Gemeente Leiderdorp tracht restaurant uit Hoofdstraat te weren Voorhout neemt sporthal in gebruik Wassenaarsestraat ergert zich aan JOIN-centrum S»; „De Fluit' 3 procent duurder Sinterklaasfeest in De Zeeleeuw vrouwelijke agenten Leidschendam zoekt Actie Wassenaar helpt Cambodja REGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 7 LEIDERDORP De ge meenteraad krijgt op maandag 10 december een interessante beroepszaak te behandelen. De Raad zal dan een uitspraak moeten doen over de vraag of het college gehandeld heeft in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur door aan de heer D. J. Ba nen uit Leiderdorp een ver gunning te weigeren voor de vestiging van een res taurant in het pand Hoofd straat 230. Het college voelt niets voor een dergelijk etablissement in het be wuste pand, waarin voor heen een smederij was ge vestigd, wegens de te ver wachten parkeeroverlast voor de omwonenden. De heer Banen is bijzonder teleurgesteld in de houding van B en W. In zijn beroep schrift wijst hij er op, dat met de vestiging van een speciali teiten restaurant-bar-grill een monumentaal pand in het oude dorp behouden blijft. De heer Banen stelt verder, dat niemand wordt gehinderd of overlast be zorgd. Op eigen terrein is er ruimte voor 8 a 9 auto's, ter wijl er in de onmiddellijke omgeving nog eens 11 par keerplaatsen zijn. Geen en kele onderneming in Leider dorp heeft dat te bieden is zijn mening. De heer Banen vindt dan ook dat het college met twee maten meet door wel horecavestigingen toe te laten in de Raadhuisbuurt die over geen enkele parkeer plaats beschikken. Dit argu ment dat in gelijke gevallen door het college gelijk moet worden gehandeld heeft de commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften er bijna toe gebracht de zijde van de heer Banen te kiezen. Deze com missie is echter tenslotte tot de conclusie gekomen, dat het parkeerprobleem in de omgeving van het pand Hoofdstraat 230 zo groot is, Eigenaar t van 'onbehoorlijk bestuur' dat het college terecht de vergunning aan de heer Ba nen heeft geweigerd. De commissie stoelt deze mening op het feit dat van een gelijk geval geen sprake is omdat in de Raadhuisbuurt het par keerprobleem minder groot In eerdere instantie had de heer Banen wel steun gekre gen van de commissie ruim telijke ordening en openbare werken. Een meerderheid van deze commissie vindt dat een restaurant de leefbaar heid van het oude dorp ten goede kan komen. Ook één der omwonenden, die in zijn vrees voor overlast de moeite had genomen de vergadering van de commis sie op de publieke tribune bij te wonen, bleek na een uit eenzetting van de heer Ba nen een groot deel van zijn bezwaren te hebben inge slikt. Een feit overigens dat de raadsleden wordt onthou den Het omstreden pand aan de Hoofdstraat Een punt dat voorts niet voor het college pleit is het feit de commissie voor Verkeer en Vervoer pas is geraadpleegd nadat het door de heer' Banen op dat verzuim was gewezen en op een moment dat het college al tot een negatief be sluit was gekomen. Van de niet voltallige commissie had een minderheid geen pro bleem met de vestiging van een restaurant in het pand die het in acht had behóren Hoofdstraat 230. Door de heer Banen wordt in het beroepschrift ook naar voren gebracht dat het colle ge zijn toezegging dat een ge sprek met de omwonenden zou plaatsvinden, niet is na gekomen. De vraag lijkt daarom gewettigd of het col lege in dit geval wel alle zorgvuldigheid heeft betracht Wanneer de heer Banen maandag door de raad niet in het gelijk wordt gesteld staat hem nog de weg open van een beroep op de Raad van State op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen, een zogenaamde AROB-procedu- *7= monstree hal. .VOORHOUT Voorhout heeft gisteren on officieel de nieuwe sporthal in gebruik ge nomen. Oorspronkelijk was het de bedoe ling, dat zaterdagavond al sporters over de vloer renden, maar dat werd uitgesteld. Wet houder Huigsloot enkele scholieren waren