Bollenvak heeft heel matig jaar meegemaakt ''Heg 10 It foorschotense middenstand wil entrum niet autovrij maken ie Boudewijn de Groot in Noordwijkse Kuip Warmond verhuist op 17 december naar vernieuwd raadhuis Keukens van klasse. orse straffen tegen roofovervallers Aankoop huizen Vreewijk Komfort, kwaliteit en door dacht design. Kenmerkend voor een Poggenpohl keuken. Met veel praktische snufjes. Met vele verborgen kwaliteiten. Kom eens langs. Ziet u zelf hoeveel extra's een Poggenpohl u biedt. Zonder dat u meer betaalt. I 0 SS 0 LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 7 —Voorhout heeft lascontainer JORHOUT De gemeente Voorhout is een iscontainer rijk. Voor de dagmarkt werd de- dagen een bak geplaats, waarin men het af- lglas kan deponeren. it initiatief voor de komst van de container werd 1978 genomen door raadslid mevr. Van Dijk DA). Voorlopig wordt een proef-periode van een r gehanteerd, waarna opnieuw wordt bekeken of belangstelling voldoende is. 'Vrouwen tegen kern bewapening' NOORDWIJKERHOUT Noordwijkerhoutse vrouwen hebben gistermiddag in reactie op de ac tuele discussie geprotesteerd tegen modernise ring van het huidige kernbewapenbestand. Alle plaatselijke vrouwenorganisaties hebben meege werkt aan de actie 'Vrouwen tegen kernbewape ning'. Maandag en gisteren 'bemanden' vrouwen een informatiestand in de Dorpsstraat. Gisteravond nam een aantal vrouwen pok nog deel aan de grote de monstratie in Den Haag. Raad Lisse op beeldbuis LISSE Belangstellenden kunnen woensdag de raadsvergadering waarin de Lissese raad- huisproblematiek aan de orde komt, in de hal van het gemeentehuis volgen via een gesloten televisiecircuit. Het gemeentebestuur van Lisse verwacht veel pu bliek bij de raadsvergadering waarin een beslissing wordt genomen over sloop/nieuwbouw of uitbrei ding van de huidige accommodatie. In de kleine raadszaal zal slechts een gedeelte van het publiek kunnen zitten. Laatkomers kunnen dan in de hal van het raadhuis plaatsnemen achter de buis. Verbetering speelplaats Achthoven kost 18 mille LEIDERDORP De verbetering van de speelplaats 'Achthoven' in Leiderdorp gaat 18.000 gulden kosten. Voor dit bedrag wordt ondermeer het zwembad opnieuw geverfd, het trapveldje geasfalteerd en het opslag huisje opgeknapt. Eerder sprak de gemeen teraad zich positief uit over een opknap beurt van de speeltuin aan het Hubrechts- plein. Over de speeltuin 'Achthoven' beslist de gemeenteraad 10 december. De gemeenteraad wilde op haar november- vergadering geen besluit nemen over het op knappen van de speeltuin omdat de teokomst van de tuin nog niet zeker was. Inmiddels heeft het aannemingsbedrijf Visscher zich be reid verklaard het terrrein voor nog eens een periode van vijf jaar te verhuren. Onzekerheid was er ook over het gebruik van de kantine van Durisol die door de buurtvereniging voor verschillende aktiviteiten gebruikt werd. De gemeenteraad had al toegezegd de bouw van een nieuwe clubhuisaccomodatie te willen overwegen. Dit project werd echter weer afge voerd toen bleek dat de kantine toch weer door de buurtvereniging gebruikt mocht wor den. Het bedrag van 18.000 gulden staat hoofd zakelijk voor de aanschaf van de benodigde materialen. De buurtbewoners zullen het op knappen zelf ter hand nemen. VOORZITTER NOORDWIJKSE AFDELING BLOEMBOLLENCULTUUR: «nDi! £1 helV .p Ya lOORDWIJK De afgelopen stren- e winter is de oorzaak van een heel natig jaar voor het bollenvak. Dit onstateerde voorzitter P. J. van Went ip de ledenvergadering van de Ko- inklijke Algemene Vereniging voor 'oembollencultuur, die gisteravond het „Hof van Holland" werd gehou- en. Schade werd geleden door vorst, neeuw en ijs. Daarbij kwam nog een aat voorjaar met een korte groeiperi- de. De gevolgen zijn bekend, aldus heer Van Went. Al vroeg in het erkoopseizoen stegen de tulpenprij- en, voor enkele soorten zelfs tot on- 'Ie eldt voor de crocussen, terwijl de larcissen, althans de trompet-varië- eiten, eveneens goed aan de prijs wa- '1 en. laar buiten lijkt het bollenvak, gezien e prijzen, een goed jaar achter de rug te ebben, maar in werkelijkheid laten de esultaten te wensen