mededelingen gemeentebestuur 1 leiden 10 tm 14 dec. 79 li Onderhoud van straten en wegen in 1980 Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert op maandag 10 de cember a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Benoeming van de heer N.P. Langerak tot lid van de deelcommissie personeelszaken. Het verstrekken van een eenmalig subsidie ter reali sering van een multifunctionele ontmoetingsruimte voor Islamitische Turken. In te stemmen met het voornemen van Burge meester en Wethouders om tot erkenning van een aantal peuterspeelzalen over te gaan en tot het vaststellen van een verordening regelende de subsi diëring van peuterspeelzalen in Leiden. Verkoop van een perceel grond in gebied Coebel Oost aan de Verpleegkundige Akademie Vronestein te Voorburg. Herstel van de woonfunctie in de panden Nieuw- straat 4, 6, 8 en 12, alsmede Hooglandsekerkgracht 31, 33, 35, 37 en 39, bestemming van pand Nieuwstraat 2 ten behoeve van de openbare biblio theek en herstel pakhuis Nieuwstraat 10 en winkel/ woonhuis Hooglandsekerkgracht 49. Voorstel inzake vaststelling van het bestemmings plan Rijnzicht. Voorstel inzake ondersteuningsinstituut Welzijn. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een kre diet voor de uitwerking van de schetsontwerpen voor een voetgangersbrug over de Nieuwe Rijn na bij de Beschuitsteeg en over de Oude Vest nabij de Lijsbethsteeg, alsmede voor de uitvoering van deze bruggen. Voorstel inzake wijziging van de Verordening op de commissie voor de Beroepschriften. Een schrijven van de commissie voor de rekeningen inzake het onderzoek naar de besluitvorming van Burgemeester en Wethouders rond de gunning van de uitvoering van de werkzaamheden voor de goe derenlift in het Stadhuis (op verzoek van de heer Beijen), met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om het schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Een schrijven van Burgemeester en Wethouders van Leiden houdende mededeling dat de heer A. Verboom heeft besloten om met ingang van 8 mei 1980 wegens gezondheidsredenen als wethouder en raadslid af te treden, met het voorstel van Burge meester en Wethouders om het schrijven voor ken nisgeving aan te nemen. Voorstel tot het vaststellen van een verordening houdende wijziging van de Verordening op de com missie voor de bedrijfstechnische school voor indi vidueel technisch onderwijs. Interpellatie van de heer Beijen, mevrouw Ponsen en de heer Hoeven over onderhoudswerkzaamhe den aan de woningen van het Sint Janshof en de daarvoor geheven vergoeding. Voorstel inzake verhuur van het kantoorgebouw aan de Os en Paardenlaan 45 en tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de verbouwing van dit gebouw. Voorstel ten geleide van het advies van de Commis sie voor de Beroepschriften met betrekking tot de bezwaarschriften van de B.V. Automobielbedrijf L.A.G., een aantal bewoners uit en personeelsleden van bedrijven in de Raadsherenbuurt, alsmede van de fa. D. Spoor en Zn. tegen het voorbereidingsbe- sluit voor de Raadsherenbuurt. Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten en de procedure voor de planvorming in het kader van de Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele aktivi- teiten. Voorstel inzake het vaststellen van een verordening regelende de subsidiëring van kinderdagverblijven in Leiden. Besluit inzake behandelingsprocedure conform arti kel 20 van het Reglement van Orde van het schrij ven van de heer M.N. Spoor, lid van de Project groep Haver en Gort ten geleide van een afdruk van zijn aar. Wethouder Waal gerichte brief naar aanlei ding van opmerkingen door laatstgenoemde in de raadsvergadering van 19 november jl. gemaakt bij de behandeling van het agendapunt "onteigenings plan Haver en Gortbuurt". Gelden ten behoeve van de voorbereiding van een plan voor de vernieuwing van de Verversbrug. Gelden ten behoeve