Leimuiden gaatWesterdijk eens serieus onder handen nemen F ietspaden-initiatief in de gemeente Ter Aar Voetbalvereniging Woubrugge kan veldentekort niet opheffen Protest tegen verhuizing van slopersbedrijf FRACTIES KUNNEN ZICH IN BEGROTING VINDEN Alphens protest tegen kernwapens Veldbloemweg wordt veiliger PROVINCIE WIJST RAADSBESLUIT AF REGIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 3INA '80 De Leimuidense Westerdijk. LEIMUIDEN In het komende jaar wordt er een definitief plan samenge steld voor de Westerdijk. Deze toezeg ging heeft het college gisteravond ge daan bij de behandeling van de begro ting voor het jaar 1980. De toezegging van het college kwam na vragen uit de hoek van de WD en de CDA om de Westerdijk nu eindelijk eens aan te pakken en niet op de lange baan te schuiven. Het benodigde geld voor de reconstructie van de Westerdijk is volgens het CDA voor een groot deel te vinden in bijdragen van de provin cie, het waterleidingbedrijf en het hoogheemraadschap 'Rijnland'. De heer A.J.R. van Zon (CDA) sprak gis teravond over een "panklaar plan, zo dat wij in 1981 kunnen gaan spitten". Binnenkort wordt er door het college een hooravond georganiseerd voor de bewoners van de Westerdijk. De heer Van Zon bracht gisteren nogmaals het CDA-standpunt naar voren over de gemeente lijke herindeling. De samenvoeging van Lei muiden tot een gemeenschap van rond de tien duizend inwoners ziet het CDA niet zitten, daar er reeds met de gemeente Rijnsaterwoude en de gemeente Nieuwveen gemeenschappelijke voorzieningen zijn getroffen. „Wij vrezen, dat samengaan van Leimuiden met andere ge meenten tot een geheel van rond de tiendui zend inwoners, de inspraakmogelijkheden en de betrokkenheid van de burgers bij hun eigen bestuur sterk zal doen verminderen. Het CDA is van mening, dat een herindeling als voorge steld, voor de Leimuidense burger alleen maar achteruitgang kan betekenen" aldus de heer Van Zon. De VVD en in gematigder mate Lei muiden 2000, spraken zich eveneens uit tegen gemeentelijke herindeling. De heer M.H.F.M. Fischer (Leimuiden 2000) over de herindeling „Kleinschaligheid past beter in deze tijd". Afvaloven De heer J.H. Verdam (VVD) sprak zijn veront rusting uit over de ontwikkeling bij het afval- verwerkings bedrijf 'Rijnmond' en vroeg aan het college naar een alternatief indien de tarie ven (reinigingsrechten) schrikbarend zullen stijgen. Het contract dat 'Midden Holland' (in dit gewest zit ondermeer de gemeente Leimui- Sinterklaas in de raad LEIMUIDEN De goedheiligman kwam gisteravond nog even langs in de raad van Leimuiden. Met twee fraaie Pieten trad Sint tijdens een schorsing van de vergadering bin nen. Zoals gewend van hem, kwam hij ook gisteravond niet met lege handen. Voor ieder lid van de raad had hij een gedicht en toonde hierin zijn tanden. Burgemeester G.J. van der Kroft kreeg behalve een dominospel, zodat hij ook thuis kan domineren, een meetlint voor het opmeten van de Westerdijk. Ieder raadslid kreeg zijn beurt met een gepast ca deau. De Sint had het goed voor met de heer M.H.F.M. Fischer (Leimuiden-2000), die gis teravond afscheid nam van de raad. Van bei de vrouwelijke Pieten kreeg hij een smakker op de wangen. den) met dit bedrijf heeft afgesloten staat op de tocht, nu Rijnmond een hoger tarief wil af dwingen van het gewest dan is afgesproken. Wethouder J. den Haan over deze materie: „Wij hadden indertijd het plan om een eigei oven te bouwen voor het gewest Alphen. Di gebeurde in overleg met het IGON en he IGOR. Het toen al noodlijdende afvalbedrij