Modernisering besluit raket in vredelievende verpakking Carter overweegt een forse benzinebelasting Willy Brandt: voor mi j geen tweede Nobelprijs EINBOTSING IN PAN JE: 16 DODEN. onden spreekt al van Nobelprijs voor Carrington Tegenstander van Khomeiny uitgeroepen tot leider sji'iten N tegen afzonderlijke erdragen Midden- osten STAAT DER NEDERLANDEN 3i LENING 1979 PER 1995/1999 ITENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 17 rid - Tenminste zestien mensen zijn gisteren omgekomen en t 80 gewond toen dertig kilometer te noorden van Barcelo- en lege goederentrein en een personentrein met elkaar in ng kwamen. Onder de slachtoffers zijn veel tieners, die op olreisje waren. ens een overzicht over de toedracht van het ongeluk begon jederentrein, die uit drie wagons bestond, op eigen kracht, er bestuurder, heuvelafwaarts te rijden over het enkelspo- laanvlak. Vlak voor het station van Las Franquesas botste oederentrein met hoge snelheid op de tegemoetkomende ke personentrein. De vijf voorste wagens van de personen- werden uit de rail geslingerd. Twee wagons schoven in el- en moesten met kraanwagens en snijbrander weer uit el- worden gehaald. Nog uren na de botsing zaten treinreizi- in de overblijfselen van de trein beklemd, rwegbeambten in La Franquesas hadden nog vlak voor het luk tevergeefs geprobeerd de goederentrein door het omzet- ian een wissel te laten ontsporen. Zo zag de personentrein er uit, nadat een op hol geslagen goederentrein er in volle vaart op (Van onze correspondent Roger Simons) [DEN Het Amerikaanse idee dat aan Britse Lord Carrington, minister van fenlandse Zaken en voorzitter van de flesië-conferentie, de Nobelprijs voor de |e toegekend zou moeten worden, heeft [elf sprekend weerklank gevonden bij (lier Thatcher van Groot-Brittannië. s oppositieleider Jim Callaghan juicht (oe. Maar het is nog te vroeg om aan een ning te denken voor de grote inspannin gen die Carrington zich getroost heeft in verband met de oplossing van het Rhodesi- sche vraagstuk. De vrede in Zimbabwe-Rhodesië laat nog op zich wachten. In Londen wordt nu onderzocht op welke manier de sterk verspreide strijd krachten van het Patriottisch Front en de troe pen van de regering van Salisbury gelijktijdig tot een staakt het vuren gebracht zouden kun nen worden. Dit is een militaire kwestie die heel wat voeten in de aarde heeft. Aan de besprekingen wordt deelgenomen door politici en militairen, die vroeger aartsvijanden waren, maar elkaar nu vrienden noemen. Zij moeten ook de nodige transportmiddelen vin den voor 1200 Gemenebest-soldaten, die naar Zimbabwe-Rhodesië gestuurd zullen worden om er voor te zorgen dat iedereen het bestand respecteert en dat de verkiezingen ordelijk ver lopen. De datum waarop.de wapenstilstand kan begin nen, zal grotendeels afhangen van het succes van deze laatste onderhandelingen. Hoewel sommige optimisten nog steeds geloven, dat de Rhodesië-conferentie al over een paar dagen rond zal zijn, geloven anderen dat de bespre kingen nog zullen aanslepen tot in het midden van volgende week. De benoeming van de Britse gouverneur in Sa lisbury zal vrijwel zeker vóór die tijd bekend gemaakt worden. Vrijwel alle waarnemers voorspellen, dat premier Thatcher van plan is die moeilijke en zelfs gevaarlijke taak toe te vertrouwen aan Lord Soames (58), de huidige minister van de overheidsdienst. arschaupakt rzacht zijn indpunt 5T-BERLIJN De listers van buiten- dse zaken van de lan- i van het Warschau- it hebben gisteren op NAVO een beroep ge il af te zien van de perniseringsplannen. kwee dagen te hebben onfereerd in Oost- 'lijn verzachtten de listers de eerdere jetrussische waar- uwing, dat wanneer NAVO tot produktie stationering van uwe kernwapens zou luiten, er geen basis »r zou zijn voor ont- beningsbesprekingen. et communiqué werd ver- ïpgeroepen zo spoedig mo lt besprekingen te begin- over de beperking van legische wapens, en er trij alle Europese staten angedrongen zich voor te den op een grote confe- e over ontwapening in algemeen. De ministers kten duidelijk dat hoe het PO-besluit volgende week uitvalt, ze besprekingen •n voeren over wapenbe- sing. week had de Westduitse Iskanselier Schmidt ver- d dat het NAVO-besluit produktie van nieuwe wapens zou worden ge- eld aan een aanbod on- ellijk besprekingen te en over het beperken van aantal raketten voor de lellange afstand aan beide en. Het communiqué van ren duidt erop dat het