Verwarring tijdens gesprek Stichting van de Arbeid D'66 van 8 op 28 Kamerzetels Staking Afvalverwerking Rijnmond beëindigd Weer arrestaties in zaakstelende zusjes' verslikt zich in kernenergie Staatsloten? DOOR WEGBLIJVEN VAN FNV Vrouwen: Liever kortere werkdag dan meer vakantie <0^ ENQUETE WIJST UIT: LINKS MEERDERHEIDSKABINET MOGELIJK BINNENLAND. LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 8 PAGINA (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Over de vergadering, die gisteravond door de partners bin nen de Stichting van de Arbeid zonder de FNV werd gehouden, ontstond de grootst denkbare verwarring. FNV- voozitter Kok had de minister zater dagavond reeds telefonisch geïnfor meerd over de achtergronden van het mislukken van het centrale loonbe- raad. Mede daarom had hij er geen be hoefte aan in te gaan op de ministerië le uitnodiging voor een voorzitterso- Verleg. In de loop van maandag, toen Kok het fiat van zijn federatieraad kreeg voor zijn onderhandelingsbe- leid, liet de minister in radio-inter views merken, dat hij wel een bemid delingspoging wilde doen en wellicht nog wel wat achter de hand had, dat de kloof zou kunnen overbruggen. Tot aan het einde van de middag deed hij in elk geval een poging om Kok over te halen tot een gesprek, maar die zag er niets in en werd daarbij gesteund door zijn bestuur. „Wij zijn vastgelopen met de werkgevers. Dan is het aan de partijen om zelf oplossingen te vinden", aldus Kok, „daar is de regering niet bij nodig. Die heeft al meer verwarring dan verheldering gesticht. Haar nadere belasting plan is er bijvoorbeeld nog niet. Ik heb de mi nister al verteld hoe de vlag er bij staat. Als hij meer wil dan zich oriënteren dan kan ik alleen maar zeggen, dat ik geen behoefte heb aan een schimmige bijeenkomst van half oriënteren, half heropenen van de onderhandelingen, half bemiddelen. Al dat hokus-pokus-gedoe van de laatste tijd is al gegaan ten koste van de duide lijkheid en zo'n knullig georganiseerde bijeen komst kan er niet meer bij. Bovendien tikt de klok door: de FN V-bonden willen nu met spoed hun eisenpakketten in de ondernemingen en bedrijfstakken indienen. Daarover hebben wij deze middag afspraken gemaakt. Na de breuk van zaterdag gaan we verder met ons eigen ar beidsvoorwaardenbeleid. Albeda moest gisteravond laat, nadat hij met de wel aanwezige partijen - werkgevers plus CNV en MHP - had gesproken en vernomen had, waar de problemen liggen, toegeven dat het ge sprek wellicht anders zou zijn gelopen als Kok wel aanwezig zou zijn geweest. „Onder bepaal de omstandigheden was het denkbaar geweest, dat ik partijen een tip had kunnen geven hoe enkele problemen opgeiost zouden kunnen worden." Hij vond het dan ook een „vervelend punt" dat Kok er niet bij was. Albeda zei later op de avond, dat als de partijen van de Stichting van de Arbeid een akkoord hadden bereikt op een loonstijging van om streeks twee procent, zoals de werkgevers had den aangeboden, het kabinet weliswaar niet de vlag zou hebben uitgestoken maar die verho ging toch voor lief zou hebben genomen omdat er dan tevens een uitzicht op oplossing van de problemen in de latere jaren was ontstaan. Nu er geen akkoord is ligt er altijd nog Albeda's brief aan de sociale partners waarin correcties van de zijde van de regering worden aangekon digd als de loonstijging'duidelijk boven de half procent uitgaat. Die correcties zouden o.m. kun nen bestaan uit intrekking van de belastingver laging, die dient om handhaving van de koop kracht te garanderen, en uit vrhoging van soci ale premies. De minister was niet duidelijk op de vraag, of