Vakantie begint bij de voordeur Kampeerauto rukt snel op Caravan 8t!m16dec.79 MET CARAVAN OF KAMPEERAUTO: ONDANKS HOGE BINNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGIN Geen gesjouw met koffers meer, geen trein- en busreis naar het vlieg veld, geen uren wachten bij het in checken, geen vervelende visitatie, kunnen uitstappen wanneer je wilt, de benen strekken, van de route af wijken. Ideaal. Het kan allemaal als men op vakantie gaat met een kam peerauto, caravan, vouwwagen of tent. Met het eigen vervoermiddel, de auto. En er helpt geen moedertje- lief, of zo u wilt benzinecrisisje-lief aan, zo'n drie miljoen Europeanen, onder wie alleen al 400.000 Nederlan ders, zijn op diezelfde gedachte geko men en hebben een toercaravan of een kampeerauto gekocht. Het aantal stacaravan- en tentbezitters tellen we maar niet eens mee voor het gemak, al gaat het bij de caravanbezit- ters in Europa ook al om 580.000 man. Misschien dat een ander cijfer nog meer spreekt. De Engelse nationale toe ristenorganisatie, de Tourist Board, heeft uitgerekend, dat in vorige jaren 9,5 miljoen mensen daar hun vakantie hebben doorgebracht in een caravan. Dat liegt er niet om! Met alle respect voor diegenen, die, uit ideële of welke andere redenen dan ook, een lans willen breken voor va kantie per openbaar vervoer, bus. boot, trein of vliegtuig, de auto is ook in de vakantie - of misschien juist voor die - vakantie - niet meer weg te denken. Al was het alleen maar omdat men de va kantie bij de voordeur begint. Toch zul- -:Ien zowel gebruikers als fabrikanten van caravans en kampeerauto's in de toekomst er wel degelijk rekening mee moeten gaan houden dat we in een energieschaars tijdperk terecht zullen komen. We zullen toe moeten naar ^lichtere, kleinere en beter gestroomlijn de auto's en derhalve naar lichtere, kleinere, beter gestroomlijnde cara vans. De caravan en kampeerauto van de toekomst zullen er ongetwijfeld heel anders gaan uitzien. Niet minder luxu eus, dat is al duidelijk en evenmin min der solide. Vindingen op het gebied van kunststoffen en metalen hebben het ge wicht van de caravan al in 25 jaar met 33 procent verminderd. En er is nog veel meer mogelijk. AMSTERDAM De Caravan-Rai, in terna tionale tentoonstelling van vouw-, sta- en motorcaravans, bagageaanhangwagens en toebehoren wordt gehouden van aanstaande zaterdag tot en met zondag 16 december. De tentoonstelling is op werkdagen toegankelijk van 10 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur; op zaterdag en zondag is de tentoonstelling 's avonds gesloten. De toegangsprijzen zijn: voor volwassenen 7,50 (jeugd tot 14 jaar en houders van Pas 65+ f 4). Groepsbezoek (min. 20 personen) mits van tevoren gemeld4. Het aantal exposanten bedraagt 175. Er is een kindercrèche. Lichter De voorspelling is dat in 1985, voorna melijk door toepassing van kunststof fen, het gewicht van auto's met tien procent zal zijn verminderd en zelfs met twintig procent in 1990. Dan zullen de caravanbouwers mee moeten, of het caravannen wordt onmogelijk. Hoe denkt de grootste caravanbouwer ter wereld, Sam Alper, die in 1946 in En geland met een klein fabriekje begon en nu aan het hoofd staat van een cara- vanmultinational, daarvan? „Ik ben ervan overtuigd", zegt hij, „dat er nog mogelijkheden zijn tot gewichts vermindering, maar dit zal niet geheel zonder risico's gaan. Het zwaartepunt mag niet hoger komen te liggen omdat dit de stabiliteit nadelig zou kunnen be ïnvloeden, vooral op autowegen waar grote vrachtauto's snel passeren, dat bijvoorbeeld een aluminium chassis misschien niet die eenvoudige oplossing is die het lijkt te zijn". „Het toenemende gebruik van kunst stoffen in de caravans zal duurder wor den, naarmate de prijs van de op olie gebaseerde grondstoffen zal stijgen. Het ziet ernaar uit dat voor de meubels en opbouw het optimale evenwicht tussen gewicht en sterkte nu reeds is bereikt. - Ondanks deze problemen ben ik er ze- ker van dat middelen zullen worden