£eidóe (2owa/nt Van Agt: kans dat kabinet kamerstandpunt overneemt I I Keiharde botsing Lubbers en dissidenten Iraanse minister: spoedig datum voor berech ting gijzelaars Caravan i Lijh was niet dood Na verrassende meerderheid kernwapenmotie oppositie ,Pas op of ik geef je een gaatje in je kop AZERBEIDSJANIN OPSTAND ipothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jhef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal 43.05: jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent. Vrijdag 7 december 1979, 70e jaargang no. 21524 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Verkrachting Om 22.20 uur een Italiaans proces n.a.v. een verkrachting. Ivo de Wijs om 20.15 uur en het liedjesprogramma „Alles is Niks" om 21.55 uur op Ned. I. Op Ned. II om 20.27 uur „Ge heim Commando" en om 21.20 uur het programma „Show room". Vrij zacht Veel bewolking en tijdelijk re gen, morgen van het westen uit enkele opklaringen. Mini- mimtemperatuur ongeveer 7 graden. Middagtemperatuur circa 11 graden. Matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen zon: 8.34 - 16.29. Schev. hoogw.: 5.50 en 18.08. Laagw.: 1.35 en 13.57. ARNHEM Politiemannen ambulance-verplegers lebben gisteren korte tijd een 35-jarige Arnhemse dood gewaand. De vrouw lag een val van een trap or lijk". De gewaar schuwde verplegers waar schuwden op hun beurt de ïolitie. Toen die arriveerde, wmpleet met misdaadteam en foto's ging maken, begon iet „lijk" te zuchten. De vrouw is voor alle zekerheid toch maar even naar het zie kenhuis gebracht Limburgse mijnheuvels moeten weg HEERLEN De kunstmatige heuvels in de omgeving van de vroegere Limburgse mijnen moeten voor het grootste deel verdwijnen. De vaak fraai be plante bergen moeten plaats maken voor nieuwe woonwij ken. Hiervoor is nodig dat mil joenen kubieke meters grond moeten worden afgegraven en verplaatst, om niet alleen plaats te maken voor nieuwe woonwijken, maar ook voor een groot aantal recreatrie-ob- jecten. Deze sanering van de mijn-terreinen gaat een mil jard gulden kosten. Gestolen jacht boven water WILLEMSTAD De rijks- politie te water van Willem stad heeft letterlijk en fi guurlijk een jacht boven wa ter gebracht dat door de ei genaar zelf tot zinken was gebracht. Deze deed in okto ber aangifte van diefstal van zijn boot en claimde vervol gens verzekeringspennin gen. Het jacht was ongeveer 45.000 gulden waard. Het schip lag in het Vuile Gat, het water tussen Tien Ge meten en de Hoeksche Waard. JOAN KENNEDY: a „Ik drink geen druppel meer" BOSTON Joan Kennedy, de echtgenote van de Amerikaanse presidentskandidaat Edward kennedy, heeft deze week in haar huis in Boston een aantal journalisten ont: vangen. Met hen heeft zij gesproken over haar „nieuwe leven". Joan Kennedy vertelde, dat zij van de drank af was, dat zij zich actief zou inzetten voor de campagne van haar man en dat zij ook haar intrek in het Witte Huis zou ne men, wanneer haar man president wordt. De verhalen over haar echtgenoot, waarin wordt gezegd dat hij een vrouwenjager is, deed zij al als „geruchten". In de (gestolen) kraag gevat ILFORD De S4 jl- rige Ronald Marks werd dezer dagen door een juryrech tbank in het Britse Ilford vrijgesproken van de beschuldiging van winkeldiefstal. Toen hij korte tijd la ter opgelucht het ge rechtsgebouw verliet, werd hij echter met een weer in de kraag gevat. Die kraag zat namelijk aan de jas van een van de jury leden, die door Marks uit een garderobe was meegepikt Mr. Van Dijke commissaris van koningin in Utrecht DEN HAAG (ANP) Mr. P. van Dijke is per 16 fe bruari 