Rijnmond kwam toen met het aanbod om voo een lager tarief dan normaal het huisvuil verbranden. Dit aanbod hebben wij toen aange nomen, maar wel met het beding dat het tarie zou gelden voor de eerstkomende vijfentwinti jaar. Nu het er naar uitziet dat een tariefstijgin in het verschiet ligt, is het zeer waarschijnlijl dat het plan om zelf een afvaloven te bouwei weer actueel wordt. Hier wordt zeer zeker ii de eerstkomende bestuursvergadering over ge sproken" Het derde sportveld voor de voetbalverenigin 'Kickers 69' had de VVD graag aan de Beuken laan gezien. „Onze fractie geeft het college d goede raad om tot een andere situatie voor he derde veld te komen, namelijk bij de Beuken laan. Dit lijkt ons een goedkopere en voora snellere oplossing" aldus de heer Van Dam Burgemeester Van der Kroft over de plaats aai de Beukenlaan: „Het is haast onmogelijk om o{ die plaats op korte termijn een veld te maken Het uitzicht van de woningen aan de Beuken laan wordt belemmerd en een eventueel plai zou met de bezwaarschriften zeker een jaar o vijf gaan duren". TER AAR Nadat in het afgelopen jaar de gereconstrueerde Langeraarse weg in het gemeentedeel Langeraar feestelijk in gebruik werd genomen hoopt het Ter Aarse kollege dat de Langeraarseweg komend jaar in zijn totaliteit zal worden afgerond. Deze af werking bestaat uit het fietspad langs het noordelijk gedeelte van de weg, ge legen tussen Langeraar en de Geerweg, alsmede de reconstructie van de rijweg en de aanleg van een fietspad van het gedeelte van de Langeraarseweg gele gen in de Vierambachtspolder tussen Langeraar en de Aardamseweg. Langs de Leidsevaart zal in het voorjaar van 1980 begonnen worden met het aan leggen van een recreatief fietspad. Zowel aan het begin van dit fietspad bij lange raar als bij de Hertog van Beijerenstraat zullen parkeerhavens worden aangelegd. Voor de minder-valide vissers zullen di- rekt bij die parkeerhavens speciale vis- steigers worden aangebracht. Voorts wor den er een aantal recreatieve voorzienin gen getroffen, zodat een sportief recreatief verblijf langs dit fietspad tot de mogelijk heden zal gaan behoren. Het kollege heeft de bedoeling voor ogen staan, dat in de tweede helft van het vol gend jaar het fietspad langs de Westka- naalweg in uitvoering genomen zal wor den. Dit fietspad is geprojecteerd van de Hertog van Beijerenstraat tot aan de in gang van de Lagere Tuinbouwschool, langs Papenveer. De plannen met betrek king tot de aanleg van het fietspad langs de Geerweg staan nog wat verder af. Deze hoopt men het komend jaar in voorberei ding te nemen. De raad zal daarover in het komende jaar voorstellen ontvangen. Ten behoeve van de veiligheid van de schoolgaande kinderen wil men meer oversteekplaatsen kreëren. De optimale veiligheid denkt men te kunnen bereiken door het hebben van ongelijkvloerse over- steekpunten. Deze oplossing is voor Ter Aar echter gezien de verkeersintensi teit niet noodzakelijk en tevens finan cieel niet haalbaar. Een andere oplossing kan zijn het maken van zebrapaden, al dan niet met verkeerslichten. Tegelijker tijd dient dan ook het aantal oversteek plaatsen uitgebreid te worden. B. en W. zijn van oordeel de structuur van de gemeentekernen in ogenschouw nemend dat het veilig oversteken van de kinde ren op enkele plaatsen wellicht het beste opgevangen kan worden door moederbri gades. Daarbij denkt men aan een samen spel tussen oudercommissies, onderwij zend personeel en vrijwilligers.Het parke ren van vrachtauto's her en der in de ge meente, is een aanhoudende zorg van het