hij nog wat aan te bieden heeft om de breuk te lijmen. In geen geval zijn nadere FNV-leider Wim Kok: geen genoegen met weer belastingverlagingplannetje belastingvoorstellen te verwachten. Van Veen zei tenslotte: „Als zich geen nieuwe feiten voor doen is er geen aanleiding om opnieuw te gaan spreken." DEN HAAG Minister Gijs van Aardenne (Economische Zaken) lijkt zich definitief te gaan verslikken in een van zijn eigen stokp aardjes, namelijk de kernenergie. Dit mag de conclusie zijn nadat deze minister de afgelopen week een wetsontwerp bij de Tweede Kamer indiende ter goedkeuring van volkenrechtelij ke verdragen, die contracten voor de op- werking van radioactief materiaal uit onze kerncentrales in het buitenland mogelijk moet maken. Opwerking, waarna het zware radioac tieve afval weer in Nederland zou terugkomen en waartegen in de Tweede Kamer ernstige be zwaren bestaan. Niet alleen fietst Van Aardenne met de indiening van zijn wetsontwerp dwars over alle bezwaren van het parlement heen, tot uiting gekomen in een interpellatiedebat op 12 juni j.l., bovendien blijkt hij destijds niet de gehele waar heid over de contracten te hebben verteld voorzover niet van het vertellen van pure onwaarheden door de minister kan worden gesproken. De minister sprak destijds van het voortzetten van bestaand beleid ten aanzien van beide kerncentrales waarbij deze bestaande situatie niet moest worden beïnvloed door mogelijke afwijzing van de con tracten door het parlement, zo meende Van Aardenne. Maar hij ging nog verder door te zeggen dat er helemaal niets nieuws aan de orde zou zijn. „Er wordt opgewerkt, er is opgewerkt", aldus de bewindsman, doelend op de con tractvoorwaarde, dat uitgewerkte splijtstofelementen uit Nederland in het Franse La Hague en het Britse Windscale opgewerkt worden, waarbij zowel het waardevolle urani um als het gevaarlijke plutonium (goed voor het maken van atoombommen) vrijkomen. Met deze stelling ging de minister echter in de fout, zoals blijkt uit zijn memorie van toelichting bij het ingediende wetsontwerp. Daarin spreekt de bewindsman duidelijk van een „nieuwe tot dusver niet gestelde voorwaarde" in de nu afgesloten contracten, die de lopende contracten moeten vervangen.. En het is juist die nieuwe voorwaarde, die de Tweede Ka mer zo bezig houdt. Want in die nieuwe voorwaarde wordt bepaald, dat het radioactieve afval dat bij opwerking vrij komt, naar het land van herkomst zal worden terugge stuurd. Een zaak waarover juist de Kamer zich erg druk maakt met het vooruitzicht van de maatschappelijke dis cussie over de toepassing van kernenergie voor electrici- teitsopwekking in ons land, waarbij de opslag van radioac tief afval een centrale rol speelt. Bovendien bleek tot verbazing van de Kamer, dat de rege ring al haar medewerking aan de uitvoering van de con tracten had verbonden middels brieven aan de Franse en Britse regeringen. Daarin staat letterlijk dat de regering van het Koninkrijk der Nederlanden niet voornemens is het initiatief tot enige wet of enig voorschrift te nemen, waardoor de behoorlijke uitvoering van het contract zou worden verhinderd. Bovendien verplicht de regering zich de uitvoering van de contracten naar mogelijkheid te be vorderen. Zaken waaraan Van Aardenne ook nu nog vas thoudt, ondanks sterke signalen uit de Kamer dit niet te doen. Grootste knelpunt daarbij: de regering neemt een voor schot op de uitkomsten van de maatschappelijke discussie over de kernenergie in ons land. Van Aardenne redeneer de, en redeneert, echter de andere kant op. Door afwijzing van de contracten wordt juist een voorschot genomen om