1980 benoemd tot commissaris van de konin gin in de provincie Utrecht. Mr. Van Dijke is 59 jaar, gereformeerd en lid van de ARP. Hij is momenteel secretaris-generaal van het ministerie van binnen landse zaken. Daarvoor was hij secretaris van de gemeente Utrecht en bur gemeester van Gouda. Hij volgt in de functie van commissaris der koningin mr. P. J. Verdam op, die met pensioen gaat. Maggie mag niet haar eigen liedje zingen (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - Nu door toedoen van Mies Bouw man voortijdig is uitge lekt, dat Maggie McNeal Nederland zal vertegen woordigen op het Eurovi sie Songfestival, heeft NOS-tv om teleurstelling bij Maggie te voorkomen haar toch maar gekozen voor die eer. Zij zal evenwel een liedje moeten zingen, dat is uit gekozen door een daartoe opnieuw samengestelde commissie o.l.v. Warry van Kampen van de KRO. Het regent bedankjes bij de VARA HILVERSUM - Bij de VARA regent het be dankjes sinds voorzit ter André Kloos heeft laten weten er wegens interne moeilijkheden uit te stappen. Er zijn er intussen al 1500 binnengekomen en naar men verwacht zal dit aantal nog aan zienlijk stijgen. Met de normale bedankjes er bij houdt men in de ko mende weken reke ning met enige duizen den. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/LONDEN Het kabinet komt dit weekeinde voor een zeer zware beslissing te staan tijdens het beraad over het woensdag in het NAVO-overleg in te nemen standpunt ten aanzien van de modernisering van kernwapens. De gisteravond door de Tweede Kamer met 76 tegen 69 stemmen aangenomen motie van PvdA en D'66, waarin een besluit tot produktie en stationering van nieuwe atoomraketten wordt afgewezen, heeft de regeringsploeg in een uiterst netelige po sitie gebracht. Minister-president Van Agt heeft vanmorgen in Was hington samen met minister Van der Klaauw de Ameri kaanse president Carter op de hoogte gebracht van de letterlijke tekst van de giste ren in de Tweede Kamer aangenomen motie tegen de modernisering van kernwa pens door de NAVO. Ook zijn Noorse en Deense colle ga's waren voor overleg in Wasghinton. Minister Van der Klaauw wees er echter op dat het hier om „toeval" ging en dat van een onmoe- ting met hen geen sprake zou zijn. Zoals bekend is ook in Noorwegen en Denemarken verzet gerezen tegen de NAVo-voornemens. Tijdens een persconferentie pen nacht in Londen, na' afloop van zijn gesprek met de Britse premier That cher zei Van Agt nog niet te weten „wat%.dit kamerdebat eigenlijk betekent". Hij zei daar eerst nog met minister Van der Klaauw over te wil len praten, maar voegde er aan toe „dat de mogelijkheid er in zit dat de uitspraak door het kabinet als de wil van het parlement moet worden overgenomen". Defensiespecilaist Ad Ploeg van de VVD heeft gistera vond al voor de uitslag van de stemming bekend was, in een televisie-uitzending op- gewezen dat de VVD deze zaak een crisis binnen het kabinet waard is. De VVD toonde zich tijdens het debat zowel tegenstander van de (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In de CDA-Tweede Kamerfractie is het gisteravond tijdens de discussie over de nieuwe kernwapens tot een „keiharde" confronta tie gekomen tussen fractievoorzitter Lubbers en zijn (AR)fractiegenoot Jan Nico Scholten, een van de zogenaamde dissidenten binnen de fractie. De botsing was zo hevig, dat sommige leden van de fractie moesten toegeven zoiets nog nooit te hebben meegemaakt. Lubbers zou zich tijdens de interne discussies ove. de „otie-Fruking, die aanleiding gaf tot de botsing, zo bikkelhard tegenover de