Sovjet-Unie aast op Iraanse olie CEBEMO in tien jaar steeds sterker betrokken bij financiering van ontwikkelingsprojecten BIJZONDER AANBODVAN PANDER. SPD zegt „ja mits tegen kernenergie buitenland ENERGIECRISIS BEDREIGT WARSCHAU-PAKT Pander SPD-dagblad verdwijnt definitief Onverwacht grote belangstelling voor Berlijnse katholiekendag LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA 11 (Van onze correspondent) GENEVE De Sovjet- Unie staat aan de voora vond van een grote ener giecrisis die haar betrek kingen met de Oost-Euro- pese bondgenoten zal aantasten en haar reeds wankelende economie nog verder in gevaar zal brengen; binnen drie jaar zal de Sovjet-Unie haar olie voor een groot deel importeren. Dit is al thans de mening van Dr. Zawadynski, uitgever van het maandelijks bul letin van Petroconsul- tants, een in Genève ge vestigd bureau van olie deskundigen. Dr. Laurent Zawadynski verklaarde dat in een artikel in het laatste num mer een nieuwe poging werd gedaan om een einde te maken aan het me ningsverschil tussen de CIA en een Zweedse firma over de omvang van c'.e Russische olievoorraden en de on middellijke energievooruitzichten van -het Kremlin. Het behoeft geen nader betoog dat de resultaten van deze discussie gevolgen kunnen hebben voor de huidige crisis in Iran. Als Dr. Zawadynski gelijk heeft en de Russen inderdaad afsteve nen op een „zeer ernstige energiecri sis". dan bestaat de kans dat de Sov jet-Unie ingrijpt in Iran. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat de Sovjet- Unie tot overhaaste actie zal overgaan ook al zijn veel Russische troepen gesignaleerd in het Iraanse buurland Afghanistan toch hebben verschei dene commentatoren reeds geconclu deerd dat de Sovjetregering de Iraan se studenten stilzwijgend aanmoedigt, in de hoop de crisis tot een escalatie te laten komen en de vervanging van Khomeiny door een pro-Moskou regi- te bespoedigen. De revolutie in Iran is niet onmerk- iar voorbijgegaan in de Sovjet-Unie. ie toevoer van aardgas vanuit de raans olievelden naar de zuidelijke II republieken rond het Kaukasus-gebe- I rgte sinds 1971 12 miljard kubieke meter per jaar is sterk teruggelo pen. In januari van dit jaar, tijdens de strengste Russische winter sinds men senheugenis, werd de toevoer zelfs helemaal stopgezet. Op dit moment le vert Iran weer gas, maar slechts 6 miljard kubieke meter per jaar. Hier komt nog bij dat de ayatollah Khomeiny een omvangrijk verdrag met drie belanghebbenden heeft opge- i zegd. Volgens'dit verdrag zou Iran per jaar 17 miljard kubieke meter gas via de Sovjet-Unie aan West-Europa gaan leveren. De ontwerpen voor de pij pleidingen lagen reeds klaar. In het verdrag was vastgelegd dat de Russen 3.5 miljard hiervan zelf mochten hou den. De Russen die werkzaam zijn bij de oliewinning in Siberië, verrichten hun dagelijkse werkzaamheden onder barre weersomstandigheden. Dit verlies staat in geen verhouding tot de binnenlandse aardgasproduktie van de Sovjet-Unie die dit jaar 404 miljard kubieke meter bedroeg. Maar volgens Dr. Zawadynski is het toch een zware tegenslag. Enerzijds wordt hierdoor het volgende Vijfjarenplan, dat in 1981 van start moet gaan, on dermijnd en anderzijds wordt de toe voer naar de zuidelijke Russische re publieken in gevaar gebracht. Levering aan het Westen Ook zou 'het verdrag glans hebben verleend aan de Russische export van aardgas naar het Westen. Men ver wacht dat de uitvoer bij het huidige produktieniveau in 1980 ongeveer 23 miljard kubieke meter zal bedragen. Berekeningen hebben uitgewezen dat het Westen minstens 40 miljard ku bieke meter gas moet kopen om de aanleg van pijpleidingen naar het Westen rendabel te maken. De grootste belemmering op dit mo ment is dat de Sovjet-Unie de produk- tie van aardgas opvoertom haar eigen teruglopende olievoorraden aan te vullen. In 1977 gaf de CIA een rapport vrij waaruit bleek dat de dagelijkse pro- dukfie van de Sovjet-Unie nu nog 11.4 miljoen vaten in 1985 zou zijn teruggelopen