PvdA wil wijk'Roomburg' via rijksweg 4 ontsluiten Nederlands Drukkerij Bedrijf onder de slopershamer CIMK tegen meer dan een winkelcentrum in Stevenshof jespolder Vleesfabriek aan Morsweg maakt plaats voor woningen ZUIDAFRIKAANSE MUSICI IN LEIDEN Film over Pancras- Oost STAD LEIDSE COURANT' VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 3 J LEIDEN „Als Rijks- waterstaat rijksweg 4 niet verbreedtdan doet Bordewijk het wel". Al dus reageerde de WD- fractie-voorzitter in de Leidse gemeenteraad F. Kuijers, gisteravond tij dens een vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke orde ning op een voorstel van het PvdA-raadslid P. Bordewijk. De heer Bordewijk had zojuist het plan gelanceerd om de toe komstige woon- en industrie wijk .Roomburg' te ontsluiten via de rijksweg 4. Hiervoor zou de rijksweg wel verbreed moeten worden met een rij strook, die tegelijkertijd op- en afrit zou zijn. Als voorbeeld i voor het PvdA-raadslid had de situatie op rijksweg 44 ter hoogte van Oegstgeest ge- diend. Daar wordt het verkeer richting Leidse binnenstad niet over de Rijnsburgerweg maar over de rijksweg geleid. De afslag volgt vrijwel onmid dellijk bij de Plesmanlaan. CDA-fractievoorzitter H. Driessen vond het plan van de heer Bordewijk geheel ver werpelijk. „Er wordt op die rijksweg dan wel een levens gevaarlijke situatie gecreëerd", aldus Driessen. Wethouder C. Waal van stadsontwikkeling was dat nog niet zo een twee drie met hem eens. Hij vond het plan belangrijk genoeg om de mogelijkheid tot realisering daarvan nog eens te onderzoe ken. De raadscommissie was in meerderhfeid voor een ontslui ting van de toekomstige wijk via een brug over het Rijn- Schiekanaal naar de Kanaal- weg. Dit tot groot ongenoegen Het voormalige pand van het Nederlands Drukkerij Bedrijf dat over nog geen maand zal zijn ge sloopt. LEIDEN De raadscommissie voor ruimte lijke ordening kon zich gisteravond vereni gen met de plannen van het college om op het voormalig terrein van het Nederlands Drukkerij Bedrijf aan de Oosterkerkstraat een stadspark aan te leggen. Met de ontman teling van de fabriek is inmiddels al begon nen. Verwacht wordt dat het bedrijfspand eind dit jaar tegen de vlakte zal liggen. Het komend voorjaar wil men al starten met de aanleg van de groenvoorziening. Tussen de gemeente en de bewoners heerst evenwel nog enig verschil van mening over de verdere uitwerking van het plan. Vertegen woordigers van het buurtcomité van het aan grenzende Herengracht/Zijlsingelgebied heb ben te kennen gegeven dat zij de voorgestelde verbreding van de singel bij het park niet nodig vinden. Datzelfde geldt voor het plan de Bin nenvestgracht weer open te graven. Op het D'66-raadslid H. Glaubitz na, was de raadscom missie evenwel bereid haar goedkeuring te hechten aan het beschikbaarstellen van 1.970.000," voor de uitvoering van de werk zaamheden. Het D'66-raadslid vond dat er eerst nog een andere variant, waarin ongeveer acht woningen zouden zijn opgenomen, moest wor den uitgewerkt. Hij behield zijn stem, en die' van zijn fractie, voor. LEIDEN Volgens een on- opj derzoek van het Centraal In stituut voor Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) is in de nieuw te bouwen woon- wijk in de Stevenshofjespol- »der maar plaats voor één Wijkwinkelcentrum met een oppervlakte van 2500 a 3000 m2. Dit centrum zou dan moeten worden gesitueerd min of meer in het centrum van de nieuwe woonwijk. Dit deelde mevrouw J. Fase, wethouder van economische aangelegenheden gistera vond tijdens een vergade ring van de raadscommissie atelvoor ruimtelijke ordening - mee. Ter tafel lag het nieuwste plan met betrekking tot de Stevens- hoQespolder, het laatste uit breidingsgebied binnen de •sen Leidse grenzen. Hierin wordt eel(j ruimte gereserveerd voor een ïkai wijkwinkelcentrum nabij het door de Nederlandse Spoorwe gen aan te leggen nieuwe stati on „De Vink" en een buurt- rofe winkelcentrum ten westen van de wijk. In totaal kunnen in de Ste-' ellei venshofjespolder 4200 wonin- istti gen worden gebouwd. Dat be tekent dat er met vrij hoge be- bouwingsdichtheden rekening d« moet worden gehouden. Bij ste gestapelde bouw komt dit neer op 51 woningen per hectare, JIZI terwijl bij de eengezinshuizen gebouwd gaat worden met een dichtheid van 41 