i oskou nbereikbaar oor turnsters Hans van Zonneveld legt functie neer heeft attentiewaardi eeden en Scheidsrechterscommissie van leeuwen stappen op van JLviN V d valt uit elkaar Beraad in Utrecht over ontwerp-agenda bijzondere synode ,,Ariënskonvikt"nieuwe leefgemeenschap priesterstudenten PORT LEIDSE COURANT WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 PAGINA 11 FORT WORTH Nederland zal volgend jaar bij de Olympische turnwedstrijden in Moskou niet met een damesploeg vertegen woordigd zijn. Dat is de conclusie, die ge trokken moet worden na het eerste opreden pjjpn de Nederlandse dames op de twintigste tot^ereldkampioenschappen in Fort Worth. De edeelde vijftiende plaats na de verplichte 'Bedrijfsblind' ei efenstof is vandaag, wanneer de keuzestof J jirordt afgewerkt, misschien wel voor enige _v -erbetering vatbaar, maar de twaalfde r^j [laats in de eindrangschikking voor landen onbereikbaar. wel de jury bij deze wereldkampioenschappen het predikaat objectief niet verdient, had Mar leen Houter niet helemaal gelijk. Een blik op de scorelijst die KNGV-voorzitter John Tielrooy als chef d'equipe reglementair in handen kreeg, leerde dat er een opmerkelijke eenstemmigheid bestond. [et Nederlands zestal mag de afgelopen maan- en na de komst van Leona Horvath gehoopt tebben op Moskou, in het begin van de tweede Ürnavond van de wereldtitelstrijd, werd de il- Bsie duidelijk verstoord. Leona Horvath, die •ind augustus een volledig ongemotiveerde iloeg overnam na het bewind van de Tsjech an Vlacil, heeft inderdaad te weinig tijd gehad m na de verloren trainingsarbeid de achter- tand in te halen. De Hongaarse trainster heeft Ie afgelopen maanden bergen werk verzet met Ie selectie en toonde zich dan ook tevreden met iet totaal van 182,85 punten. „De meisjes heb- ten gewerkt voor wat zij waard zijn op dit mo- nent. Alleen de oefeningen aan de brug waren involdoende," aldus de Hongaarse. )e turnsters deelden de visie van hun trainster e vat betreft de brugoefening niet. Marleen Hou- er, de captain van het team, vond dat een rijandige jury de punten had gedrukt. „Wat wil e met een Engels en een Westduits jurylid, foor hun landen zijn wij concurrenten Hoe- De jury had, in tegenstelling tot de „be drijfsblinde" turnsters, wel in de gaten dat geen van de verplicht voorgeschreven hand standen werd uitgedrukt. Met de score van 44.15 begon Nederland op dit onderdeel bij zonder matig en de achterstand op West- Duitsland, dat als richtpunt gold voor een positie bij de eerste twaalf, was met bijna anderhalf punt al vrijwel onoverbrugbaar. De mentale dreun van de brugoefeningen werd door het uiterst nerveuze groepje echter goed opgevangen. Het dient gezegd te worden dat op de resterende drie onderdelen de normale sco res werden behaald. Op de balk bleven alleen Debbie Amson (8,75), die als enige van de ploeg debuteerde op de wereldkampioenschappen, en Marleen Houter (8,90) beneden de negen. In vergelijking met de wereldkampioenschappen van Straatsburg is er ongetwijfeld vooruitgang geboekt, maar het is de vraag of het KNGV met het turninternaat op Papendal zal door gaan. Ingrid Bollemboom was evenals vorig jaar in Straatsburg de beste Nederlandse. De Nationale kampioene, die op de brug ongelijk als enige een neeen haalde, kwam uit op een totaal van COACH FIDES PACTA CONSTATEERT ONTBREKEND VERTROUWEN 37.10 en zij heeft wellicht de kns om zaterdaga- Het landenklassement na de verplichte oe- vond wanneer de beste 36 turnsters nog eens de fenstof: 1. Sovjet Unie 194,925; 2. Roemenië keuzestof mogen afwerken en de wereldkampi- 