Cobra-man Corneille in galerie Oude Rijn getuft Richard Burton als vermetele adelaar Chinezen hebben eigen King Kong II 't Kalfje mikt op de toekomst Bertus de Korte in de Oude Rijn EN VERDER Deze week in de bioscopen LEIDSE COURANT 1 Richard Burton (links) en Clint Eastwood leiden de inval in het zwaar bewaakte kasteel brok filmverstrooiing van allure, dat is 'Als ade- vielen ze aan'. Een film in de stijl van de 'Kanonnen van Navarone', die nog niets heeft van de tegenwoordige ^Oorlogsfilms, waarin de film makers zich afzetten tegen het geweld. Maar deze film in Luxor is dan ook al weer een tiental jaren oud, toen de oorlog in Vietnam nog niet in volle hevigheid was losgebarsten en de kater nog ontbrak. De belevenissen spelen zich af gedurende de Tweede LUXOR Als adelaars vielen ze aan (12) met Richard Burton en Clint Eastwood. Regie: Brian G. Hutton. Wereldoorlog. Een groep ge allieerden onder aanvoering van Richard Burton en Clint Eastwood moet een Ameri kaanse generaal bevrijden, die gevangen zit in een zwaar bewaakt Duits kas teel. De generaal is op de hoogte van de geallieerde in vasieplannen, dus spoed is geboden. Het procédé van dit type films is bekend. De spannende actie staat voor op. Door bravourstukjes, waarin de meest onmogelij ke toeren worden uitge haald, schuift de bioscoopbe zoeker gefascineerd naar het puntje van zijn stoel. Karak tertekening is van minder belang en ook dat de geloof waardigheid bij de dozijnen Duitsers die in de sneeuw moeten bijten, is van onbe duidend belang. TRIANON The mighty Peking man (16) met Evelyne Kraft en Ku Feng. Regie: Ho Meng Hwa. De Chinezen in de Britse kroonkolonie Hong Kong hebben een eigen King Kong, de reuze-aap, wiens belevenissen op celluloid en kele jaren geleden in de bi oscopen waren te aanschou wen. Vrijwel analoog aan het verhaal van de Ameri kaanse aap, heeft men in Hong Kong een nieuwe rol prent vervaardigd. De Chi nese reuze-aap is minstens zo groot, minstens zo sterk en ver ruïneert minstens zo veel flatgebouwen als zijn Amerikaanse voorganger. Een groot verschil is er wel. De Chinese uitvoering is zo mogelijk nóg naïever. De reuze-aap komt tot leven door een aardbeving in het Himalaya-gebergte. Een ex peditie gaat proberen het dier te vangen om ermee als een soort' kermisattractie door de wereld te reizen om de eigen beurs te spekken. De held Johnnie leidt de ex peditie en blijft alleen in het oerwoud achter, als de ove rige leden al lang op de vlucht zijn geslagen. Daar ontmoet hij het meisje Sa- mantha. dat door de aap is grootgebracht en zich als Tarzan's Jane door de oer wouden slingert. Het tweetal reist met de aap per boot naar Hong Kong, waar het dier in de boeien wordt ge slagen. Omdat ook het meis je het hard te verduren krijgt verbreekt het getergde dier zijn boeien en slaat erop los. Pas als deze laatste episode aanbreekt, wordt 'The mighty man from Peking kolossale Chinese kermis, nog enigszins het aanzien ^ie eindigt met een imposant waard. De Chinezen trekken vuurwerk als de flat met de de trucendoos wagenwijd reuze-aap in een grote plof open en als de filmkijker jn het niets verdwijnt, niet al te goed oplet, is het nog aardig ook. Een soort W.B. De gekooide Chinese reuzeaap. CAMERA Voor een handvol dollars (16) Clint Eastwood als de zijgzame, onverschrokken scherp schutter in een western van Sergio Leone, (reprise) LIDO I Hair (12) Indruk wekkende verfilming van de gelijknamige musical, die een tiental jaren geleden menigeen boeide, (vierde week) LI DO II Convoy (12) Kris Kristofferson en Ernest Borghine is een spektakel film van Sam Peckinpah, die twee jaar geleden ook al in Leiden werd vertoond. De film vertelt over een groep muitende vrachtwa genchauffeurs. Doelwit van* de chauffeurs is een verbe ten loerende sherrif.