huizen per hectare. In het plan zullen 1260 kleine woningen worden gebouwd. Hiervan worden er 380 in de woningwet- en pre miesector gerealiseerd, 290 gaan vallen onder de Van Damregeling en 590 worden in de verschillende sectoren ge houden. Van de te realiseren vier- en vijfkamerwoningen (70% van het totaal aantal wo ningen) wordt 23% in de wo ningwet-, 5% in de premie- huur, 33% in de premiekoop en 9% in de vrije sector ge bouwd. Bij verschillende raadscom missieleden ontlokte de cijfers de opmerking dat er maar weinig flexabiliteit in de plan nen zit. Ook misten zij de door de raad aangegeven fasering van de plannen. Hun werd meegedeeld dat een dergelijke fasering van de plannen wel degelijk in praktijk zal worden gebracht, maar dat het om de financiering bij het rijk rond te krijgen, belangrijk is om een volledig plan te presente ren. Ten aanzien van de be perkte ruimte voor differenti atie in de woningbouwplannen werd gesteld dat grote diffe rentiatie bij een dergelijke hoge bebouwingsdichtheid nauwelijk mogelijk is. In de plannen wordt 5 hectare grond gereserveerd voor be drijven. Het D'66-raadslid B. Oosterman pleitte ervoor nog meer terrein voor bedrijven te bestemmen. „De gereserveer de grond is alleen voor te ver plaatsen bedrijven uit de bin nenstad. Als je dan bedenkt dat de sociale werkplaats dan nog moet verhuizen naar Lei derdorp, dan vind ik dat er meer bedrijfsgrond beschik baar moet komen. Misschien kunnen we-dan ook nog enke le schone bedrijven van elders naar Leiden halen", aldus het raadslid. Het PPR-raadslid L. Beijen verklaarde zich een tegenstan der van het maken van een wegverbinding met de moge lijk in de toekomst aan te leg gen Rijksweg 11-west. „Het prettige van een nieuwe wijk als de Merenwijk is dat het geen doorgaand verkeer kent", aldus de heer Beijen. Dezelfde situatie kan worden verkregen als de Stevenshof- jespolder niet via de nieuwe rijksweg zal worden ontsloten. „De Stevenshof wordt een wijk van Leiden en hoeft hele maal geen directe verbinding met Den Haag te hebben", al dus de heer Beijen, die ernstig vreest voor het aantrekken van doorgaand verkeer, bij re alisering van de ontsluiting van de wijk aan de zuidzijde. van de bewoners van de Lo- rentzkade en omgeving. Zij vrezen dat de Lorentzkade bij uitvoering van de gemeentelij ke plannen een druk gebruik te sluiproute wordt. Zij pro beerden de raadscommissie er van te overtuigen dat een ont sluiting via de Europaweg toch veruit de beste oplossing is. „Het is toch de bedoeling om het verkeer uit de wijk over de Lammenschansrotonde richting binnenstad te leiden", aldus een van de bewoners. Om min of meer de vrees van de bewoners weg te nemen, stelde het VVD-raadslid M. Zonnevylle vervolgens voor om het gedeelte van de ont sluiting ook in het bestem mingsplan mee te nemen. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn om de Lorentzka de en eventueel ook de Mel- chior Treubstraat op afdoende wijze voor doorgaand verkeer af te sluiten, bijvoorbeeld door het bouwen van enkele wo ningen ter plaatse. Ook naar dit voorstel had wethouder Waal wel oren en hij beloofde de zaak nog eens te laten on derzoeken, alvorens met een afgerond voorstel in de raads commissie terug te komen. GELUIDSWERENDE VOORZIENINGEN NOODZAKELIJK LEIDEN In de toekomst zal op het terrein van de voormalige vleesfabriek van Van der Berg en Co aan de Morsweg een flatgebouw van drie en vijf lagen verrij zen. De raadscommissie voor ruimtelijke ordening boog zich gisteravond over het ontwerp-bestemmings- plan voor dit gebiedje, dat wordt begrensd door de stu dentenflat „Pelcomplex", de Morsweg, de spoorlijn Lei- den-Utrecht en het Galgewa ter. Volgens het bestemmingsplan is er ruimte voor de bouw van zeventig tot tachtig woningen voor een- en tweepersoons-, huishoudens maar ook voor gezinnen. De woningen dienen op een parkeerkelder te wor den gebouwd, die een hoogte krijgt van niet meer dan 1.50 meter. Hierdoor wordt voor komen dat de woningen inkijk hebben vanaf de Morsweg. De eigenaar van de grond, het bouw- en aannemingsbedrijf J.M. Bakker b.v. heeft in een bezwaarschrift onder meer verzocht de in het ontwerp-be- stemmingsplan gehanteerde parkeernorm van een par keerplaats per woning te ver lagen tot 0,7 parkeerplaats per woning.' Het