gevonden om het gewicht van caravans te verminderen in overeenstemming Nieuw op de Caravan RAI is de Scandinavische Matkaaja 510. met de gewichtsvermindering van au to's. Wanneer de auto's een lager mo torvermogen krijgen, dan zal ook de luchtwèerstand van de auto-caravan combinatie nader moeten worden be studeerd. Dit zal naar mijn mening be langrijker zijn voor het kunnen aan houden van de snelheid tegen de wind in dan voor brandstofbesparing. Deze studies moeten ook worden verricht om het effect van de reeds genoemde windstojlen, veroorzaakt door grote istop vrachtauto's, te verminderen". Kampeerwagens Ik geloof niet dat kampeerauto's het van caravans zullen winnen; op de eer ste plaats vanwege de prijs, maar ook omdat ze op een geheel andere wijze worden gebruikt. Misschien zijn cara vans beter geschikt voor tochten, waar bij zo nu en dan een stop van een paar dagen of langer wordt gemaakt, terwijl kampeerauto's beter geschikt zijn voor trektochten met alleen 's nachts een stop. Men kan verwachten dat kleinere bestelauto's meer in de belangstelling zullen komen in verband met de ver mindering van het brandstofverbruik, maar zoals ik al zei, wanneer ze wor den omgebouwd tot kampeerauto's zul len ze niet direct concurrerend zijn met caravans". Tot zover Sam Alper. De vakantie die bij de voordeur begint komt dus nog niet op de tocht te staan. Temeer niet omdat bij het meedenkende deel van de natie de spreekwoordelijke zuinig heid en dat dan ditmaal vertaald in energiebewustzijn, mee schijnt te gaan spreken. De vouwwagens, met tentdoek of met vaste wanden, winnen snel in populari teit. Zo ook de kleine caravans. Het is zelfs zo dat kleine caravans uitsluitend voor export naar Nederland worden vervaardigd. Interieur Maar klein of groot, de vakantiehuisjes- op-wielen zijn aan mode onderhevig. Wat de interieurs betreft ziet men bij de grote toercaravans in toenemende mate een interieurindeling met een aparte, tweepersoons slaapkamer. Ook is er vaak een aparte kinderkamer met bedden boven elkaar en zowel zit- als speelruimte. Een cirkelvormige zitbank, verleden jaar reeds te zien in een Britse stacara van, treft men nu ook in grote toerca ravans aan. Scherpe hoeken in het in Ronde zitbanken komen steeds meer in de mode. terieur worden meer en meer afgerond. Een stijlverandering is het toenemend gebruik van lijstjes op kast- en deurpa nelen. Soms zijn deze lijstjes versierd met een op houtsnijwerk gelijkend re liëf. Ook het gebruik van lichtgetinte meubelen en betimmeringen neemt toe. Er is een groeiende aandacht voor de verwarming en de ventilatie. Centrale vloeistof- of luchtverwarmingssyste- men zijn in caravans vanaf 4 m op- bouwlengte eerder regel dan uitzonde ring, terwijl in luxueus ingerichte cara vans dakluiken met ingebouwde elek trische ventilator ingang hebben ge vonden. Het toenemend gebruik van de caravan voor een wintersportvakantie is aan deze ontwikkeling niet vreemd. Carosserie Bij het bepalen van de carosserievorm wordt meer rekening gehouden met de aërodynamica. Een schuin oplopende voorzijde en afgeronde hoeken zullen zowel een aanmerkelijke besparing op leveren in het benzineverbruik, als ho gere snelheden mogelijk maken, terwijl ook de wegligging er dikwijls gunstig door wordt beïnvloed. Er zijn caravanfabrieken die voor het aanbrengen van de elektrische bedra ding gebruik maken van op de buiten wand aangebrachte sierstroken die aan de achterkant ruimte bieden voor de bedrading. Deze is zo gemakkelijk be reikbaar en niet meer kwetsbaar door het spijkeren en schroeven in de bin nenwand. Mocht bij een aanrijding de sierstrook worden beschadigd dan wordt het gevaar van kortsluiting te nietgedaan door de in de installatie aanwezige zekeringen. Het zijn allemaal voorzieningen die meelopen in de trend om een Waldorf Astoriahotelkamer de hele vakantie bij zich te hebben en dan net zo veilig. Maar waar praten we over? De hele va kantie? Welnee, vele vakanties per jaar. Want de echte