwen. Volgens de gemeente hebben veel woonwagenbewoners be halve hun uitkering ook nog andere inkomsten. De politie is tot midder nacht bezig geweest brandende autowrakken te verwijderen. De woon wagenbewoners waren toen al verdwenen, met de mededeling echter dat er nog meer acties te ver wachten zijn. Bil hvid kon ié iet wachten - WISH In een perso- Juto langs rijksweg 7 't gisteren David Plan- ng het levenslicht aan- 'touwd. De aanstaande ieder was met de aan bande vader vanuit visk ter bevalling op eg naar het ziekenhuis in oom. Daar wachtte de iby niet op. Hij kwam. en passerende taxichauf- ur zette vader, moeder kind haastig af voor de tort van het ziekenhuis. familie maakt het tot den zeer wel. oord-Holland il behoud leerdere ranten ARLEM (ANP) Pro- |ciale Staten van Noord- and hebben gisteren t algemene stemmen een aanvaard waarin dt gesteld dat de Vere- ;de Noordhollandse Dag- iden en het Noordhol- Dagblad redactioneel [afhankelijk van elkaar >eten blijven. n openlijk pleidooi voor on- lankelijkheid werd nodig icht in verband met de nnen van de twee uitgeef- rs van de kranten om een iie aan te gaan. Welke con venties het samengaan eft voor de redactionele in- ud van de kranten hebben ondernemingen tot nu toe t duidelijk gemaakt. an der Llaauw il gesprek iet Parijs ver outverdrag an onze correspondent) ►NN Minister Van der aauw van buitenlandse ten wil op korte termijn t zijn Franse collega Po- «t een onderhoud hebben er de problemen rond het itverdrag. dens de gesprekken die pre- er Van Agt en minister Van Klaauw gisteren in Bonn irden in verband met de nwapen-kwestie, roerden de zout-perikelen eveneens Minister Van der Klaauw £g van zijn Duitse ambtge- ot Genscher steun om druk Frankrijk uit te oefenen bij komende Rijnvaart-confe- itie over wat Parijs nu ver denkt te doen om de zout- ngen van de Kalimijnen te >erken. Over het gesprek hij vooraf met Poincet wil aben zei Van der Klaauw: oe verstoord ik ook ben, we •eten eerst praten. Ik ga niet oorlogvoering doen". In- sen heeft ons land ander- bij de Franse regering arotesteerd tegen haar be lt om het wetsontwerp ter ^keuring van verdrag dat ulozingen in de Rijn zou be rken, niet aan het parle- int voor te leggen. DOOR ANDERE TAAKVERDELING VLEESKEURINGSDIENSTEN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kwaliteit van vlees en vleeswaren zal in de toe komst beter moeten worden gewaar borgd. Dit kan door een betere taak verdeling tussen de twee rijksdien sten die nu met de keuring van vlees zijn belast: de vleeskeuringsdiensten van het ministerie van landbouw en visserij en de keuringsdiensten van waren van het ministerie van volks gezondheid en milieuhygiëne. Bij de nieuwe taakverdeling zal de volksgezondheid het belangrijkst zijn (bijvoorbeeld tegengaan van hart- en vaatziekten bijvoorbeeld). Zoals de zaken nu liggen is het ministe rie van landbouw en visserij verant woordelijk voor ondermeer de export belangen van agrarische produkten. Dit is geregeld in de Landbouwkwaliteits- wet, die bepaalde regelingen voor pro dukten en produktgroepen (pluimvee en eieren, zuivel, groenten, fruit, vlees en vleeswaren) mogelijk maakt. Via de huidige Warenwet kan echter ook het ministerie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne regelingen voor produkten en produktgroepen opstellen in het be lang van volksgezondheid, veiligheid en milieu. Deze taken overlappen el kaar. Om een begin te maken hebben de beide ministeries nu een wijziging van de Vleeskeuringswet opgesteld, die tenminste op dat terrein een einde moet maken aan overbodig werk. De vleeskeuringsdiensten zullen in de toekomst vlees op kwaliteit controleren in slachterijen en vleeswarenfabrieken en dergelijke bedrijven; De keuring sdiensten van waren controleren in sla gerijen, restaurants, ziekenhuizen, au tomatieken en andere plaatsen waar vlees of vleeswaren rechtstreeks aan de consument worden geleverd. Voor het uitvoeren van hun taak zullen de keu ringsdiensten van waren meer deskun dig personeel krijgen. AMSTERDAM Nadat de Amsterdamse politie gistermor gen had gemeld dat één overvaller van de bank in de Van Baerlestraat was doodgeschoten, kwam het bericht dat ook de tweede man in hei ziekenhuis was aan zijn schotwonden was bezweken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de beide overvallers Italianen waren. Het tweetal stapte rond half tien de bank binnen en dwong het personeel - een man en een vrouw - de kluis te openen en een tas met geld te vullen. Een van de bankbedienden zag echter kans de stil-alarmknop in te drukken. De politie, die zeer snel ter plaatse was, stelde zich met getrokken wapens buiten de bank op. De eerste