tot 10 of zelfs 8 miljoen vaten per dag. De jaarlijkse groei in energievoorziening zou van 3 pet. op dit moment teruglopen tot minder dan 1 pet. In het rapport stelde de CIA dat de Soyjet-Unie niet meer dan 30 tot 40 miljard vaten in voorraad had, ongeveer evenveel als de Vere nigde Staten. Deze voorspellingen werden onlangs bestreden door het Zweedse bureau Petrostudies. Volgens dit bureau heeft de Sovjet-Unie 150 miljard vaten in voorraad; in 1985 zouden de Russen voor meer dan 25 pet. in de energiebe hoeften van het Westen voorzien. Stagnatie Dr. Zawadynski die vroeger mede werker was bij de Shell, sluit zich on voorwaardelijk aan bij het gezichts punt van de CIA. Hij wijst erop dat de olieproduktie van de Sovjet-Unie nu reeds zo'n 10 miljoen ton per jaar ach terblijft bij het gestelde doel. Hoewel de Russen geen duidelijke informatie vrijgeven, valt, volgens Dr. Zawady nski, uit allerlei redevoeringen en ar tikelen af te leiden dat de produktie in alle grote olievelden op West-Sibe- rië na stagneert of afneemt. „Er bevinden zich grote olievelden ten noorden van de Kaspische Zee die ideaal zijn gelegen vanwege het zach te weer; de grote consumentencentra bevindén zich vlakbij en de velden zijn goed toegangelijk voor transport", aldus Dr. Zawadynski. Maar, zo voegt hij eraan toe, de voor raden bevinden zich op een diepte van 3000 tot 5000 meter en de kwali teit van het boormateriaal is zo slecht de Russen beschikken slechts over 3 moderne bewegelijke boorplatforms dat ze vier jaar nodig hebben om olie vanonder de 2500 meter te win nen. Het Westen doet hier minder dan een jaar over. Als gevolg hiervan concentreren de Russen zich op de ondieper gelegen voorraden van West-Siberië, maar deze velden staan in de zomer blank, zijn in de winter bevroren en liggen duizenden kilometers van de consu mentencentra verwijderd. Dr. Zawadynski verwacht dat het nog verscheidene jaren zal duren voordat de Russen de Kaspische voorraden kunnen exploiteren. Tegen die tijd zullen ze reeds voor onaangename keuzes zijn gesteld. In de eerste plaats zou de Sovjet-Unie de export naar het Westen kunnen stopzetten. Maar deze export levert 40 pet. van de buiten landse valuta op die van levensbelang zijn voor de aankoop van machine rieën en voedsel na slechte oogsten. De Sovjet-Unie zou ook de subsidie op olieleveranties aan andere Oost-Euro- pese landen kunnen stopzetten. Op Roemenië na produceert geen van de Oostbloklanden olie van betekenis. Vanaf 1977 is de Russisch olieprijs ver dubbeld. In een redevoering voor Tsjechische mijnwerkers op 31 augus tus, verklaarde de Tsjechische pre mier, Lubomir Strougal, botweg dat zijn land drie knelpunten kende op het gebied van de energievoorziening. Die betroffen het falen van de Sovjet- Unie om aan de vraag te voldoen, de slechte vooruitzichten met betrekking tot gasleveranties uit Iran en de diep te van de kolenvoorraden in Tsjecho- slovakije. Er restte geen andere keus dan kernenergie, hoewel dit „in alle opzichten hoge eisen stelt". Verwijdering Waarnemers menen dat de Sovjet- Unie een verwijdering van zijn poli tieke bondgenoten riskeert en hen nog meer binnen de kapitalistische in vloedssfeer drijft, als ze niet langer in hun energiebehoeften blijft voorzien. Een derde mogelijkheid voor de Sov jet-Unie zou zijn om de binnenlandse consumptie terug te schroeven om zo de export te waarborgen. Maar vol gens het CIA-rapport zou een derge lijke maatregel een rampzalige in vloed hebben op de economie en lei den tot stagnatie in de levensstan daard. Zelfs de zeer voor de hand liggende oplossing om meer gebruik te maken van Westerse kennis lijkt veiligheids risico's met zich mee te dragen. Dr. Zawadynski is het eens met het CIA-rapport dat het onmogelijk is om te voorspellen welke maatregelen de Russen zullen treffen. In ieder geval hebben de Russen geen ander alterna tief dan te gaan kopen op de wereldo- liemarkt. Hij weigert nadrukkelijk om zich uit te laten over de mogelijkheid dat de