Cabaret Ivo de Wijs voor het laatst in het wild te zien Veelzeggend proces rond verkrachting in Italië TERUGBLIK „Alles is niks" biedt terugblik op twee levens TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE ZATERDAG ie- RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG De vergeten kleine misdaad in Hier en Nu NOS gaat meer doen voor Openbaar Kunstbezit VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 C PAGINAl NEDERLAND 1 18.55 VARA 18.59 19.05 Nieuws voor doven en slechthorenden Sesamstraat Paspoort, voor Spanjaarden Journaal 22.20 Hier en nu 23.00 Het laatste Woord NOS 23.10 Journaal 19.35 20.15 20.55 Barbapapa Captain Caveman, tekenfilmserie 19.15 Laurel en Hardy, slapstick Hoe bestaat het Cabaretprogramma George en Mildred, tv-serie Praten met de minister-president Journaal I i Alles is niks, liedjesprogramma L i Verkrachting, documentaire film NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Lastechniek (6 herh.) NOS 18.55 Journaal NCRV 18.59 Pommetje Horlepiep, tv-serie 19.25 Lassie, tv-serie NOS 20.00 Journaal NCRV 20.27 Geheim commando, tv-serie 21.20 Showroom DUITSLAND 1 (Reg. progr.: NDR: 18.00 Sport. Actual. 18.45 Kleuterprogr. 18.55 Pauli Landungsbruecken, tv-» 19.25 Reg. magaz. 19.59 Progr.ot WDR: 18.00 Jauche und Levko tv-serie. 18.30 Inform, serie. Jauche und Levkojen. tv-serie. Actual.) 20.00 Journ. 20.15 Haj -End....und was kommt dann? Marrying Kind), speelfilm. 21.45 portage. 22.15 Muz. progr. 22.3CL tual. en parlementair overz. 23.00 schweigsame Frau, opera. 1.15-1 DUITSLAND 2 18.20 Slapstick. 19.00 Journ. 1| Buitenlandse reportages. 20.15, form, progr. 21.15 Reportage. 2 Actual. 22.00 Cult, magaz. Sport. 23.00 Inform, progr. Sturm ueber Jamaika (A high win Jamaica), speelfilm. 0.50 Journ. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Tv-cu Sociale wetenschappen. Hobbymagaz. 19.45 Journal 3. 2d Journ. 20.15 Inform, progr. 21.00 tueel magaz. 21.15 Filmreporl 22.00 Licht progr. 22.30 Medlt 23.00 Journ. BELGIE NEDERLANDS 1 18.00 Kinderserie. 18.15 Kleu progr. 18.30 Open School. 19.00 te film. 19.05 Religieus progr. 1' Meded.en Morgen. 19L45 Jot 20.10 Weerber. 20.15 Mister Ma tik, tv-film. 22.00 Religieus pn 22.30 Journ. BELGIE NEDERLANDS 2 18.00 Kinderserie. 18.15 progr. 18.30 Open School. 19.001 te film. 19.05 Religieus progr. 1S| Meded.en Morgen. 19.45 20.10 Weerber. 20.15 Gier van bloemen, tv-serie. 20.40 Lie progr. 21.10 Cult, magaz. 21.40-2 Filmportret. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Progr. 4 ouderen. 19.00 Cult, magaz. 1Si Reg. magaz. 19.29 Weerber. 19| Journ. 19.55 Inform, magaz. 21 Docum. film. 23.00-23.15 Journ. NEDERLAND 1 TELEAC 11.30 Microprocessors II OPENSCHOOL-NOS 12.00 Fries voor niet-Friestaligen NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal VARA 15.32 De film van Ome Willem 16.00 Stella en haar apen 16.50 Popkrant NOS 17.40 W.K. gymnastiek NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieüws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journaal en aktualitelten. 10.25 Rauchtende Colts. 11.10 Buitenland se reportages. 12.00 Sport. Programmaoverz. 14.10 Journ 14.15 Kleuterprogr. 14.45 Sulliv Reisen. 16.15 Informatief progr. 17 Serie verhalen. (Regionaal pre NDR: 17.30 Programmaovi 17.31-18.00 Holmes 6 Yoyo, tv- WDR: 17.30 Aktualiteiten. 17.55 Inti sj matief progr.) DUITSLAND 2 12.00 Programmaoverz. 12.30 Inl matie'en amusement. 14.45 Jourm 14.47 Ein Mann fur Mama. 15.15 Vi come back, Kotter, tv-serie. 15 Poppenspel. 16.05 Informatieve se 16.10 Tekenfilmserie. 16.35 Poppe how. 17.04 Bekendmaking van weekwinnaars. 17.05 Journaal. 17 Aktueel magazine. DUITSLAND 3 WDR 16.30 TV-cursus Duits. 17.00 TV-C sus Wiskunde-Algebra.. 17.30 C BELGIE FRANS 15.35 L'Ouhe d'Cristal. gramma voor buitenlandse mers. 17.30 Jeugdmagazine. 