college adviseert de gemeenteraad dit bezwaar ongegrond te verklaren omdat, gezien het gebrek aan par keerruimte in de wijk Trans vaal, waarvan het betreffende terrein een onderdeel is, alle bewoners op eigen terrein zul len moeten parkeren. Ook het bezwaar van de ven nootschap dat de strook langs het Galgewater de bestem ming openbaar groen heeft ge kregen, wijst het college van b en w van de hand. Het college stelt in zijn verantwoording aan de gemeenteraad dat het streeft naar het zoveel moge lijk toegankelijk maken van de stroken langs het water in de Leidse binnenstad. Waar nu een recreatieve voorziening langs het water kan worden gecreëerd, vindt het college ook dat meer wijkbewoners dan alleen de in de flats ge huisveste van het plekje moe ten kunnen genieten, temeer ook omdat Transvaal toch al zo arm is aan groen. Overigens moet de eigenaar van de grond, nadat hij het bestem mingsplan heeft uitgevoerd, de strook openbaar groen 'om niet' verdoen aan de gemeen te. Volgens de wet op de geluids hinder, zouden op het terrein eigenlijk geen woningen mo gen worden gebouwd. Metin gen hebben uitgewezen dat het verkeer op de Morsweg en het geluid dat de treinen over de nabij gelegen spoorbaan ver oorzaken, het toelaatbare overschrijden. Met oog op de in de nabije toekomst te reali seren Churchillbrug durft het college het ontwerp-bestem- mingsplan wel aan. Te ver wachten is dat wanneer deze brug in gebruik is genomen, het verkeer op de Morsweg aanzienlijk zal afnemen. De salniettemin worden in het ontwerp-plan suggesties ge daan voor geluidswerende voorzieningen zoals het aan brengen van dubbele ramen en geluidschermen, het bou wen van de privé-buitenruim- te aan de zijde van het Galge water, het aanpassen van de geveldetaillering, het verbete ren van de geluidsisolatie van de straatgevel en aanpassing van de woningplattegronden. De voormalige vleesfabriek van Van der Berg en Co. die plaats moet maken voor woningen, Promotie De heer J. Heeringa uit Leiden promoveert woensdag 12 december tot doctor in de geneeskunde. De heer Hee- ringa is verbonden aan de subgroep cardiopulmonaal gastransport en ademregulatie in het Laboratorium voor Fysiologie van de Rijksuniversiteit Het proef schrift van de promovendus heeft de titel „Pheripheral Chemoreceptors and the ventilatory response to C02 during hyperoxia". Vrouwen eisen Het comtié Wij Vrouwen Eisen manifesteert zich morgen in de binnenstad. Een en ander ter gelegenheid het het vijf-jarig bestaan van het comité. De vrouwen zullen met een marktkraampje op de Haarlemmerstraat staan. Er zul len optredens zijn van het Vrouwenorkest en van de Sire nes. Verder staat op het Stadhuisplein de Kijkdoos, die een abortus-toneelstukje opvoert. „Wij Vrouwen Eisen" be steedt de komende week in bijeenkomsten aandacht aan de abortussituatie in het buitenland. Geslaagd In het Academisch Ziekenhuis zijn onlangs de volgen de kandidaten geslaagd voor het certificaat Coronary Care verpleegkundige: de dames M. Boting, G. Cobben, E, Horjus H. Koeleman en W. Vriesekoop en de heer J. de Hoon. Verjaarsconcert Het Residentie-Orkest geeft donderdag 13 december een concert in de Stadsgehoorzaal. Het concert heeft een speci aal feestelijk tintje in verband met het 75-jarig bestaan van het orkest. Aan alle bezoekers wordt in de pauze een kopje koffie met cake aangeboden. Het verjaarsconcert is voor een zeer lage prijs toegankelijk; er is een speciale regeling voor ouders die met hun kinderen het concert willen be zoeken. Het programma begint met de Ouverture Semira- mide van Rossini. Het vermeldt twee werken van Tsjai- kowsky: het Vioolconcert en de 4e Symfonie. Solist in het Vioolconcert is de 36-jarige Rus Zino Vinnikov, die naar wordt verwacht, binnenkort zal worden benoemd tot con certmeester van het Residentie-Orkest Soepgroep De nieuwe kindertheatergroep „De Soepgroep" brengt zondag 16 december in het LAK-theater vanaf drie urn- het toneelstuk „De moeder van mamma". Het gezel schap dat naast een volledige weektaak op het gebied van theater en dramatische vorming deze voorstelling tot stand heeft gebracht, bestaat uit Cecile Heuer, In- grid van Leeuwen, Jos Petit, Toon Achterberg, Sjoe- bert Schroder en Antoine Uitdehaag. De voorstelling is gebaseerd op het bekende kinderboek en geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. De toegangsprijs is twee gul den vijftig. Medewerkers gevraagd De organisatoren van de Kerst-Inn die ieder jaar in het pand van jongerenvereniging „Augustinus" aan het Rapen burg 24 wordt gehouden, zoeken nog vrijwilligers die een handje willen helpen bij het op poten zetten van de Kerst- Inn. Ook worden nog personen gezocht die (gedeeltes van) kerstavond, eerste en/of tweede kerstdag willen helpen om 'alles op rolletjes te laten lopen. Voor de medewerkers wordt zondag 16 december vanaf half tien een voorberei dingsdag gehouden. Daar worden alle medewerkers inge licht over de gang van zaken op kerstmis. Tenslotte wor den nog dringend mensen voor de vervoersdienst ge vraagd. Deze dienst haalt bezoekers aan de Kerst-Inn met vervoersproblemen op en brengt ze later weer thuis. Vrij willigers kunnen zich aanmelden bij de organisatie van de Kerst-Inn, tel 121531. Tussen de schuifdeuren Het LAK-theater aan het Levendaal 150 organiseert zondag 9 december een groots toneel-, muziek- en dans- gebeuren. Het is een open avond waarop de mensen die aan LAK-cursussen en produkties meedoen de kans krijgen om een kort optreden te verzorgen. Na afloop van de presentatie volgt een swingend feest. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De manifestatie begint om acht uur. Opus 2 Thérèse Steinmetz brengt morgen het theaterprogramma „Opus 2" in de Leidse Schouwburg. Zij wordt bijgestaan door pianist Nico van der Linden jr., de fluitist Ewoud Zel- denrust en Fred Snel. Opus 2 omvat cabaretwerk afgewis seld door het betere Nederlandse lied. Het optreden begint om kwart over acht. LEIDEN De groep Tiem uit Lei den heeft een nieuwe film ge maakt. Ditmaal in opdracht van de gemeente. De rolprent gaat over de binnenstadswijk Pancras-Oost (ge legen tussen Herengracht, Hooi gracht, Nieuwe Rijn en Oude Rijn). De bedoeling van de film is een in druk te geven van het wonen en wer ken in deze jarenlang verwaarloosde wijk. In de film vertellen bewoners en mensen uit de bedrijven in de buurt wat zij van de wijk vinden. Aan de orde komt onder andere de ver krotting en verkeersproblemen. Kort om een schets van de wijk met mooie en lelijke plekken. De film wordt maandag 10 december voor de bedrijven in de wijk gedraaid ter inleiding op de informatie-avon den over het bestemmingsplan voor Pancras-Oost. Dinsdag 11 december wordt de film voor de bewoners in de buurt vertoond. De beide informatie avonden beginnen om 20.00 Uur en worden gehouden in 't Parlement aan de nieuwe Rijn 52. De groep Jabula. LEIDEN Een aantal musici treedt de komende weken in enkele Leidse cafés op in het kader van de actie „Leiden tegen apartheid". De musici zijn de groep Jabula, bestaande uit Zuidafrikaanse ballingen, de zanger Brian Isaacs eveneens uit Zuid-Afri- ka en de Belg Chris Joris. „Jabula" (Zulu-woord voor blijdschap) brengt in beginsel Zuidafrikaanse zwarte muziek, maar is duidelijk beïn vloed door jazz, rithm 'n blues en ook wel westerse popinvloeden. Brian Isaacs is een zanger en danser met een lange staat van dienst. Hij maakt sinds zijn vierde jaar muziek en is, ook met bands al diverse malen opgetreden in de hele wereld. Chris Joris heeft zich altijd intensief met zwarte muziek be ziggehouden. Via de jazz verdiepte hij zich in de Afrikaanse oorsprong van deze muziek. Hij heeft veel met Afri kaanse musici samengespeeld. „Jabula" treedt morgen op in café „In den oude Maren poort" op de hoek van' de Lange Mare en de Oude Vest, woensdag 12 december in „Augustinus" aan het Rapenburg 24, donderdag 13 december overdag in het Sint Antoni- usclubhuis aan de Lange Mare en 's a- vonds bij de Leidse International Stu dents Club aan de Eerste Binnenvest- gracht en zaterdag 15 december over dag en 's avonds in het Waaggebouw aan de Aalmarkt. Chris Joris treedt morgen op in café Scarabee aan de Pie- terskerkkoorsteeg, zondag 9 december in het „Praethuys" aan de Vrouwen- kerkkoorstraat en maandag 10 decem ber in café „d'Oude Vest" aan de Oude Vest. Brian Isaacs komt vrijdag 14 de cember avonds naar het Leids Vrije tijdscentrum aan de Breestraat 66 en zaterdag 15 december treedt hij op in het Waaggebouw, zowel overdag als 's avonds.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3