ïrnstige aantasting van jenheid in CD A-fractie Gebruik LPG zal Blijven stijgen Rechtbank versnelt rijnproces AVR-Ri jnmond nog in grote problemen tiQdernemers beschikken over 1,3 miljard voor ïstmatig overslag-eiland litiatiefwet-PYDA wil Itopping boven 45.000 TEMPERATUUR BLIJFT HOOG Vertrekpunten na kernwapendebat in duigen gevallen co A c ONDANKS FINANCIËLE b ICCUh GARANTIE VAN HET RIJK Ook volgend jaar geen haringvangst op Noordzee LD BESTEMMEN VOOR WERKGELEGENHEID antal bevallingen in ziekenhuis opnieuw toegenomen JNENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 13 ionze parlementaire redactie) HAAG Zowel het gebrek Overleg binnen de fractie over por defensiespecialist Ton Frin- ingediende motie, als de keuze tien fractie-leden voor de door ppositie ingediende motie, bete- [e gisteren een ernstige aantas- van de eenheid in de Tweede- lerfractie van het CDA. Het vo- maand door fractieleider Lub- bereikte akkoord, dat in de t van een aantal „vertrekpun- jwas uitgewerkt, bleek aan het jvan de avond in duigen te zijn tien. ertrekpunten waren eerder op de il aangescherpt in de motie van :ing. Deze motie werd ingediend, PvdA-woordvoerder Stemerdink n D'66-collega Brinkhorst met een kwamen waarin werd aangedron- p een zo snel mogelijk begin van handelingen over wapenvermin dering met het Warschau-Pact, zonder dat er een besluit tot produktie en stati onering van nieuwe atoomraketten wordt genomen. De CDA-motie hield instemming in met een volgende week tijdens de NAVO-raad te nemen produktiebesluit, maar volgens de motie mocht een be sluit tot stationering van nieuwe raket ten in Nederland pas genomen worden als over twee jaar geen onderhande lingsresultaten zijn bereikt met de Sov jet-Unie. Andere voorwaarden voor een stationeringsbesluit zouden volgens Frinking moeten zijn: vermindering van het aantal in Europa opgeslagen kernkoppen en vermindering van de Nederlandse atoomtaken. Minister Scholten legde de CDA-motie uit als „enerzijds een ondersteuning van wat het kabinet al aan 't doen is en anderzijds een verscherping van de CDA-vertrekpunten". Hij zei daarom geen behoefte aan de betreffende uit spraak te hebben. Inmiddels was er bij een aantal CDA- leden hevige ontstemming onstaan over het feit, dat een deel van de frac tie niet over de tekst van de motie- Frinking was geraadpleegd. Het eer dergenoemde tiental bleek zich niet met de motie te kunnen verenigen. On danks het klemmend beroep dat de be windsman op de Kamer en in het bij zonder op het CDA had gedaan, om de motie van PvdA en D'66 niet te steu nen, heeft dit tiental zich dan ook voor deze motie uitgesproken. Negen van hen zijn afkomstig uit de ARP (Beine- ma, H. de Boer, Borgman, Buikema, Couprie, Faber, Van Houwelingen, De Kwaadsteniet en J.N. Scholten) en één, namelijk Dijkman, uit de KVP. Omdat de PvdA-D'66-motie was aange nomen en aangezien VVD en PvdA de motie van het CDA niet wilden steu nen - en er derhalve geen meerderheid, voor gevonden kon worden - heeft Frinking zijn eigen motie ingetrokken. Een van de problemen waar het kabi net zich morgen over moet buigen, is of het nu nog wel zin heeft dat Scholten en Van der Klaauw volgende week in Brussel het CDA-standpunt (wel pro duktie maar nog geen stationering) in nemen. Dat was trouwens toch al de vraag, omdat deze week wel duidelijk is geworden, dat premier Van Agt zijn ambtgenoten in Rome, Brussel en Lon den niet heeft kunnen overtuigen met zijn pleidooien voor het CDA-stand punt. Minister Van der Klaauw hield de Kamer gisteren nog uitdrukkelijk voor, dat het kabinet een eigen verant woordelijkheid heeft ten aanzien van het in Brussel in te nemen standpunt. „En indien er onverhoopt geen over eenstemming blijkt te bestaan tussen de beslissing van het kabinet en de opvat ting van het parlement, kan de rege ring het NAVO-besluit niet nakomen. Ook kan de NAVO dat niet van ons vergen", aldus Van der Klaauw. parlement gisteravond verder debateerde over de modernisering van kernwapens hielden duizenden vrouwen buiten op het Binnenhof een demonstratie 4 de NAVO-plannen Vergadering afgebroken Jim Stavinga (zittend met bril), de voormalige leider van de stakingen in de Rotterdamse ha ven, was er gisteren de oorzaak van dat een vergadering van de Ver- voersbonden FNV over de haven-cao 1980 voortijdig werd afgebro ken. Het districtsbes- tuur maakte een eind aan de vergadering en liep de zaal uit toen een aantal havenwerkers (onder wie Stavinga) eiste dat ook niet leden de vergadering mochten bijwonen. Stavinga zelf is een van die niet-le- den. