„Ik ben ernstig geschokt in onze rechtstaat" Sint Nicolaas let op prijs en kwaliteit Mia Versluis": Drama van dertien jaar VADER MIA VERSLUIS: EEN GEBROKEN MAN Jende ïutodieven opgerold Bond tegen het Vloeken mikpunt van boycot-actie Diplomaten reiken helpende hand bij vakantieproblemen £cidóc0omant Franse houding schandelijk Uiterste poging weer 5INNENLAND LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 9 99 De zaak-Mia Versluis" heeft aan het eind van de jaren zestig en in het begin van de jaren ze ventig de gemoederen in Nederland wel zeer in het bijzonder bezig gehouden. De toen Hl- jarige Mia onderging op 14 april 1966 in het Enschedese ziekenhuis Ziekenzorg een opera tie om beenuitwassen aan haar beide hielen te verwijderen. Tijdens die operatie trad een zogenaamde decerebra- tie op (het ontbreken van elke hersenfunctie) waardoor het meisje, dat op het punt stond te trouwen, tot haar dood op 10 november 1971 niet meer uit haar bewusteloosheid is ont waakt. Op 27 november 1972 stelde de Utrechtse hoogleraar prof. dr. B. Smal hout dat er mis- Versluis om de de tuin krijgt geen schadever- schien wel vierhonderd is geleid. Er is nu een goeding of smartegeld, slachtoffers van anes- eind gekomen aan het zoals de Hoge Raad thesie-fouten per jaar drama. Haar vader in heeft besloten. De man te noteren vielen. Te- Ede, invalide geworden staat voor een faillisse- vens meende hij dat door alles wat hij heeft ment... justitie in de zaak-Mia moeten doorstaan, EDE/DEN HAAG „Of ik te leurgesteld ben? Dat is nog veel te zacht uitgedrukt. Ik ben ernstig geschokt in onze rechtstaat. Het gaat om onze zo hoog geprezen Nederlandse rechtsorde. Het was de zoveelste dreun toen ik hoorde dat de Hoge Raad mijn vordering tot schadevergoeding had afgewe zen. Niet dat ik een slaatje wilde slaan uit de dood van Mia, dat niet. Maar ik begrijp er niets, he lemaal niets meer van. Ik ben nou financieel uitgeteld, dat wel. Ik heb al van alles moeten verkopen. Ze kunnen me failliet verklaren, want ik kan als wao'er de proces kosten 50.000) met geen moge lijkheid betalen". Aan het woord is de heer W. J. B. Versluis. Op 10 november 1971 stierf zijn dochter Mia, nadat zij vijf jaar tevoren bij een simpele operatie aan haar hielen in coma was geraakt om dat er op de operatietafel van het ziekenhuis Ziekenzorg in Enschede „iets verkeerd" was gegaan met de narcose. De heer Versluis is zicht baar een geestelijk aangeslagen mens geworden. Hij is na dertien jaren strijd doodmoe. Nog even had hij hoop dat erkend zou worden dat er grove fouten waren gemaakt in het bewuste ziekenhuis, maar ook daarin is hij teleurgesteld. „Noch het Enschedese ziekenhuis Ziekenzorg, noch de weduwe van de betrokken anesthesist, kan aanspra kelijk worden gesteld voor de volle dige lichamelijke en/of geestelijke instorting van de heer Versluis", zo besloot de Hoge Raad vorige maand. Zijn vordering van 442.789 werd hierbij afgewezen. Het vonnis werd gisteren bekend gemaakt. De Hoge Raad volgt hiermee de zienswijze van het gerechtshof in Arnhem en die van de rechtbank in Almelo. GESCHOKT De heer Versluis stelde in zijn vor dering tot schadevergoeding, dat hij onrechtmatig was behandeld en dat hij als gevolg daarvan zo ernstig in zijn vertrouwen in zijn medemens is geschokt dat hij tenslotte volledig is ingestort. De heer Versluis meent dat direct na de operatie van Mia na gelaten is een zorgvuldig verslag te maken van het verloop van de anes thesie (algehele narcose) maar dat is volstaan met het maken van enkele schaarse aantekeningen. Pas veel la ter is het verslag alsnog gemaakt, zij het dat er diverse onjuistheden en leemten in voorkwamen, aldus de heer Versluis. Tevens kreeg hij naar zijn mening onware mededelingen en verder verwijt hij het ziekenhuis en de anesthesist