£eidóe6omo/nt Van Agt en Wiegel willen motie kernwapens negeren Neef Sjah vermoord I I Thatcher pakt vakbonden aan VITESSE Sjah in memoires: Amerika heeft mij afgezet' Israëliërs kochten grond EIonMoreh DISCO U.S.M. Veronica Drive In Show MEDEDELING 46,30 173,70 0,60 Caravan i Zaterdag 8 december 1979, 70e jaargang no. - DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 - kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Ballet kinderspel Een uurtje Seapinoballet voor groot en klein morgenmiddag op Ned. II om 14.30 uur. Voor dien om 11.00 „FUr Elise" met massaconcert. Vanavond op Ned. I om 21.55 uur operetteconcert van Franz Léhar en op Ned. II om 20.52 uur Goed Nieuws van Sonja. Vrij zacht In de ochtend veel bewolking en mogelijk nog wat regen. In de loop van de dag van het westen uit enkele opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer elf graden. Matige tot krachti ge zuidwesten wind. Boycot opgeheven BANGKOK De Thaise re gering heeft de boycot van water- en voedselvoorraden aan een Cambodjaans vluch telingenkamp nabij de Thai se grens opgeheven. Het In ternationale Rode Kruis is !op de hoogte gebracht van de toetsemming om de hulp te hervatten. In "het kamp zitten naar schatting 250.000 Cambodjanen Mari Andriessen (82) overleden Haarlem De beeldhouwer Mari An driessen is gisteravond op 82-jarige leeftijd in zijn woning in Haarlem overleden na een slopende ziekte. An driessen genoot vooral bekendheid door een aantal verzetsbeelden waar onder „De dokwerker" in Amsterdam. Mari Andriessen stamt uit de bekende fa milie van musici, met als vader Hendrik Andriessen en als broers Willem en Hen drik Andriessen, allen organisten en componisten. Zweedse spion levenslang STOCKHOLM Een voormali ge Zweedse officier is gisteren door de rechtbank in Stockholm veroordeeld tot levenslange cel staf wegens spionage voor de Sovjet-Unie. De rechtbank volgde de eis van de officier van justitie omdat de 42-jarige Zweed „een potentiële moord tegen de staat" had ge tracht te plegen. De ex-verloofde van de man kreeg drie maanden gevangenisstraf wegens mede plichtigheid. Ambassadeur terug naar Parijs DEN HAAG De Nederlandse am bassadeur in Frankrijk jhr. De Ra- nitz gaat over enkele dagen weer naar Parijs terug. Hij neemt dan een nota van de rege ring mee, waarin een officieel stand punt is vastgelegd over het intrekken door Frankrijk van het wetsontwerp over de goedkeuring van het Rijn- zoutverdrag. Vice-premier Wiegel heeft dat gisteren gezegd, maar wilde niets over de inhoud van de nota kwijt. Nieuwe TV- directeur VARA HILVERSUM De 36-jarige Mauri ce Koopman uit Hoevelaken wordt de nieuwe directeur televisie van de VARA. Zijn benoeming is door alle betrokken instanties aanvaard. Koopman is lid van de PvdA, ge huwd en vader van twee kinderen. Hij werkt alïj staffunctionaris bij de Nederlandse Stichting voor Kunst zinnige Vorming,, na een een oplei ding tot docent drtamatische vor ming. Hij werkte eerder mee aan het VAR A-programma „Boemerang". „Caravanner' van het jaar AMSTERDAM Bij de opening vanmorgen van de Caravan Rai'79 is de 70-jarige free-lance journa list Gerard van der Mark uit Om men uitgeroepen tot „Caravann- ner van het jaar". Hij kreeg een oorkonde en duizend gulden om dat hij zich, aldus de jury, al meer dan dertig jaar op uiterst bekwa me en integere wijze met het ver schijnsel bezighoudt. De tentoon stelling blijft tot 16 december in Amsterdam te zien. ;«gaa WÊm «——■««■mi iwiHiiniiii VVD-LEIDER RIETKERK DREIGT KABINET TE LATEN VALLEN (Van onze correspondenten) DEN HAAG/W ASGHINTON/BRUS SEL/BONN Het is lang niet zeker dat het kabinet zich dit weekeinde zal neerleggen bij de uitspraak van een kamermeerderheid om af te zien van de NAVO-plannen tot modernisering van kernwapens. Zowel premier Van Agt als vice-premier Wiegel hebben gisteren op persconferenties in respec tievelijk Washington en Den Haag dui delijk gemaakt dat de kans groot is dat het kabinet de kameruitspraak naast zich neer legt. Doet de regering dat niet, dan is een crisis onvermijde lijk zo bleek uit uitlatingen van WD- fractieleider Rietkerk, in een televisie uitzending gisteravond. „We zitten nog, zolang we niet zijn wegges tuurd", zei Van Agt na een gesprek met de Amerikaanse president Carter, en voegde er aan toe niet te willen vooruitlopen op het kabinets beraad, dat dit weekeinde zal plaats hebben. Vice-premier Wiegel zei gisteren op de weke lijkse persconferentie na afloop van het minis terraad dat de regering nog immer vasthoudt aan „de eerder uitgestippelde lijn". Deze verdui delijkte hij als volgt: „We gaan uit van de