194,250; 3. Oost-Duitsland 193,875; 4. Verenigde oene achtkamp bekend wordt, ook uit te ko- Staten 192,575; 5. TsjechoSlowakije 192,300; men. 15. Nederland en Frankrijk 182,850. (Van onze korfbalmedewer ker) LEIDEN Hans van Zonne veld, afgelopen weekeinde door het bestuur van Fides Pacta als coach op non-actief gesteld, heeft besloten zijn trainerschap niet te continue ren. Hij achtte gezien de gang van zake rond zijn coaching geen voldoende vertrouwens basis meer aanwezig. Zijn kritiek richt Van Zonne veld voornamelijk op het be stuur van de Leidse over gangsklassen „Ze zijn wat te gemakkelijk ingegaan op de wensen van de spelersgroep. Al na twee nederlagen werd daar om maatregelen geroe pen. Als ik nu blijf als trainer hou ik toch het gevoel dat ik iedere week een telefoontje kan verwachten met de mee- dedeling dat de spelers nu ook mijn training niet meer lusten en dat ik kan vertrekken". Fides Pacta voorzitter Jan Schouten verklaarde desge vraagd dat ontstane vacature al gedeeltelijk vervuld is. „Jan Hensen, die de coaching nu al op zich genomen had, ver zorgd een van de trainingsu ren, terwijl we ook voor het tweede uur iemand uit de ver eniging zoeken. Een trainer van buiten is halverwege het seizoen niet meer te krijgen. We hopen de zaak in elk geval voor volgende week rond te hebben. Overwinning Derder klasser Fluks speelde gisteravond in Hoogvliet tegen RWR. Speeltechnisch wogen de beide partijen goed tegen elkaar op maar een beter schot en een wat grotere agressivi teit deden de balans in Noord- wijkse voordeel doorslaan. Treffers van Kees Imthorn, Tineke en Jan Verloop en Rob Schelvis zorgden voor een 3 4 ruststand. In de tweede helft wist RWR tot de zeventiende minuut bij te blijven. Nadat Kees Imthorn in tweede in stantie een strafworp had be nut (45) beslisten Ditte van der Meulen en Jan Verloop het duel in Fluks voordeel; 5 7. p Eis judoka afgewezen ij )EN HAAG De poging van idoka Sjef Weber om via een ;ort geding alsnog een plaats f te dwingen in de Neder- andse ploeg voor het wereld- ;ampioenschap in Parijs, is nislukt. De president van de laagse rechtbank, mr. Lyck- ama wees gisteren zijn eis ontra de Budobond Neder- and af. Volgens het vonnis eeft Weber zijn stelling, dat e uitsluiting geschiedde op willekeurige gronden, onvol- loetide waar kunnen maken. I[Z-HGCpas na ri'èe winterstop DEN HAAG De topper in de hoofdklasse, Klein Zwit serlandHGC die aanvan kelijk op zaterdag 8 decem ber was vastgesteld, is uitge- teld tot na de winterstop. 1GC had geprotesteerd tegen I december, omdat er te wei- lig tijd restte zich goed voor te «reiden op het belangrijke reffen en bovendien zou dan le belangstelling van het pu- tiliek, de radio en televisie te- [envallen. De bond ging over- t tag en voorzitter Symons gaf Vim Cornelis, de competitie- 1 ïider, opdracht het duel te e g - Je Jaap van Praag ZEIST De heren Eeden en Van Leeuwen heb ben gisteren met onmiddellijke ingang hun func ties als leden van de scheidsrechterscommissie betaald voetbal ter beschikking gesteld. Dit bleek in Zeist tijdens een commissievergadering. Oud-arbiter Van Leeuwen verklaarde na afloop van de commissievergadering dat hij zijn functie had neergelegd, omdat hij het niet eens was met de werkwijze van de scheidsrechterscommissie. „Ieder lid van de commissie had een bepaalde taak, daar moest hij voor zorgen. Zo deed ik de rapportage en had nog veel contact met de grensrechters. Als daar jongens onder waren, die het moeilijk hadden of het niet al te goed deden, dan ging ik eens met ze praten. Maar tijdens werkbesprekingen