ichaupakt bereid is hierop gaan. lussische patriarch Pimen in een telegram aan de en andere christelijke lei- in Europa en Amerika ge- gd er bij de NAVO op aan ringen de beslissing over ieuwe kernwapens uit te in, „omdat een dergelijk lit de angst onder de vol- zou vergroten en daardoor gevaar van een nieuwe g dichterbij zou brengen". DRAAIBOEK VOOR UNANIEM BESLUIT LAG AL KLAAR (Van onze correspondent MARC DE KONINCK) BRUSSEL De aan vaarding door de Twee de Kamer van de anti- rakettenmotie van de PvdA, was in het draai boek van de NAVO voor een unaniem modernise- ringsbesluit, volgende week in Brussel, natuur lijk niet voorzien. Jam mer voor de diplomatie ke taalkunstenaars, die al flink wat zinswendin gen hadden bedacht waarop de lidstaten een drachtig (inclusief Ne derland) akkoord zou den kunnen gaan. Het CDA-standpunt, zo heette het in het Brusselse hoofd kwartier van het bondgenoot schap, ligt immers heel dicht bij dat van de overige geal lieerden en ter staving van die stelling plaatste men de twee „uitersten" in de discussie te genover elkaar: het Neder landse CDA en de Nederland se NAVO secretaris-generaal Luns. Het CDA heeft inge stemd met de aanmaak van de Pershing-II- en de kruisraket ten, wenst ogenblikkelijk te gaan onderhandelen met de Sovjet-Unie en zal pas aan de hand van de resultaten daar van beslissen of ook daadwer kelijk tot plaatsing wordt overgegaan. Luns acht een besluit tot pro duktie èn plaatsing noodzake lijk, wil eveneens onmiddellijk met de Russen gaan onderhan delen, maar wijst erop dat het drie tot vier jaar duurt alvo rens de projectielen klaar zijn voor installatie. „Wij hebben dus alle tijd om te onderhan delen over wederzijdse beper king van de aantallen", zei Luns nog deze week. Er mogen dan heel uiteenlo pende denkwerelden en oog merken onder deze uitgan- spunten schuil gaan, praktisch onderscheid is maar heel moeilijk te maken, want Luns heeft het wel over een gelijk tijdig produktie- en plaatsing- sbesluit, maar hij erkent de werkelijkheid van het feitelij ke (tijds-) verschil tussen beide elementen. En hij dicht daar zelfs de mogelijkheid aan toe dat in die tijdsspanne de CDA- doelstellingen worden verwe zenlijkt. Alle politieke strubbelingen met de Nederlanders waren dus in NAVO-kringen al als een schijngevecht ontmaskerd. Een fluitje van een cent was het om formuleringen te vin den waarmee iedereen politiek kan voortleven: ferme be woordingen naar het Oostblok toe, doch zonder verklaringen die allergisch op het huiverige Nederland werken. Nu zich een nieuwe situatie voordoet is het de vraag of deze regie nog voor een „suc cesvolle" afloop van de NAVO-top van komende week kan dienen. Ogenschijn lijk lijkt het van niet, maar toch mag men het voorberei dende werk van de diploma-" tieke NAVO-strategen niet on derschatten. Onze ministers Scholten en Van der Klaauw zullen ont werpteksten voorgeschoteld krijgen, die hun alsnog in de verleiding kunnen brengen die voor de Tweede Kamer te gaan verdedigen. Zo is binnen de verdragsorga nisatie reeds afgesproken, dat de komende jaren afzonderlij ke uitvoeringsbeslissingen op het niveau van de NAVO-re- geringen nodig zullen zijn in zake het volgende week te ne men principebesluit. Verder is het de bedoeling het totaal aantal van 572 raketten varia bel te maken. Het zal kunnen stijgen en dalen, afhankelijk van het verloop van de ge sprekken met Moskou over hun SS-20. Ook de zogenoem de nul-optie (helemaal geen Kruis- en Pershingraketten dank zij een totale ontmante ling van de SS-20's) zal de NAVO in theorie niet uitsluiten. „Nieuwe feiten" Dat alles zal onvoldoende zijn om het CDA (en thans ook een kamermeerderheid) te bevre digen, maar er komt nog meer. Het NAVO-ontwapeningsaan- bod, waartoe parallel besloten gaat worden, zal niet te karig uitvallen. Het blijft niet bij de al eerder gedane toezegging om zo'n duizend (verouderde) kernkoppen uit West-Europa weg te halen. Ook op het ge bied van de conventionele uit rusting mag een westers ge baar worden verwacht. En zelfs is er een, nog niet gereed, plan om over het probleem van de kleinste atoomwapens (onder meer het tankgeschut) eveneens met het Oostblok te gaan onderhandelen. Kortom, het zal niet echt sim pel zijn voor de Nederlandse bewindslieden om tegen zo'n uitgekookt beslissingenpakket NEE te blijven zeggen. Ze zou den zelfs de „nieuwe feiten" daarin kunnen uitleggen als de verdiensten van hun onver moeibare