3 Italië zwaar in de problemen door wegvallen van olie uit Saoedi-Arabië Koersen blijven op laag peil CONOMIE Gedragscode voor levering kernmateriaal aan Derde Wereld IMF veilt goud tegen recordpri js ort «r estegen Beurs van Amsterdam LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGn Rolls Royce ontwikkelt vliegtuigmotor met Japan TOKIO - Rolls Royce ondertekent binnen kort een overeenkomst met drie Japanse ondernemingen voor de ontwikkeling van een motor voor vliegtuigen die voor korte en middellange afstand worden gebruikt, zo heeft een woordvoerder van het Japan se ministerie van handel en industrie mee gedeeld. De Japanse ondernemingen zijn .shakawajima-Harima Heavy Industries, .Mitsubishi Industries en Kawasaki Heavy ^Industries. De overeenkomst gaat in op 31 januari vol gend jaar en geldt dertig jaar. Er wordt een geluidsmotorarme motor ontwikkeld met een rs stuwkracht van 19.000 pound, die over acht n'jjaar klaar zal zijn. De kosten, ongeveer 140 miljard yen, worden gedeeld. De Japanse be drijven ontwikkelen de "fan" en de lage- -drukturbine terwijl Rolls Royce de compres sor, de verbrander en de hoge-drukturbine voor haar rekening neemt. rijv hb< NEW DELHI - De Filippijnen hebben gis teren op de jaarvergadering van het Inter- ligheidseisen om een verspreiding van nucle air materiaal voor militaire doeleinden te nationale Bureau voor Kernenergie voorkomen. De landen van de Derde Wereld (IAEA) gevraagd om een internationale willen echter een ruimere toegang tot kerne gedragscode die de levering van kernma teriaal door industrielanden aan ontwik kelingslanden moet waarborgen. Het voorstel werd gedaan door Zoilo Bartolo- me van de Filippijnse commissie voor kernenergie. Bartolome verklaarde dat zijn land niet in staat is een exportvergunning te verkrijgen voor de contractueel overeengekomen leve ring van een kerncentrale omdat het land dat deze moet leveren de voorwaarden heeft ge wijzigd. Hij zei niet om welk land het gaat. De Verenigde Staten en andere leveranciers van splijtbaar materiaal aan ontwikkelings landen verscherpen op het ogenblik de vei- nergie voor hun ontwikkeling en ter vervan ging van olie. Pakistan had eerder gevraagd om een nieuwe „wereldenergie-orde". Het land liet weten 45 procent van zijn inkomsten aan buitenlandse valuta's te besteden aan het importeren van olie. India besteedt 26 procent van zijn im portuitgaven aan olie en Brazilië 31 procent. Bartolome zei dat er op het ogenblik in zeven ontwikkelingslanden kerncentrales in ge bruik zijn en dat dit aantal in 1985 naar ver wachting zeventien zal bedragen. De Filippij nen behoren tot de 111 landen die het uit 1970 daterende verdrag tegen de verspreiding van kernwapens hebben ondertekend. WASHINGTON - Het Internationale Mo netaire Fonds (IMF) heeft op zijn maan delijkse goudveiling op 444.000 ounce (31,1 gram) goud verkocht tegen een gemiddel de prijs van 426,37 dollar per ounce. Er is geboden op 1,75 miljoen ounce goud. De prijzen waartegen verkocht werd lagen tussen 425,40 en 429,31 dollar per ounce. De gemiddelde prijs van 426,37 dollar per ounce is de hoogste sinds het begin van de maandelijkse goudveilingen van het IMF in 1976. De opbrengst van de veilingen wordt gebruikt voor het verlenen van kredieten met een lage rente aan de armste ontwikke lingslanden. De veiling van heeft 169 miljoen dollar opgebracht en de totale opbrengst van de IMF-veilingen is daardoor gekomen op 3,45 miljard dollar. |f" EN HAAG In de eerste gen maanden van dit jaar de uitvoer in omvang ster- r toegenomen dan de in- teg)>er. De kosten van de in- jrhper zijn echter sterker toe- lomen dan de prijzen, die voor onze exportgoede konden maken. Dit lag Dofdzakelijk aan de sterk mc stegen olieprijzen, g r