dat dit vrijwel zeker' sluiting van Borssele en Dodewaard betekent. Immers, het afval gaat niet meer voor opwerking weg en moet dus in ons land worden opgeslagen. Bij beide kerncentrales is daarvoor maar beperkt ruimte. Gevolg: opslag elders is noodzakelijk, waarvoor praktisch geen mo gelijkheden zijn. Aan deze stelling verbindt de bewindsman echter - na nauwgezette afweging van alle terzake dienende belangen, aldus de memorie van toelichting - een aantal andere za ken. Beide kerncentrales moeten in bedrijf blijven en de bestaande situatie moet los worden gezien van een eventu ele definitieve beslissing inzake het gebruik van kernener gie, zo schrijft Van Aardenne. Bovendien zal technische kennis verloren gaan en zal sluiting van Borssele aanmer kelijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Zo zou, volgens eerdere berekeningen, het Franse chemische be drijf Pechiney, dat op door Borssele geleverde electriciteit drijft, moeten sluiten. Daarmee gaan 1300 arbeidsplaatsen verloren. Sluiting van Borssele zou bovendien aldaar arbeidsplaatsen kosten en nog eens 60 miljoen per jaar ter afbouw en be waking van de nucleaire installatie. Over aansluiting van Pechiney op het normale electriciteitsnet wordt nergens gesproken. Een dergelijke aansluiting is er al, want ook als Borssele nu voor onderhoud stilligt, draait Pechiney op an dere electriciteit door. Gehele overschakeling op het be staande electriciteitsnet zou Pechiney echter 250 miljoen per jaar meer kosten. De minister gaat echter nog verder in zijn aangehaalde motieven om de contracten goed te keuren. Zo kan er niet gewacht worden op de uitslag van een internationale dis cussie over ppwerking als zodanig (bekend onder de naam INFCE) zoals het CDA wil. Deze uitslag komt naar ver wachting in februari of maart beschikbaar en dat is te laat, zo zegt de minister nu bij zijn wetsontwerp. Immers, de huidige contracten lopen op 1 januari 1980 af, waarmee de opwerking stilstaat. Tijdens het debat in -juni eiste de mi nister zowat, dat de Kamer de contracten nog maar even voor die datum zou behandelen. Ook daarmee zat hij ver keerd. Nu stelt een woordvoerder van zijn ministerie desge- vraagdj^iat de datum niet meer geldt. Uitschuiven is moge lijk, maar hoelang weet hij niet te vertellen. Hij verwijst daarbij naar de inmiddels beschikbare grotere opslagcapa citeit bij Borssele, waar uitgewerkte splijtstofstaven nu dichter op elkaar in het waterbassin worden opgeslagen. Bovendien is afvoer naar de opwerkingsfabrieken moge lijk, waarbij de staven aldaar tijdelijk worden opgeslagen. Feit is, dat het CDA onverkort vasthoudt aan de eerdere intenties en de uitslag van de INFCE-discussie wil afwach ten. Wanneer deze uitslag echter in beleidsmaatregelen vertaald kan zijn is niet te zeggen. De wens te wachten op de INFCE werd dan ook - in juni - vastgelegd in een motie van D'66-Kamerlid Ineke Lam- bers-Hacquebard, die later met de stemmen van VVD, SGP en DS'70 tegen werd aangenomen. Volgens die motie kan van een beoordeling door het parlement van beide contracten dan ook vooralsnog geen sprake zijn, waarmee Van Aardenne duidelijk werd gemaakt dat hij zijn plannen beter in de ijskast kon zetten. Van Aardenne zat echter met zijn beloften in de eerdere brieven aan de Franse en Britse regering. Gevolg: Van Aardenne zit klem, dient het wetsontwerp toch in en weet vrijwel zeker dat hij de strijd met het parlement gaat verliezen. Het is dan ook niet vreemd, dat de minister bij zijn wets ontwerp nog een laatste wanhoopspoging doet. Zo waar schuwt hij dat later de capaciteit van de opwerkingsfabrie ken in