dat zij Mia zonder bijzondere verpleging hebben willen laten. Het grofst vond hij dat men op 19 september 1966 voorstelde om op Mia euthanasie te plegen. Welke schade leed Versluis volgens zijn ei gen zeggen? INVALIDE In het voorjaar van 1968 is hij totaal ingestort en heeft hij zijn werkzaam heden als verkoopleider moeten stopzetten. Versluis werd invalide. Hij leed niet alleen grote financiële schade, maar ook heeft hij een groot stuk levensvreugde moeten missen. Het Hof noch de Hoge Raad heeft deze (zeer in het kort weergegeven) argumenten willen honoreren door aan Versluis schadevergoeding toe te kennen. Er zou geen oorzakelijk ver band bestaan tussen het overlijden van Mia en de psychische gevolgen daarvan voor vader Versluis. Wan neer iemand als gevolg van een of andere gebeurtenis reeds overspan nen is, zijn (citaat) „gebeurlijkheden als deze zo volstrekt normaal, zeker bij hardwerkende mensen van het doorzetterstype (gelijk Versluis) een allerminst uitzonderlijk mensentype, dat - achteraf gezien - het alleen maar verbazing zou hebben gewekt, wanneer zich iets dergelijks niet zou hebben voorgedaan".. „Ik ben helemaal geen doorzetter, zoals in dat arrest van de Hoge Raad staat. Ik wilde destijds gewoon we ten wat er precies met Mia was ge beurd. Ik maakte - toen nog - nie mand verwijten, maar later kreeg ik in de gaten dat er wat fout was ge gaan. Die anesthesist kreeg een ge ldboete van duizend gulden van het Medisch Tuchtcollege en die straf is in medische kringen bepaald niet niks. Dat is een van de hoogste straf fen. Toen kwam alles in een maal stroom. Een officier van justitie in Almelo adviseerde mij een strafk lacht in te dienen, maar het liep op niks uit. Er zou geen bewijs zijn. Toen stelde ik een civiele vordering in. Mijn raadsman dacht een ontzet tend sterke zaak in handen te heb ben. Tja, hem valt niks te verwijten. Gevoelsmatig zeg ik, dat hij heeft gewonnen Vader Versluis erkent in psychische problemen te zijn geraakt. „Wie komt in zulke situaties niet in moei lijkheden? Ik werkte me kapot als verkoopleider. Het ging best, dacht ik. Toen kreeg ik een brief van de baas. Kijk maar". In die brief staat onder meer: „...gezien de slechte re sultaten voor het binnenland en uw gedeeltelijke inzet in 1967 is aan u geen tantième verleend". Voorts staat er dat er een collega tot ad junct-directeur is benoemd. Een al lerminst menselijke brief, gezien de situatie waarin Versluis ongewild te recht was gekomen. LETSEL „Ik ben verbaasd", zegt Versluis nu, „dat ze die brief in de laatste proce dure ter sprake brachten. Dat heb ben ze uit mijn boek gehaald (de heer Versluis had een boek geschre ven over de affaire rond zijn doch ter, maar het is geen succes geble ken) en nou zeggen ze dat die tantiè mekwestie de oorzaak was van mijn psychisch letsel. Stel je voor! Dat ik door de affaire van die foute opera tie problemen kreeg, snappen ze blijkbaar niet. Die brief van mijn baas spoorde mij toen aan. Zo van: Kom op joh, er nog even extra hard tegenaan.Maar het ging niet. Mijn gezin (vrouw en vier kinderen, waarvan er nu drie getrouwd zijn) adviseerde mij naar de dokter te gaan. Een zenuwarts kwam er aan te pas en die zei: Versluis stop met je werk want anders stort in. Hij kreeg gelijk. Sinds die tijd ben ik langza merhand invalide geworden". „Mia overleed en ik wilde alleen maar weten hoe dat kwam. Meer niet... Nou zeggen allerlei artsen wel tegen me dat de tuchtrechtelijke pro cedure van destijds van onschatbare waarde is geweest, maar wat schiet ik daar mee op? Ik deed het, onbe wust overigens, wel voor de gemeen schap, hoewel ik het niet als mij maatschappelijke taak zag. En wat doet die gemeenschap nou terug? Mijn raadsman zei me: ook deze ci viele procedure is van groot belang. En ik ben dus een