van voorbereidingskosten voor de uitvoer van het plan Bijzonder Regionaal Wel zijnsbeleid. Ruiling van het pand Janvossensteeg 44 tegen het pand Rijnsburgersingel 2. Gelden voor de aankoop van de panden St. Ursula- steeg 5 en 7/7a. Gelden voor de ontruiming van een gedeelte van de begane grond van het pand Nieuwstraat 10. Bijstelling van het tijdschema bestemmingsplannen per 15 november 1979. Verzoeken van een tweetal besturen van bijzondere scholen om medewerking. Voorlopige vaststelling van de kosten van het open baar voortgezet onderwijs over het jaar 1976. Voorlopige vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 187, eerste lid, van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 over het jaar 1977 en van de bedra gen, bedoeld in artikel 187, tweede lid, van het be sluit, over het vijfjarig tijdvak 1973 tot en met 1977. Voorstel om te bepalen, dat de instandhouding van de openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de Drie Octoberstraat ingevolge artikel 19 van de Lager-onderwijswet 1920 wordt gevorderd. Voorstel om de Minister van Onderwijs en Weten schappen te verzoeken om te bepalen dat een zestal openbare kleuterscholen gedurende het jaar 1980 in stand worden gehouden. Kredieten ten behoeve van sportvoorzieningen. Gelden ten behoeve van de vervanging van een am bulance bij de Eerste Hulp Dienst, de aanschaf van zonweringen voor het gebouw van de Gemeentelij ke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst aan de Roodenburgerstraat eh ten behoeve van projecten in het kader van de gezondheidsvoorlichting op ba sisscholen. Aangaan van kasgeldleningen gedurende het jaar 1980. Vaststelling van de rentepercentages, gelden voor de in rekening-courant met de Ned. Middenstands- bank N.V., kantoor Leiden, opgenomen en gestorte gelden voor het jaar 1980. Krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor het jaar 1980. Beschikbaar stellen van een tweede werkkrediet voor 1979 ten behoeve van de Gemeentelijke Dienst Sociale Werkvoorziening voor de aanschaffing van machines en/of goederen. Commissie vergaderingen Commissie voor het psychiatrisch ziekenhuis "Endegeest" c.a. Dinsdag 11 december a.s. om 17.00 uur in het re creatiegebouw van het psychiatrisch ziekenhuis "Endegeest" c.a., Endegeesterstraatweg te Oegstgeest. Agenda: Besluitvorming m.b.t. uitbreiding van de directie. Dekkingsvoorstel m.b.t. agogisch geschoold perso neel. Reglement voor de medische staf. Brief van de heer L.J. Dekker m.b.t. de groenteteelt Bespreking hoofdstuk Water. Commissie voor Onderwijs, Sport enz. Donderdag 13 december a.s. om 20.00 uur in ka mer 263 van het stadhuis. Agenda: Mutaties onderwijzend personeel openbaar onder wijs. Vaststelling exploitatievergoeding bijzondere scho len voor k.o. over 1978. Vaststelling exploitatievergoeding bijzondere scho len voor g.l.o. over 1978. Vaststelling exploitatievergoeding bijzondere scho len voor b.u.o. over 1978. Verzoek van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden om beschikbaarstelling van gel den voor het treffen van een aantal voorzieningen om een gedeelte van het schoolgebouw aan de Boshuizerkade 18a geschikt te maken voor het kleu teronderwijs. Wijziging statuten Stichting Korte Vlietschool. Evaluatie bestuursvorm voor de scholen "De Duk dalf" en "De Loopplank". Scholenplan 1981-1982-1983. Leerkrachten t.b.v. het onderwijs aan buitenlandse kinderen. Open School. Veiligheid van kinderen in het verkeer. Subsidiëring Stichting Kinderkantines Leiden voor de opvang van kinderen van buitenlandse werkne mers. Terrein-voorziening "Pernix". Informatie S.A.D. Ter kennisneming: a. Agenda en notulen G.L.O.-Hoofdenvergadering. b. Agenda en notulen K.O.