Bonden wijzen jautomatisering niet bij voorbaat af Zambia krijgt 5 miljoen voor bruggenreparaties Wim Kok ziet toch wat lichtpuntjes (Raad van State helpt illegalen aan nieuw argument Tuijnman:Rijkswegenfonds is een achterhaalde zaak Gasvoorziening kan strenge winter aan -binnenland Nederland heeft in oorlog enorm gecollaboreerd Laatste kans voor karton fabriek Kort geding tegen Staat Tweede veiligheid voor „Borssele Kamer akkoord met belasting reparatie LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 15 MILJOEN ARBEIDSPLAATSEN STAAN TER DISCUSSIE" 0 "I 0 0 UTRECHT (ANP) De Dienstenbon- Jen FNV wijzen automatisering niet per definitie van de hand. Wel noopt leze technische revolutie tot een actief werkgelegenheidsbeleid, waarin zo wel overheid als vakbeweging een be langrijke rol moeten spelen. Dit staat in de nota „Automatisering werkge- egenheid" van de Dienstenbonden die tijdens de algemene vergadering van aanstaande disn- dag zal worden besproken. De nota bevat de loofdlijnen van het ten aanzien van de automa- lisering te voeren beleid. In het rapport wordt ;r rekening mee gehouden dat 25 tot 30 procent van het administratieve werk zou kunnen wor den geautomatiseerd. Dit houdt in, aldus de FNV-bonden, dat in Nederland uiteindelijk oneer dan één miljoen arbeidsplaatsen ter dis cussie staan. Hoewel deze banen natuurlijk niet allemaal worden weggeautomatiseerd, geeft het cijfer toch een indicatie van de rijkweidte van de nieuwste ontwikkelingen, zo wordt gesteld. Arbeidstijdverkorting zien de bonden ook in verband met de automatisering als een belang rijk instrument om de werkgelegenheid op peil te houden. In arbeidsplaatsen-overeenkomsten zou grote zekerheid met betrekking tot het aan tal en de kwaliteit van de beschikbare banen moeten worden vastgelegd. LATIJNS-AMERIKAANS PROTEST Een aantal Latijns-Amerikanen heeft gisteren enkele uren het gebouw op Schiphol be zet, van waaruit de vliegdiensten naar de booreilanden wordt geregeld. Zij wilden daarmee protesteren tegen de werkomstandigheden voor buitenlanders op de instal laties op de Noordzee. VOORZITTER ANNE-FRANKSTICHTING: AMSTERDAM (ANP) „Bijna een half mensenleven na de Tweede Wereldoorlog moet ik vaststellen dat het Neder* landse volk, de Nederlandse samenleving op een onthutsen de wijze heeft gecollaboreerd". Dit zei Dick Houwaart, voorzitter van de Anne-Frankstichting gisteren in Amster dam bij de opening van het driedaagse symposium „Samen werking met de vijand", dat door de stichting is georgani seerd ter herdenking van de vijftigste geboortedag van Anne Frank. „Collaboratie besluipt ons elk moment in elke omstandigheid", aldus Houwaart. Volgens hem is er ruim 35 jaar na de oorlog -nog steeds geen samenleving ontstaan waarin verschijnselen als ^nti-semitisme, racisme en onderdrukking ongezond, als ver werpelijk en niet-acceptabel worden beschouwd. De bedoeling van het symposium is vooral om aan de hand van ervaringen in het verleden te onderkennen in hoeverre er op dit moment sprake is van medeverantwoordelijkheid aan bepaalde vormen van racisme en fascisme. UTRECHT Hoewel het centraal akkdord tussen werkgevers en vak beweging van de baan is, gelooft de FNV dat de gesprekken toch positie ve kanten hebben gehad. FNV-voor- zitter Wim Kok houdt er rekening mee dat het afgebroken overleg in de Stichting van de Arbeid toch een leidraad heeft opgeleverd voor de be ginnende cao-onderhandelingen. In de vakbondskrant van de FNV schtrijft Kok dat de eisen van de vak beweging inzake arbeidstijdverkorting voor de eerste keer een zeker begrip bij de werkgevers hebben gevonden. Het is volgens hem niet ondenkbaar dat in de cao-onderhandelingen voor loons verhoging, verbetering van arbeids plaatsen en betaling voor onaangenaam werk méér ruimte wordt veroverd dan de werkgevers op centraal niveau wil den toestaan. Kok ziet het alsnog op gang brengen van het centraal overleg niet meer zit ten. Het praten over arbeidsvoorwaar den is nu verplaatst naar de bedrijfsta ken. „Daar vallen de beslissingen en daar worden de arbeidsverhoudingen bepaald waarmee we de jaren tachtig ingaan", schrijft Kok. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft Zam bia een bedrag van vijf miljoen gulden e 1 jeschonken om de schade aan acht bruggen in dat land, als gevolg van re- een te aanvallen vanuit Rhodesië, te kunnen repareren. In totaal heeft Zam- ala na als gevolg van de aanvallen uit '2 Rhodesië een schade van 35 miljoen ge- eden. De regering hoopt dat andere ri0< EG-landen het Nederlandse voorbeeld en zullen volgen. Mocht de 5 miljoen gul bet den niet voldoende zijn voor het her stel van minstens twee belangrijke bruggen, dan is een aanvullende finan ciering mogelijk. Dit heeft minister De Koning van Ont wikkelingssamenwerking gisteren gezegd in antwoord op Kamervragen. De rege ring bekijkt ook of experts van Rijkswa terstaat naar Zambia kunnen worden ge stuurd om Zambia te helpen bij de brugre- paraties. De vernielingen hebben grote economische gevolgen voor Zambia omdat dit land geen zeehavens bezit. Transport van onder meer voedsel - erg nijpend om dat de maisoogst in het land dit jaar is mislukt - moet dus via spoor of weg ge beuren, aldus minister Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) over dezelfde Ka mervragen. Volgens Van der Klaaw zullen echter in terventies vanuit Rhodesië in Zambia - vanuit dit land opereert onder meer de guerillabeweging Patriottisch Front tegen Rhodesië - nu tot het verleden behoren na het in Londen bereikte akkoord over de toekomst van Rhodesië. kle as DEN HAAG (ANP) Een fii gisteren door de Raad van 3ar( State gedane uitspraak helpt laai de zogenaamde regularisa- t st tie-slachtoffers onder de ille- »n, galen in ons land, aan een ,eer nieuw argument om hun ito, recht op definitieve vesti- rstaffinff ons land te verdedi gen. ui een door drie in Medemblik '"e voonachtige Turken aange spannen zaak tegen staatsse cretaris Mevrouw Haars, kwam de Raad tot de conclusie dat de bewindsvrouwe haar besluit om deze drie zoge naamde regularisatie-slachtof- fers uit te wijzen, moet her zien. Eén van de overwegin gen die tot deze uitspraak heb ben geleid, is dat de drie in een vergelijkbare positie ver keren als de 182 Kerk-Marok- kanen, eveneens regularisatie- slachtoffers, die uiteindelijhk wél een verblijfsvergunning hebben gekregen. De regulari- satie-maatregel werd in 1974 door de overheid uitgevaar digd om greep te krijgen om het aantal buitenlandse werk nemers in ons land. De 182 kerk-Marokkanen voldeden niet aan de eisen en moesten weg. Vandaar de betiteling „regularisatie-slachtoffers". gen zij alsnog een verblijfsver gunning. De Raad van State heeft gisteren gesteld dat deze lankmoedigheid redelijkerwij ze ook voor de drie Mede- mblikse Turken moet gelden. Het comité „Regularisatie- slachtoffers" leidt hieruit af dat dan ook alle 400 buitenlan ders die in vergelijkbare om standigheden verkeren als deze drie Turken, in ons land mogen blijven. (Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG De karton fabriek Okto krijgt van de Tweede Kamer een laatste kans. Met algemene stem men aanvaardde zij giste ren de motie-De Korte (VVD) waarin gevraagd werd op de kortst mogelijk termijn de kansen van een mini-herstructurering te bezien, waarbij naast Okto-Winschoten ook de Eendracht en de VPE in Eerbeek betrokken zouden moeten worden. De motie noemt als overbrug gingstermijn een jaar. Minister Van Aardenne (Economische Zaken) meent, dat een onder zoek naar de mogelijkheden van herstructurering niet lan ger dan twee maanden in be slag zou mogen nemen. De bewindsman wond er geen doekjes om dat als zou blijken dat een dergelijke mini-her structurering geen uitkomst biedt, Okto ten dode is opge schreven: „dan heeft extra steunverlening van een jaar ook geen betekenis meer. Dat zou dan nog veel langer moe ten en dat heeft geen zin" al dus Van Aardenne. AMBTENARENCENTRALES: DEN HAAG De vijf centrales van overheidspersoneel zullen volgende week een kort geding aanspannen te gen de Staat der Nederlanden. De cen trales willen de regering dwingen zich te houden aan de afpraken rond het doorberekenen van de effecten van de bouw- en uitzend-cao in de ambtena rensalarissen. De centrales, ACOP, RKCOP, CCOOP, Ambt- narencentrum