martelaar? Kijk, misschien dat een Tweede-Kamerlid nog wat kan doen. Op de bijstand hoef ik niet te rekenen, zo is me al te verstaan gegeven. De proceskosten moet ik zelf betalen. Maar ik heb niks". HULPBETOON Versluis vermant zich om niet te huilen. Hij kreeg een rekening of hij maar direct 20.000 gulden aan de ad vocaat van de tegenpartij wilde beta len... „Neen", zegt hij pertinent, „ik wil geen geld van goede gevers. Ik wil geen hulpbetoon..." Dan zwijgt hij. Opgejaagd rommelend in zijn dikke dossier. Zijn vrouw zegt: „Nou is het wel genoeg geweest. Zijn punt is dat hem onrecht is aangedaan, dat ■zit hem het hoogst". Zwijgend schenkt zij een jonge klare voor de psychisch geknakte man in... ^Boetes geëist i/i zwendelzaak pensioenfonds y ÏRONINGEN (ANP) Of k icier van justitie mr. W. Ko or iingh bij de rechtbank in koningen heeft gisteren te len twee voormalige mede werkers van het Groningse us lakkerpensioenfonds een 3e;eldboete van 15.000 elk P- eëist. n )e officier acht zowel de 62-ja- e"ige J.V., destijds chef van de dministratie van de bedrijfs- ereniging als de 67-jarige ex- irocuratiehouder en adjunct- relirecteur Douwe D. schuldig tean valsheid in geschrifte. De eraadslieden van de verdachten e"iepleitten vrijspraak. Geen an beiden is van de malver- ities beter geworden, zo stel en zij ondermeer. Het tweetal pu indirect het slachtoffer ijn geworden van de manipu- ties van hun directeur Jan 1. Op 13 december doet de ichtbank uitspraak. Dan rordt ook het vonnis geveld ver de 73-jarige Jan K. Tegen t, die vorige week terecht tond, eiste de officier van jus- itie wegens verduistering en lalsheid in geschrifte drie jaar elstraf en 725.000 gulden boe- EN HAAG Met de aan- ouding van twee lieden in ootdorp, die zich vorige reek verdacht ophielden bij in dure BMW, heeft de po- tie een complete bende van Qtodieven op kunnen rol- n. Inmiddels is bekend dat j verantwoordelijk moeten rorden geacht voor 25 in- raken en drie autodiefstal- ijdens de surveillance in ootdorp viel het de rijkspoli- e in deze gemeente op dat de MW 633 op een vreemde aats onbeheerd stond. Toen iter twee Haagse jongeman- En van 19 jaar, een monteur H een scholier, aan de wagen aten te morrelen besloot de olitie ze voor een verhoor lee te nemen. Op het bureau 'erd duidelijk dat de twee andelden in opdracht van en eveneens 19-jarige auto- lonteur uit Den Haag. Nadat e Haagse politie deze had ingehouden bekende hij dit, naar voegde daar nog aan toe •ok met twee scholieren uit nbreken te zijn geweest. Deze cholieren, 15 en 20 jaar, gaven oe de BMW een maand gele en al in de Haagse Hyacint- braat tr> hpbhnn gestolen Wiegels in blik Minister Wiegel van binnenlandse zaken kreeg gistermiddag in Enschede, waar hij het nieuwe hoofdbureau van politie opende, een aantal blikken „Wiegelconserven" aangeboden. Dit als speels vervolg op zijn uitspraak destijds, dat hij bij gelegenheid „wel eens een blik agenten zou opentrek ken". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bijna 180 gemeenteraadsleden, Statenleden en Kamerleden van VVD, PvdA, D*66, PPR en PSP hebben gisteren in een brief aan alle Nederlandse gemeente- en pro vinciebesturen gepleit voor het intrekken van de subsidies aan de Bond tegen het Vloeken. Volgens de ondertekenaars van de brief heeft de Bond herhaal delijk blijk gegeven van een anti-democratische gezindheid. Zo hield ds. Snoei vorig jaar op de jaarvergadering van de Bond een rede waarin hij zei dat wij worden „bedreigd door het democra tisch, vaak humanistisch denken van onze tijd, dat ons voor houdt dat ieder evenveel recht heeft, dat ieder op zijn eigen wij ze tot zijn recht moet komen en dat ieder vrij dient te zijn in zijn of haar overtuiging". Bij navraag bleek dat het bestuur van de Bond tegen het Vloeken zich geheel in de woorden