-Hoofdleidstersvergade- ring. c. Agenda en notulen Gemeenschappelijke School raad. d. Beredeneerd verslag Gemeentelijk Pedologisch Instituut Leiden. e. Werkgroep Kanaalgebied-West, reactie op het voorstel tot de aanleg van een wielerbaan. f. Leidse Bond van Speeltuinverenigingen, reactie op het voorstel tot oprichting van één ondersteu ningsinstituut. Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Commissie voor financiën Dinsdag 11 december a.s. om 19.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. In deze vergadering zullen voorstellen worden besproken welke onlangs in diverse vergaderin gen van andere commissies aan de orde zijn ge weest en waarvan nu in hoofdzaak de financiële aspecten zullen worden bezien en verder: Aantrekking tijdelijke kracht voor de afd. Bevolking c.a. Vervulling vacature van bode bij de Gem. Archief dienst. Verhuring van ruimten in het pand Rapenburg 48 aan de sportschool Luiten. Bestrijding "steenkanker" in pand Hooigracht 12-16 (verblijfsgebouw voor Vreemdelingen). Naamgeving gebouw Langegracht 72-74. Projectgroep Haver- en Gortbuurt Dinsdag 11 december a.s. om 20.00 uur in kamer 115a van het stadhuis. Agenda: De stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de di verse projecten in de Haver- en Gortbuurt. Bestuurscommissie voor de "Dukdalf" en "Loopplank" scholen. Dinsdag 11 december a.s. om 20.00 uur (tot uiterlijk 22.30 uur) in het schoolgebouw. Regen boogpad 2-3. Agenda: Voorstel benoeming tot het eind van het schooljaar 1979/1980 van mevrouw M.E. Kluit-Vos, uit Leiden tot onderwijzeres in ziekte vervangende dienst, in verband met de detachering van de heer E.W. Hui- zinga. Deelneming ouderkrant. Bespreking ontwerp-enquêtelijst ouders. Voorstel van het dagelijks bestuur om in de loop van januari 1980 met beide oudercommissies een gezamenlijk gesprek te houden. De agenda voor dit gesprek zou kunnen worden opgesteld door de voorzitter van de oudercommissies en de bestuurs commissie. Lokalensituatie m.i.v. het schooljaar 1980/1981. Tussentijds verslag werkgroep ingebruikgeving lo kaalruimte. Voortgang werkgroep personeelsbeleid. Voortgang werkgroep klein onderhoud. Voortgang werkgroep commentaar voorontwerp van de wet medezeggenschap in het onderwijs. Vergaderschema 1980. Commissie voor ekonomische aangelegenhe den en personeelszaken. Dinsdag 11 december a.s. om 20.30 uur in de kof fiekamer van het stadhuis. Agenda: Wijziging verordening winkelsluiting. Ambtelijke notitie Leiden Promotion en begroting V.V.V. Financiering en verhuur dagwinkels Groeriesteeg/ Zijlsingel. Aanschaf materieel. Werkgroep Begeleiding Totstandkoming Milieu nota. Donderdag 13 december a.s. om 16.30 uur, in ka mer 234 van het stadhuis. Agenda: Diversen Verkoop van vuurwerk Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten toe te staan aan houders van ver gunningen voor de verkoop van vuurwerk in Leiden ook op donderdag 27 december a.s. van 18.00 tot 21.00 uur vuurwerk te verkopen. Pancras-Oost Voorontwerp-bestemmingsplan te koop Zojuist verscheen het voorontwerp-bestemmingsplan Pancras-Oost, de binnenstadswijk tussen Hooi gracht, Oude Rijn, Herengracht en Nieuwe Rijn. Voor f 3,50 is dit te koop bij de balie van het buro Voorlichting in de hal van het Stadhuis en de balie van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Informatiefolder Meer informatie over het voorontwerp-bestemmings plan valt te lezen in de informatiefolder, die huis-aan- huis is verspreid in Pancras-Oost. Extra exemplaren zijn te verkrijgen in de Pancrat, het informatiecentrum op het parkeerterrein aan de Ir. Driessenstraat. Informatie-avonden Volgende week worden twee informatie-avonden over het voorontwerp-bestemmingsplan Pan cras-Oost belegd: maandag 10 december voor bedrijven en dinsdag 11 december voor bewo ners uit de wijk. Ook zal een film over Pancras-Oost vertoond worden. De avonden vinden plaats in 't Parlement, Nieuwe Rijn 52 en beginnen om 20.00 uur. Spreekuren Ambtenaren die betrokken zijn bij het voorontwerp bestemmingsplan houden spreekuur op