17.00 H i se wert> (18.11 Echo) 18.58 Marktberichten i.s.m. K.N.B.T B. 19 02 (S) Punt Uil. 19.55 Overwe ging. 20.03 (S) Van Oud Zeer tof Zeer Oud. 21.02 (S) Nine O'clock |azz. 22.02 (S) Goal. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op mor gen. EO: 0.02 (S) True Light. (0.02 (S) EO's Country-uur. 1.02 (S) Stuff tot nadenken. 2.02 (S) Spaanse aflevering. 2 30 (S) Easy- -listening. 3.02 (S) We zitten gezellig bij el kaar. 4.02 (S) Voor wie niet slapen mag. 5.02 (S) Goede morgen met HILVERSUM 2 OVERHEIDSVOORLICHTING. 18 40 De derlandse Antillen. P.P.: 18.50 Uitz v» Partij van de Arbeid. VOO: 19.00 Vera Sport. NOS: 20 00 (S) Europees Concert dium: Radio Kamer Orkest met piano semble M. Klass. muz. 23.00 NOS-Culti -Magazine. 23.55-24.00 Nwl HILVERSUM 3 - NOS: 18.03 (S) De Avond spits met de Nt nale Hitparade. 19.02 (S) De Rock en Methode. VPRO: 20.02 (S) Oorkussen. 2 (S) Black Star Liner. 22.30-24.00 (S) Su Het zou de NOS - of een ande re zendgemachtigde - waar achtig niet misstaan hebben, als er gisteren uitvoeriger an- dacht zou zijn geschonken aan de Kamerdebatten over de kernbewapening. Ik heb het nu nog niet eens over directe reportages. Maar ik vraag mij wel af hoe belangrijk een poli tieke kwestie eigenlijk moet zijn voor dat er wel enige be weging in de televisie-verslag- geverij komt. Nu moesten wij het vooral weer hebben van „Den Haag Vandaag". Men kwam dus wel in hoofdlijnen te weten wat er aan de hand was. En kon men er getuige van zijn hoe Henk van Hoorn met enige hardnekkigheid trachtte de heer Ploeg van de VVD min of meer een kabi netscrisis af te dwingen. De TROS had weer op eigen gelegenheid een „produktie- prijs" ingesteld. Een prijs dus voor de beste Nederlandse pla- tenproduktie van het afgelo pen jaar. En de artiesten L bij die platen hoorden mix M ten dus gisteravond oppdrav a; om een beeldje in ontvangst nemen. Dat waren er no| n wat, want het aantal „catej v rieën" bleek aardig op of i n de hand te zijn gelopen. To Hermans was er natuurl ook bij, maar hij kwam utsli j* tend via de telefoon tot a Onder andere om de presen L rende en ijverig met beeld n zwaaiende Wim Hogekat voor te houden dat er alles d hem (Wim dus) stak om groot artiest" te worden. 01 weet niet waar hij die profe op baseerde, maar het kan v ieder geval nooit zijn gewe 1' op basis van dat ontstelle v melig optreden van gistel g vond. Enfin, de bekroonde tiesten tilden er kennelijk i niet al te zwaar aan. En dJ n hadden zij dan het grootste j 8 lijk van de wereld in. 0 HERMAN HOFHUIZi RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT Alle bestaande oordelen en vooroordelen komen aan de orde in het televisieverslag van een rechtszaak over ver krachting in Italië, dat de VARA vanavond uitzendt op Ned. I om 22.20 uur. Het verslag geeft een beknopte weergave van de rechtszaak, die vorig jaar bij wijze van hoge uitzondering in z'n ge heel op beeldband mocht worden opgenomen. De sa menvatting duurt toch nog ruim een uur, maar zal de geïnteresseerde kijker om verscheidene redenen tot de laatste minuut kunnen boeien. Het meest zal men verrast worden door het schrille contrast in de plei dooien: de verdedigster van het verkrachte meisje Fio- rella moet het opnemen te gen de verdedigers van de vier van verkrachting be schuldigde mannen. En dit weer samengevat: zin tegen over onzin. Maar ook de Ita liaanse wijze van verdedi gen, schitterend theater, draagt bij tot geboeid kij ken. Overigens zal de advo cate van het verkrachte meisje het proces winnen, waaruit blijkt dat de recht spraak in Italië zo ongezond nog niet is en vermoedelijk niet zo veel verschilt van die in Nederland. De rechtszitting is gebaseerd op de volgende feiten: in 1977 werd in het Italiaanse plaatsje Latina het 18-jarige meisje Fi- orella verkracht door vier mannen. Het vreemde deed zich voor dat niet de