caravanner, en dat worden er steeds meer, heeft ontdekt dat er veel meer mogelijkheden zijn om de stad, het werk en wat al niet te ont vluchten voor een dagje, een week eindje, een weekje. „Vrij?...dan de cara van" is een slogan die bij velen is aan geslagen. Men kan het met eigen ogen waarnemen op de Duitse autosnelwe gen in de herfst- en kerstvakantie, op de wegen naar de Belgische Ardennen in oktober en april, op de veerboten naar Engeland in mei. Kuim tweeduizend Nederlandse cara- vanners en hun gezinnen vierden vorig jaar een complete wintersportvakantie in en rond hun rijdend huis. Verreweg de meesten van hen, vergezeld door naar schatting dertigduizend toercara- vanners die een „echte" winter nog niet aandurfden, waren er ook in de herfstvakantie op uitgetrokken. Uittocht Toen het dit voorjaar na een barre win ter eindelijk lente werd, was er zelfs sprake van een ware uittocht. Donder dags voor Pasen verstopten files, waar in een op de twee auto's een caravan trok, de wegen naar Zeeland, Zuid- Limburg en België. Met Pinksteren was er hetzelfde beeld. En nu we toch even met cijfertjes bezig waren. Ons eigen CBS heeft geteld, dat wij 26 caravans per 1000 inwoners heb ben en maar liefst 89 caravans op 1000 personenauto's. Dat was althans vorig jaar zo, toen het CBS onze manier van vakantiehouden onderzocht en vaststel de dat 32 procent van degenen die in eigen land vakantie hielden (totaal 7,9 miljoen) caravan en zomerhuisje verko- Onder die „vakantiehuisjes" zal nog menige stacaravan gerekend kunnen worden! Een op de drie vakanties in Nederland wordt in een vouwwagen of caravan doorgebracht. Ruim 10 procent van de gezinnen met thuiswonende kinderen tot 17 jaar is in het bezit van een caravan. Ongeveer 40 procent van de toercaravanbezitters heeft een vaste standplaats (bijna altijd op een kampeerterrein) en caravannen is heel populair bij de stedeling. Waar om het in de kampeerbranche de laat ste jaren zo onstuimig is toegegaan? Dat hebben onze oosterburen haarfijn uit gedokterd. Belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling zijn volgens hen dat bij het kamperen alle gezinsleden actief betrokken zijn, dat het kamperen geen klasse-onderscheid kent en dat plaats reservering in het algemeen niet nodig is, behoudens tijdens de vakantiepiek in de zeer druk bezochte streken. Cijfers zijn natuurlijk interessant, filo soferen over energieschaarste even eens, maar de praktijk laat zien dat er aan de groei van het caravankamperen nog lang geen einde komt. Op de kampeerterreinen in binnen- en bui tenland kan iedereen waarnemen dat de caravan, welk type dan ook, voor de stedelingen een ware uitkomst biedt.' Zij zitten in het weekeinde en ook op andere vrije dagen voor hun caravan, op een klein stukje bosgrond. Ze ver timmeren de voortent tot een soort er ker van hun grote of kleine wagen, die alleen voor de statistiek nog wielen schijnt te hebben. Ze hangen de kana rie voor het raam, sturen de kinderen naar de speeltuin of het zwembad- Want hun en onze vakantie begint bij de voordeur. GERARD CRONE De Fiat-Fiorino: het kleinste kampeerwagentje op de RAI. Wie tien jaar geleden voor- spelde dat de kampeerauto in 1980 een geduchte con currentie zou zijn voor de caravan, werd meewarig aangekeken. Het smalende glimlachje - „Och laat hem maar, hij is wat sim pel" - was nog enigszins begrijpelijk. Er waren toen in heel Nederland een 250 kampeerauto's te vin den en de eigenaren daar van werden even meewa rig aangekeken. Zonder lingen waren het, óf met een heleboel geld, die het zich konden permitteren om een goede 150.000 gul den voor een American- dream-op-wielen neer te tellen, óf kleine luiden met tintelende doe-het-zel- ver-vingers, die van een oud cavalje van een Volk swagenbus of Bedford be stelauto een, soms wat on beholpen, knus rijdbaar huisje wisten te maken. Zelfs oude Dodge legeram- bulances en afgedankte Cadillac begrafenisauto's waarvan de oorspronkelij ke functie nog duidelijk was af