en CMHA beschuldigen de rege ring onomwonden van onbehoorlijk bestuur ten aanzien van de ambtenaren. Het is de vraag, al dus voorzitter Wieringa, of enig overleg met minister Wiegel van binnenlandse zaken nog zin heeft. De minister gaat volgens hem voorbij aan afspraken die in 1976 zijn gemaakt over het volgen van de trend in de bouw- en uitzend- cao. Een kort geding is volgens hem nog de eni ge manier waarmee de ambtenaren alsnog aan een dictaat door de overheid kunnen ontko men. De centrales verlangen van de rechter zó'n uit spraak dat het georganiseerd overleg tussen ambetnaren en het ministerie van binnenland se zaken in de toekomst meer inhoud krijgt (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er worden bij de kerncentrale in Borssele geen voorbereidingen getroffen voor de bouw van een op slagruimte voor splijtstofelementen of radioactief afval. Wel wordt er een extra veiligheidsvoorziening in de centra le aangebracht die het mogelijk moet maken, zelfs wanneer de regelkamer van de centrale in het ongerede raakt, de cen trale te kunnen afschakelen en de inhoud te kunnen nakoe- len. Dat zei minister Van Aardenne (Economische Zaken) gisteren in de Tweede Kamer op vragen van het PPR-Kamerlid Jansen. Deze baseerde zijn vragen op enkele volgens hem erg vage teke ningen over te bouwen voorzieningen in Borssele, die erop zou den kunnen wijzen dat daar een extra opslag voor splijtstofele menten werd voorbereid. Van Aardenne ontkende categorisch dat daarvan sprake zou zijn. (Van onze parlementaire redactie) hepEN HAAG In 1964, toen het Rijks- Vegenfonds werd ingesteld, golden daar door een aantal argumenten, die nu niet (neer gelden. Daarbij waren: Opvoering van wegenbouwprogramma, automati- hu\ iche vaststelling van gelden voor wegen- pi louw, weggebruikers alleen laten beta- „r en aan aanleg en uitbreiding van het 2lul wegennet, versterking voortgang in de kei wegenbouw en het scheppen van een gun stig psychologisch klimaat voor de We genbouw. En omdat deze doelstellingen zijn achterhaald, is ook het onderbren gen van het Rijkswegenfonds in de be groting van Verkeer en Waterstaat geen ramp. Allen de directe koppeling tussen Rijkswegenfonds en wegenbouw zal ver dwijnen- Dat is de menihg van minister Tuijnman (Verkeer en Waterstaat) over de voorgestel de opheffing van het Rijkswegenfonds op 1 januari a.s. De minister sprak gisteren op het Nederlands Wegencongres in Utrecht. Vanuit de ANWB, BOVAG, RAI, KNAC en centraal overleg verkeers- en vervoersorga nisaties is bezwaar gemaakt tegen de ophef fing. Deze organisaties zeggen dat, nu de be steding van opcenten die de automobilisten betalen voor het Rijkswegenfonds, in de al gemene middelen terechtkomen, de beste ding voor het wegverkeer alléén op losse schroeven komt te staan. Volgens minister Een automatische vaststelling van bedragen voor de wegenbouw is allang verwaterd door talrijke wijzigingen van de wet op het Rijkswegenfonds zegt Tuijnman. Ook het derde argument- dat de opcenten van de au tomobilisten alleen voor wegenaanleg zou den worden gebruikt - gaat niet meer op. Door de jaren heen zijn deze geldën ook voor wegenonderhoud en aanleg van fiets paden gebruikt. De voortgang van de we genbouw lijkt inmiddels gewaarborgd door het constante jaarlijkse bedrag dat eraan wordt besteed. Daarvoor is het Rijkswegen fonds niet meer noodzakelijk. Het gunstige psychologische klimaat voor wegenbouw is, middels de talrijke verschillende meningen over de wegenbouw dre in de zeventiger ja ren zijn ontstaan, eveneens verouderd, aldus de boodschap van de minister. DEN HAAG De Nederlandse Aaardolie Maat schappij (NAM), heeft alle mogelkijke voorzorgs maatregelen genomen om in geval van een strenge L winter de gasvoorziening zeker te stellen. De ge- m beurtenissen van vorige winter zijn door de NAM H|grondig geanalyseerd. Daar bleek uit dat de isolatie op veel punten moest worden verbeterd. Zo bleken de zogenaamde „steamers" niet goed of helemaal niet te functioneren. Deze voertuigen, die moeten uitrukken om be- Ijvriezingen aan apparatuur en installaties snel te verhelpen, wa- en de afgelopen