Ter Aarse kollege. Op dit moment worden plannen ontwikkeld om tot realisering van een aantal gemeentelijke parkeer plaatsen over te gaan. Daarover zullen de raad tezijnertijd ook voorstellen bereiken. Als zo'n parkeerplaats er eenmaal is, is het beter mogelijk om meer effectief te gen het ongewenst parkeren op grond van de parkeerexcessenverordening op te tre den. Het college denkt tevens aan de mensen die van het openbaar vervoer gebruik ma ken. Binnen afzienbare tijd zal de raad een voorstel te behandelen krijgen over het plaatsen van een drietal wachtruimten voor busreizigers. Zwembad terrasje is storend voor instructeurs Het kleine terrasje in het Roe lofarendveense zwem bat 'Tweesprong', is gedoemd verdwijnen. Het rustpunt voo menige moeder (en vader), di vanaf deze plek het zwemmen de 'kroost' kan gade slaan on der het genot van een kop kol fie moet verdwijnen. Dit n< klachten van het personeel vai de Tweesprong die bij de zwe minstructie van de kinderen ernstig worden gestoord doo inmengende ouders vanaf he terras. „De negatieve ervarin gen zijn talrijker dan de posi tieve, die er ongetwijfeld ooi zijn" aldus voorzitter Van Du ij keren in de laatste commissi financiën van dit jaar. Een op\ lossing wordt gezocht in he maken van een ander zitje ii de hal van het zwembad en heJ mogen kijken van de moedei naar de vorderingen van kinderen, in de laatste vijf tien minuten van de zwemles eaers n dr vijf 11 "Stel, dat Shakespeare een zuster had" Het theaterprogram ma "Stel, dat Shakes peare een zuster had" met teksten van vrou wen, over vrouwen en door vier vrouwen ten tonele gebracht, wordt zondag 9 de cember om 16.00 uur opgevoerd in 'Wester hoven' aan de Al- phense Anna van Bu- renlaan door 'Poezie Hardop'. De vier vrouwen zijn Marijke Frijlink, Mies de Heer, Ineke Holzhans en Wendela de Vos. Het geheel wordt ge regisseerd door Von- ne van der Meer. Het programma is een col lage van korte toneel stukken, interviews, gedichten en proza fragmenten van voor- wisselend satirisch, ma- Het entreegeld namelijk Nederlandse ernstig, vrolijk en bedraagt drie gulden schrijfsters. Een af- verdrietig program- inclusief een drankje. ALPHEN AAN DEN RIJN Een groot aantal politieke par tijen en organisaties te Alphen aan den Rijn gaat morgen massaal demonstreren tegen de kernwapenwedloop. De de monstratie is op touw gezet door de Alphense PPR. Aan de demonstratie doen mee, de PvdA, PPR, PSP, D'66, CDJA, SP, „Stop de Neutronenbom", „Stop de Kern wapen wedloop", IKV- werkgroep, Rooie Vrouwen in de PvdA, VOS-voorberei- dingsgroep, Vereniging Milieu Defensie, Vrouwencafé en de Contactgroep Milieu. De demonstratie begint om 14 uur voor het gebouw Nabij aan het Lauraplein. De tocht zal via het centrum gaan naar het gemeentehuis. De aktie wordt daar besloten met het aanbie den van een petitie aan burge meester en raadsleden. De pe titie zal ook worden aangebo den aan de fraktievoorzitters van de politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer, en aan de minister-president en de ministers van buitenlandse zaken en defensie. Aan de Alphense raad zal worden gevraagd zich duide lijk over de petitie uit te spre ken. Daarin wordt de moder nisering van kernwapens zon der voorbehoud afgewezen. Verder moet de Nederlandse regering initiatieven nemen om via onderhandelingen te komen tot beheersing, terug dringing en afschaffing van de kernwapens en moet de rege ring er bij de partners op aan dringen om het SALT Il-ak- koord spoedig te ratificeren en een naleving hiervan, niet al leen naar de letter maar ook naar de geest. ALPHEN AAN DEN RIJN De Veldbloemweg in Al phen aan den Rijn zal iets veiliger worden. Op de krui sing met het Ericapark zal een „zebra" worden aange legd. Daarvoor is een aan vullend krediet nodig van rond de 20.000.