vier man nen, maar het meisje in de verdachtenbank terecht kwam. De Italiaanse vrouwen beweging actiever dan de Nederlandse nam deze om gekeerde gang van zaken niet en kreeg het voor elkaar, dat de zitting op beeldband mocht worden opgenomen. Dit ver slag werd in Italië twee keer op televisie uitgezonden en kreeg de Prix Italia 1979. Men krijgt deze keer geen 'spel' te zien, al lijkt het daar soms erg veel op. Evenmin zijn nagespeelde scènes in dit verslag verwerkt: de kijker moet het doen met de onder vragingen en pleidooien die in werkelijkheid zijn gevoerd en alleen zijn ingekort. De achtergronden van deze zaak leveren het volgende beeld op: de 18-jarige Fiorella krijgt werk aangeboden door een getrouwde man die zij goed kent. Het meisje gaat met de man mee naar een gelegen heid, waar de werkomstandig heden uitvoerig zullen worden doorgenomen. Maar in die ge legenheid wordt haar volko men ander werk geboden, waarbij van betaling geen sprake is: het meisje wordt door de man verkracht, waar na drie vrienden van deze man zullen volgen. Later zal een van de verdedigers van de vier mannen verklaren, dat het meisje geld zou hebben ge kregen, maar dat haar mede werking van dien aard was, dat van betaling geen sprake kon zijn. Zo eerlijk was het ge gaan. VARA-medewerkster Hedda van Gennep, later in commen taar: „De waarde van deze tv- registratie komt al naar voren in het feit, dat na de uitzen- Hedda van Gennep: „Aantal aangiften van verkrachting neemt toe". ding in Italië het aantal aan giften van verkrachtingsgeval- len aanzienlijk is gestegen. Hiervoor kunnen twee rede nen een aanleiding zijn ge weest: dat de vier mannen uit eindelijk zijn veroordeeld tot 20 en 28 maanden celstraf, be taling van de proceskosten en schadevergoeding aan het meisje. Een andere reden kan zijn, dat vrouwen, die een pro ces niet aandurfden, door deze zaak zijn aangemoedigd mee te doen". Hanneke Groenteman, die na afloop van het programma na praat met Jeanne Doornen pleitbezorgster voor de ver krachte vrouw in Nederland meent bovendien: „De ma nier van rechtspraak is in Ne derland anders en vermoede lijk beter, maar zal aan de ba sis weinig verschillen van de situatie in Italië. We gaan er vanuit, dat de mentaliteit van de man moeilijk te verbeteren valt. Daarom willen we iets aan de mentaliteit van de vrouw doen; zij moet leren voor zichzelf op te komen. Door de manier van ondervra ging door politie en justitie kan de verkrachte vrouw al gauw de neiging krijgen zich zelf iets van de schuld aan te praten. Ze had misschien ook beter niet... en dan komen de omstandigheden aan de orde. Maar ik wil het zo stellen: als een vrouw na afloop van een prettige avond een man voor stelt nog een kop koffie te ko men drinken, dan moet die vrouw ook gewoon koffie kunnen bedoelen. Ze moet 's avonds kunnen lopen waar zij wil en ze moet zich kunnen kleden zoals zij wil. Dat moet de vrouw zich bewust worden en daar werken we aan". De verdedigers van de uitein delijk veroordeelde verkrach ters in Italië zijn het daar schaterend niet mee eens. „Als de vrouw gewoon in de keu ken blijft, kan haar niets ge beuren", is hun stelling. Een groot deel van de (Italiaanse) mannelijke bevolking staat nog steeds pal achter dit stand punt. FRITS BROMBERG HILVERSUM NCRV's Hier en Nu besteedt vanavond aandacht aan de problematiek waarmee de Nederlandse po litie te kampen heeft (22.25 uur, Ned. II). Moeten er steeds weer nieuwe „blikken agenten" worden opengetrokken, of moet er iets veranderen aan de stuctuur van het politie-ap- paraat, is de centrale vraag in deze reportage van Catherine Keyl. Het laatste moet gebeuren, is de conclusie waartoe deze vraag leidt, evenals dat het geval was met een rapport dat een paar maanden geleden over de sterkte van de politie is verschenen en waaraan deze reportage is opgehangen. Catherine Keyl filmde o.m. bij het korps in Nijmegen, dat inder tijd ook heeft meegewerkt aan de samenstelling van het bewuste rapport. Een van de grootste frustaties van politiemensen is de enorme papieren warboel waar ze zich dagelijks doorheen moe ten worstelen. Maar ook is er bij de Nederlandse politie een veel te grote specialisatie. „De ene agent kan en mag de andere niet meer te hulp springen. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de re cherche het razend druk heeft en andere afdelingen bijna niets te doen hebben", zo luidt een van de uitspraken van ter zake deskundigen. Een ander gevolg daarvan is dat „de kleine mis daad" nauwelijks meer aan behandeling toekomt en dat is waar vooral het publiek zich door voelt aangesproken, zodat er vaak wordt gezegd: „Als je ze nodig hebt komen ze niet". Vandaar dat de NCR V-reportage de naam meekreeg van „De vergeten kleine misdaad". Behalve de nodige informatie biedt deze documentai re zeker ook kijkgenot. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Er komt een nieuwe samenwerkingsvorm tussen de Stichting Openbaar Kunstbezit en de NOS, waar bij een aantal werkafspraken is gemaakt met betrekking tot de radio- en televisieprogramma's. Dit is het resultaat van een serie gesprekken tussen delegaties van beide organisaties nadat er wrijving was ontstaan. Die leid de er zelfs toe dat Openbaar Kunstbezit dit jaar probeerde eigen zendtijd te krijgen en toen dit niet lukte een poging deed onder te komen bij de TROS. De werkafspraken houden in dat voor 1 januari af Openbaar Kunstbezit een onderzoek zal verrichten naar de opzet van een serie programma's, waarin met name jonge kijkers worden geat tendeerd op kunstbezit in openbare collecties. Deze programma's zullen worden uitgezonden van 1 oktober 1980 tot 30 september 1981. Er zal voorts een uitwisseling plaats vinden van programmatische plannen op langere termijn. Ook op de radio gaat de NOS meer doen voor Openbaar Kunstbezit. Nieuwe dirigent Omroeporkest (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De 55-jarige Engelse dirigent Edward Downes is met ingang van 1 september 1980 opvolger van Kenneth Montgomery benoemd tot chef-dirigent van het Omroeporkest van de NOS. Downes heeft al sinds 1974 contact met de orkesten van de Ne derlandse Omroep. Hij maakte toen zijn Nederlandse debuut met een Russisch operaconcert tijdens de VA'RA-matinee in het Amsterdamse concertgebouw. Hij is in Birmingham geboren, waar hij ook aan de universiteit muziek en Engelse literatuur heeft gestudeerd. Twee mannen, die tien jaar geleden allebei actief meede den in de vernieuwingsbe weging ontmoeten elkaar voor het eerst sinds die tijd op een feestje. De één, hoe wel nog steeds strijdlustig en geëngageerd, is teleurge steld en verbitterd gewor den. De ander heeft de weg van de minste weerstand ge kozen, maar vindt daar geen bevrediging in. Frits Lam- brechts en Willem Nijholt, die de twee mannen spelen, vertellen hun wederwaar digheden d.m.v. een achttal liedjes die ze ekaar toezin gen. Het programma is geba seerd op het Bijbelboek Pre diker en werd vorig jaar de cember ook al uitgezonden. Ned. I, 21.55 uur. Laurel en Hardy Stan en Ollie willen samen op stap, maar hun vrouwtjes zien dat niet zitten. Ned. I. 19.15 uur. Hoe bestaat het Verbazingwekkende situaties en verhalen: Holland op zijn (s)malst. Ned. I, 19.35 uur. George Mildred Een gezellig spelletje tv-tennis loopt danig uit de hand. Ned. I, 20.55 uur. Lassie Lucy Baker is weer thuis uit het ziekenhuis. Ze hoopt bin nenkort weer te kunnen ho ren. Ned. II, 19.25 uur. Geheim Commando Monique raakt, terwijl ze met drie vluchtelingen onderweg is, gewond en komt in een be narde situatie te verkeren. Ned. II. 20.27 uur. Willem Nijholt (I) en Frits Lambrechts ontmoeten elkaar in „Alles is