energiecrisis aanleiding is voor de Sovjet-Unie om haar invloedssfeer in de olierijke staten in het Midden-Oos ten, te beginnen bij Iran, uit te brei den. (Copyright The Guardian) ADVERTENTIE Voor mensen die van boeken houden en bergruimte nodig hebben heeft Pander een beperkte serie eike houten, warmbruin getinte boekenkasten. Royaal genoeg want de vijf robuuste legplanken en de bodem samen bieden plaats aan ruim 5'/j meter boeken. De afmetingen zijn: 200x90x30 cm. Naast elkaar geplaatst vormen de kasten een fraaie boekenwand. De speciale prijs voor dit pracht meubel is f795,-. Let wel: zolang de voorraad strekt. Leiden; Breestraat D6/Botermarkt 21-22 Cruiseraket verongelukt LOS ANGELES Gisteren is op 80 kilometer ten noord westen van Los Angeles in Californië een cruiseraket verongelukt, die door een bommenwerper van het type B-52 was gelanceerd. Er ontstond een kleine bos brand, zo deelde een woord voerder van de Amerikaanse luchtmacht mee. Tijdens proe ven zijn vijf keer eerder crui seraketten verongelukt, maar een woordvoerder noemde dit niet buitengewoon, omdat zij werden beproefd tot op de grens van hun vermogen. Roemeense tanker voor Istanbul ontploft ISTANBUL - Vanmorgen vroeg heeft zich een ontplof fing voorgedaan aan boord van een verlaten Roemeense tankboot ter hoogte van Is tanbul. De vlammen die na de ontploffing hoog de lucht inschoten deden brandende wrakstukken op de oever te rechtkomen. De 88.000 ton metende tank boot „Independenta" had sinds drie weken gebrand, sinds een aanvaring met een Grieks vrachtschip, die aan minstens 40 Roemeense zeelieden het leven kostte. Na de aanvaring deden zich al ontploffingen voor op het schip. De ontplof fing van vandaag was de eer ste grote sinds die tijd. (Van onze correspondent) BERLIJN - Het bestuur van de Westduitse regeringspartij SPD heeft ook in het tweede overheersende en omstreden thema van het partijcongres in Berlijn een meerderheid van de gedelegeerden achter zich gekregen. Nadat woensdag het beleid inzake atoom wapens was goedgekeurd, zei gisternacht na urenlange debatten circa 60 van de afge vaardigden „ja" tegen een motie waarin voorzien wordt in een begrensde uitbouw van de kernenergie. Daarin spreekt het SPD-bestuur als zijn mening uit dat bespa ring van energie en aanwending van bin nenlandse kolenvoorraden voor de opwek king van stroom de absolute voorrang heb ben, maar dat voor de resterende behoefte aan energie de toepassing van kernenergie onmisbaar is. Nieuwe atoomreactors mogen echter pas worden gebouwd, wanneer de vei ligheid ervan voldoende is gegarandeerd en wanneer er een acceptabele oplossing is ge vonden voor het vraagstuk van de opslag van het radio-actieve afval. De tegenstanders van het voorstel daarentegen zijn de mening toegedaan dat het gebruik van kernenergie geleidelijk moet worden uitgeban nen en dat er zeker geen nieuwe kerncentrales mogen worden gebouwd. Deze minderheid vindt ook niet dat zogenaamde „tussentijdse op slagdepots" voor radio-actief afval zoals on der andere is gepland in Ahaus aan de Neder landse grens bij Enschede een voldoende waarborg zijn voor een definitieve en veilige regeling van de afvalproblemen. Deze tegenstanders, die in het algemeen tot de linkervleugel van de SPD worden gerekend en waaronder ook mensen zijn die zelfs de be staande kerncentrales willen sluiten, vrezen dat de stemming ten gunste van de kernenergie als een teken voor zeer veel jongeren en alterna tieve milieu-groeperingen zal gelden om bij de komende Bondsdagverkiezingen volgend jaar hun stem aan de „Groenen" te geven. Waar schijnlijk mede tegen de achtergrond van een dergelijk verlies aan aanhangers is gisteren ook een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een allesomvattende studie over de sa menhang tussen ecologie (het evenwicht in de natuur) en economie. (Van onze correspondent Ami van Vree) zetting van het blad wilden verzekeren, zijn in BERLIJN Het enige dagblad dat nog in de nacht van woensdag op