winter zelf zal menigmaal bevroren voordat iet sein tot uitrukken werd gegeven. De steamers zijn nu aange- •ast aan „Siberische omstandigheden". foor de bereikbaarheid van de „puttengroepen" op het Gronin ger aardgasveld, zijn speciale rupsvoertuigen aangeschaft, die zich in het moeilijkste terrein kunnen voortbewegen. En voorts twee sneeuwmobielen, die kunnen opereren in sneeuwduinen tot twee meter hoog. Ook is voor de drie noordelijke provincies een mobilofoonnet opgezet, zodat verbinding kan worden ge houden met iedereen die onderweg of op karwei is. Het NAM- plan heeft miljoenen gekost, maar men heeft nu de overtuiging dat zelfs de strengste winter geen gevaar meer kan opleveren voor de Nederlandse gasvoorziening. Een van de sneeuwmobielen die de NAM heeft aangepast. Het science-fiction-achtige voerttuig kan opereren in sneeuwbergen tot twee, drie meter hoog. (Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer zich gisteren geschaard achter de zo geheten reparatiewetgeving van staatssecretaris Nooteboom, waarmee een aantal mazen in de wet op de inkomstenbelasting worden gedicht. De wetsontwerpen houden een beperking van de aftrekbaarheid van bepaalde vormen van renten van schulden in, die in de praktijk op grote schaal werden gebruikt om het belastbaar in komen met vele tienduizenden guldens terug te schroeven. Daarbij zijn te noemen de meegekochte rente op obligaties, de vooruitbetaalde rente op geldleningen en de kosten daarvan en de zogenaamde super-aftrek bij bepaalde beleggingen in onroe rend goed in het buitenland. Op voorstel van CDA, VVD en SGP is een uitzondering inge bouwd voor de aftrekbaarheid van rente over persoonlijke le ningen en huurkoopovereenkomsten. Daarnaast werd een wij- zingsvoorstel van deze partijen aanvaard om de- afsluitprovisie wel voor aftrek in aanmerking te laten komen tot een maxi mum van 1,5 procent of 4.000 gulden. Tegelijk nam de Kamer een motie aan waarin de regering wordt gevraagd voor 1 januari 1984 met een studie te komen over de wijze waarop de belasting- vlucht naar het buitenland het best kan worden bestreden. VNO: Ginjaar te kritisch over bedrijfsleven DEN HAAG (ANP) Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) vindt dat VVD-minister Gin jaar van volksgezondheid en milieuhygiëne te veel kri tiek levert op het Neder landse bedrijfsleven. „De in dustrie kan in de ogen van minister Ginjaar blijkbaar weinig goeds meer doen", al dus het VNO-blad „Onderne ming" van deze week. Het VNO is het op zichzelf niet oneens met Ginjaars rede nering dat bij een verscher ping van het milieubeleid een nieuwe markt ontstaat voor vele soorten aspparatuur en dat het bedrijfsleven daarop moet inspelen. „Maar niet al leen de inventiviteit van het bedrijfsleven bepaalt de con currentiekracht, maar bijvoor beeld ook het kostenniveau ten opzichte van het buiten land", aldus het VNO. De overheidsuitgaven jagen de kosten voor het bedrijfsleven volgens de werkgevers echter zo op, dat de concurrentieposi tie wordt aangetast. Nederland scheldt Oeganda schulden kwijt DEN HAAG Minister De Koning van ontwikkelings samenwerking heeft beslo ten Oeganda de schulden kwijt te schelden die dit land aan Nederland heeft. Leningen zullen worden om gezet in schenkingen en de nog uitstaande vorderingen hoeven niet- meer te worden terugbetaald. In totaal is hier mee een bedrag van ruim 7,2 miljoen gulden gemoeid. De minister heeft dit besluit geno men naar aanleiding van de .ernstige financiële problemen waarmee Oeganda te kampen heeft. Werkgroepen willen wao-ers opvangen ASSEN In Assen, Meppel, Emmen en Hoogeveen zijn werkgroepen gestart die zich gaan bezighouden met de problemen van de wao'er. In de groepen zijn ook ar beidsongeschikten opgeno men, die uit eigen ervaring weten, hoe moeilijk de eer ste periode van de gedwon gen werkloosheid kan zijn. Een van de voornaamste doel stellingen van de groepen is om de arbeidsongeschikten zo goed mogelijk op te vangen en hun gelukkig te laten zijn in een leven zonder arbeid. Men wil dit bereiken via gespreks groepen en cursussen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15