olgens een overzicht van het BS is de omvang van de uit- >er in de eerste negen maan- ilie »n van dit jaar met negen isl< rocent gegroeid in vergelij- ir Ing met dezelfde periode van loj et vorige jaar. De omvang ifo an de invoer was 6,5 procent roter dan verleden jaar. De rijsstijging van de uitvoer g i fas zes procent en die van de <st tvoer over de gehele periode or< erekend acht procent hoger, het derde kwartaal van dit ar deed de invloed van de ,ltr estegen olieprijzen zich in ev jn volle omvang gevoelen. v )e prijsstijging van de invoer 'as toen veertien procent ge- 'orden. De prijsstijging van uitvoer was in het derde wartaal elf procent, venals in de voorafgaande es maanden van dit jaar was -est e volumestijging van de uit- ve oer in het derde kwartaal ne- en procent. De invoer nam in üte ie periode met zeven procent >e in vergelijking met dezelf- e periode van het vorige jaar. Ie eerste drie kwartalen van rptit jaar geven een prijsstijging an de invoer te zien van resp. ide he> ac'lt en veertien procent Pr it\ yan de uitvoer resp. een, leren en elf procent ten op- Wte van de overeenkomstige kwartalen van het vorige jaar. KefNV: kortingen knogelijk ;edeeltelijk (ran de baan lerc ai JTRECHT (ANP) Vol _.j*ns de FNV-Vakbonds- veirant overweegt het CDA ?n teen initiatief om de kortin- d ngen op de ambtenarensala- »t I issen en de sociale uitkerin- he en af te zwakken. Minister e Ubeda van sociale zaken ou zich daar niet tegen ver- eke etten, aldus de Vakbonds- Pai trant. >ato lie let CDA-initiatief zou ertoe ?ur noeten bijdragen dat van het eel nislukte centraal overleg tus- ten werkgevers en werkne- ners nog zoveel piogelijk vereind wordt gehouden. On- k angs zinspeelde CDA-fractie- t k voorzitter Lubbers in hetzelf- J, ie blad al op initiatieven pri ie ambtenaren in hun verlan- [ens voor koopkrachthandha- Ving tegemoet te komen zon der dat daarvoor verdergaan ie looneisen bij het cao- ^ie leg noodzakelijk zouden zijn. 'k< Uranium-gas uit Britse kerncentrale v*1 antsnapt 1" CAPENHURST Gister- pe< norgen is radioactief gas uit ontsnapt uit een kerncentra- e 1 le in het Britse Capenhurst. w Het nachtpersoneel moest or tijdelijk* geëvacueerd wor- vaden, maar er ontstond geen It fevaar voor de omwonen- ere den. a' De Britse Maatschappij tot Ex 'nn Jloitatie van Kernenergie zei, ;ffe dat er een uranium-gas ura- o°r lium hexafluoride ontsnapt was uit de ontwikkelafdeling iste van de centrale. Het uranium- asc gehalte van de lucht bleef ech- er ter op een veilig niveau, n bet stOPTIEBEURS Op de Eur- kalf pese optiebeurs werd vanmor gen levendig gehandeld. Om at f 12 uur waren 906 contracten omgegaan. De KLM trok de e e meeste belangstelling. In deze je i klasse werd zo'n 56 procent van de omzet verhandeld. Ook Philips deed het goed met iets iet meer dan 300 contracten. In de overige klassen, inclusief Ko ninklijke Olie, bleef de handel rustig. ROME - De regering van Ita lië doet er alles aan om op diplomatiek niveau de con troverse met Saoedi-Arabie uit de wereld te ruimen. De Italiaanse minister-presi dent, Francesco Cossiga, heeft de regering in Riaad een boodschap gestuurd waarin hij vraag om zo snel mogelijk de zaak "op het hoogste niveau" uit te pra ten. Woensdag gaf Saoedi-Arabie te kennen geen olie meer te leveren aan- Italië. In Italiaan se kranten waren berichten verschenen dat een deel van de provisie die wordt betaald bij het sluiten van een leve ringscontract voor ruwe olie in de zakken van Italiaanse poli tici was verdwenen. De Saoe- dische staatsoliemaatschappij, Petromin, is bang hierdoor een slechte naam te krijgen. Saoedi-Arabie levert Italië on geveer eenderde van de olie die het land nodig heeft. De olie die Saoedi-Arabie nu vas thoudt zou in 1980 