strijd voor de CDA- vertrekpunten. Als de Neder landse regering vanuit die houding volgende week mee gaat met een NAVO-besluit en met een zwaaiende portefeuil le terugkeert in de Kamer, dan hoeft de stemmingsuitslag niet per se dezelfde te zijn als die van afgelopen donderdag. En mocht het kabinet de op dracht van de volksvertegen woordiging gehoorzamen en zich verre houden van het op stapel staande vernietiging- stuig, ja, wat dan? Een hoge NAVO-functionaris zei ons deze week, dat Nederlandse deelname omwille van het aanzien van de NAVO welis waar op prijs wordt gesteld, maar militair-strategisch niet echt noodzakelijk is. Alleen de mogelijkheid dat méér landen door de nucleaire ontwape ningskoorts worden aangesto ken, vervulde hem met enige NA AKKOORDVERKLARING KERNWAPENS (Van onze correspondent Ami van Vree) BERLIJN "Ik ben me ervan bewust, dat ik met het uitbrengen van mijn stem gisteren geen tweede Nobelprijs krijgen zal". Dit zei een zeer sombere en gespannen Willy Brandt, voorzitter van de West duitse Sociaaldemokratische Partij tegenover de talrijke vertegenwoordigers van de internationale pers, die op het partijcongres van de SPD in Berlijn aanwezig zijn. Hij doelde daarmee op het feit, dat hij zich bij het debat over het te nemen NAVO-besl uit inzake nieuwe kernwapens positief had uitge sproken, en dat hij voor de motie van het bestuur had gestemd, waarin goedkeuring voor dit besluit wordt gegeven, wanneer gelijktijdig een aanbod tot onderhandelen aan de Sovjet-Unie wordt gedaan. Met name de atoomtegenstanders in de linkervleu gel van de SPD zijn over dit duidelijke "ja" van Brandt teleurgesteld. Dat het voor Brandt een zware gewetenbeslissing is ge weest, blijkt behalve uit het feit, dat hij zolang met een duidelijke verklaring heeft gewacht, ook uit zijn antwoord gisteren op de vraag welke problemen volgens hem op dit ogenblik het belangrijkste zijn. „Als u mij dat vier maan den geleden had gevraagd, zou ik zondermeer hebben ge zegd: het Noord-Zuidprobleem. Maar nu ben ik daar niet meer zo zeker van. Want de kans dat de Oost-Westverhou dingen ernstig worden belast, is nu aanzienlijk groter dan vier maanden geleden het geval was", aldus Brandt. Hij put overigens hoop uit de mededeling van de voormali ge Russische ambassadeur in Bonn, Falin, die deze week heeft gezegd, dat het na het besluit van de NAVO zeer moeilijk zal worden, maar dat het proces van ontspanning desondanks verder moet gaan. Brandt is blij dat zijn partij in deze kwestie niet gespleten of gescheurd is en dat een zo grote meerderheid achter het bestuur inzake de NAVO-beslissing staat. „Maar niemand is echt tevreden, want niemand is tevreden deze politiek te moeten dekken. Men kan er echter niet omheen". Brandt verklaarde zich wat dit betreft eens met SPD-secretaris Bahr, die ook van mening is, dat het gekoppelde besluit van de NAVO op dit moment niet naar achteren mag wor den geschoven. Willy Brandt werd gisteren herkozen als voorzitter van de SPD. Naast hem Helmuth Schmidt die als' vice-voorzitter werd herkozen. TEHERAN In de Iraanse heilige stad Qom, zetel van de geestelijk leider Kho meiny, zijn gisteren bij een treffen tussen aanhangers van Khomeiny en die van de liberale ayatollah Sjariat- Madari twee doden gevallen. Naar aanleiding van de on lusten bracht Khomeiny een bezoek aan zijn tegenstan der om de onlusten ook in de stad Tabriz te bespre ken. Na afloop verklaarde Sjariat- Madari dat hij enige overeen- 1LNEMING PLO GEEIST y g YORK (UPI) De algemene vergadering van de Ver- Ie Naties heeft gisteren met overweldigende meerder de derde resolutie in een week goedgekeurd waarin ële verdragen in het Midden-Oosten worden afgewezen aarin wordt aangedrongen op nieuwe en bredere vrede- erhandelingen met deelneming van de PLO. de desbetreffende, door zeven niet-gebonden landen inge- ie, resolutie stemden 102 delegaties. Zeventien, waaronder rland, waren tegen en twintig onderhielden zich. sraëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Jehuda i, sprak van een „antie-vredesresolutie". resolutie wordt aangedrongen op een nieuwe ronde-tafel- .'rentie onder auspiciën van de Verenigde Naties en voorzit- hap van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en met leming van alle betrokkenen op gelijke voet. Verder ver eelt zij Israëls bezetting van Palestijns en ander Arabisch dgebied, „in strijd met het handvest van relevante resolu- van de Verenigde