CDA- vertrekpunten (wel produktie, maar nog geen stationering van de nieuwe wapens-red.) en als dat niet haalbaar blijkt zal het kabinet de VVD- opvatting (produktie en stationering-red.) in zijn overwegingen betrekken. Met klem sprak Wie gel tenslotte geruchten tegen dat hij en Van Agt bereid zijn, voor het behoud van het kabinet een Kameruitspraak tegen modernisering zonder meer te volgen. Minister-president Van Agt heeft bijna een half uur met president Carter op het Witte Huis ge praat, een opmerkelijk lange tijd, gezien de drukke Amerikaanse bezigheden met de kwes tie Iran en het feit, dat de Noorse premier die zelfde dag slechts vijf minuten kreeg om met Carter te praten. Bij het gesprek waren ook mi nister Vance van Buitenlandse Zaken en Car ters veiligheidsadviseur Brzezinski aanwezig. In NAVO-kring in Brussel is teleurgesteld gere ageerd op de uitspraak van het Nederlands par lement tegen invoering van kernraketten. De officiële woordvoerders wagen zich niet aan een veroordeling, maar achter de schermen is men bang, dat het Nederlandse standpunt ook elders gehoor gaat vinden. "De NAVO mag zich niet laten beiiivloeden door een marginaal land, dat zijn verantwoordelijkheid voor de Europese ver dediging niet wil nemen", aldus een hoge NA- VO-diplomaat gisteren. In een kort televisie-interview heeft de West- duitse bondskanselier Helmut Schmidt gistera vond gezegd al lang te weten van de bedenkin gen in Nederlands en er ook vaak met Van Agt over te hebben gesproken. Volgens de bonds kanselier hebben hij en de Nederlandse minis ter-president een zeer verwante kijk op de pro blemen. Letterlijk zei Schmidt verder over de Kameruitspraak: "Ik geloof niet, dat het het laatste woord moet zijn, maar ieder land moet uiteindelijk voor zichzelf beslissen". In com mentaren in dagbladen als „Die Welt" en „Frankfurter Allgemeine is de uitspraak van het Nederlandse parlement gisteren fel gekriti seerd. Het Russische persbureau Tass toonde Premier Van Agt in gesprek met president Carter en minister Vance van buitenland- zich daarentegen in een artikel van zijn Haagse correspondent zeer tevreden over de Neder landse houding. Volgens CHU-voorzitter Van Leijenhorst heb ben de tien CDA-Tweede Kamerleden die met de PvdA meestemden in het kernwapendebat en er voior gezorgd dat de indruk gaat ontstaan dat er binnen het CDA twee soorten van gewe ten een rol spelen: één hoger geweten, dat van de tien dissidenten, en een lager geweten, dat van de rest van de fractie. Deze uiting van pola- ristie is funest, en drijft datgene uit elkaar wat op grond van het ons uitgangspunt bij elkaar komt, aldus Van Leijenhorst. Hij hield zijn par tijgenoten voor, dat de Christelijk-Historische Unie niet tot alles bereid is: „Het CDA mag geen ARP worden", zo waarschuwde hij vanmiddag op een vergadering van de CHU-unieraad in Rotterdam hen gisisren te hulp kwamen WASHINGTON/TEHERAN Een gene raal van de Amerikaanse luchtmacht is be gin dit jaar naar Teheran gegaan en heeft het Iraanse leger gezegd niets te doen wan neer zijn leider, de sjah, ten val werd ge bracht. Dit schrijft de verbannen Sjah in zijn memoires, waarvan een hoofdstuk gis teren in een Engels tijdschrift is gepubli ceerd. In het hoofdstuk levert de Sjah felle kritiek op Amerika, die hem zou hebben „afgezet". De Amerikaanse president Cater heeft gisteren na een gesprek achter gesloten deuren met fa milieleden van de gegijzelden in Theran gezegd dat Amerika geen militaire actie tegen Iran zal ondernemen, als de gijzelaars daardoor gevaar lopen. In afwezigheid van Iran is de juridische com missie van de Verenigde Naties akkoord ge gaan met een nieuwe conventie tegen gijzelen. Uitleveren of „gepast straffen" zijn de sancties die ingeval van gijzeling volgens deze conven tie moeten worden toegepast. Miljoenen mensen hebben in Iran gevolg gege ven aan de oproep van Khomeiny om gistera vond een kwartier op hun dak te gaan staan en te roepen dat Allah groot is en Carter weg moet. De leden van de voornaamste oppositiepartij in Iran hebben bekend gemaakt dat zij de Noord westelijke stad Tabriz nu geheel in handen hebben. In deze hoofdstad van de provincie Azerbeidzjan is een provinciale raad opgericht aan wie iedereen in het oostelijk deel van de provincie moet gehoorzamen. KAMERVOORZITTER DICK DOLMAN: „Uitlekken van staatsgeheimen soms zinvol" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel de wet daarop zelfs gevangenisstraf stelt, kan het volgens dr. Dick Dolman, voorzitter van de Tweede Kamer, „soms geen kwaad" als een parlementariër staatsgeheimen laat uitlekken naar de pers. Dolman