-. Een alter natief plan dat rond de 300.000,- zou kosten werd door het college niet verant woord geacht zo deelde wet houder Van Leeuwen gister avond mede in de commissie Openbare Werken. Van Leeuwen meende dat wanneer er zou besloten wor den om 300.000,- uit te ge ven, er wel andere punten in Alphen waren aan te wijzen die veel onveiliger zijn. Hij noemde de Veldbloemweg „veilig". De „zebra" zal wor den aangelegd tegelijk met de ophogingswerkzaamheden. Door het aanleggen hiérvan zal een aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen waardoor het verkeer dichterbij een aantal huizen zal langs komen. Er zal voor een gedeelte een stopverbod worden ingesteld. Van Leeuwen zei verder dat met de bewoners het plan nog zal worden doorgesproken. Aan de wens van het meren- dëel van de commissie om meer „zebra's" aan te leggen kon vooralsnog niet worden tegemoet gekomen, zo zei Van Leeuwen. WOUBRUGGE Wethouder Haasbroek zette gisteravond een domper op de hoge verwachtin gen, die de voetbalvereniging Woubrugge ten aanzien van een spoedige uitbreiding van haar velden had. Het raadsbesluit van vorige maand om een strook grond onder meer voor een nieuw voetbalveld aan te kopen, is niet goedgekeurd door de Provincie. De prijs van de grond is te hoog. Wethouder Haasbroek deelde naar aanleiding van vragen van commissielid Regenbogen mee, dat bur gemeester Brouwer de Koning deze bettere pil in Den Haag te slikken kreeg. Omdat de prijs per vier kante meter van de 6,7 hectare te hoog uitviel, kan de aankoop niet doorgaan. Een bittere tegenvaller voor de voetbalvereniging, die al sinds 1972 met een veldentekort kampt. Op de vraag „hoe het nou ver der moest", deelde de wethouder mee, dat getracht zal worden ongeveer 1,5 hectare te kopen en dat de provincie dan hopelijk wel akkoord zal gaan, omdat dit betrekkelijk kleine stukje alleen maar een be stemming „sport" krijgt. Ook op ander gebied kwam een plaatsing'van het nieuwe voetbalveld ten noor den van het huidige complex ter discussie. De stede- bouwkundige had gekonstateerd, dat de situering al daar niet strookte met een van de uitgangspunten van het bestemmingsplan Bateweg-Noord. De com missie ruimtelijke ordening tilde daar echter niet zo zwaar aan en wilde de zaak daaraan niet ophangen. Ijverig wordt ook gewerkt aan het nieuwe bestem mingsplan „Kom Woubrugge". Dit bestemmingsplan gaat een aantal oudere plannen omvatten. Richtlij nen voor het bouwen van dakkapellen, die irf het verleden nog wel eens moeilijkheden opleverden, zullen voor het hele gebied worden gelijkgetrokken. Ook andere uitbreidingen kunnen dan welwillend worden bezien, mits ze aan redelijk te stellen estheti sche eisen voldoen en geen hinder opleveren voor de omwonenden. De commissie diende ook een oordeel te vellen over een tweetal bouwaanvragen, die positief waren gead viseerd door de hoofdingenieur voor de Landinrich ting. De bouw van een schuur voor een aantal scha pen leverde in de ogen van de commissieleden geei moeilijkheden op. Vraagtekens werden gezet bij d bouwaanvraag van een inwoner uit Rijnsaterwoude Hij wil paarden gaan fokken. De commissieleden zet ten vraagtekens bij het agrarisch aspect van de zaak Het vermoeden werd uitgesproken, dat een en ande meer in de recreatieve sfeer zal komen te liggen e dat is op