overvaller die naar buiten kwam, maakte een verdachte beweging, waarna hij met één schot werd geveld. Hij overleed ter plaatse. De tweede man gebruikte de vrouwelij ke bankbediende als schild. Een politieman riep haar toe zich te bukken, waarop de overvaller - zoals later bij sectie bleek - door vijf kogels buiten gevecht werd gesteld. Hij overleed in het zie kenhuis. De rijksrecherche heeft de zaak in onderzoek. De Koning: 100 miljoen voor bebossing Sahelgebied (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Binnen enkele jaren hoopt minister De Ko ning (ontwikkelingssamenwerking) een bedrag van 100 miljoen gulden op zijn begroting vrij te maken voor de be bossing van het Sahelgebied. De bewindsman zegde dat gis teren toe aan de kamercommissie voor ontwikkelingssa menwerking. De PvdA vroeg in deze vergadering Tanzania extra geld te ge ven, gezien de acute financiële problemen dit land. Tanzania be hoort tot de zogenaamde concentratielanden, waar Nederland zijn ontwikkelingshulp speciaal op richt. Het is in grote financië le moeilijkheden geraakt na het helpen verdrijven van dictator Amin in het naburige Oeganda. Minister De Koning waar schuwde echter voor een aparte behandeling van Tanzania. Dit land heeft jaar al een forse bedrag aan extra steun gekregen en komt daarvoor wellicht ook vólgend jaar weer in aanmerking, maar dat moet dan wel volgens de normale regels gebeuren, meent de bewindsman. Margriet Eshuijs onderscheiden De zangeres Margriet Eshuijs heeft gisteren in Amsterdam de prijs ontvangen die jaarlijks door> een sigarettenfabrikant wordt uitgereikt en die ten doel heeft „de ontwikkeling van talentvolle artiesten te bevorderen door hen in- staat te stellen zich verder op artistiek gebied te bekwa men". De prijs, die door Jasperina de Jong werd overhandigd, bestaat uit een beurs en een beeld. (Van onze sociaal-economische redac tie) UTRECHT Het CNV heeft het kabinet, via een brief aan de mi nister-president, op het hart gebon den de voorgenomen belastingver laging ter handhaving van de koopkracht, niet terug te nemen nu er geen centraal loonakkoord tot stand is gekomen. „Bij onze gematigde opstelling ten aanzien van ons arbeidsvoorwaar denbeleid zijn' wij van die fiscale te gemoetkoming uitgegaan. Als die niet zou doorgaan, moeten we dat beleid bijstellen", aldus de christelijke vak centrale. Voorzitter Leo Ester van de Indus triebond CNV verklaarde gisteren na afloop van de CNV-Verbondsraad aan te nemen, dat de werkgevers in de afzonderlijke bedrijfstakken be reid zullen zijn in de komende CAO- onderhandelingen even ver te gaan als in het centrale overleg. De CNV- bonden zullen daarmee genoegen ne men. Maar als er werkgevers zijn die meer gaan bieden, zal het CNV de matigingsvoornemens opgeven. Ester vreesde wel problemen bij de metaal- werkgevers FME, omdat deze organi satie zich tot het laatste moment heeft verzet tegen het werkgeversbod bij het centrale loonoverleg. IJMUIDEN (ANP) Het Irakese vrachtschip Sindbad heeft gisteroch tend 51 vaten met het zeer giftige chloorgas verloren, waarschijnlijk voor de kust van IJmui- den. Door de storm van gisternacht was de dek lading losgeraakt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat zul len de vaten vermoedelijk zinken, maar het is niet uitgesloten dat er enkele zullen aanspoelen. In zee zijn de vaten ongevaarlijk; er bestaat geen expolisie- gevaar en mocht er toch een openbreken, dan lost het chloor op in zee. Ko men ze echter op het strand, dan waarschuwt de politie ervoor de vaten, die geel van kleur zijn, open te maken. De directie Noordzee van het ministerie gaat zo snel mogelijk op zoek naar de vaten. Tot nu toe is dat echter nog niet mogelijk geweest. Ten eerste omdat de exacte plaats nog niet bekend is. Ten tweede om dat de zee nog te ruw is om met sonar de zeebodem af te zoeken of duikers van de marine naar bene den te sturen. Voor zover bekend waren er vandaag nog geen vaten aange spoeld. EG-commissie pakt kaasfabriek aan BRUSSEL De Europese commissie heeft een de coöperatieve stremsel- en kleurselfabriek in Leeu warden verboden nog lan ger de Nederlandse markt af te grendelen voor (bui tenlandse) concurrenten. Practisch alle kaasmakers zijn lid van de coöperatie. Zij zijn verplicht bij de fa briek te kopen. Uittreden wordt beboet. Dit kartel is volgens de commissie in strijd met de EEG-regels. AMSTERDAM (ANP) Zowel patiënten als huisartsen onderschatten de betekenis van verschijnselen die voorafgaan aan een hartinfarct. Slechts weinig mensen gaan naar de dokter, en de huisarts onderkent de klachten niet altijd. Als dat wel het ge val is worden de adviezen niet immer op gevolgd. Dat