(reprise, eerste week) LIDO III Die Ehe der Maria Braun (16) Intrige- Café-bar ,,'t Kalfje" Kalvermarkt 2, Leiden Open: alle dagen van de week, behalve op dinsdag, van 's middags twee uur tot de gebruikelijke sluitingstijden van een of twee uur na middernacht. ,,'t Kalfje" is nog een van de weinige over gebleven voor-oorlogse café's in Pancras Oost: een zeer oude en voormalige indus triewijk in Leiden (de eerste woning ver rees hier in 1294). Sinds die tijd is er in dit markante stadsdeel wel wat veranderd. Textiel-fabrieken staan er niet meer en van de vroegere huizen is ook niet alles meer over. Tussen de beide Rijnarmen wordt thans ijverig gebouwd: een nieuwe wijk, waar straks honderden Leidse gezinnen zullen wonen. Voor ,,'t Kalfje" is dat een uitstekende ontwikkeling. Er komt weer wat leven in de brouwerij. Het stadsherstel betekent tevens het herstel van de midden stand. Dat was wel nodig. Want, neem nou de horeca: dertig jaar geleden had je hier nog op bijna iedere hoek een kroeg. Anno 1979 kun je de cafés van Pancras Oost op de vingers van één hand tellen. Nico van Es (39), de nieuwe kastelein van ,,'t Kalfje", ziet de toekomst van zijn zaak zonnig tege moet: Er wordt erg veel gebouwd. Ik heb de wind mee. Het wordt steeds voller. Als café zit je hier op een goed punt: in het cen trum van de stadsvernieuwing." Toeristen Café-bar ,,'t Kalfje" Was vroeger een ty pisch buurtcafé (huiskamencroegje). Net als de „Drie Haringen" van de Middelste- gracht. De exclusieve functie van buurt- zaak hebben de overgebleven café's nu niet meer. Wie weet komt dat wel weer terug als de nieuwbouw helemaal afgerond is. Voor Nico van Es zijnde betere tijden in middels al aangebroken. Zonder het nu persé te willen, speelt hij al in op de huidi ge ontwikkelingen in dit oostelijk stukje Leiden. Sinds maart '79 is hij eigenaar van ,,'t Kalfje". Zijn klanten komen overal van daan. Uit de directe omgeving, maar ook uit andere delen van de stad en zelfs voor een niet te verwaarlozen deel uit het bui tenland, vooral zomers. Het café ligt aan een van de uitlopers van De Haven, aan de Kalvermarkt. Nico: „Zomers krioelt het hier werkelijk van de toeristen, waterspor ters die hun schuiten aan de kade meren. Iedere avond en ook overdag op het terras zit het dan stampvol met een nationaal en internationaal gezelschap. Denen, Duitsers, Engelsen en ook zelfs Zweden. Wat ze in Leiden precies komen zoeken, ik weet het niet, in ieder geval is het enorm gezellig." Nico typeert zijn stamgasten als prettige, la conieke mensen. „Een hechte kern. Bijna uitsluitend Leidenaars. Je komt hier mak kelijk in contact met elkaar. Iedereen trekt naar de bar toe. Daar worden de gesprek ken aangeknoopt en een kaartje gelegd. De tafeltjes worden bijna alleen zomers ge bruikt als de toeristen er zijn. Je ziet hier ook veel stelletjes. Het zijn over het alge meen vrij jonge mensen, die 't Kalfje bezoe ken, zo vanaf 20 tot 40 jaar. Zo nu en dan komt er 's middags nog wel eens een oud mannetje langs om een borreltje te drinken. Hij is geloof ik al dik in de negentig. Heel vroeger toen al die oude huizen er nog stonden kwam hij hier vaker. Dat was zijn loop hè, zijn vaste ronde." (Dat moet vol gens onze informatie dezelfde man zijn die nog dagelijks café De Beurs aan de Volmo lengracht bezoekt. Al 40 jaar lang houdt deze Leidenaar er een vaste loop op na - red.) Muzikaal ,,'t Kalfje" is een gezellig café. Het is ge bouwd tussen woonhuizen. De buren zijn het niet anders gewend en vinden het pri ma. Als Nico de kans krijgt dan zal ,,'t Kalfje" eens verder worden uitgebreid. Achter in de zaak zijn nog een paar kamers over, die bij het café getrokken kunnen worden. Nico hoopt daar een biljartzaal van te kunnen maken, of een dansvloertje. Met een paar van zijn klanten is hij van plan zo nu en dan wat levende muziek te produce ren. Maar wel zo, dat het geluid goed geïso leerd wordt. Het talent is er. Sommige stamgasten spelen niet onverdienstelijk gi taar, terwijl Nico ooit alt-sax heeft gestu deerd. Daar valt vast wel uit te halen. De gezellige tijden van weleer breken weer aan. De gehavende wijk wordt van alle kanten nieuw leven ingeblazen. De naaste buur van Nico van Es is de Leid se Flipperkoning Hein Link. Als we het café verlaten komt Hein op ons af: „Te gekke zaak hè. Daar hebben we geen centje last van. Nooit herrie. Gewoon lekker ont spannen. Dat gaat goed zo. Dat soort café's heeft Leiden nodig." Nico van Es en zijn vrouw Corry blazen het café-bedrijf rende film van Fassbinder waarin Hannah Schygulla als Maria Braun het 