de volgende tijdstippen: dinsdag 18 december, donderdag 3 janu ari en dinsdag 8 januari van 16.00-17.30 uur. De spreekuren worden gehouden in de Pancrat, het informatiecentrum op het parkeerterrein aan de Ir. Driessenstraat. Leiden tegen apartheid Over Zuid-Afrika en de apartheid gaat de grote aktie 'Leiden tegen apartheid' van 1 t/m 22 december 1979. Het Leidse gemeentebestuur nam daartoe het initiatief. De Boycot Outspan Aktie (BOA), de We reldwinkel en de Werkgroep Zuidelijk Afrika namen de organisatie op zich. Zo'n dertig groeperingen nemen aktief deel aan de aktie: scholen, kerken, vakbonden, politieke partijen, beeldende kunstenaars, schrijvers, studentenvereni gingen, jongerenverenigingen, vrouwengroepen, universitaire instituten, theaters en een groot aantal café's, enz. Hieronder enkele data en gegevens: 10 t/m 22 december: Waaggebouw. Tentoonstel ling van werk van kunstenaars uit Leiden en omge ving over Zuid-Afrika en de apartheid. Schilderijen, etsen, zeefdrukken, beeldhouwwerk, performance, dia-presentatie. Opening: maandag 10 december: 20.15 uur. 11 december: poëzie-avond in het Waaggebouw met o.a. de poëziegroep van het PEN-centrum en de Zuidafrikaanse dichter Mazisi Kunene. Aanvang: 20.15 uur. 11 december: filmavond in het Leids vrijetijdscen trum: films van Roeland Kerbosch over Zuid-Afrika. Spreker: Roeland Kerbosch. Aanvang: 20.00 uur. 12 december: bijeenkomst in Het Vrouwenhuis over de rol van de vrouw in Zuid-Afrika. Aanvang: 20.00 uur. 13 december: protest meeting van de Industriebond FNV in het St. Antonius Clubhuis de FNV-bond bereidt akties voor in bedrijven die banden hebben met Zuid-Afrika. 13 december: de Engelse toneelgroep ESTA met 'Hello and Good-bye' van Athol Fugard in het LAK- theater. 14 december: Teach-in van instituten van de Rijks universiteit Leiden in een der zalen van het Sociolo gisch Instituut. Aanvang: 10.15 uur. 14 december: Pop tegen apartheid in het Leidse vrijetijdscentrum met o.a. de Zuidafrikaanse artiest zanger Brian Isaacs. Voor de scholen hebben groepen leerkrachten spe ciaal voor deze aktie lesmateriaal samengesteld, dat kan worden besteld op het aktie-adres: Oude Vest 79, Leiden, tel. 071-142124. In de vrijdagse mededelingen van begin dit jaar hebt u een programma "straatonderhoud 1979" kunnen aantreffen. In dat programma-overzicht stonden de straten en wegen die in 1979 voor het onderhoud aan de beurt zouden komen. Met onderhoud, dat door de dienst van Gemeentewerken wordt verzorgd, wordt o.m. bedoeld: het ophogen van straten, her bestrating. herinrichting en/of asfaltering. Dit jaar zijn volgens het gepubliceerde overzicht tien tallen straten en wegen gereedgekomen. Sommigen ervan zijn alleen herbestraat; andere straten werden in overleg met de omwonenden opnieuw ingericht. De voorbereiding en uitvoering van zo'n herbestra- tingsprogramma vergen echter veel tijd, geld en man kracht. Daardoor, maar ook als gevolg van onvoor ziene omstandigheden konden verschillende projec ten die in het schema voor dit jaar waren opgenomen niet meer volgens plan worden uitgevoerd. Met name de strenge winter van 1978/1979 heeft het schema danig in de war gestuurd. Op veel plaatsen was vorst- schade aan het wegdek ontstaan, waardoor extra on derhoud noodzakelijk was. In de vrijdagse mededelin gen van augustus j.l. is hierover al informatie ver strekt. Voor 1980 is wederom een programma straatonder houd opgesteld. Naast nieuwe projecten zijn daarin ook de straten opgenomen die in 1979 niet meer aan bod konden komen. De lijst voor 1980, die hieronder is opgenomen, bestaat uit twee delen. Het eerste en grootste gedeelte van de lijst omvat de straten die in 1980 in ieder geval aan de beurt komen. Bij sommige van die straten zullen zo mogelijk kleine en noodzake lijke aanpassingen worden uitgevoerd. Daarbij zal het accent voornamelijk liggen op het verbeteren