Injectie influenza van levensbelang Motor sportwereld was nog nooit zo in beweging Mitsubishi Colt1200GL "Extra Nuf 13.4% Mitsubishi Colt.De Gestaalde Perfektie Al vanaf f11.998,- Bevredigend winterconcert van Sempre Crescendo Qj boeken BINNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA^ (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM Het is koud buiten, nat en winderig. Kortom het wordt weer winter en tijd voor de niesbuien, de kleine griepjes, de natte neuzen. Al lemaal aandoeningen van de luchtwe gen die weliswaar hinderlijk zijn, maar die over het algemeen weinig om het lijf hebben. Dat ligt echter anders met de échte griep of influenza. Ie mand die daarmee wordt besmet kan niet volstaan met een avondje vroeg naar bed. Hij wordt in snel tempo goed ziek en moet onder de wol. Hoe gevaar lijk is griep en hoe belangrijk wat is het belang van een injectie tegen influ enza? Het antwoord komt van Philips- Duphar Nederland, fabrikant van ge neesmiddelen. ,,Van alle virussen die het op onze adem halingsorganen hebben voorzien (zo'n honderdtal), is er geen zo gevaarlijk als het influenza-virus. Elk jaar sterven er mensen aan influenza en bij een grote epi demie worden in de gehele wereld vele duizenden mensen het slachtoffer. En on danks alle vorderingen op medisch gebied bestaat er geen geneesmiddel tegen influ enza. Het enige recept is: meteen onder de wol. Veel mensen nemen bij de eerste ril lingen een koortswerend middel of een pijnstiller. Anderen zweren bij grocs, veel sinaasappelen, extra vitamine C of mid deltjes uit de reformwinkel. Veel kwaad zal het niet kunnen, maar echt helpen doet het ook niet. Geen van die middeltjes kan maken dat de ziekte ook maar één dag korter duurt". Volgens Duphar is er maar één manier om met influenza de strijd aan te binden. En dat is: tijdig laten inenten. „De vacci natie moet jaarlijks worden herhaald, want er komen telkens weer nieuwe vor men van het influenza-virus in omloop, waartegen de entstof van het jaar daar voor meestal geen bescherming biedt. Het vaccin moet danook elk jaar worden aan gepast aan de epidemie die dan weer op komst is. Men laat het virus zich vermeer deren in bebroede kippe-eieren. Daarna wordt het gedood zodat het geen mensen meer zieke kan maken. Wanneer het ver volgens in een heel kleine hoeveelheid bij mensen wordt ingespoten, worden er in het lichaam afweerstoffen gevormd, die een goede bescherming geven tegen het virus wanneer het in ons land arriveert. Voorwaarde voor een goede bescherming is dat de inenting tijdig wordt gehaald, zo dat het lichaam voldoende tijd heeft om afweerstoffen te vormen". In principe komen de volgende mensen in aanmerking voor een vaccinatie tegen in fluenza. Patiënten met astma, bronchitis of andere aandoeningen van de luchtwe gen en mensen met hart- en nierziekten. „Zij kunnen influenza er echt niet bij heb ben", aldus Duphar. „Uit vele statistieken blijkt dat juist bij deze groepen de meeste slachtoffers vallen". Verder wordt aange raden dat ook suikerpatiënten zich jaar lijks laten inenten. Ze zijn gevoeliger voor infecties en lopen bij influenza meer risi co's dan gezonde mensen. In het algemeen geldt dat mensen ouder dan vijftig jaar er verstandig aan doen zich te laten vaccine ren. De risico's zijn op latere leeftijd zo veel groter, dat het onverantwoord kan zijn om een afwachtende houding aan te nemen. Er is volgens Duphar nog een groep waarbij vaccinatie dringend drin gend gewenst is. Dat zijn mensen die last hebben van steenpuisten, veroorzaakt door stafylokokken. Deze kunnen in lon gen en luchtwegen van een influenzapa- tiënt grote verwoestingen aanrichten. „Bespreek met de huisarts of een influen- zaprik voor u nuttig of misschien wel noodzakelijk is. Zo'n prik beschermt u niet tegen allerlei griepjes of verkoudhe den, maar wel tegen de gevaarlijke influ enza", zo luidt de waarschuwing van Du phar. LONNEKE VAN KOOT LEIDEN Het halfjaarlijks