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Het Rijk heeft zich tot 1 februari voor een bedrag van 100 miljoen gulden garant gesteld om de NV Afvalverwerking Rijn mond (AVR) draaiende te kunnen houden. Voor die da tum zullen onderhandelin gen met de gebruikers van de afvalverwerkingscentra le, de gemeenten in Rijn mond, gemeenten in de pro vincie Utrecht en gemeenten in Midden-Holland, ertoe moeten leiden dat de tarie ven voor Utrecht en Midden- Holland worden aangepast aan de kostprijs van de af valverwerking bij AVR. De gebruikers van de AVR in Utrecht en Midden-Holland, alsmede de provinciale bestu ren van Utrecht en Zuid-Hol land hebben zich in verband met deze regeling tot een aan passing van de tarieven bereid verklaard. Dit hebben staatsse cretaris Koning (Binnenlandse Zaken) en minister Ginjaar (Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne) de Tweede Ka mer gisteren laten weten in antwoord op vragen van het PvdA-Tweede Kamerlid Epe- ma-Brugman en haar CDA- collega Lansink. Gisteravond laat bleek echter dat de AVR zelf het aangebo den overbruggingskrediet niet wilden aanvaarden. Het met de betrokken bewindslieden gevoerd overleg heeft volgens het bedrijf niet geleid tot voor de AVR aanvaardbare voor waarden voor een kostendek kende exploitatie per 1 februa ri volgend jaar. De Raad van Commissarissen blijft vasthou den aan haar besluit om surce- ance van betaling aan te vra gen. Vandaag zouden de aan deelhouders hierover worden ingelicht.Daarna, waarschijn lijk in de loop van de avond, zullen de Commissarissen een definitief standpunt innemen. HAAG De vraag IP vloeibaar petroleum- «ULPG) in de wereld zal Ij* de gebeurtenissen in n een herbezinning op lie- produktiebeleid in Ige OPEC landen blij- nemen. Zo zal in het van de jaren tachtig 'eer 50 tot 60 miljoen .PG voor de export in sreld beschikbaar zijn. Is gelijk aan ongeveer biljoen vaten olie (van in P61" 4ag ofwel twee ■P ;nt van de dan waar in nlijke olieproduktie in .reld. Dit schrijft de klijke Shell in een re- uitgebracht rapport •PG. De secretaris Van de Noordzee Eiland Groep drs. G.Schreuder meldt intussen in de Vak bondskrant dat het bedrijfsle ven 1,3 miljard gulden op tafel kan leggen voor de bouw van een kunstmatig eiland voor de overslag van vloeibaar aardgas voor de Nederlandse kust. Wanneer de regering een ga rantie zou afgeven voor de in vestering, zou het eiland bin nen vijf jaar kunnen worden opgeleverd. De totale kosten van het project zouden maar. voor een heel klein deel op de rijksbegroting drukken. Volgens verwachtingen van Shell zal de exporthoeveelheid LPG in de wereld stijgen van 20 miljoen ton in 1980 naar 55 miljoen ton rond 1988. In het jaar 2000 zal nog ongeveer 45 miljoen ton voor export be schikbaar zijn. Daarbij zal vooral de exporthoeveelheid LPG uit Saoedi-Arabië, de rest van het Midden Oosten en Af rika sterk toenemen. De ex- porthoeveelheden uit de Noordzee, Verre Oosten-Aus- tralië en Canada-Mexico-Zuid Amerika zullen na een stijging tot 1983 - 1984 zich weer pp het niveau van 1980 stabilise ren. Van de producerende lan den zal Algerije de grootste ex porteur in de wereld zijn met jaarlijks 10 miljoen ton LPG. In Nederland rijdt ongeveer zes procent van de auto's op LPG, dat milieuvriendelijker is dan benzine. Het gas kan, door het onder hoge druk te zetten, in vloeibare vorm ge makkelijk worden getranspor teerd. ROTTERDAM (ANP) De recht- De rechtbank stelt de Kalimijnen en stne