Frankrijk en Engeland vol zal zijn geboekt, zodat wij nooit meer tot opwerking kunnen besluiten en dat 106 splijtstofelementen die al in Engeland zijn, terug zullen ko men. Zijn eerste argument lijkt meer tegen zichzelf te zijn ge richt dan als pleidooi voor goedkeuring van de contracten. Dat opwerking nooit meer mogelijk zou zijn lijkt immers, zeker nu, precies in het straatje van de Kamer te passen. Terugsturen van de 106 staven kan ook geen probleem vormen, gezien het feit dat Van Aardenne telkens weer weet te stellen, dat opslag van radioactief afval in Neder land ook bovengronds veilig mogelijk is. Over dit laatste valt nog een flinke discussie te verwachten, evenals over de handelswijze van Van Aardenne zelf. Een hernieuwde politieke tik op de vingers vanuit de Kamer lijkt hier op zijn plaats. CAREL GOSELING DEN HAAG (ANP) De Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen heeft de Stichting van de Arbeid ge vraagd bij de besprekingen over werktijdverkorting re kening te houden met de me ning van vrouwen. Hoe de komende arbeidstijd verkorting uiteindelijk vorm zal krijgen is volgens de bond van groot belang voor de thuis werkende èn voor de buitens huis werkende vrouw. Daar om moeten niet alleen de in zichten van mannen beslissend zijn. Als wordt gekozen voor langere weekeinden of meer vakantie, zo vreest de bond, wordt het verkorten van de werkdag op de lange baan ge schoven. Maar juist die korte werkdag is belangrijk voor vrouwen om tot een juiste ver deling van de werkzaamheden thuis en buitenshuis te komen. Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-653955. Speel mee in de Staatsloterij. Elke maand 30 miljoen aan prijzen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor het eerst in 70 jaar zal een links meerderheidskabi net in Nederland zonder confessione le partijen mogelijk zijn. Dat is de uitslag van een enquete van het ISEO, gisteravond uitgezonden in het programma van AVRO's Televi- zier Magazine. Volgens deze enquête, half oktober ge houden onder 2300 kiezers, zou D'66 18,6 procent van de stemmen halen, in dien nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden. Deze uitslag zou goed zijn voor 28 zetels. De PvdA z'ou nu 32 procent van de stem men halen, goed voor 48 zetels in het parlement. Tesamen zouden de partijen dus 76 zetels halen, een meerderheid in de Tweede Kamer, waarin 150 zetels te verdelen zijn. In de huidige situatie hebben D'66 (8 zetels) en PvdA (53 zetels) tesamen 61 zetels in het parlement. De regering steunt op CDA (nu 49 zetels) en VVD (nu 28 zetels), tesamen 77 zetels. Vol gens de AVRO-enquête zou het CDA nu terugvallen naar 43 zetels en de VVD naar 20 zetels, waarmee zij tesa men nog maar 63 supporters in het par lement zouden hebben. CDA-fractie- voorzitter Ruud Lubbers noemde de uitslag van {le enquête een waarschu wing voor het CDA. „We zullen niet te veel in een mengvorm CDA-VVD te recht moeten komen, maar een her kenbaar beleid moeten voeren vanuit Christendemocratische invalshoeken", aldus Lubbers. Alhoewel hij twijfelde aan de werkelijke totstandkoming van een links meerderheidskabinet noemde hij dit toch prima. Lubbers zei er geen moeite mee te hebben het CDA in een oppositierol te vinden. Wiegel: geen twee soorten provincies ENSCHEDE (ANP) Mi nister Wiegel van binnen landse zaken verzet zich krachtig tegen een situatie waarbij er in Nederland twee soorten provincies zou den ontstaan. Daarom wil hij dat Rijnmond en Twente pas zelfstandig worden als takenpakket enz. voor de zogenoemde provin cies nieuwe stijl vast staan. Als het aan Wiegel ligt passeren de wetsontwerpen