concert van Sempre Crescendo is een traditie in het Leidse muziekleven, die gisteravond in de Stadsgehoorzaal met enthousiasme gecontinueerd werd. Viel het juni-concert op door een prachtige uitvoering van het cellocon cert van Schumann, nu was de weergave van zijn pianoconcert een unieke gebeurtenis. Uniek in die zin dat een jonge amateur zich waagde aan een werk, dat geldt als een van de moeilijkste van het repertoire. Men kan het een moedige of overmoedige onderneming noemen zelfs, maar wat de solist Willibrord van Nierop technisch presteerde, was zonder meer verbluffend. Zijn voordracht kenmerkte zich door een grote trefzekerheid, die slechts eenmaal kortstondig werd verstoord. De meest virtuoze passages, waaraan dit pianoconcert buitengewoon rijk is, werden in een evenwichtig aangehouden tempo gebracht. Hiermee bood hij aan het orkest een grote steun ciat die in sommige passages ook nodig had, met name in het 3e deel. Een lichte aanslag droeg ertoe bij dat de pianopartij nergens rommelig of ondoor zichtig klonk, een euvel dat bij niet weinig uitvoeringen van dit. werk bespeurd kan worden. De nauwkeurigheid en het feit dat de solist uit het hoofd speelde, toonde aan hoezeer deze zich de muziek technisch eigen had gemaakt. Helaas werd hij daardoor te veel in beslag genomen om tot een muzikale expressie te ko men die juist de grote kracht van deze muziek is. Pogingen die daartoe zeker werden ondernomen, hadden geen overtuigend resultaat. De interpretatie kwam door haar strakheid tamelijk kil en mechanisch over. Het Sempre-orkest o.l.v. Bastiaan Blomhert opende de avond met de ouverture Coriolanus, waarschijnlijk de meest boeiende van Beethovens ouvertures. De dramatiek van de muziek, gele gen in de spanning tussen de twee thema's werd met veel begrip en overgave ten gehore gebracht. Ook Ravels Ma mère l'oye klonk verdienstelijk door de volle klank van het orkest. Alleen het koor stelde wat teleur in vier liederen van Copland. Het let te in zijn enthousiasme te weinig op de eigen samenhang en klonk daardoor niet krachtig genoeg. Maar i.h.a. was dit concert van een zeer bevredigend niveau. Barst van levensvreugde Door het succes dat hun eerste boek „Jeugd, kijk over je muur" heeft geoogst, zijn Ro bert Kino, Paul van Praet, Ro ger Burggraeve en John van Meerbeeck gesterkt in hun overtuiging dat onder de he dendaagse jeugd behoefte be staat aan lectuur die oproept tot bezinning. Vandaar een tweede boek van deze auteurs onder de titel „Barst van le vensvreugde". Uitgangspunt van de samen stellers, die medewerkers zijn van een centrum voor reli gieuze cultuur en animatie in België, is: Je moet als een klei ne profeet zijn, wil je enige zin aan je bestaan kunnen geven? Hoe je een profeet kunt wor den trachten zij door middel van opdrachten en bijbeltek sten aan het vérstand van de jonge lezer te brengen. En dit alles in een ultra-moderne verpakking. Op blauw, rood, geel en groen gekleurd papier met levensgrote kreten, foto's en tekeningen, waardoor er een vluchtig en onsamenhan gend geheel ontstaat. Bij lezing rijst dan ook de vraag of de jeugdige lezer zal weten wat hij nu precies aan moet met dit boek. R. Kino, P. van Praet, R. Burggraeve en J. van Meer beeck: „Barst van Levens vreugde". Uitg. Lanno, Tiel- t/Amsterdam. Prijs 13,90. Nieuwe blokboekjes Aan hun ruggen kan men ze herkennen. De blokboekjes, die bij de lezende jeugd nogal in trek zijn. Ploegsma heeft er weer vier uitgebracht en ze passen weer helemaal in de reeks. Het zijn immers niet zo maar verhaaltjes, die erin te lezen zijn, maar ze hebben ook werkelijk wat te zeggen. Zoals bij „Tom en de twee oren", waarin de kinderen de betrek kelijkheid van elke ruzie kun nen aanvoelen. Meer in het humoristische vlak ligt het verhaal .Harry en de zang vrouw", waarin een hond erin slaagt zijn veel te luid zingen de buurvrouw te verdrijven. Zelfs naar een ander land. Ook gezongen, maar dan heel