en 1981 moeten worden geleverd. De provisie die bij dit contract zou worden betaald bedraagt onge veer 120 miljoen dollar. Zwitserse banken, waar de provisie is gedeponeerd, heb ben inmiddels laten weten dat de ohetransactie volkomen wettig is geweest en dat de Ita liaanse regering er volledig van op de hoogte was. Betaling Olieminister Yamani van Saoedi-Arabië van provisie is bij deze geval len een normale zaak, zo ver klaarde de president-directeur van de ENI (de Itaiaanse staat soliemaatschappij) Giorgio Mazzanti. De Italiaanse minis ter van industrie, Siro Lom- bardini, had een schorsing van de ENI-directeur voorgesteld. Premier Cossiga wees dit ech ter van de hand en gaf op dracht een onderzoek in te stellen naar de ware toedracht. Het besluit van Saoedi-Arabie om geen olie te leveren komt hard aan voor Italië. Het land zal volgend jaar een tekort aan ruwe olie hebben van onge veer 28 miljoen ton, bijna een derde van wat het per jaar verbruikt. De Italiaanse pers uitte donderdag scherpe kri tiek op de regering; zij zou de ENI te lang haar gang hebben laten gaan en de internationa le naam van de ENI te grabbel hebben gegooid. Tussen de re gels door valt te lezen dat de situatie die nu is ontstaan ei genlijk alleen maar politiek is; er wordt gewezen op de wan kele positie van de regering- -Cossiga. De ENI heeft sinds haar op richting in 1945 vaak de voor pagina gehaald. De wisselwer king van politiek en economie, die in dit staatsbedrijf bijzon der duidelijk is, heeft regelma tig politieke stof doen op waaien. De ENI, Ente Nazio- nal Idrocarburi, bewoog zich aanvankelijk over de hele we reld om alleen Italië van de benodigde brandstoffen te voorzien. Later ging de onder neming zich ook bezighouden met kernenergie, terwijl later de chemie, de textiel en de verwerking van steenkool en metalen hun intrede deden. Op het ogenblik staat ENI bo ven 284 bedrijven, waaronder de produktiemaatschappij Agip. Bij dit bedrijf zijn de Premier Cossiga moeilijkheden met Saoedi-A rabie ontstaan. ENI heeft on geveer 120.000 mensen in dienst. De dochteronderne mingen zijn samen goed voor een omzet van 1670 miljard lire. Net zoals andere staatson dernemingen raakt ENI steeds meer in de rode cijfers. Voor de jaren 1979 tot en met 1982 wordt gerekend op een verlies van 372 miljard lire, waar de Italiaanse belastingbetaler voor moet opdraaien. PHILIPS - NV Philips Gloei lampenfabriek zal over 1979 een onveranderd interimdivi dend uitkeren van 0,60 per gewoon aandeel "van 10. NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilam penfabrieken zal tot een gelij ke uitkering overgaan, zo heeft Philips bekendgemaakt. AKZONA - Akzona, de Ame rikaanse tak van het Akzo- -concern, keert een kwartaal dividend uit van 0,20 dollar, aldus een mededeling van Akzo. VOLVO Volvo is van plan haar produktie van persone nauto's volgend jaar tot 305.000 stuks te verminderen. Dit jaar komt de produktie van het Zweedse bedrijf vermoedelijk op het recordaantal van 320.000 uit. De vermindering heeft te maken met de alge mene afneming van de vraag naar auto's in de wereld, aldus een woordvoerder. In Neder land zullen volgend jaar meer Volvo's 66 en 343 worden ge maakt dan de 90.000 van dit jaar. TOYOTA vergroot haar in vesteringen om beter hel hoofd te kunnen bieden aan de toenemende Amerikaanse concurrentie op het terrein van kleine, zuinige auto's. Een woordvoerder zei donderdag dat de Japanse fabriek in het op 1 juli j.l. begonnen boekjaar 150 miljard yen denkt te in vesteren tegen in, het vorige boekjaar i20 miljard. Vooral aan research en ontwikkeling wordt steeds meer geld uitge geven. Er wordt een fabriek gebouwd die in 1981 in ge bruik genomen kan worden en er worden drie fabrieken uit gebreid. De