in Zeist met de arbiters en de grensrechters gaf Leo van der Kroft als voorzitter zijn visie over het geheel, ook over de rapportage en de stand van zaken bij de grensrechters, terwijl ik daar de verantwoordelijke man voor was, dat vertroebelde de sfeer binnen de scheidsrechterscommissie. Van der Kroft was te so listisch drukte zijn persoontje te nadrukkelijk op de voorgrond. Daarop heb ik de commissie op de vorige vergadering al meegedeeld aan het einde van het seizoen op te stappen, of-indien gewenst op staande voet te vertrekken. Daar kreeg ik geen ant woord op. Nou, toen was voor mij de kous af". Van Leeuwen was verrast over de gang van zaken tijdens de commissievergadering van gisteren. „Tot mijn verbazing zat niet Van der Kroft de vergade ring voor, maar Jaap van Praag in zijn hoedanigheid als vic-voorzitter van de afdeling betaald voetbal van de KNVB. Die begon meteen al met te zeggen, dat er schade was aangericht door zaken die door de com missie in de publiciteit waren gebracht. Daarvoor was Gerrit Eeden verantwoordelijk, die had op vra gen van journalisten gewoon een eerlijk antwoord gegeven. Eeden begreep de wenk van Van Praag en was binnen vijf minuten vertrokken. Voor Van Leeuwen, die in zijn actieve carrière vijfenvijftig interlandwedstrijden arbriteerde, was de maat vol toen Van Praag de leden voor stelde de tegenover de pers gebezigde uitspraken te herroepen. „Op een gegeven moment zei Van Praag, dat ieder lid tegenover de pers moest ver klaren dat er geen sprake was van te solistisch optreden van Van der Kroft. Dat alles op een misverstand berustte en dat er geen onenigheid over het functioneren van de scheidsrechterscom- misie bestond. Toen heb ik gezegd: nou wordt het tijd dat ik wegga". Eerder had Van Leeuwen van de KNVB een schrij ven ontvangen, dat de UEFA (Europese voetbalunie) niet langer gebruik wenste te maken van zijn dien sten als waarnemer. Voor welke functie vervolgens Van Praag werd aangesteld. Het is nog niet zeker of de opengevallen plaatsen in de scheidsrechterscommissie van het betaald voetbal weer opgevuld zullen worden. Van der Kroft: „Op het ogenblik worden een heleboel zaken afgehandeld door het bondsbureau. Daarom is er gewoon wat minder werk voor de leden van de commissie. Ik verwacht daarom in de toekomst geen commissie van vijf man maar misschien van drie." Leo van der Kroft In het huis van de aartsbis schop van Utrecht aan de Maliebaan is gisteren het beraad begonnen over de ontwerp-agenda voor de bijzondere synode van de bisschoppen van Neder land, die 14 januari in Rome begint. Het beraad is vanmiddag voortgezet en zal ook morgen nog duren. Aan het beraad wordt deel genomen door alle synode leden. De persdienst van de kerk provincie heeft over het be raad van gisteren medege deeld, dat de secretaris-gene raal van de synode, mgr. J. Tomko en synode-secretaris prof. dr. J. Lescrauwaet msc, die tevens kan worden be schouwd als de theoloog van de synode, hebben gerappor teerd over de suggesties, aan gedragen door de bisschop pen en door departementen van de Romeinse curie. Overeenkomstig het algeme ne onderwerp van de synode gaan deze suggesties over de pastorale arbeid van de kerk in Nederland in de huidige situatie. Mgr. Tomko typeerde de sy node als een bijzondere syno de, in een geest van collegia liteit, van de bisschoppen van Nederland rond de persoon van de paus, zichtbaar begin sel van eenheid met als doel de kerk als gemeenschap dui delijk naar voren te brengen. Hij gaf als zijn mening, dat deze synode niet slechts voor de Nederlandse kerkprovin cie