anders, wordt er in het boekje „In het regenwoud". Het gaat om kleine oerwoudkinderen, die voor de maan zingen, om dat ze graag een regenboog willen zien. Maar ze moeten wel eerst wachten tot het gaat regenen...De lezertjes leren en passant iets over Hawaï en de samenstellers hopen dan maar, dat ze de toestand daar met die van hier gaan vergelijken. Heel wat boekjes zijn er intus sen al geschreven over mui zen, diertjes waarvan de bele venissen het kind nu eenmaal sterk schijnen aan te spreken. Dit keer kunnen muizenlief hebbers in het boekje Muizen- verhalen hun hart ophalen, want het gaat om een serie verhaaltjes met leuke tekenin getjes, die de fantasie van de kinderen ongetwijfeld sterk prikkelen. Alle vier de blok boekjes zijn bijzonder geschikt voor kinderen die nog maar net kunnen lezen. Diverse buitenlandse au teurs: Tom en de twee oren, Harry en de zang-buur vrouw, In het regenwoud en Muizen-verhalen. Uitgeverij: Ploegsma-Amsterdam. Prijs: ƒ9,90 per boekje. Elizabeth De nieuwste streekroman van de Engelse romancière Mary E. Pearce, getiteld „Elizabeth", speelt zich af in de West Mid lands, in het negentiende- eeuwse Engeland. Beth Tewke is de dochter van een plich- tsgegtrouwe, wat strenge moe der en een nooit helemaal vol wassen geworden vader. Deze leeft weer in onmin met zijn eigen vader, sinds hij er als leerling-timmerman op diens werkplaats al snel de brui aan heeft gegeven, om zich te wer pen op zijn enige passie: het fokken van paarden. Wat hij hiermee verdient vergokt hij echter weer op de renbaan, zo dat Beth in een sfeer van een soort stille armoede opgroeit. De plotselinge dood van haar vader dreigt haar moeder te gronde te richten, maar dan neemt Beth het initiatief. Met haar moeder neemt ze haar in trek bij haar grootvader, waar ze al snel vrijwel onmisbaar is in het timmerbedrijf. Als ze tenslotte moet trouwen met de man, op wie haar oude groot vader zijn keus heeft laten vallen, gaat ze toch haar eigen weg en wel die van het hart. Een kroniek van een vrou wenleven, dat de liefhebbers van streekliteratuur zeker zal boeien, temeer omdat het boek in een heldere stijl en met een goede verhaaltrant is geschre ven. Mary E. Pearce: Elizabeth. Uitgeverij J.H. Gottmer, Haarlem. introductieprijs 19.50. AMSTERDAM Nog nimmer kende de wegracewereld een roe riger transferperiode dan dit najaar. Dwars door geharrewar over World Series en dergelijke heen proberen de meeste topcou- reurs een goed onderdak te zoe ken voor het komende, ongetwij feld attractieve motorsportsei zoen. Opvallende conclusie over de „transferperiode", een ver schijnsel waarvan je pas de laat ste jaren kan spreken, is dat gi gant Suzuki met vrijwel lege handen lijkt achter te blijven. Van het top-drietal van vorig seizoen, Virginio Ferrari, Barry Sheene en Wil Hartog, blijft slechts de laatste de Japanse ra cestal dienen. Hartog tekende in de loop van het afgelopen en voor hem zeer ongelukkig verlo pen wegraceseizoen een contract met Suzuki en zal volgende week vanuit Australië doorvlie gen naar Japan om de nieuwe machines te testen. Naast Hartog heeft Suzuki-Japan nog geen coureurs, van wie je kunt zeggen „dat is een absolute topper". Suzuki-GB, de Britse stal, heeft voor de vertrekken de Sheene nog geen opvolger kunnen vinden. Graham Crosby, een Nieuwzee- lander, verscheen al eerder in het team, dat ook nog met financiële moeilijkhe den te kampen heeft. Voor Sheene werd overigens wel viervoudig wereldkampi oen Kork Ballington benaderd. De Zuid afrikaan werd echter voor het tekenen van het contract iets al te drastisch „het mes op de keel gezet". Kork verkoos lie ver een tijdje te wachten op het gereed komen van de nieuwe 500cc-raee van Kawasaki, zijn werkgever de laatste twee seizoenen. Het accent bij de verschuivingen is dit najaar komen te liggen op Yamaha. Ie dere coureur lijkt er haast van over tuigd, dat het succes van tweevoudig 500cc-wereldkampioen Kenny Roberts met