blijkt uit een onderzoek van een werk groep van het Wilhemina Gasthuis in Am sterdam. De meeste patiënten die in dit zie kenhuis wegens een hartinfarct waren opge nomen hadden drie weken, voorafgaande aan het infarct pijn in de borst gehad, hartklop pingen, benauwdheid, ongewone vermoeid heid, verstijfde of gevoelloze vingers, duize ligheid en slapte. Ook hadden de meesten wel met anderen daarover gepraat, maar slechts een derde ging naar de dokter. Deze op zijn beurt gaf lang niet altijd een advies dat be trekking had op een eventueel hartinfarct. Maar ook de patiënt werkt in veel gevallen niet mee, ook als hij de juiste adviezen krijgt: te weinig mensen namen extra rust of gingen minder roken en drinken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ziet ernaar uit dat de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), een belangrijk adviesorgaan van de re gering, weinig heel zal laten van het ontwerp voor de wet op de stadsvernieuwing van minister Beelaerts van Blokland (VRO). Morgen zal de Raad zich vermoedelijk verenigen met het negatieve oordeel, dat haar Commissie Ste delijke Reconstructie over het wetsontwerp, dat een sterk gewijzigde versie is van wat het vorige kabinet had ingediend, heeft uitgesproken. De Commissie constateert dat de voorstellen van Beelaerts voor de gemeenten aanzienlijk minder mogelijkheden bevat ten om panden te kopen door middel van voorkeurs recht of onteigening. De uitvoering van stadsver nieuwingsplannen zou te veel afhankelijk gemaakt worden van rechtsgeldige bestemmingsplannen, ter wijl de minister niet vertelt of hij verandering wil brengen in de „veel te lange duur" van de beroep sprocedures daartegen. Verkeersvliegers willen ook acties tegen Airbus SCHIPHOL Ook de Nederlandse verkeersvliegers, vere nigd in de VNV, hebben het bestuur van hun vereniging toe stemming gegeven acties te gaan voeren tegen de Airbus* 300. Vorige week besloten de boordwerktuigkundigen tot hetzelfde. Zowel de vliegers als de boordwerktuigkundigen verwerpen het ontwerp van de cockpit-uitvoering van dit vliegtuig, waarvan de KLM er tien heeft besteld. Bovendien heeft de maatschappij op nog eens tien van deze toestellen een optie genomen. De eerste actie zal bestaan uit deelname aan een demonstratieve bijeen komst van Europese vliegers in Frankfurt. UTRECHT (ANP) Het wordt een werkgever die illega len in dienst heeft door de regering wel erg makkelijk ge maakt om deze werknemers zonder kleerscheuren kwijt te raken. Dit is de reactie van het CNV op de instructies die het ministerie van sociale zaken aan de arbeidsbureaus heeft gegeven. Volgens die instructies moet een arbeidsbureau een ontslagaan vrage voor een illegale werknemer altijd inwilligen, omdat het arbeidsbureau anders zou meewerken aarf het voortbestaan van een onwettige situatie. Nu op 1 november de wet op de arbeid van buitenlandse werknemers in werking is getreden, waardoor werkgevers die illegalen in dienst hebben strafbaar zijn, krijgen die werkgevers alle gelegenheid om zich van hun illegalen te ontdoen. Niet de werkgevers worden strenger aangepakt, zo stelt het CNV, maar de last wordt op de illegalen afgewenteld. Het CNV pleit in een brief aan de vaste kamercommissie voor ,sociale zaken voor wijzinging van deze instructies, zodat de ille galen in elk geval een minimum aan bescherming hebben. Zorg om verlies van werk bij RSV VLISSINGEN (ANP) De leden van de industriebond FNV bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen maken zich ernstig zorgen over de plannen van de regering om de afdeling ketelbouw bij de KMS in Vlissingen op te heffen. :De KMS maakt deel Uit van het Rijn-Schelde-Verolme concern. Beëindiging van de ketelbouw zet volgens de bond de werkgele genheid van 500 tot 600 personeelsleden direct op het spel. Daar naast vreest men dat als gevolg hiervan nogal wat nevenactivi teiten eveneens zullen moeten worden gestaakt. Weersgesteldheid v; KOUDER DE BILT-KNMI - Om een de pressie die van Engeland over ons land naar Duitsland trekt, stroomt onstabiele lucht over onze omgeving. Vandaag zal het dan ook wisselend bewolkt weer zijn, met enkele buien. Bovendien wordt het iets kou der. De zachte lucht die gerui me tijd over het Europese vas teland werd gevoerd, wordt nu ook uit Frankrijk en Duitsland verdreven, zodat ook daar de temperaturen op een iets lager niveau komen. Boven grote delen van Scandinavië komt 's nachts matige tot strenge vorst voor en blijft het ook overdag vriezen. Alleen in Zuid-Zwe den komt de temperatuur in de middag dichtbij of even bo ven nul. Vlissingen Barcelona Stockholm Wenen Zurich regen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13