maar voor heel de we reldkerk van groot gewicht is. De eerste dag van het beraad, dat uit hoffelijkheid jegens mgr. Tomko grotendeels wordt gevoerd in het Frans, Duits en Engels, bestond uit een zeer levendige en open hartige gedachtenwisseling van algemene aard. Het uit eindelijke „werkinstrument" (aangeklede agenda) voor de synode moet ter goedkeuring aan de paus worden voorge legd. Het is de bedoeling, dat het later deze maand in Ne derland wordt gepubliceerd. Daarna is de consultatie in de bisdommen en onder de reli gieuzen. De persdienst deelt nog mee. dat kardinaal Willebrands aan het begin van de verga dering heeft uitgelegd, dat de benoeming van pater P. van den Biesen osb, prior conven- tualis van de abdij Slangen burg te Doetinchem als ver tegenwoordiger van de reli gieuzen in de synode, een ge volg is van de wens van de paus. Deze zag namelijk in de afvaardiging van de orden en congregaties, naast een actie ve religieus, graag iemand uit de wereld van de monniken. Aldus de persdienst. De kardinaal deed dit waar schijnlijk, omdat nogal is af geweken van de voordracht, die de Conferentie van Pro vinciaals had opgesteld. Deze zag er als volgt uit: 1. Dr. W. van Paassen, oud-vicaris van het bisdom Rotterdam en nu provinciaal van de Priesters van het Heilig Hart; 2. dr. H. van Leeuwen, provinciaal van de jezuieten; 3. A. van Luyn, provinciaal van de sa- lesianen en voorzitter van de Stichting Nederlandse Pries terreligieuzen; 4. dr. E. van Montfoort, oud-provinciaal van de montfortanen en nu vicaris van het bisdom Den Bosch en 5. dr. P. Leenhou wers, provinciaal van de ca- pucijnen. Het afwijken van de voor dracht heeft in de kringen van de religieuzen nogal be vreemding en ook beroering verwekt. Het feit ook, dat er geen vrouw is benoemd heeft de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen er toe gebracht een verklaring uit te geven, waarin men zich daarover bijzonder teleurge steld toont. De stichting zegt het niet vanzelfsprekend te vinden, dat bij de besprekin gen in Rome de dragers van het priesterambt als de meest aangewezen vertegenwoordi gers van het katholieke volk sdeel worden beschouwd. De zusters betreuren het dan ook, dat aan de veel gehoor de wens tot het scheppen van meer contact met gelovigen bij de voorbereiding en uit werking van de bijzondere synode opnieuw geen gehoor is gegeven, temeer omdat die synode ongetwijfeld haar stempel zal drukken op de naaste toekomst van de r. k. kerk in Nederland. ei UTRECHT Aan de Keis traat in Utrecht heeft kar dinaal Willebrands gistera vond officiéél het „Ariens- konvikt" geopend, een klei ne leefgemeenschap van studenten aan de Katholie ke Theologische Hoge school Utrecht, die serieus overwegen celibatair pries ter te worden in de bisdom men Utrecht en Groningen. De bedoeling is hen een sfeer te bieden, waarin ze samen met anderen en on der begeleiding kunnen ko men tot een verantwoorde beslissing in deze. De voorgeschiedenis van deze leefgemeenschap begint eigenlijk in 1967, het jaar waarin de diocesane semina ries werden opgeheven en de theologische opleidingen werden geconcentreerd aan de katholieke theologische hogescholen. Dit bracht ver betering van het wetenschap pelijk peil van het theolo gisch onderwijs, dat nu ook door anderen dan priester studenten kon worden ge volgd. Met de seminaries verdween echter ook het gemeenschap pelijke leven en hoewel het leven in grote communiteiten niet meer werd geambieerd, bleef bij de theologiestuden ten, die priester wilden wor den, een behoefte bestaan aan het leven in een kleine groep, getuige