die plaats de bedoeling niet. Een advies aa B en W kwam er nog niet uit. De commissie wil ziel nog eens over de argumenten bezinnen. Een andere mededeling van wethouder Haasbroe zij het dan een prettige was dat Woubrugge no zeventig woningen mag gaan bouwen in de toe komst. Er zou zelfs op korte termijn kunnen wordei begonnen in Hoogmade, omdat daar grond beschik baar is. Deze mededeling overrompelde de commis sieleden. De gedachte werd geopperd om 26 wonin gen te gaan bouwen. Op dit moment zijn er 25 wc ningzoekenden in Hoogmade. Gemiddeld komt e een per maand bij. De zaak zal nog verder worde bestudeerd. Ook een eventuele bouw van een be scheiden aantal „Van Dam"-woningen. Nog meer groen in gemeente Ter Aar TER AAR Dit jaar werd aan het Ter Aarse „groen- bestand" ongeveer vijftig duizend vierkante meter toe gevoegd. Een niet onbelang rijke uitbreiding, waaraan ook het deze zomer geopende Argonnepark in niet geringe mate heeft bijgedragen. Men is overigens van mening dat dit park in Aardam duide lijk in een grote behoefte voorziet. De helft van de nieuwe groenvoorziening be staat uit gazon en de andere helft uit beplanting. Het Ter Aarse college wil het hier overigens niet bij laten. Men heeft plannen om over te gaan tot plaatsing van een aantal bloembakken bij de Unicomarkt in Langeraar en het Dorpshuis in Aardam. Voorts ligt het in het voorne men van het college om de plantsoenen Stouthandelsiraat en de Van Schravendijkstraat te renoveren. Een en ander zal gelijktijdig plaats vinden met de gehele reconstructie/reno vatie van deze straten en voor stellen daartoe zullen de raad binnen afzienbare tijd berei ken. Vernieuwing zuiveringsinstallatie Leiden-Noord Over de voorgenomen vernieuwing van de zuiverings installatie voor afvalwater in Leiden-Noord zullen enkele bestuursleden en medewerkers van Rijnland aan het publiek informatie verstrekken op Dit voor de milieuverbetering in de Leidse regio belangrijke project is in Rijnlands huidig Bestrijdingsplan Verontreiniging Oppervlaktewateren onder de urgente werken gerangschikt. J. van Knobelsdorff, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland S ALPHEN AAN DEN RIJN Ondernemers van het indu strieterrein aan de Heijmanswetering te Alphen aan den Rijn hebben gisteravond in de commissie Openbare Werken gesteld dat het slopersbedrijf van Van Schip uit Zwammer H dam nimmer zal kunnen voldoen aan de bepalingen van de f' hinderwet, omdat dan het bedrijf nooit zou kunnen functio neren. De ondernemers hebben dan ook bezwaren tegen komst van Van Schip naar hun industrieterrein. Over deze verhuizing, waarover de gemeente met Van Schip geruime tijd onderhandelt, werd gisteren een door B. en voorgestelde transactie met het slopersbedrijf aan de orde g( steld. De transactie die geschiedt met gesloten beurzen, bevat tw< ontbindende elementen. Van Schip en het ministerie van Volk gezondheid moeten het eens worden over de eerder genoem< bepalingen en verder moet datzelfde ministerie aan Alphen n< een miljoen gulden betalen waardoor het mogelijk wordt oi woningwetwoningen en premiekoopwoningen te bouwen op plek in Zwammerdam (2200 m2) die door Van Schip dan worden vrijgemaakt. Het slopersbedrijf krijgt aan de Heijmai wetering er 7.000 m2 voor terug. Alphen heeft van het minist< rie van Volkshuisvesting eerder al, een subsididie ontvangej van 650.000,-. De commissie ging gisteravond in meerderhei akkoord met het voorstel van B. en W. Alleen A. Slot van hi CDA sprak zich nog niet uit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4