produktiecapaci- teit wordt vergroot van drie tot 3,3 miljoen stuks per jaar. OPEL In de fabriek van Opel in Ruesselsheim wordt in de vierde week van januari korter gewerkt dan normaal in verband met de stagnering van de vraag naar persone nauto's, aljus een woordvoer der van de Westduitse dochte ronderneming van General Motors. Hoeveel werknemers erbij betrokken zijn zei hij niet. In de twee weken tot 7 december wordt eveneens kor ter gewerkt. Daarbij zijn 20.000 werknemers betrokken. De produktie van de modellen ascona, Rekord, Commudore, Senator en Monza ligt stil. Dat scheelt ongeveer 13.000 stuks. AMSTERDAM Het Dam rak was ook deze week in de ban van Iran en van de in het begin van de week sterk gedaalde dollar. Daarnaast deden het mislukken van de onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemers organisaties over een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid 1980 en het verder verhogen van de extra opslagrente op de debetrente tot 3 procent het beursklimaat bepaald ook geen goed al leek het net of die mislukte onder handelingen niet tot het Damrak doordrongen. Het pokerspel tussen Iran en de Verenigde Staten met als inzet de levens van zo'n vijftig gegijzelde mensen gaat onge stoord door. Dit drukt op zich zelf al een stempel op de inter nationale beurzen. Maar daar kwam begin van deze week nog het bericht bij dat buiten landse oliemaatschappijen on der dwang van Iran de olie al tegen andere valuta dan de dollar aan het betalen zouden zijn. De dollar zakte hierop nog verder in en kwam bij ons op goed 1,90 terecht. De internationale fondsen kwamen maandag direct on der druk te staan waarna de slechte stemming op de gehele beurs oversloeg. Het algemene ANP-indexcijfer zakte tot 83,5, waarmee bijna het dieptepunt van 83,4 op 7 november werd bereikt. Dinsdag was de beurs iets van de schrik bekomen. De dollar kon zich die dag ook weer wat herstellen tot circa 1,915 ter wijl woensdag de lijn zelfs werd doorgetrokken tot f 1,935. Op de valutamarkten bleef men onmiddellijk op goede en slechte tijdingen rea geren en het bericht dat er een sprankje hoop is ontstaan op het voeren van onderhande lingen met Iran was een steuntje in de rug van de dol lar. Maar ook Wallstreet kwam met wat steun aandragen. Ook daar is een beetje hoop op on derhandelingen goed voor het beursklimaat. Dit gevoegd bij de iets opgetrokken dollar voerde het Dow-Jonesgemid- delde voor industrieaandelen woensdag naar 828,41, tegen vorige week vrijdag nog 822,35. We moeten er direct bijvertel len dat dit tikkeltje optimisme bepaald niet oversloeg naar de andere buitenlandse beurzen. Er was woensdag weinig ver schil met vorige week vrijdag. Alleen Zürich was wat beter gestemd. Zwitserland trok be gin deze week toch de aan dacht doordat de negatieve rente op buitenlandse tegoe den (in 1974 ingevoerd om de toestroming van buitenlands geld in te dammen) werd afge schaft. Maar dit ging toch met verder dan dat buitenlanders géén rente meer op hun tegoe den hoeven te betalen, maar rente krijgen is er nog niet bij. Met deze buitenlandse ontwik kelingen als achtergrond kan het damrak zich wat optrek ken. Het algemene ANP-in dexcijfer werd dinsdag 84 rond, woensdag 84,2, maar donderdag toen de dollar weer afkalfde tot 1,926 bleek men al weer iets te hoog te hebben gegrepen. De belangstelling was minimaal en het ANP-in dexcijfer brokkelde af naar 84,1. Zo op het oog ging de beurs achteloos voorbij aan het mis lukken van de onderhandelin gen van het arbeidsvoorwaar denbeleid. Van een centraal akkoord is nu geen sprake en de strijd om betere arbeids voorwaarden zal zich in de be drijfstakken en bij de grote een tarief om met enthousias me effecten met geleend geld te gaan kopen. Dit leidt