de pogingen daartoe, die echter weinig duurzaam bleken. De afgelopen jaren groeide tegelijkertijd bij de leiding van de bisdommen, in dit ge val Groningen en Utrecht, de overtuiging, dat er, naast het pastoraat aan theologiestu denten, plaats was voor een huis waar studenten die priester wilden worden sa men met gelijkgezinden kun nen nagaan of ze inderdaad tot celibatair leven en tot het priesterschap zijn geroepen. Vooral op instigatie van de bisschop van Groningen, mgr. Möller is nu voor de bis dommen Utrecht en Gronin gen zo'n huis tot stand geko men. Het oude, sfeervolle huis aan de Keistraat biedt plaats aan acht studenten - er zijn er nu zes - alsmede aan twee begeleidende priesters (rector dr. P. A. G. Rentinck en pastor J. Wissink), die bei den ook een taak hebben in het basispastoraat van de stad Utrecht. De zes uit vijftien kandi daten overgebleven vor men een vrij kleine groep, die juist daarom mogelijkhe den biedt voor persoonlijke aandacht en aandacht voor elkaar. Er is naar gestreefd het leven van de studenten zo open mogelijk te doen zijn, hen zoveel mogelijk hetzelf de leven al§ andere studen ten te laten leiden (zij betalen huur, verzorgen zelf hun broodmaaltijden, bezoek van andere studenten over en weer), maar anderzijds is er naast de studie veel aandacht voor gebed. Elke dag is er 's ochtends een eucharistie viering in de kapel onder het huis en 's avonds een gebe dsdienst. Eén avond per week is er onderlinge bezin ning en eens in de maand een bezinningsdag. De wee kenden zijn vrij. Men kan naar huis, naar vrienden, deelnemen aan het parochië le leven thuis of in de stad. Contact daarmee wordt uiter aard heel belangrijk geacht. De zaal in het huis wordt bo vendien benut voor cursus sen (vorming lekenkader, volwassenenkatechese), zodat ook hier een opening naar buiten aanwezig is. Petitie over Schillebeeckx van 120 theologen uit VS en Canada De onderzoeksprocedure tegen prof. dr. Edward Schille beeckx is voor 120 katholieke theologen uit de Verenigde Staten en Canada aanleiding geweest een petitie aan te bie den aan de Romeinse congregatie voor de geloofsleer. Zij spreken daarin hun diepe bezorgdheid uit over de functie en methoden van de congregatie, niet alleen ten aanzien van pa ter Schillebeeckx, maar ook in het algemeen. Zij vragen de congregatie de hoorzittingen uit de procedure te verwijderen en die te vervangen door zakelijk gerichte dialo gen. Wanneer het belangrijk wordt geacht zich te richten op het werk van een bepaalde theoloog, dan zou de congregatie de betrokken theoloog niet moeten confronteren met de con sultoren van de congregatie maar met een internationale se lectie van de beste theologen van allerlei richtingen In hun petitie verwijzen de theologen naar recente uitspraken van pausen, instanties en van het tweede Vaticaans concilie met betrekking tot de vrijheid van wetenschappelijk theolo gisch onderzoek. Zij achten de methoden van de congregatie voor de geloofsleer daarmee niet in overeenstemming. Zij me nen, dat de door hen gewenste dialoog in plaats van de hoor zitting heel goed zou kunnen worden doorgevoerd met be hulp van de internationale theologencommissies, de pauselij ke bijbelcommissie, universiteiten, theologische faculteiten en organisaties van theologen. De beste deskundigen zouden moeten samenwerken totdat aanvaardbare resultaten bereikt zijn, aldus de petitie, waarin erop wordt gewezen, dat een dergelijke methode niet nieuw is, want zij werd al gebruikt door het tweede Vaticaans conci lie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11