voor deze nieuwe provincies, de nieuwe gemeenschappelijke regelin gen alsmede de wetten voor de provincies Twente en Rijn mond, in het voorjaar van 1980 het parlement. Minister Wie gel heeft gisteren het gewest Twente toegezegd dat er met hem valt te praten over een ruimere financiering zodra deze streek de provinciale sta tus krijgt. Werkgroep voor sleepboot problemen ROTTERDAM (ANP) De gemeente Rotterdam heeft een werkgroep ingesteld die zich gaat bezig houden met de sleepbootproblematiek in de Rotterdamse haven. Het formeren van de werk groep vloeit voort uit de re cente stakingen bij het haven sleepbedrijf van Smit in de Maasstad. Ondermeer wil men nagaan of er een eind moet worden gemaakt aan de mono polie-positie van Smits haven sleepdiensten. De werkgroep bestaat uit onder anderen ver tegenwoordigers van het ge meentelijk havenbedrijf, de gemeentelijke afdeling perso neels- en organisatiezaken en de adjunct-gemeentesecretaris van Rotterdam. VANDAAG GESPREK OVER OVERHEIDSSTEUN (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Het personeel van de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) is gisteravond weer aan het werk gegaan, na een staking die ruim tien uur heeft geduurd. Minister Wie gel van binnenlandse zaken en staats secretaris Koning zouden vandaag in een gesprek met het dagelijks bestuur van Rijnmond (de grootste aandeel houder van ZAVR) een gesprek heb ben over de mogelijkheden om het be drijf financieel te steunen. Zoals be kend moest vorige week vanwege de hoog opgelopen verliezen uitstel van betaling worden aangevraagd. De regring zou in principe bereid zijn tot steun, als AVR er in slaagd kostendek kend te werken. Dat zou mogelijk zijn als de tarieven van een aantal contracten worden verhoogd. Utrecht en Midden- Holland, die ook gebruik maken van de AVR, zijn tegen zo'n verhoging, zo werd gisteren duidelijk. Zij vinden dat zo'n ta riefsverhoging niet alleen aan de orde moet zijn voor gewesten, die buiten de grenzen van Rijnmond vallen. Bij de AVR werken 360 mensen. Het O- penbaar Lichaam Rijnmond is samen met 23 gemeenten in het Rijnmondge bied aandeelhouder. Het personeel ver wijt hen dat de 400 miljoen verlies de af gelopen jaren is ontstaan doordat met name met gewesten bij het gebied con tracten zijn afgesloten die niet kosten dekkend zijn. ADVERTENTIE. Tijdens de staking gistermiddag bij de Afvalverwerking Rijnmond werd het personeel toegesproken door actieleider Cor Blenk. De eis werd geformuleerd dat alle afgesloten contracten van het bedrijf kostendekkend moeten zijn ROTTERDAM (ANP) De Rotterdamse politie heeft opnieuw vijf arrestaties ver richt in de zaak van de „ste lende zusjes". In totaal zijn er nu dertien verdachten aangehouden. Van de buit is ongeveer zes ton teruggevon den. De zaak kwam enkele weken geleden aan het rollen, toen de politie twee zusters arresteer de, die samen voor tienduizen den guldens aan gestolen goe deren in huis hadden. De buit was afkomstig van winkeldief stallen. Bij de arrestatie van gisteren zijn aangehouden: hun broer, diens vrouw, haar vader en nog twee niet-fami- lieleden, allen afkomstig uit Rotterdam. Bij het vijftal thuis heeft de politie voor nog eens ruim een ton aan buit gevon den. De recherche is er lang zaamaan van overtuigd, dat het hier om een familiebende gaat, die erg 'systematisch win kels in de stad afstroopte. De vrouwen deden het vuile werk, de mannen vervoerden de buit. De politie vermoedt dat er nog geen einde is geko men aan de reeks arrestaties in deze massale winkeldief- stallenzaak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8