zegt dit in een interview met een van onze parlementair redac teuren dat u vandaag in Finale aantreft. De kamervoorzitter, die nu ongeveer vijf maanden in functie is, noemt de vaak voorkomende samenwerking tussen volksverte genwoordigers en journalisten een „uitstekend" iets, mits er maar geen zaken van landsbelang aan de grote klok worden ge hangen. Een recent voorbeeld van „lekken", zoals dat heet in politiek Den Haag, was het bekend worden van een „strikt ver trouwelijke" notitie van minister Van Aardenne (Economische Zaken) over het LNG-contract met Algerije. Het feit, dat de be windsman zich niet bij hem beklaagd heeft, is een van de aanlei dingen voor Dolman om te denken dat het stuk dan ook niet ge heim had behoeven te zijn. LONDEN (Reuter) De Britse premier Thatcher heeft gisteren een verkie zingsbelofte ingelost en een voorstel gepresenteerd om de macht van de vakbonden terug te dringen. De nieuwe wet, die al fel gekritiseerd is door de bonden en de La- bourpartij, bestaat uit acht tien bepalingen. Zo zal het niet langer worden toegestaan aan werknemers om mee te werken aan acties die niet bij hun eigen bedrijf worden gevoerd en kunnen de bonden een regeringssubsidie krijgen als aandeel in de kos ten van een tijdens een staking te houden enquête onder de leden, die de stakingsbereid heid moet uitwijzen. Ook zijn er maatregelen om te voorko men dat niet bij de bonden aangesloten werknemers tij dens acties onder druk worden gezet Daling verkoop detailhandel DEN HAAG De verkopen in de detailhandel zijn in de eerste negen maanden van dit jaar nog maar met twee procent toegenomen. Het CBS concludeert dat de ver kopen achteruit moeten zijn gegaan, omdat de prijsstij ging veel groter is geweest dan twee procent. De waren huizen haalden in deze peri ode een omzetsstijging van vier procent, de postorderbe drijven verbeterden hun ver kopen met twaalf procent. TEL AVIV Israëliërs hebben twee ontruiming omdat deze op Arabische weken geleden op de Westelijke Jor- privé-grond gevestigd was. daanoever. 20 hectare grond gekocht op de plaats waar de nederzetting Elon Moreh gevestigd was. Eind oktober verklaarde het Israëlische gerechtshof Een woordvoeder van de huidige inwo ners van Elon Moreh verklaarde gisteren dat zodra de evacuatie voltooid is een deze nederzetting illegaal en gelastte nieuwe nederzetting gebouwd zal worden op de aangekochte grond. Volgens Israë lisch recht is de verkoop een wettige tran sactie. Jordanië evenwel heeft de bewo ners van de Westelijke oever op straffe van de dood, de verkoop van grond ver boden. Met de transactie zou een bedrag van zes ton gemoeid zijn. ■ADVERTENTIE Zondag 9 december Dorpshuis, Rijpwetering. Aanvang 20.00 uur. ADVERTENTIE Zondag 16 december Aanvang 20.00 uur Beverly Hills Nieuwkoop. ADVERTENTIE Zondag 9 december Aanvang 20.00 uur Blesse Paard Stompwijk. Ondanks sterke aandrang op de regering, niet alleen van alle geledingen in de dagbladpers, maar ook van een groot deel van de Tweede Kamer, om het B.T.W.-nultarief voor dagblad abonnementen na 1 januari 1980 voort te zetten, is het Kabinet zich hardnekkig daartegen blijven verzetten. Dit betekent, dat* per 1 januari 1980 over het abonnement 4% B.T.W. moet wor den geheven. Als gevolg hiervan en mede door de noodzaak van een overigens beperkte prijsaanpassing wegens gestegen kosten, zijn met goedkeuring van het ministerie van Economi sche Zaken onze abonnementsprijzen per 1 januari 1980 als volgt vastgesteld: Losse nummers De prijs van een postabonnement zal mede worden bepaald door de verhoging van de portokosten, die voor volgend jaar is vastgesteld. Wij willen graag aannemen dat de abonnees, die een machti ging tot automatische afschrijving hebben verstrekt, ermee ak koord gaan dat bij de eerstvolgende afschrijving de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. PARIJS (Reuter/AP) De 34-jarige prins Moesta- fa Sjafig, een neef van de Sjah, is gistermiddag in Parijs op straat doodgeschoten. De dader was vol gens ooggetuigen een man met een valhelm, die twee kogels afvuurde en daarna te voet ontkwam. „Het Mohammedaans Bevrijdingsfront" heeft gisteravond in een telefoongesprek met het Franse persbureau Agence France Presse,, de verantwoording voor de aanslag opgeëist. De bood schap bevatte een „lang leve Khomeiny". Moestafa die gehuwd was met de vrouw van een voormalige Iraanse premier en tot de omwenteling het bevel voerde over een Iraanse marinevloot, was de zoon van de tweelingzuster van de Sjah. AMSTERDAM 8tlm16dec. ordelige Treintoegang-biljetten Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1