over. In dit ver- and attendeerde de voorzitter van lloembollencultuur Noordwijk nog op e aflopende markt voor darwin-hybri- en. terugblik op de winter van 1978-1979 n de daaruit voortvloeiende gevolgen waren voor de heer Van Went aanlei ding tot het stellen van de vraag of de bollenkwekers met hun werkzaamheden niet teveel risico's namen. Een groot ge deelte van dit werk wordt met steeds zwaardere machines uitgevoerd. Hoelang kunnen wij zo nog op verantwoorde wij ze doorgaan? Wij kunnen niet meer te rug, stelde de voorzitter vast. Dat zou ook niet reëel zijn, maar wel blijkt er een duidelijk verschil te bestaan tussen de schade, die de bedrijven in de strenge winter van 1963 hebben opgelopen en de aanmerkelijk grotere schade van de in vergelijking minder strenge winter van het afgelopen jaar. Voorzitter Van Went drukte de vakgenoten op het hart de ui terste zorg te blijven besteden aan de be schikbare bollengronden. Schaarste aan grond dwingt de kwekers tot zeer inten sieve teelten. Vroeger zag men in het voorjaar teelland leeg en ingemest lig gen. „In rust" noemde men dat, aldus de heer Van Went. Vandaag krijgt men am per de tijd tussen oogst en planttijd de voorzieningen te treffen, die nodig zijn om de bloembollenteelt op een verant woorde wijze te kunnen bedrijven. In zijn jaarrede betrok de voorzitter van Bloembollencultuur Noordwijk ook de invloed van de winter op de glasbedrij- ven. Hij maakte gewag van een uiterst somber beeld. De zeer hoge stookkosten, veel overlast van sneeuw en ijzel op de aan- en afvoerwegen en het als gevolg daarvan ontstaan van afzetmoeilijkhe- den. Ook in deze sector zijn financiële stroppen geleden. Oorzaken daarvan wa ren voorts te lage prijzen voor de aange voerde bloemen, de minder goede kwali teit van het product en de toenemende import uit derde landen. Veel onderne mers hebben dan ook een deel van hun inkomen verloren zien gaan. „Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen", besloot de heer Van Went. „De meeste bollen zijn inmiddels geplant onder gun stige omstandigheden. Laten we hopen dat de resultaten in het jaar 1980 beter zullen zijn." In deze vergadering nam de voorzitter met hartelijke woorden van dank en waardering afscheid van de heer A. J. Eindhout, die om gezondheidsredenen zijn functie in het bestuur moest opge ven. De opengevallen plaatsen in het bestuur ook de heer W. van Schie trad af worden ingenomen door de heren C. Passchier en Jac. Hoogeveen. Tot kas- commissielid werd de heer Sjef de Groot benoemd. VOORSCHOTEN Het col lectief van ambachtslieden in Den Haag organiseert in sa menwerking met de Voorscho- tense bibliotheek een tentoon stelling in de expositieruimte van de bibliotheek. Met deze tentoonstelling, die van 7 tot en met 29 december duurt, hoopt men een beeld te geven van wat het werk van de handwerkslieden inhoudt. De bibliotheek is op door-de- weekse dagen van 14.00 tot 17.30 uur geopend, op maan dag en vrijdag bovendien van 10.00 tot 13.00 uur en op dins dag en zaterdag van 19.00 tot 21.00 uur. VOORSCHOTEN De Ne derlandse driemansformatie 'Broke' geeft zaterdag 8 de cember een optreden in de Lindehoeve in Voorschoten. Ex Kayak basgitarist Cees van Leeuwen, gitarist Toon Ekkers en drummer Hans Dijkster- huis spelen korte nummers waar de tekst een belangrijk rol in speelt. Het optreden be gint om 21.00 uur, de toegangs prijs bedraagt 2 gulden. LISSE De vereniging van ouders van geestelijk gehandi capte kinderen vergadert dins dag 11 december in De Witte Zwaan aan de Lissese Heere- weg. Aan de orde komt onder meer het financiële beleid van de vereniging. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. NOORDWIJK Swifttoer en de Bataven organiseren zondag 16 december een Strandloop in Noordwijk. De Strandloop start om 11.00 uur tegenover de Vuurtoren aan de Koningin Wilhelminabou- levard. Tegen een inschrijf geld van 3,50 gulden (2,50 voor kinderen) kan gelopen worden over afstanden van 5 en 10 kilometer. IN. di ipans» >r Vai opper ulmer Oorschoten Het KER#n Centrum en Voorstraat aan herziening toe. Het Je bestemmingsplan da- ïrt van 1971 en werd ont- irpen in de zestiger jaren. die tijd heerste nog de tning dat Voorschoten zou >eien tot een inwonertal h 35.000 en de auto volle- vrij baan zou moeten lien. Het bestemmings- n verkreeg in 1971 slechts leeltclijke goedkeuring vooral de grote doorbra ak bi dwars door de oude y jrn kregen geen goedkeu- ig zowel van Gedeputeer- Staten als van de Kroon. It maakt het mogelijk om kns een bestemmingsplan maken toegespitst op de lliteit en met behoud van 1 oude, hoewel de oude tn hier en daar aangepast let worden. Voor die aan gingen was een hoorzit- Ig uitgeschreven, die voor door de Voorschotense pkeliers druk bezocht plan Centrum en Voor- kat valt in twee delen uit- De Voorstraat is namelijk phermd dorpsgezicht en r heersen beperkende atregelen bij uitbreiding. In gelijking met het thans rsende bestemmingsplan is nieuwe plan gunstiger r de aldaar gevestigde win- k. Het oude plan ging uit 1 een woonbestemming, ter- I het nieuwe plan mogelijk en schept om winkels te groten naar de achterzijde, weiding tot 60% is vrijwel 1 mogelijk en in bijzondere allen zelfs een 100% bebou wing van de achtergelegen tuinen. In de Voorstraat zal geordenend opgetreden wor den ten aanzien van de par- keermogelijkheden. Direkt achter de Voorstraat worden thans al parkeerruimten ge maakt. De Schoolstraat be houdt het karakter van win kelstraat. De gevels zijn niet beschermd. Voorlopig wordt niet gedacht aan een volledig autovrij maken van de School straat. In het dorpscentrum komen 740 parkeerplaatsen. Er zijn er al 270 langs de di verse straten en 470 worden er gemaakt op geconcentreerde plaatsen. Uiteindelijk komen er zelfs 520 indien het ook mo gelijk blijkt om in het dorp scentrum nog enige woningen te bouwen. Alle straten in het centrum worden verkeersarm, ook de vroeger geplande ring weg wordt nu aangelegd als een buurtontsluitingsweg (ver lengde Kon. Marinelaan). Het doorgaande verkeer moet ge bruik maken van de Koningin Julianaweg. Wethouder Eveleens, die als voorzitter van de hoorzitting optrad kreeg veel vragen over parkeermogelijkheden in het centrum. De praktijk wijst uit dat zelfs tijdens de spitsver- koopdagen (vrijdag en zater dag) veel parkeerruimte nog onbenut blijft. Volgens de win keliers komen de klanten graag tot voor de winkeldeur en die winkeliers willen dat beslist zo houden. Duidelijk werd tijdens de hoorzitting dat de winkeliers afsluiting van de centrumwegen zeker niet wil len. sting anuai1 IDSCHENDAM/WASSENAAR De officier van de igse rechtbank heeft gisteren tegen een 20-jarige Haagse ler twee jaar en tegen zijn 27-jarige vriend anderhalf r gevangenisstraf geëist voor roofovervallen in Leid- endam en Wassenaar. De overvallen werden gepleegd in ivond van 4 oktober. eerste werd uitgevoerd op een bedrijfsleider in Leid- indam, bij wie de oudste verdachte in dienst was ge- st. De tweede overval gebeurde op twee bedienden van benzinepomp in Wassenaar. De beide overvallen lever een bedrag op van 2380 gulden. iet eerste> geval werd de bedrijsleider voor zijn woning in Ischendam door de mannen met een geweer met afgezaagde bedreigd en werd hem meegedeeld, „dat zijn longen er wel zouden worden uitgeschoten" als hij niet snel zijn porte- feille gaf. De man gaf deze hierop, maar er bleek achteraf niets in te zitten. Teleurgesteld hierover togen de overvallers m Wassenaar, waar de pompbedienden aan de beurt kwamen. Na de tweede beroving gelukte het de Wassenaarse politie vrij snel de beide mannen, die verslaafd zijn aan heroïne, te arreste ren. Zij zaten namelijk in een cafe in de omgeving van het be roofde benzinestation. De agenten vonden toen vrijwel de totale buit terug. In het vuurwapen, dat de mannen gebruikten - een geweer met afgezaagde loop- bleek één scherpe patroon te zitten. De jongste verdachte verzekerde de rechter dat hij hiermee nooit zou heb ben geschoten. „Nouja, misschien wel op eventuele achtervol gers", voegde hij hieraan toe. De jongste verdachte is reeds enkele malen eerder veroordeeld en heeft nog een voorwaarlijke gevangenisstraf te goed. Boven dien moest hij zich nog verantwoorden wegens meineed. ORDWIJK De beken- zanger Boudewijn de ot geeft