na tuurlijk eerder tot het afwik kelen van bestaande posities. De verhoogde opslagrente houdt verband met de rente op ondernemingen afspelen. Het zal een hard en bitter gevecht worden met arbeidsconflicten en mogelijk stakingen. Het ge vaar hiervan zal zeker nog wel eens zijn stempel op de beurs drukken. Men werd kennen- lijk thans teveel door Iran en de dollar in beslag genomen en voor wat eigen land betreft door de krappe geldmarkt en de verder oplopende debetren te die de banken haar cliënten in rekening brengen. De banken vragen nu een ex tra-opslag van 3 procent boven de 2 procent die zij de klanten die geld opnemen normaliter in rekening plegen te brengen en dat weer boven het pro messetarief van de Nederland se Bank, dat vorige week op 11 procent werd gebracht. Tellen we dit bij elkaar, dat blijkt dat rood staan bij de banken een 16 procent gaat kosten. En wil men in het bijzonder geld le nen .-om effecten te kunnen kopen, dan is de prijs daarvoor thans 16,5 procent. Niet direct de geldmarkt. En inderdaad is' die door de krapte weer pittig aangetrokken. Wie geld be schikbaar houdt, kon afgelo pen donderdag voor bedragen van 25.000 tot 100.000 gulden, uitgeleend voor één maand aan de bank, 16,5 a 17 procent rente maken, voor twee maan den 16,25 a 16,5 procent en voor drie maanden 16 procent. Deze mooie rente oefent uiter aard een grote zuigkracht uit, welk geld dan aan de aande lenmarkt voorbij gaat. De internationale fondsen moesten verder achteruit al beperkte zich dit gelukkig tot enkele dubbeltjes. Bij de ban ken raakte Algemene Bank Nederland 3,50 kwijt (don derdag/ 314,50) terwijl Neder landse Krediet Bank een paar dubbeltjes moest afstaan. AMRO, Nederlandse Midden stands Bank, Fries-Groningse Hypotheekbank en Westland- Utrecht Hypotheekbank maakten op de plaats rust. Wat harder ging het bij de uit gevers toe: Audet verloor 5,-, Elsevier 6,-, ICU 2,40, Kluwer 2,-, Telegraaf 5,- en Wegener 2,50. Bij de zware industrie konden Rijn-Schelde-Verolme en Ver enigde Machine Fabrieken - op een kleinigheid na - zich redelijk handhaven, terwijl bij de boten er wat winst was voor KNSM (plus f 2,50) en Van Ommeren (plus 1,-). Ook KLM vloog wat beter (plus 2,40). Een winstje was er ook voor verzekeringsmaatschappij AMEV (f 1,20 tot 96,20 op donderdag). Dit bedrijf had ook bekend gemaakt dat het over het lopende jaar 20 pro cent meer winst verwacht. Goed omhoog ging aanne mingsmaatschappij Bos Kalis (plus 9,- tot103,-), maar dit bedrijf kon dan ook met trots mededelen dat het een op dracht van drie miljard gulden uit Argentinië had gekregen. Een sterke winstdaling leidde bij Internatio tot een verlies van 2,40 tot 23.- en bij Leidse Wol van 13,- tot f 157,- Op de obligatiemarkt was niet veel tedoen terwijl bovendien de koersen iets terug vielen. De hoge rente op de ge ldmarkt werkt tegen. De 9,25 procent Nederland deed don derdag 100,7. Op 11 december kan op een tweede tranche worden ingeschreven, waar belangstellenden weer zelf kunnen bepalen tegen welke koers zij een bepaald bedrag willen hebben. De eerste tran che van de 9,25 procents le ning werd 13 november tegen 100 uitgegeven. Zij leverde voor de schatkist 550 miljoen op. actieve aandelen ««w AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Dell-MIj 750 Dordtsche 20 Dordtsche Pr Helneken 25 Helneken H. 25 Hooflov. 