van de veiligheid van de weggebruikers. In het verleden zijn daartoe veelal verzoeken ingediend. De omwonen den zullen over die aanpassingen nog worden inge licht. De straten waaraan komend jaar asfalterings- werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vormen het tweede gedeelte van de lijst. Onder asfalterings- werkzaamheden wordt zowel begrepen het asfalteren van straten die nu nog een verharding van klinkers hebben als het opnieuw aanbrengen van een deklaag op bestaande asfaltwegen. Verder is er nog een reservelijst aangelegd van stra ten die alleen aan de beurt komen, wanneer er b.v. door subsidie van het rijk financiële ruimte ontstaat. Om misverstanden te voorkomen wordt erop gewe zen, dat enkele van de hieronder genoemde straten slechts gedeeltelijk aangepakt zullen worden. In te genstelling tot de lijst van dit jaar is in het overzicht voor 1980 ook de Merenwijk opgenomen. Het onder houd in deze nog vrij jonge wijk zal echter in hoofd zaak kleine aanpassingen betreffen. Voorts zijn er nog de "grote" werken, zoals de ver nieuwing van walmuren en rioleringen, de bouw van bruggen e.d. Deze werken worden niet tot het gewo ne onderhoud gerekend en komen dus ook niet op de lijst voor. Evenmin is in de lijst het zgn. incidentele onderhoud opgenomen. Dat onderhoud, zoals het opheffen van kuilen e.d., wordt regelmatig uitge voerd. Indien u klachten heeft over ernstige kuilen in straten kunt u zich rechtstreeks wenden tot de afdeling bestratingen van de dienst van Gemeentewerken, te lefoon 769241, toestellen 446 tot en met 448. Vanwe ge die afdeling zullen dan de noodzakelijke herstel werkzaamheden worden verricht. Ten slotte: Hieronder ziet u een lijst met namen van straten en wegen, welke nog dit jaar en volgend jaar, aan de beurt komen voor onderhoud, herinrichting of asfal- teringswerkzaamheden. Het is helaas niet mogelijk u te vertellen, wanneer of in welke maand uw straat of laan voor onderhoud aan de beurt komt. Veel hangt af van de weersomstandigheden en subsidie-aanvra gen voor bepaalde straten in Leiden. U krijgt in ieder geval tijdig een brief van het Buro Voorlichting in de bus, waarin u kunt lezen, wanneer en hoe uw straat of laan precies aangepakt gaat worden: Nieuwe Rijn (Kraaierbrug-Hooigracht) Aioelaan Frans van Mierisstraat Buys Ballotstraat Reitzstraat Stille Rijn Pretoriusstraat Vijfde Binnenvestgracht (helft) Griegstraat Maredijk de la Reystraat Gabriel Metzustraat de Wetstraat Hugo de Vriesstraat Van der Waalsstraat Paterstraatje Nonnensteeg Merenwijk Koenesteeg Witte Rozenstraat Garenmarkt Doelensteeg Nieuwebrugsteeg Vendelstraat Jan Lievensstraat Rijnstraat (Levendaal-Utrechtse Veer) Berkendaalstraatje Kernstraat Diefsteeg Vrouwensteeg Kapelstraat Oude Rijn (Middelstegracht-Herengracht) Kabeljauwsteeg Maarsmansteeg Sint Jacobsgracht P.J. Blokstraat Meloenstraat (woonerf) Mandenmakerssteeg Scarlattistraat Nieuwsteeg Kapteynstraat Doctor Lelylaan (Ventweg Morslaan) Kraaierstraat (Levendaal-Utrechtse Veer) Bakkersteeg Herengracht Westzijde Kasteelhof (gedeeltelijk) Morslaan Salomonsteeg Boshof (gedeeltelijk) Vrouwensteeg Duinhof (gedeeltelijk) Jacques Perkstraat Van der Hoevenstraat Kneppelhoutstraat (helft west) Stieltjesstraat Bakhuis Roozenboomstraat Staringkade Nieuwe Rijn (Vestestraat - Herengracht) Van Bemmelenstraat Vijf Meiplein (gedeelte hertegelen) Te asfalteren wegen. Meerburgerkade Lage Morsweg (klinkergedeelte Morsviaduct) Doezastraat Rijnsburgersingel Maresingel Herensingel Sitterlaan Vrouwenweg J. v. Gooyenkade IJsselmeerlaan Brug over Haarlemmertrekvaart W.D.Z.Iaan Brug over de Zijl W.D.Z.Iaan Grofvuilop- haaldienst Volgende week zijn aan de beurt: Wijk 17 en 19 maandag 10 december Wijk 18 en 22 woensdag 12 december Wijk 21 en 23 donderdag 13 december Wijk 20 en 26 vrijdag 14 december

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 16