zaterdag 15 de- ber een concert in het ^shuis De Kuip op uitno- ng van de stichting N. Om half negen begint concert met een optreden de groep 'Doe maar', irten zijn in de voorver- a raison van 10 gulden voor leden en CJP-hou- s) verkrijgbaar bij het V-kantoor aan de Grent De Kuip in de Zeestraat. concert in Noordwijk is laatste optreden van Bou- 'ijn de Groot voordat hij r naar de Verenigde Sta- vertrekt om zijn muziek- lie af te maken. De 35-jari- ge Boudewijn de Groot begon zijn succesvolle loopbaan in de zestiger jaren samen met tekst schrijver Lennaert Nijgh. Na dat hij in 1968 was uitgeroepen tot Nederlands populairste zanger, onderbrak hij zijn car rière voor een periode van vier jaar. Daarna verbleef hij onder meer een jaar in de Ver enigde Staten. In Noordwijk sluit Boudewijn de Groot zijn Hollandse toernee af om daar na weer naar Amerika te rei zen. Het is niet toevallig dat in het voorprogramma de Neder landstalige popgroep 'Doe. Maar' optreedt. Twee leden van 'Doe Maar' pianist Ernst Jasz en bassist Piet Dekker hebben Boudewijn de Groot begeleid bij het maken van de elpee „Waar ik woon en wie WARMOND Het Warmondse college ant woordde gisteravond op de algemene be schouwingen die 's middags door de raads leden waren gehouden. In grote lijnen bleek het college het eens te zijn met de raad. En kele punten werden verduidelijkt, misver standen uit de weg geruimd en punten waar een uitgebreid pré-advies voor verwacht mocht worden, werden verschoven naar la tere raadsvergaderingen. De burgemeester maakte bekend dat op 17 december met de verhuizing van de tijdelijk behuizing naar het gerestaureerde en uitge breide raadhuis wordt begonnen. Op 3 janu ari zal dan de nieuwjaarsreceptie om 20.00 uur in het nieuwe raaadhuis gehouden kun nen worden. De officiële opening door de commissaris van de Koningin zal op 22 fe bruari plaatsvinden om 15.00 uur. Na afloop hiervan staat het gemeentehuis dan open voor de bevolking. De door alle fracties zozeer begeerde meerja renbegroting zal volgens wethouder Van Scha- gen pas na 1981 verwacht kunnen worden om dat op de afdeling financiën nog hard gewerkt moet worden aan het wegwerken van de ach terstanden zoals de gemeenterekeningen voor de jaren 1977 en 1978. Op de vraag van raadslid Heijl naar het benoemen van een zogenaamde „energiebeambte" kon burgemeester De Vreeze antwoorden dat er vanuit het energiebedrijf stappen in die richting worden ondernomen. Deze beambte zal voornamelijk een voorlich tende taak krijgen. De schoonmaakaktie op de Kagerplassen zal in dé toekomst twee keer per jaar plaatsvinden, een keer in het najaar en een keer vroeg in het voorjaar, zeker voor april. Het enige werkelijke verschil van mening bestond over de belasting voorstellen tussen VVD-fractie en het college. De VVD-fractie is van mening dat de onroe- rend-goed-belasting best een jaar op hetzelfde niveau kan blijven omdat de meevallende op brengst gezien kan worden als teveel betaald door de burgers. Wethouder Van Schagen bleek het daar hele maal niet mee eens te zijn. Hij noemde de be lasting in Warmond ook wel hoog maar niet uitzonderlijk als de VVD dat voorstelde. War mond steekt boven het landelijk gemiddelde uit maar ook het voorzieningspeil is hoger en als dat gehandhaafd moet blijven dient de belas ting met 3,5% verhoogd te worden. Alle kosten stijgen ook al zouden er geen nieuwe investe ringen worden gedaan. Wethouder Van Scha gen stelde dat bevriezing van de onroerend- goed-belasting onmogelijk zou zijn omdat zoiets jaren door blijft werken en de raad dan later met een voorstel tot een veel drastischere ver hoging zou moeten komen. De raadsleden zul len komende donderdag reageren op de uit spraken van B en W. Voor 35 mille per stuk kan de gemeente Lisse deze woningen in de Vreewijk kopen. Het is de bedoeling, dat de gemeente op haar beurt bijna alle bewoners de gelegenheid geeft de huizen tegen kostprijs aan te schaffen. Met de aankoop is een bedrag van zeven ton gemoeid. De ge meenteraad zal zich tijdens de eerstkomende raadsvergadering over dit voorstel uitspreken. i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7