van ds. Snoei kon vinden. AMSTERDAM De Nederlandse diplomatieke vertegen woordigers in het buitenland hebben de afgelopen zomer maanden ongeveer duizend Nederlanders financieel gehol pen, 106 zieken en gewonden naar huis teruggebracht en 34 mensen in geestelijke nood geholpen. Daarnaast hebben zijn 242 overlijdensgevallen te verwerken gehad en bijna honderd mensen geprobeerd op te sporen. Ook moest een vijftigtal mensen dat in de gevangenis was beland geholpen worden. Minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken maakte deze gegevens gisteren bekend bij de opening van de SOS-centrale een samenwerkingsverband van drie Nederlandse reis- en baga geverzekeraars dat in Amsterdam is gevestigd. De SOS-centrale heeft duidelijke afspraken met de alarmcentrale van de ANWB, die zich op soortgelijk terrein beweegt. Dat neemt niet weg dat de beide centrales elkaar ook beconcurreren maar, zo zei direc- De SOS-centrale heeft het afgelopen jaar 1300 zieken en gewon den naar huis gebracht en in 447 gevallen voor medische bege leiding gezorgd. DEN HAAG Bij de Sin terklaasverkoop zijn ook de computer(tjes) en de „chip" duidelijk in opmars. Spelletjes die vroeger met potlood en papier werden gedaan, zoals het bekende boter-kaas-en-eieren, zijn er nu in heuse, maar prijzige computeruitvoering. Overigens blijkt uit de Sin terklaasverkopen in winkels en warenhuizen, het publiek (alweer) vrij laat is gaan in kopen, maar ook dat erg prijs- en kwaliteitsbewust is. Over het algemeen wordt aangenomen dat de verkoop resultaten op hetzelfde peil zullen liggen als vorig jaar. Toch valt volgens diverse be drijven de verkoop van elec- tronisch speelgoed tegen. Het constructièspeelgoed, de tra ditionele spellen en de mo deltreinen blijken nog het vlotst over de toonbank te gaan, juist zoals de poppen en de pluchen knuffeldieren. Hongkong, de grootste speel goedexporteur ter wereld, heeft een fors aandeel in de Nederlandse speelgoedmarkt; tot ongenoegen van de Ne derlandse speelgoedfabrikan ten. Volgens sommigen laat echter de veiligheid van het buitenlandse speelgoed nogal eens te wensen over. Insiders geloven dat een deel van het publiek de nodige spaarcentjes opzij heeft ge legd voor een wintervakantie aan het eind van deze maand. Want de omzetten in de sportzaken en ski-afdelin gen van de grote warenhui zen, waren dit jaar wèl ho ger. RONDUIT schandelijk is de houding van de Franse rege ring inzake het Rijnverdrag. Parijs deelt mee de overeen komst betreffende de ontzilting van de Rijn niet te zullen be krachtigen en wekt de indruk het daarbij te willen laten. Alsof de Franse regering drie jaar geleden het verdrag niet mede heeft ondertekend en de Franse kalimijnen niet de grootste boosdoeners zijn bij de vervuiling van het Rijnwater. Vier miljoen Nederlanders zijn op de Rijn aangewezen voor hun drinkwater. Westlandse tuinders ondervinden jaarlijks een schadepost van naar schatting dertig miljoen gulden als gevolg van de vervuiling van het Rijnwater. FRANKRIJK heeft de toezegging gedaan het bedrag van 24 miljoen terug te storten, dat Nederland al in 1976 heeft be taald voor het financieren van ondergrondse opslag van zou- tafval in de Elzas. Maar dat is wel het minste wat van Frankrijk verwacht mocht worden. Nederland kan met deze situatie geen genoegen nemen. We kunnen ook niet volstaan met het in het diplomatieke verkeer gebruikelijke „krachtige protest". Nederland dient de andere landen, die van de Fran se houding ook ernstige schade ondervinden, in het geweer te roepen en bijvoorbeeld op een spoedbijeenkomst van de Rijnoeverstaten van Frankrijk andere maatregelen te eisen. Ook in dit geval zal de vervuiler moeten betalen. Er komt wellicht toch nog een centraal akkoord voor het volgend jaar. Die hoopvolle verwachting kan geput