donderdag definitief het bezit is van de SPD, het boulevardblad mislukt. De SPD kan niet waarborgen dat de „Hamburger Morgenpost" zal definitief ver- ;d wijnen, tenzij er een wonder gebeurt. Onderhandelingen met een groep van (onbe kend gebleven) belangstellenden, die een voort- •produktie tot het voorjaar van 1980 wordt voortgezet en dat de partij alle oude schulden over zou nemen. De centrale katholieke or ganisatie in Nederland voor ontwikkelingssamen werking, CEBEMO, viert deze week haar tweede lus trum. In die tien jaar is de centrale voortgekomen uit het Centraal Missie Commissariaat gewor den tot een belangrijke or ganisatie, die met gelden van de Nederlandse over heid projecten in ontwik kelingslanden financiert en begeleidt. Aanvankelijk had CEBEMO een echt bemiddelende func tie bij de Nederlandse over heid ten behoeve van de aan vragers overzee. Geleidelijk echter kan op grond van een beleid, dat wordt gevormd vooral op inzichten die er in de derde wereld leven, CE BEMO steeds meer zelf oor delen en beslissen over de aanvragen om steun. Naar verwachting kan deze ont wikkeling leiden tot de in voering van een nieuw mo del van programma-financie ring, waarover op dit mo ment met minister De Ko ning wordt gesproken. CEBEMO is betrokken bij ongeveer vijfhonderd ont wikkelingsprojecten. Dit jaar is daar ongeveer negentig miljoen gulden mee gemoeid, verspreid over rond negentig landen in de derde wereld. Bij bijna de helft van alle. projecten gaat het om een stap op de weg van de ge meenschapsvorming. Er is een toeneming van klein schalige projecten die veelal de plaatselijke initiatieven passend kunnen ondersteu nen. Behalve met de problematiek op het platteland in de derde wereld houdt CEBEMO zich bezig met het ondersteunen van de organisatievorming van de industrie-arbeiders en de krottenwijkbewoners in de miljoenensteden. Dit om hun bestaansvoorwaarden te verbeteren. CEBEMO is ook betrokken bij de uitvoering van het voedselhulpprogramma van de Europese Gemeenschap, dat zich in de afgelopen jaren steeds meer heeft ontwikkeld van een incidenteel over schotprogramma tot een pro fessioneel voedselhulppro gramma. Volgend jaar zal een congres worden georga niseerd bij gelegenheid van het tweede lustrum van CE BEMO, die als doelstelling heeft: „vanuit de Nederland se katholieke geloofsgemeen schap en geinspireerd door het evangelie meewerken aan activiteiten die betrek king hebben op de ontwikke ling van de bevolking in de derde wereld". Er komt geen officiëel di ner na afloop van de uitrei king van de Nobelprijzen voor 1979 in Oslo. Moeder Teresa, die de prijs voor de vrede heeft gekregen voor haar werk on.der de armen, had het Noorse Nobelcomi- te gevraagd het geld, dat aan het diner zou zijn be steed, ten goede te laten ko men aan de armen in de wereld. In plaats van het diner zal er een informele ontvangst zijn. Moeder Te resa, die morgen in Oslo aankomt, zal op 10 decem ber de onderscheidingen in ontvangst nemen. Het aan de prijs verbonden geld zal zij besteden aan het inrich ten van meer tehuizen voor gezinnen van lijders aan le pra en andere behoeftigen. „Uw koninkrijk kome" is het thema van de internationale week van gebed voor de een heid, die wordt gehouden van 18 tot 25 januari. Tevens is dit thema het centrale on- Korte metten derwerp op de zendingscon ferentie van de Wereldraad van Kerken in mei in Mel bourne. De Raad van Kerken in Nederland heeft voor de gebedsweek een brochure uitgegeven met daarin een inleiding over het doel van de week en over de wereld- zendingsconferentie. Voor de samenkomsten in januari zijn drie gebedsdiensten opgeno men en een korte dienst voor elke dag van de gebedsweek. Ook bevat de brochure, die vierentwintig bladzijden telt, de vorig jaar door de wereld raad ingevoerde oecumeni sche gebedskalender. Zij is verkrijgbaar bij het Aposto laat van het Gebed, postbus 418, 6500 AK Nijmegen. Voor de derde keer achter een bieden de Salesianen van Don Bosco, die zich vooral