in de Elzas in de Rijn dumpt, november werd per dag 90 miljoen bank in Rotterdam heeft het pro- de eisers in de gelegenheid zich nog een sterke verzilting zou veroorzaken kilo zout door de Rijn meegevoerd, ces van de Westlandse tuinders te- eenmaal schriftelijk uit te laten en van het boezemwater in het West gen de Franse Kalimijnen ver- wil dan vonnis wijzen. De tuinders land. De Stichting Reinwater die de sneld door af te zien van de zitting verlangen zoals bekend schadever- tuinders steunt in hun strijd, is erg Dat is evenveel als het totale Neder- die aanstaande maandag zou wor- goeding van de Franse zoutindustrie blij met de versnelling van het proces landse verbruik van keukenzout ge- den gehouden. omdat het afvalzout dat dezgSndu- dat inmiddels vijf jaat duurt. Eind durende twee jaar. VOORLOPIGE EG-REGELING DEN HAAG (ANP) Ook het volgend jaar zal er op de Noordzee - voor Ne derland van oudsher het belangrijkste haringvangstge- bied - niet op haring mogen worden ge vist. Dit staat in de voorlopige regeling van de Europese mi nisterraad ten aan zien van de vangst- Minister Van der Stee van landbouw en vis serij heeft in de EG- ministerraad uitdruk kelijk laten aanteke nen dat de Neder landse regering het zowel om biologische, als economische rede nen, alleszins aan vaardbaar vindt voor 1980 een beperkte ha ringvangst voor de Noordzee goed te keuren. Van der Stee zal dan ook onder geen enkele voor waarde akkoord gaan met een definitieve regeling waarin de Noordzee van haring vangst wordt uitgeslo ten. De totale vangstquota volgens de EG-rege- ling (welk deel daar van aan Nederland zal worden toegewe zen is nog niet be kend) zijn als volgt: tong 19.370 ton (waar van 14.000 uit de Noordzee); schol 126.700 ton (112.000 uit Noordzee); haring 23.000 ton; kabeljauw 226.100 ton (200.000 uit Noordzee) en schelvis 86.500 (66.000 uit Noordzee). Vol gens een woordvoer der van de Neder landse visserij bete kent dat een vermin dering met resp. 8000 en 30.000 ton van de hoeveelheden schol en kabeljauw die de Europese vissers geza menlijk uit de Noord zee mogen halen. drl 'F i w J leliiltn sven I.V an onze parlementaire redaktie) HAAG Bij inkomens boven de gulden moeten volgend jaar de lompensatie worden afgetopt. Na- de PvdA-Tweede Kamerfractie het Kamerlid Hans Kombrink een wetsontwerp van deze ng bij de Tweede Kamer inge- Het geld dat hierdoor in de be en blijft moet worden weggehaald een verhoging van de vennoot- sbelasting, die aan het wetsont- gekoppeld is. Kombrink hoopt Tweede Kamer zijn voorstel in i 1980 zal behandelen, voordat ite nieuwe cao's tot stand zullen bracht. Zij behoeven dan niet te opengebroken. In dat geval zou de aftoppingsregeling op 1 juli 1980 moeten ingaan. De aftopping zou van toepassing zijn op alle loontrekkenden, ook op hen die bui ten een cao vallen. Bij de ambtenaren zou al boven de 40.000 gulden moeten worden afgetopt, omdat zij minder premies beta len dan werknemers in de particuliere sector. Kombrink heeft in zijn wetsont werp rekening gehouden met de bijzonde re positie van de zogenaamde trendvol gers, de werkers in de door de overheid gesubsidieerde niet commerecieële instel lingen. De beperking van de prijscompensatie houdt in concreto in dat op maandbasis na 1 juli 1980 niet meer dan 34,50 gulden per procent prijsstijging wordt betaald. Neemt de werkgever geheel of nagenoeg geheel de premies ingevolge de AOW en AWW voor z'n rekening dan geldt een bedrag van 31 gulden, neemt de werkgever deze premies grotendeeld voor zijn rekening dan impliceert de aftopping een bedrag van 32,50 per procent prijsstijging. Het voorstel van Kombrink heeft een tij delijk karakter: het zou alleen voor 1980 gelden. De PvdA wil de opbrengst van de aftopping niet in het bedrijfsleven laten, zoals dit jaar is gebeurd. Het geld zou moeten worden afgeroomd door een ver hoging met één procent van de vennoot schapsbelasting. Deze gverhoging brengt 200 miljoen op, waarmee 4000 nieuwe ba nen kunnen worden geschapen. Daarbij