worden uit het besluit van FNV-voorzitter Kok, uiteindelijk toch toe te stemmen in een gesprek met werkgevers-voorzitter Van Veen en minister Albeda van Sociale Zaken. Het is vurig te hopen dat dit overleg een oplossing zal brengen voor de laat ste verschillen van inzicht, ook al is het overleg van hedena vond voorlopig nog bedoeld als het uitwisselen van informa ties. Want het mislukken van het centraal akkoord zou de ri sico's voor een uit de hand lopende loonontwikkeling sterk doen toenemen. En wat zou daarvan het gevolg zijn? Het kan niet anders, of de inactieven, de uitkeringtrekkers, de zwak keren in de samenleving, zouden daarvoor moeten boeten. Dan is het gedaan met de solidariteit tussen actieven en inac tieven. ALS de lonen te ver uitgroeien komt de schatkist in grote moeilijkheden. Het rijk heeft, met het huidige hoge financie ringstekort en de gebleken onmogelijkheden om nog veel in de departementsuitgaven te snoeien, geen andere keus dan het in de sfeer van de uitkeringen te zoeken. En voor zover dat niet zal gebeuren zal het toch ten koste moeten gaan van eventuele nieuwe, ook broodnodige overheids-arbeidsplaat- sen. MINISTER Albeda van Sociale Zaken, die de ontwikkelin gen van afgelopen zaterdag in de Stichting van de Arbeid ongetwijfeld met bloedend hart heeft gadegeslagen, heeft gis teren terecht alsnog een poging gedaan om het akkoord tus sen de sociale partners, dat zo dichtbij leek, alsnog te berei ken. De botte houding van de FNV, die aan deze uiterste po ging aanvankelijk niet mee heeft willen werken, wekte de indruk dat Kok en de zijnen geen oog hadden voor de ernst van de situatie. Hun aanvankelijke houding was ook in hoge mate onredelijk. Alsof de overheid niet kan bijdragen tot verbetering van het onderhandelingsklimaat! Alsof het kabi net de afgelopen periode, met bijvoorbeeld de gefaseerde in voering van de verhoging van de aardgasprijs, en de ruim 200 miljoen belastingverlaging tot behoud van de koopkracht van de laagstbetaalden, al niet veel heeft gedaan! Gelukkig blijkt de FNV dit te elfder ure toch te hebben ingezien, zodat vanavond alsnog een uiterste poging zal worden gedaan voor ■het vinden van een weg om de problemen op te lossen. In het belang van het land, van 's lands economie, en dus ook van de vele werknemers, die het FNV vertegenwoordigt. Baak voor de binnenvaart In de Schippersbeursin Rotterdam heeft staatssecretaris Smit- Kroes (midden) de eerste exemplaren uitgereikt van het boek „Vraagbaak voor de binnenscheepvaart". Tussen Aak en Zijpe vindst de binnenschipper daarin alles wat hij weten wil (en moet). In het komende etmaal trek ken depressies, die nu ten noordwesten en zuidwesten van Ierland gelegen zijn, naar het noordoosten. Hierbij beho rende fronten zullen tot over ons land doordringen. Het zal dan ook morgen zwaar be wolkt zijn en het zal af en toe ook regenen. De zuidwesten wind neemt weer toe. Er zal dan ook nauwelijks sprake zijn van dagelijkse gang in tempe ratuur. Deze schommélt om de elf graden. Inmiddels blijft de druk boven het Alpengebied en Noord-Italië hoog. Het zal daar dan ook weer koud en mistig zijn. Verder is het al leen in Noord-Scandinavië kouder, waarbij het enkele graden vriest. Er is daar plaat selijk wat sneeuw gevallen. Vooruitzichten voor donder dag: Eerst regen, later opklaringen. Minder zacht Weersvooruitzichten in cijfers voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 4. Min. temp.: omstreeks 6 gra den. Max. temp.: oipstreeks 9 gra den. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 pro cent. Kans op een geheel droog et maal: 60 procent Weersgesteldheid van gisteren Amsterdam De Bilt Eelde Vhssingen Z.-Limburg Aberdeen Barcelona Franktort Helsinki •Klagenturt Kopenhagen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9