te lezen, werden omgebouwd. Die zonderlingen waren hun tijd ver vooruit. Vijf jaar daarna waren er al 2600 kampeerauto's en in 1980 een kleine 7000. En dan pra kten we alleen nog maar over die voertuigen die officieel als kampeerauto geregi streerd staan. Er rijdt ook nog een zeer groot aantal voertuigen rond die met wat simpele handgrepen tot woon-slaapwagen zijn om te toveren. Het is een duidelij ke zaak: de kampeerwagen rukt snel op, dankzij de mo gelijkheden tot vrijheid die hij biedt. Soorten en maten Geen wonder dan ook dat vele fabrikanten zich op deze nieuwe vrijheid-blij heidtrend hebben geworpen. Van simpele goedkope in- bouwsels voor kleine busjes tot luxe paleizen van tegen de 200.000 gulden zijn er te koop. Op de komende Cara van RAI staan niet minder De Westfalia: Een omgebouwde Volkswagenbus. dan 51 merken tentoonges teld. Die markt is nog lang niet verzadigd, al lijkt er een duidelijke afscheiding van groepen in grootte en bouwtypen te komen. Het kampeerautopark van nu is - zoals de Nederlandse Kampeerauto Club heeft uit gerekend - zo opgebouwd: 55 procent bestaat uit Volk swagen-, Fiat-, Renault-, Toyota- en andere busjes, dus de kleine kampeerauto's, met of zonder verhoogd dak-hefdak. Een kwart be staat uit de middenklasse: de Citroën HY, Mercedes, Peu geot J7, VW-LT e.d., al dan niet verlengd en met of zon der verhoogd dak; deze groep is' voor meer dan 50 procent zelfbouw. Twintig procent bestaat uit grotere wagens, de echte motorhomes, afkomstig uit Amerika of Canada, ge bouwd op Dodge, Chevrolet, GMC en de laatste tijd ook op Ford. Verder de door Eu ropese fabrikanten op de markt gebrachte wagens zoals de grotere typen Mer cedes e.d. Europese inbreng Waren het voor enige jaren nog de Amerikanen die de toon aangaven als het ging om luxe kampeerauto's, de laatste tijd zitten ook de Eu ropese landen niet stil. Staal tjes van luxe en vernuft zijn te vinden in Mercedes en VW-LT ombouwen. Hymer- mobil en VW-Westfalia zijn daar duidelijke voorbeelden van. En om nog maar eens een merk te noemen: Fiat heeft een paar fraaie kam peerauto's op de markt ge- Draent, van heel klein tot fors groot, die de Amerika nen naar de kroon steken. Niets menselijks is ons vreemd en daarom is het lo gisch dat velen met ons bij- het eerste in- en uitwendig zien van zo'n negen meter lange rijdend Amerikaans Hiltonappartement dit als een lichtend ideaal voor de komende vakanties beschou wen. Velen met ons moeten er ook van afzien. In eerste instantie omdat zo'n droom niet te betalen is. Je tovert niet zo maar een slordig! uit je vestzakje. Duur k in Maar ook nog andere nen. Meer dan drie! van het jaar staat zo'n voermiddel ongebruikt^ verzekering (hoog) belaag en afschrijving (groot!) jj, door. Zo'n bak slurpt bo|e(j dien benzine als een rioi jg£ na een droge zomer en zine is niet meer te bet hebben we ervaren. Er nog een probleem bij komt met zo'n toerbusa ge kampeerauto zo'n lief pittoresk dorpje of je, met van die leuke, sm bochtige straatjes nief Parkeren dus buiten dföj en lopend sightseeèa boodschappen doen. Dan maar liever een kle re kampeerauto, als was dan alleen maar om fiiPs ciële en energiebespart St- redenen. Vooral die laatje zullen in de toekomst st)üe zwaarder gaan wegen, dan ook, een kampeei blijft een tweede auto, luxe dus. Het zou verstap' ger zijn om slechts een maar dan een kleine peerauto, aan te schaffe die ook voor het werkverkeer te gebruikf voor het woon-werkver van het openbaar ver gebruik te maken. vouw- en schuifwagens Voor diegenen, die toch tijd tot tijd een grote 1 peerauto nodig hef"* wordt naarstig gezocht vouw- en schuifauto' zijn mogelijkheden te zeker voor zelfboui Maar een waarschuwc' woord is hier op zijn p^° De Rijksdienst voor ei Wegverkeer is (gelul zeer streng bij de keifw van deze constructies. Een ding is zeker: om hoge BTW, hoge benzin en een energiebewuster ken rukt de kampeeraul welke vorm dan ook, sne

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14