wordt vooral gedacht aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Huisstijl Sinds mei be staat er bij het ministerie van sociale zaken een begelei dingscommis sie Huisstijl. Deze commis sie houdt zich bezig met de „stijl van het huis". Zij ver zamelt bijvoor beeld alle in omloop zijnde enveloppen die door het ministerie wor den gebruikt en kwam tot het ongelooflij ke aantal van 1200 verschil lende soorten. onzer verslaggeefsters) ORBURG Steeds meer vrou- bevallen in het ziekenhuis. In waarover het Centraal Bu- iezeru voor 4e Statistiek cijfers ft laten verschijnen, was het LJIeel van de ziekenhuisbeval- r:n gestegen tot 59,1 procent, laatste jaren gaan vooral vrou wen die hun eerste kind verwach ten en oudere moeders -de vrou wen derhalve bij wie een ver hoogd risico bestaat dat een kind tijdens de geboorte sterft-, vaker voor de bevalling naar het zieken huis. Uit de CBS-cijfers blijkt voorts dat de zogenaamde perinatale sterfte (vlak na of tijdens de bevalling) van kinderen die in het ziekenhuis wor den geboren in 1977 duidelijk is ge daald. Stierven er in 1976 nog 25 kinderen per 1000, in 1977 was dat aantal gedaald tot 21. Hoewel het aantal kinderen dat sterft tijdens ge wone bevallingen nog steeds hoger is dan bij kunstverlossingen, is de da ling van de perinatale sterfte te dan ken aan een afname van de sterfte tijdens deze natuurlijke bevallingen. Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van ongevallen is in 1977 opnieuw gestegen: van 987 per 100.000 inwoners in 1976 naar 1015 in het jaar daarop. De oorzaak moet In zijn algemeenheid kwamen veel meer stadsbewoners in het zieken huis terecht dan mensen uit de pro vincie of van het platteland. De ge middelde verpleegduur liep opnieuw terug en wel naar 14,5 dagen. Weerman Hans de Jong: GORREDIJK (ANP) Het weer zal ook tijdens het komende weekeinde en begin volgende week overwe gend zacht zijn. Van vrijdagavond af moet er echter re kening worden gehouden met regen, maar in de loop van het weekeinde zal het weer opklaren, aldus meldt weerman Hans de Jong uit Gorredijk. Aan de stroom oceaandepressies, die voortdurend subtropi sche lucht aanvoeren, komt voorlopig nog geen einde. Na de opklaringen in het weekeinde zal er dan ook weer re gen komen. Dat ritme gaat zo nog een tijdje voort, zo ver wacht De Jong. Als de klok begin 1980 nog zo tikt ziet hij het schaatsenrijden niet zo zitten. De vogelwereld reageert normaal op het onwinterse weer, met trekverschijnselen zoals bij kieviten. Die vinden elk jaar plaats als het winterweer niet koud is. Vanauit Scandi navië zijn veel kramvogels en koperwieken komen aan vliegen. Hun tocht wordt echter eerder geïnspireerd door de steeds korter wordende dagen dan door de temperatuur. Morgen enkele opklaringen De Bilt - Het regengebied van een depressie bij Ierland ver plaatst zich langzaam over En geland naar het oosten en zal vannacht over Nederland trekken. Daarna zullen mor gen overdag enkele opklarin gen voorkomen, waarbij mid- dagtemperaturen van onge veer 10 graden worden be reikt. Over Scandinavië stroomt aanhoudend koude lucht uit de poolstreken. Er komen sneeuwbuien in voor. In grote delen van Noorwe gen, Zweden en Finland komt de temperatuur midden op de dag niet of maar nauwelijks boven het vriespunt. Boven de Middellandse Zee handhaaft zich een hogedrukgebied, dat in zijn omgeving v0or zonnig weer zorgt. Vooruitzichten voor zondag: af en toe regen of motregen. Mid- dagtemperatuur ongeveer 8 graden. Weersvooruitzichten in cijfers voor zondag: aantal uren zon: 0 tot 3 min. temp.: omstreeks 4 gra den max. temp.: omstreeks 9 gra den kans op een droge periode van minstens 12 uur: 80 procent kans 'op een geheel droog et maal: 50 procent Weersgesteldheid van gisteren Mai Naar- Den Helder Luchth. R'dam Vlisslngen Z.-Llmburg Aberdeen Barcelona Bordeaux Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Stockholm Casablanca Istanboel Las Palmas Beiroet Tel Avlv Tunis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13