dissidenten in het algemeen en tegenover Jan Scholten in het bijzonder hebben opgesteld, dat er een zeer gela den climax ontstond. Sommige kamerleden waren zodanig geschrok ken van deze confrontatie, dat zij zich afvroegen hoe het moet gaan met de eenwording van het CDA, die volgend najaar een feit zal moeten zijn. Een geëmotioneerde minister Scholten (Defensie) zei dat de Kamer het de regering niet kan aandoen, haar op dit moment te vragen, in de NAVO wederom een ander standpunt naar voren te brengen". Een duidelijk aan geslagen minister Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken weigerde na de stem ming in te gaan op de vraag van oppositieleider Den Uyl welke consequenties het ka binet uit de aangenomen mo tie zal trekken. Morgen als premier Van Agt en minister Van der Klaauw terug zijn uit Washington zal het kabi net zich over de ontstane si tuatie beraden. CDA-fractieleider Lubbers heeft zich gisteren nadrukke lijk gedistancieerd van zijn tien fractieleden die voor de oppositie motie hebben ge stemd. Hij sprak van een belangrijk politiek feit" en van „een ernstig probleem voor het kabinet". Lubbers verwacht dat het kabinet tij dens de NAVO-raad het meerderheidstandpunt van het parlement zal overnemen en een „nee" zal laten horen tegen de moderniseringsplan nen. In NAVO-kringen evenwel is nog niet alle hoop verdwe nen, zo blijkt uit uitlatingen van functionarissen. Gewerkt wordt aan nieuwe ontwerpteksten die de minis ters Scholten en Van der Klaauw alsnog in de verlei ding kunnen brengen om ak koord te gaan. Zo wordt ver moedelijk afgesproken dat de komende jaren over de uit voering van elk onderdeel afzonderlijk van de moderni seringsplannen een nieuwe beslissing genomen moet worden en ook zou men be reid zijn om niet definitief uit te gaan van 572 raketten, maar dit aantal pas later vast te stellen. Gehoopt wordt dat op die manier toch nog een fiat van de CDA-fractie haal baar is. Vertrouwen in kabinet gedaald DEN HAAG Het vertrou- wen in het kabinet-Van Agt is sinds Prinsjesdag nogal gedaald. Liet toen nog 40 procent van de kiezers we ten weinig vertrouwen in dit kabinet te hebben, thans is het aantal gestegen tot 44 procent. De kiezers die er wel vertrouwen in hebben is gelijk gebleven op 34 pro cent. Opvallend is dat het vertrou wen onder de VVD-kiezers sterk is toegenomen: van 48 procent op Prinsjesdag tot 63 procent nu. Bij de CDA-kie- zers daalde het sinds de derde dinsdag in september van 71 naar 66 procent. Tsjechische terrorist terechtgesteld PRAAG Een Tsjechoslo- waak, de 26-jarige Robert Bares, die ter dood was ver oordeeld omdat hij in mei van dit jaar had geprobeerd naar West-Duitsland te vluchten, is gisteren terecht gesteld. Dit heeft het Tsje- choslowaakse persbureau CTK bekendgemaakt. Bares had zich met zijn broer en een neef in Pomezi, vlakbij de grens met de Bondsrepu bliek, meester gemaakt van een autobus met scholieren. Toen zij 's nachts door politie mannen werden omsingeld, lieten zij de gijzelaars vrij. Or detroepen gingen uiteindelijk tot de aanval over. Bares en zijn broer raakten gewond, hun neef werd bij de aanval gedood. Politiebonden willen sollicitatie tot 35 jaar DEN HAAG De politie- bonden vinden dat de maxi mum leeftijdsgrens voor sol licitanten bij de politie van 28 naar 35 jaar moet worden opgetrokken. Zij hebben dit de ministers Wiegel en De Ruiter schriftelijk laten we ten. Volgens de bonden kan daarmee zowel het perso neelstekort bij de pplitie worden opgelost als de werkgelegenheid zijn gebaat. De wervingsacties zijn, zo menen de bonden, thans te veel gericht op de schoolver laters, waardoor er een one venwichtige leeftijdsopbouw in diverse korpsen is ont staan. ADVERTENTIE VOOR GEBRUIKTE AUTO'S P. Waagenaar Heemraadstr. 