niks" als twee mannen die verschillend in het leven staan. Chrtu/mnm van °PerettezanEer Hendrik tem en een programma over The Blizzards in 1974, pop Jliuwruuill Messemaker uit Nisse. chimpansees. in Gelderland en Dunkoroeo Ned. II, 21.20 uur. Ned. I, 15.32 uur. The Damned. Programma met vermakelijke Zaterdagmiddag PoDkrant mensen en eigenaardigheden. wr,wu"1 N Vanavond o.a. de kunstgalerie Voor de kinderen Ome Wil- Het afscheidsconcert van Cuby uur* Na het vertrek van Aggie Terlingen twee jaar geleden raakte Ivo de Wijs in zijn caba ret een van de belangrijkste trekpleisters kwijt. Zij vertegenwoordigde niet alleen het vrouwelijk element, maar droeg met haar geestige koppie het relativerende, de zin voor het betrekkelijke dat elk cabaret moet hebben, als het ware zichtbaar met zich mee. Zij gaf dit kenmerk van de groep-de Wijs haar eigen gezicht. Ivo de Wijs is er echter niet de man naar om bij de pakken stil te gaan zitten. Zijn liefste bezig heid bestaat uit het op papier werpen van tekst en dat wordt pas zinvol als je mensen om je heen hebt, die dat onder het publiek brengen. Voor de weggevallen Aggie zocht hij een ander en die vond hij in Marnix Kappers, bekend van het behalen van cabaretprijzen en van „Poëzie Hardop". Met pianist Pieter Nieuwint leverde dit een driemanschap op. De Wijs noemde hun programma „Formule 2", omdat zonder vrouw in zijn groep zijn voorstelling een andere aan pak verlangde. Hij is daarmee nu al bijna twee jaar in de weer. De publieke belangstelling ver toont de laatste tijd echter de neiging te dalen, reden waarom Pieter Nieuwint elders bezighe den is gaan zoeken om in zijn onderhoud te voorzien. Hij stapt binnenkort uit de groep, wij meldden dit al, en dan houdt half december deze cabaretgroep op te bestaan. Ivo heeft geen zin alleen verder te gaan. Bovendien krijgt hij steeds meer opdrachten voor het schrijven van teksten, o.a. voor Jasperien de Jong. VARA-tv, die al eerder een beeldende vorm wist te vinden voor de grappen van de Wijs, brengt nu ook „Formule 2" op het scherm en wel vanavond op Ned. I om 20.15 uur. Dat zal dan de laatste gelegenheid zijn om dit cabaret in het wild waar te nemen. Kort nadien zal het definitief ophouden te bestaan. Ongewild krijgt dit tv-programma het karakter van een teraardebestelling. We zullen Ivo de Wijs missen, vooral hoe hij en de mensen om hem heen zich in de loop der jaren hebben ont wikkeld tot gewiekste woordkunstenaars, die er reeksen originele gedachten op nahouden. Het lijkt ook wel of de heren het einde van hun cabaret hebben voelen naderen, want er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ouder wor den en de daarbij optredende kwalen. De „echo van de jeugd", die zich thans manifesteert als oorsuizingen bij het opstaan uit je stoel en voor al beginnen zij er last van te krijgen dat ze zo mild worden bij het ouder worden. Je maakt je nergens kwaad meer over. Waarom zou je als de scheuten van onbekende herkomst in je rug dreigen toe te slaan. De Wijs zit nog wel met zijn neus bovenop de samenleving en hij ziet het scheef zitten met de menselijke verhoudin gen, zoals in „Weggelopen echtgenoten", die worden aangepakt als in de rubriek van de ver- Marnix Kappers. Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint (v.l.n.r.) bezig aan hun zwanezang. dwenen poezen op Hilversum 3. Hij voegt er nog wat kwellingen aan toe, die scheidende echtelieden gewoon zijn elkaar toe te dienen. En wat de platenhandelaren betreft, zij zouden graag zien dat er wat meer schema zou worden gebracht in het sterven van beroemde zangers. Zij zouden dan wat meer lijn kunnen brengen in het voorzien van de vraag naar herdenking selpees. En zo leveren Ivo en de zijnen in dit programma onthullend en humoristisch caba ret. TON OLIEMULLER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2