Yamaha op een of andere wijze te kopieëren valt. Ferrari, de nummer twee van het 500cc-klassement, heeft zijn zwaar gesteunde positie bij Suzuki, mid dels een kopmanschap bij het Italiaanse Gallina-team vrijwillig opgegeven. Ferrari heeft duidelijk zijn voorkeur voor Yamaha laten blijken. Hij beweert, dat hij voor 75 pet. zeker fa- brieksfietsen krijgt. Anderen zeggen dat zijn door Serge Zago (een Belgische won- dersponsor) gesteunde team gaat be schikken over normale produktie-racers. Op krukken Dergelijke machines zijn ook, èn offi cieel, toegezegd aan de man, die mo menteel nog op krukken rondloopt, Jack Middelburg. De Naaldwijker heeft Suzuki ook afgezworen en heeft redelijk grote verwachtingen van de produktie-racers van Yamaha. Zeker is dat monteur Adri van de Broeke daarbij een grote rol dient te spelen. Een derde man, die in beeld is voor die MO Yamaha-produktieracers, toch echt niei|0m hèt supermateriaal, is Barry Sheene. De Engelse oud-wereldkampioen heeft he afgelopen seizoen bij Suzuki als dermate teleurstellend ervaren (in de aanloo[nj naar het GP-jaar werden Sheene's te- er rechte aanwijzingen over wegligging ir r de wind geslagen), dat hij zijn contrac met Suzuki-GB niet meer wenst te ver lengen. Yamaha staat echter ook niet t< e' springen om Barry Sheene binnen te ha ei len en is hoogstens bereid via een impor gn teur enige produktiemachines te leveren e| De mannen, die sowieso dit jaar over dt ?a topmachines van Yamaha gaan beschik ej ken, zijn regerend wereldkampioer a; Kenny Roberts en wederom Johnny Ce .jj cotto (de invloed van zijn sponsor, d< en Venezolaanse importeur Ippolito op Ya ja; maha is nog steeds erg groot). Overigen g zal Roberts dit jaar slechts weer actie zijn, wanneer de World Series doorgaan e Cecotto heeft van zijn baas Ippolito. eer|3i hoge FIM-man, het verbod gekregen ii dat profcircus uit te komen. g Na die categorie, waartoe Ferrari naa er zijn zeggen ook gaat behoren, komt d< )e categorie die replica's van de winnend* n machine van Kenny Roberts ter be schikking krijgt, een landelijke impor Boet van Duimen is zo'n man. IMN, d< Nederlandse importeur van het Japan merk, wist een Roberts-replica voor Var Duimen los te weken. Dat betekende da zoveelste overstap van een wereldtopperl en dat is Den Boet momenteel toch, varj* Suzuki naar Yamaha. Boet van Duimend zelf verwacht met de optimaal geprepaj reerde replica's tot de absolute wereldtop. te kunnen behoren. JOHN VOLKER?" Hella mistlampen vóór De Mitsubishi Colt is een prachtige, zuinige auto zitten bijvoorbeeld al een kilometerdagteller, 1:15 bij 100 km p/u,volgens norm en opgave A.N.WB.) sigarettenaansteker, groot opbergvak onder het waar u met het grootste genoegen in zult rijden. dashboard, sportieve bekleding, halogeen kop- Telkens weer blijkt dat mensen die de Colt in onze showroom voor het eerst bekijken veel enthousias- Maar we doen er tijdelijk nog een schepje bovenop ter zijn dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden, met de "EXTRA" uitvoering. Die is uitgerust met Geen wonder, want de Colt is niet alleen zeer O radio AM FM 0 stoot/sierlijsten Hella mist- komfortabel en mooi maar bovendien zeer lampen vóór O Hella mistlamp achter matten kompleet In de 1200 GL uitvoering (f 12.998,-) vóór en achter tunnel console 0 digitaal klok. Hella mistlamp achter En dit fantastische pakket kost u slechts f 500,- meer. Bovendien moet u rekening houden met belasting lampen, voorruit van gelaagd glas en hoofdsteunen, verhoging (BVB) welke waarschijnlijk per 1 januai ingaat Dat scheelt u dan nóg eens ca. f 300,-. Dat is nóg een extra voordelige reden om de Colt K>] nu bij uw Mitsubishi dealer té gaan bekijken. Alle prijzen zijn incl. BTW. Afleveringskosten zijn niet inbegrepen. b Leiden Automobielbedrijf Qudshoorn B.V.. Rooseveltstraat 66, tel. 071 - 76 93 52 Levendaal 136 -138, tel. 071-14 93 41/8912 29

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6