191 't is goed 'tis van BLOEMENHAL CENTRAALSTATION ROTTERDAM-DEN HAAG Mod. kostuums - kolberts - leder BARETTA Vlamingstraat 47-49 DEN HAAG Een 20-jarige pompbediende van een ben zinestation aan de Jan Hen drikstraat is vannacht door een onbekend gebleven man van tweeduizend gulden be roofd. Omstreeks vier uur zag de pompbediende de overvaller op zich afkomen met een vuist-vuurwapen in de hand. Terwijl de dief de loop van zijn wapen op het hoofd van de pompbediende richtte dwong hij met de woorden: „Geld" en „pas op anders geef ik je een gaatje in je kop de kassa te legen. De pompbe diende vreesde voor zijn leven en gaf de overvaller tweedui zend gulden, waarna de man als een dief in de nacht weg- spurtte. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. TEHERAN De Iraanse minister van buitenlandse zaken Gotbzadeh heeft van morgen verklaard dat op korte termijn een datum zal worden vastgesteld voor de berechting van een deel van de vijftig gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Hij sprak de hoop uit dat de niet van spionage verdachte gijzelaars „zo spoedig mogelijk" konden worden vrijgelaten. De mi nister zei dat voor alle gijze laars bezoekregelingen wor den getroffen. De studenten-bezetters van de ambassade, die zich steeds te gen de vrijlating van de gijze laars hebben verzet als niet eerst de sjah wordt uitgele verd, reageerden echter met: „Gotbzadehs mening is die van hemzelf. Ons standpunt is ongewijzigd". Zij maakten be kend dat zich onder de Ameri kanen nog een derde „CIA- spion" bevindt. Ook hij wordt niet als diplomaat erkend. In de stad Tabriz in het noord westen van Iran hebben giste ren honderdduizenden tegen standers van de nieuwe grond- Ayatollah Sjariat-Madari. wet gedemonstreerd. Het radi ostation van Tabriz, de hoofd stad van de provincie Azer beidzjan, is door de demon stranten bezet. De betogers zijn aanhangers van de ayatol lah Sjariat-Madari, die kritiek heeft geleverd op de grond wet, omdat deze dictatoriale macht geeft aan ayatollah Khomeiny. De betogers kon digden aan dat de gouverneur van de provincie werd afgezet, en eisten het aftreden van mi nister Gotbzadeh, van ayatol lah Behesji, secretaris van de revolutionaire raad, en van ayatollah Chalchali, opper rechter van Iran. Zij eisten, e- venals de Koerden, autonomie voor hun provincie. Eenheden van leger en politie hebben zich bij de betogers aangeslo ten. Miss Lilian, de moeder van president Carter, verklaarde gisteren dat zij meer geld heeft gekregen dan zij ooit bij elkaar heeft gezien, sinds haar ver zuchting dat ze een miljoen wilde hebben om een huur moordenaar voor Khomeiny te kunnen betalen. (zie verder pagina 17. AMSTERDAM 8tlm16dec. Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zalerdag en zondag 10-17 uur toegang f 7 50 kinderen lol 14 jaar 14.- Voordelige Trein -Toegang-biljelten bi| NS-stations Botsing schoolbus: negen gewonden EDE (ANP) Bij een bot- sing in Ede tussen een schoolbus en een personen wagen zijn gisteren zowel de zes inzittende kinderen van de bus als hun chauffeur ge wond geraakt. De bestuurder en de passagier in de personenwagen liepen ook verwondingen op. De kin deren varieerden in leeftijd van zes tot tien jaar. Vier van hen lagen vanmorgen nog in het ziekenhuis, evenals de chauffeur van de bus, die het ongeluk veroorzaakte. 2t jaV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1