20 HVA-Mljen cart KNSM eert 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. I I10 25.30 316.00 65.60 83.00 189.00 187.60 72,00 46.00 96.50 77.30 150.60 Nedlloyd 50 78.60 150.50 115,00 75N50 215.50 21,10 163.00 138.50 106.80 113.50 binnenlandse obligaties 10.50 Ned. 74 9.75 ld 74 9.50 ld 76-1 9.50 ld 76-2 9.00 ld 75 9.00 ld 79-94 9 25 ld 79-89 8.75 ld 75 8.75 ld 75-2 8.75 ld 76-96 8.75 ld 79-94 8.75 ld 79-89 8.50 ld 75 8.50 ld 75-2 8 50 ld 78-93 8 50 ld 78-89 8.50 id 79-89 8.25 ld 76-96 8 25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.25 ld 79-89 8.00 ld 70 I 8.00 id 70 II 8.00 ld 70 III 8.00 ld 76-91 8 00 ld 77-97 8.00 ld 77-87 7 75 ld 71-96 7.75 id 73-98 7.75 ld 77-97 7.75 ld 77-92 7.50 ld 69-94 7.50 ld 71-96 7.50 ld 72-97 7.50 ld 78-93 7.20 id 72-97 7.00 ld 66 1-91 7.00 id 66 II 7 00 id 69-94 6.50 Id 68 1-93 6 25 id 67-92 6 00 id 67-92 5 75 id 65 1-90 5.75 id 65 II 5 25 Id 64 1-89 5 25 Id 64 II 5.00 Id 64-94 103.50 102.90 100,60 90.70 91.60 92,40 86.40 87.00 87.80 86.30 85.60 86.70 86.10 85.80 85.30 8).40 93,90 86,90 91.10 4.00 Id 61-86 4.00 Id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id St. 47 3.50 Id 53-83 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 Id 50-90 3~25 Id 55-95 3.25 id 55-85 3 00 id Grb. 3 00 id 37-81 3 00 Id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 Id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 74-82 9 50 Id 74-99 9.50 Id 75-85 9.50 Id 76-01 9 00 Id 75-00 8 75 Id 70-90 8.75 Id 70-95 8 75 Id 75-00 875 id 77-02 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8 50 id 73-98 8.25 Id 70-85 8.25 id 70-96 8 25 Id 76-01 8.00 Id 69-94 8.00 id 71-96 8 00 Id 72-97 8 00 Id 73-79 8.00 id 75-00 7.75 Id 72-81 7.60 id 73-98 7.50 id 72-97 7.25 Id 73-98 7.00 Id 661-91 7.00 id 66-II 80.10 89.10 82.00 97.50 97.50 97.00 95.90 95.20 95.80 94.90 93.20 93.30 92.70 -92.70 96.50 91.60 binnenlandse aandelen AMAS AMEV Amfas Asd Rubber Asd Rijt. Ass St. R dam 221.00 210,00a 169,00 Buhrm Tett. Calvé O cerl id 6 pet cert CSM CSM crt Ceteco Id cerl Chamotte Cindu-Key Claimindo Crane Ned Dikkers Van Dorp en Hero Cons. Hoek s Mach Holdoh Holec HALL Trust. Hon Kioos Holl Belon ICU 136.00 1980.00 89.00 91.50 64,50 315.00 51,50 91,50 505.00 122.00e 65,20 154.00 222.50 222.00 222.00 223.00 58.20 159.00 1326.00 66.20 64.80 171.20 171.20 14.60e 19.20 315.00a 1085,00 50,60 35.00 171.00 191.00 21.10 235.00 202.00 135.70 74.00 22.60 470.00 86,50 25.10 15,00 333.00 119.50 33.50 85.00 84.00 36.70 76,10 167,00 85.00 23,60e 274.00 92.30 51.20 23,70 60,00e 12.90 28.30 Maxwell Petr. 116,20 Moeara Fn 381,00 75.10 91.50 64,50 317.00 122,50 64.70 167.00 225.50 225.00 221.50 223.00 58.001 155.50 1326.00 66.20 64.00 Rademakers 170.6i 0.50 205.00 135.50 74.10 0.50b v.d. Vliet-W 1100.00 53,00a 118.00a 34.00 85.00 84.00 37.00 Volker Stevin VRG Gem. Bez. Wegener 21.10 91,00 24.10e 275.00 94,00 51,20 23.00 645.00 85,00 340,00 60,00 IKA Belegg. 10,70 Rodamco >110.00 40.00b 301.00 J870.00 810.00e 865.00 730,00 16,00 55.50 239,00 226.00 1550,00 870.00 240.00 102.50 410.00 19,00 35.00 122.50 61.00 193.00 100.00 232.00 42.00 235.00 132.00 150.10 92.20 85.50 39.80 65.00 34,00 72,50 41.20 330,50 35,60 137,00 95.50 104.80 158.00 116,00 120.00 110,00 487.00 52.50 84,00 122.00 134.00 73.70 117.20 beurs van New York Am. Motors Bei hi Sleet Cons Edison Du Ponl Eastm. Kodak Ford Gen. Electric Gen. Motors Goodyear 29 5/8 19 3/4 47 1/4 24 1/8 40 1/2 48 5/8 57 1/2 31 3/8 65 1/8 34 1/2 6 7/8 53 5/8 28 7/8 20 48 1/4 31 3/4 5 7/8 22 1/2 23 3/4 40 5/8 48 7/8 57 5/8 31 7/8 46 1/2 52 1/8 12 7/8 25 1/4 67 37 3/8 Mc.D. Douglas 33 South. Pac. St. Brands Stud. Worth Uniroyal Unilever Un. Techn. Un Brands U.S. Steel Westinghouse buitenlands geld (Prl)s In guldens) Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische Ir.(100) Duitse mark(100) Hal lire* 10.000) Portugese esc.(100) Canadese dollar Franse Ir.(IOO) Zwitserse tr.(100) Zweedse kroon(i00) Noorse kroon(100) Deense kroon(100) Oostenr.sch.(IOO) Spaanse pes.(lOO) Griekse drachme* 100) Finse mark(100) Joegosl. dlnar(100) Iers pond 37.00 34.25 15.31

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 21