richten op het werk onder jeugd en jongeren, met Kerstmis een moge lijkheid voor jongeren van 17 tot 25 jaar om elkaar te ontmoeten in bezinning. Hun centrum „Jongeren- op-weg" organiseert daar toe, samen met een groepje jongeren, een bezinning in de Kerstnacht; „De nacht van de stilte". De bedoeling is jongeren de kans te ge ven elkaar rond een an- derssoortige viering van het kerstgebeuren bijeen te brengen dan zij in eigen omgeving kunnen vinden.. Er wordt gewerkt met mu ziek, beelden, bezinning, stilte en gebed. Deze nacht wordt doorgebracht in de kampschuur van Mariahoe- ve te Assel, tien kilometer ten westen van Apeldoorn. Het programma begint maandag 24 december om 16.00 uur en eindigt in de Kerstnacht om ongeveer drie uur. Men kan dan ook in de schuur overnachten. Inlichtingen bij Harrie Kanters en Kees van Luyn, Pomphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren. Ruim 170 priesters, predikan ten en katecheten uit Zee land en West-Brabant heb ben een oproep gedaan aan CDA-ministers en Kamerle den om te bevorderen dat Nederland de produktie van kernwapens en de plaatsing ervan in Europa zal afwijzen. De oproep richt zich tot poli tici van het CDA, omdat de ondertekenaars menen, dat hun stem doorslaggevend kan zijn. Zij wijzen erop, dat er mogelijkheden bestaan tot, een gesprek met het War schaupact. „Zelfs als die mo gelijkheden er niet waren ligt er zeker voor christenen een taak initiatieven te ont plooien in plaats van een bij drage te leveren tot een nieu we ronde in de bewapening swedloop". Meer dan 33.000 deelnemers hebben zich nu al gemeld voor de 86ste Duitse Katho liekendag, die van 4 tot 8 juni volgend jaar in Ber lijn zal worden gehouden. De organisatoren spreken van een onverwacht grote belangstelling, die hen met name bij het onderbrengen van de tienduizenden voor grote moeilijkheden zal stellen' De reden voor de zwellende stroom van aanmeldingen, waarin de jongeren een groot aandeel hebben, zoekt men vooral in de groeiende inte resse voor katholiekendagen op zich, die de deelnemers de ervaring geven van een kerk die leeft. Maar ook zal de aantrekkingskracht van Ber lijn een rol spelen. Op het programma staan on der meer veertig tot vijftig discussiebijeenkomsten en werkbijeenkomsten rond de bijbel, waaraan 250 personen hun deskundige medewer king zullen verlenen. Behal ve de Westduitse bisschoppen behoren daartoe talrijke be kende theologen en andere wetenschapsmensen, politici en deskundigen op sociaal en cultureel gebied, alsmede af gevaardigden van andere christelijke kerken, zoals de bekende protestantse theo loog Heinz Zahrnt. Bij de ka tholieke deelnemende theolo gen bevinden zich de profes soren Kasper, Forster, Leh- mann en Greinacher. Prof. Johann B. Metz uit Münster houdt zijn medewerking nog in beraad. Prof. Hans Küng is niet uitgenodigd. Een nieuw element bij de Berlijnse Katholiekendag, die als thema heeft „De liefde van Christus is sterker", is de medewerking van bijna alle Duitse domkoren, die in overweldigende mate op een uitnodiging tot deelneming hebben gereageerd. Behalve de 33.000 deelne mers, die zich voor de gehele manifestatie hebben gemeld, verwacht men ook nog eens een incidentele komst van 50.000 tot 60.000 jongeren. Voor hen zal onder meer een „Stiltecentrum" worden in gericht, dat behalve voor rust en meditatie ook beschikbaar zal zijn om gesprekken te voeren en te musiceren. Ook zal er een „Katholieken dag van onderop" zijn, waar toe talrijke kerkelijke basis groepen zich hebben aaneen gesloten. Ruim veertig afge vaardigden van dit soort groepen, waaronder de Be nsberger Kreis, studenten- groepen van verscheidene universiteiten en priester-so- lidariteitsgroepen hebben zich beraden over een voorr lopig programma, waarbij men denkt aan een „litur gisch feest", een politiek fo rum en een serie voordrach ten. Men wil zoveel mogelijk mensen uit de maatschappe lijke randgroepen erbij be trekken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11