Naties". duurzame regeling van het conflict in het Midden-Oosten Volgens de resolutie inhouden dat het Palestijnse volk in al chten wordt hersteld en Israël zich terugtrekt uit alle be- gebieden, Jeruzalem incluis. ADVERTENTIE' Kijk eens, de kerst kaarten voor Lenie en Ar, oom Cor, tante Roelie, Opa Groningen, Jan-Willem en mevrouw van Duin, allemaal met de post code bij het adres. Vorig jaar opgezocht in het postcodeboek en genoteerd op een lijst, nu zó bij de hand. Gebruik 'm goed. pttpost stemming had bereikt met Khomeiny. Hij liet echter in het midden of deze overeen stemming betrekking had op hun verschillen van opvatting over de nieuwe grondwet of over de houding tegenover de Verenigde Staten. Het is be kend dat Sjariat-Madari zich tegen de nieuwe grondwet verzet, omdat deze vrijwel dic tatoriale macht verleent aan Khomeiny. In Tabriz werd Sjariat-Madari door de bezetters van het ra dio-station uitgeroepen tot „de leider van alle sji'ieten over de hele wereld". Er werd aan toe gevoegd dat alle regering sfunctionarissen in Azerbeids- jan door hem benoemd dienen te worden. De leider van de islamitische repoublikeinse volkspartij MPRP in Tabriz verklaarde dat ook alle leden van de re volutionaire garde in de pro vincie moeten worden terug getrokken. ADVERTENTIE tweede uitgifte bedrag open bedrag koers de koers wordt na de inschrijving op 11 december 1979 vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 15 december aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 15 december 1985 af schuldbewijzen dooreenleverbaar met eerste uitgifte inschrijving 11 december a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 15 januari 1980 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs (Van onze correspondent) Dick Toet) WASHINGTON - De regering Carter overweegt een extra belasting op benzi ne door te voeren van niet minder dan 50 dollarcent per gallon (ruim een kwartje per liter). De rigoreuze maat regel is bedoeld om de benzinekon- sumptie met 500.000 vaten per dag-te- rug te dringen. nog andere mogelijkheden worden over wogen om tot de gewenste beperking te komen, lijkt de benzinebelasting op dit moment de meeste kans te hebben. Het grootste probleem van een dergelijke maatregel is de invloed op de inflatie, die volgens sommigen wel eens drie procent zou kunnen bedragen. Bovendien wordt het uiterst twijfelachtig genoemd of de re- De benzineprijs in de Verenigde Staten is het afgelopen jaar gestegen van nog geen 40 cent tot ver boven de 50 cent per liter. Volgens de plannen zou de extra heffing voor een groot deel worden gecompen seerd door verlaging van inkomstenbelas ting en sociale lasten. De defintieve plan nen zullen worden bekend gemaakt in de Hoewel het volgens adviseurs van Carter krijgen. gering Carter een dergelijk spectaculaire begrotingsvoorstellen voor 1981, die vol- verhoging door het Congres zou kunnen gende maand aan het Congres zullen wor- Onderzoek naar uitlekken notulen kabinetsberaad LONDEN - De Britse pre mier, mevrouw Thatcher, heeft meegedeeld dat er een officieel onderzoek wordt ingesteld naar het uitlekken van notulen van een beslo ten vergadering van een commissie van het Britse kabinet, over een aanzienlij ke uitbreiding van het Brit se kernenergieprogramma. Het weekblad „Time Out" heeft een deel van de notulen gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de commissie akkoord is ge gaan met de bouw van kern centrales van het type, dat het in maart van dit jaar in Har- risburg liet afweten. Uit de no tulen blijkt dat een minister, die niet bij name wordt ge noemd, zou hebben gezegd dat één van de voordelen van kernenergie is, het vermijden van verstoringen in de elektri citeitsvoorziening door stakin gen van mijnwerkers en tran sportarbeiders. Verder toonde de commissie zich ernstig be zorgd over de mogelijkheid, dat verzet tegen kernenergie in de jaren tachtig in het mid delpunt van de belangstelling zal staan van actiegroepen. Dankert opvolger van Vondeling in Euro pees Parlement DEN HAAG Het Tweede Kamerlid Piet Dankert (PvdA) zal, als opvolger van de twee weken geleden over leden Anne Vondeling, vice- voorzitter van het Europees Parlement worden. Dankert is gisteren kandidaat gesteld door de socialistische fractie. Ziin verkiezing, vol gende week tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg, is slechts een formaliteit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17