'Wirt- schaftswunder' van Duits land cynisch symboliseert, (zevende week) STUDIO Take the mo ney and run (12) De eerste film die door Woody Allen werd geregistreerd. Overda dig gevuld met slapsticks en tempovolle gags, kenmer kend voor Woody Allen, (derde week). REX Zweedse zalighe den (16) sexfilm. EUROCINEMA I (Alphen) Gejaagd door de wind (16) Kwaliteitsfilm uit de oude doos met Clark Gable en Vivien Leigh, (reprise, tweede week). EUROCINEMA II (Alphen) Hair (12) zie Lido I. EUROCINEMA III (Alphen) Prophecy (16) Redelijk geslaagde griezelfilm over normale dieren die door mi lieuvervuiling uitgroeien tot monsters. EUROCINEMA IV (Alphen) The wild bunch (16) Spannende western. Werkstuk van Corneille. LEIDEN Tegelijkertijd met Corneille exposeert de kunstenaar Bertus de Korte in Galerie de Oude Rijn aan de Stille Mare 2 tot 30 december. Bertus de Korte is lid van de Voorschotense kunstkring. Hij studeerde grafische vormgeving aan de Koninklijke Acade mie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. De Korte werkt met kleinplastieken in de vorm van keramische technieken, maar wil zich geen keramist noemen. De kunstenaar verwerkt namelijk altijd nog andere materialen dan klei in zijn plastieken. De kleinplastieken van Bertus de Korte vertellen hun eigen, bijna altijd vriendelijke verhaal. Het werk dat in galerie de Oude Rijn is geëxposeerd vertelt het verhaal van het moei zame begin van de luchtvaart. Dikke koddige kereltjes van keramiek proberen zich in de lucht te verheffen met vreemdsoortige vliegbouwsels, vaak voorzien van een pro- pellor. De vliegtuigen zijn vervaardigd van koper en het lijkt niet waarschijnlijk dat de ontwerpen ooit van de grond zouden kunnen komen, maar daar ging het de kunstenaar waarschijnlijk niet om. Naast de vliegpioniers zijn er van De Korte ook een aantal wandtegels te zien. Daarop zijn dezelfde dikke mannetjes te aanschouwen, maar dit keer houden ze zich bezig met ver schillende onschuldige spelletjes. De galerie is van donderdag tot en met zaterdag van 12.30 tot 17 uur geopend. Kaagse Dixieland Pipers naar warmere streken DE KAAG Eén van de oudste en vermaardste dixie-or- kesten de 'Dixieland Pipers' uit De Kaag vertrekt dinsdag 18 december voor een toernee naar de Oost. Het orkest zal ondermeer optreden in Bangkok, Jakarta. Singapore en Ku ala Lumpur. Het toernee werd eigenhandig georganiseerd door de orkestleider Bert de Kort uit De Kaag. Het vetrek voor de muzikale tocht langs de 'Oost'-steden, wordt opge luisterd met een gratis concert op Schiphol, compleet in tro pen tenue. Het vertrek concert vindt plaats op 18 december om 14.30 uur. LEIDEN De kunste naar Corneille Guil- laume Beverloo, beter bekend onder zijn eer ste naam Corneille be hoeft waarschijnlijk niet veel nadere intro ductie. Corneille richt te in 1948 onder andere met Karei Appel de Cobra-beweging op. Galerie De Oude Rijn aan de Stille Mare 4 exposeert tot 30 decem ber litho's en etsen van Corneille uit de perio de 1969-1979. Corneille heeft zich in die laatste tien jaar van de Co bra- beweging losgemaakt en heeft een eigen weg inge slagen. Verwantschap bleef niettemin bestaan. Corneille schildert bij voorkeur vrou wen, vogels en honden, vaak in combinatie. Over zijn schilderkunst heeft hij zelf ooit het navolgende gezegd: „de schilderkunst is niet meer een vrouw op de rug of van voren gezien, maar een vrouw gezien met de ogen van een vogel, gedacht door de stenen, gegroefd in een meer, in de hemel ge schreven". De stijl van Cor neille is indringend, vaak is er sprake van een rauwe er otiek in felle kleuren, zoals in het werk „le chien amou- reux", de verliefde hond. De belangstelling voor het werk van representanten van de Cobra-beweging is de laatste tijd sterk toegeno men. In dat licht bezien is het vermeldenswaard dat het werk van Corneille erg gunstig is geprijsd, dat komt omdat het werk gedeeltelijk door Corneille is samenwer king met anderen is afge drukt. Galerie de Oude Rijn is geo pend van donderdag tot en met zaterdag van 12.30 tot 17 uur. De eerstvolgende expo sitie van de galerie is pas weer te verwachten in april

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9