gistermiddag de eersten die de bal in de hal lieten rollen. Gisteravond vond ook het eer ste zaalvoetbaltreffen in de hal plaats. De eer viel te beurt aan een team van Marine. De tribunes, die ruimte bieden aan twee-tit driehonderd toeschouwers, waren overigens nog leeg. Het is een fraaie accommodatie geworden. In de zaal een groot electronisch scorebord en voor de sporters zijn er vier ruime kleedka mers, van alle gemakken voorzien. Apart een EHBO-ruimte. Beheerder W. Turenhout heeft .een smaakvol ingerichte bar en zitgelegenheid tot zijn beschikking. Vanuit deze ruimte kan de sporthal ingekeken worden door een glazen wand. Doordat de heer Turenhout zijn intrek in de sporthal heeft genomen, is tevens een ein de gekomen aan de enige mobiele snackcar van Voorhout 'De hongerige Bok', die door hem al die jaren werd gedreven. PLAN VOOR SPEELPLAATSJE WEKT EMOTIES OP NOORDWIJK De gemeente is van plan in het plantsoen aan de Wassenaarse straat enkele speelattributen te plaatsen voor de jeugd tot een jaar of tien. Men denkt aan een paar hobbeleenden en eni ge klimrekken. verder komen er wat bankjes voor de moeders, die op hun spe lende spruiten willen letten. Dit plan is bij een deel van de bewoners van de Wassenaarsestraat en omgeving in bar slechte aarde gevallen. Zondag nog was inderhaast een bijeenkomst belegd en daar werd over het voornemen van de ge meente emotioneel gediscussieerd, vertel de een woordvoerder van de bewoners op de gisteravond gehouden hoorzitting van de raadscommissie voor sport- en jeugdza ken. Hij zette in het kort de bezwaren van de buurt uiteen. Er wonen daar overwe gend oudere mensen en gezinnen, die zelf geen kinderen hebben in de jeugdige leef tijd. Deze ergeren zich aan het vandalis me, veroorzaakt door bezoekers van het nabij gelegen JOIN-centrum en een deel van de jongelui, dat gebruik maakt van het gymlokaal. Men vreest extra-overlast en nog meer vernielingen als in het plant soen een speelgelegenheid wordt aange legd, die nog meer jeugd gaat aantrekken. Overigens bleek ook de tegenwoordige si tuatie ter plaatse ver van ideaal te zijn. Honden houders plegen in het open plant soen hun dieren uit te laten en hebben het terreintje in korte tijd tot een mesthoop gemaakt, verklaarde de spreker. Gepeperde kritiek kwam er los, toen an dere buurtbewoners op de tribune zich in de discussie mengden. Verscheidene van hen woonden reeds veertig en meer jaren in de Wassenaarsestraat en omgeving, werd er gezegd, en uit de soms ongezouten uitspraken werd duidelijk, dat men de huidige situatie in de buurt beu was en dat men vreesde nog meer lawaai en overlast op de nek te krijgen. Daarbij spit sten de klachten zich toe op het JOIN- centrum. de gebruikers van het gymnas tieklokaal, de hondenuitlaters en.de ver keersonveiligheid. Een van de buurtbe woonsters merkte op, dat de bezoekers van JOIN het houten speelmateriaal snel in vlammen zouden doen opgaan. Al eer der had zij midden in de nacht aangesto ken vuren moeten doven. „Vlak JOIN niet uit", verklaarde zij, „dat centrum is waardeloos". Men verweet het gemeente bestuur van de omgeving een achterbuurt te maken", 't Wordt een Keuvel", aldus een van de dames, die verder een lans brak om het plantsoen voor honden te verbieden. Meerdere sprekers en vooral spreeksters op de tribune namen aan het debat deel, waarbij men het ook onderling lang niet altijd eens was. Duidelijk was er sprake van een generatie-conflict. Jonge moeders uit de Scheveningsestraat spraken zich, in tegenstelling tot hetgeen door de ouderen was aangevoerd, voor de aanleg van een speelplaats uit. „Er zijn in onze straat veel kinderen en nog heel wat babies op komst", verklaarde een van de dames in een spontaan pleidooi. „Wat de veiligheid betreft is het een rotbuurt, want er wordt veel te hard gereden en wij willen, dat onze kinderen veilig naar een speelplaats kunnen komen". Wethouder Jansen leidde tactvol. Hij con stateerde dat de aanleg van speelplaatsen in de oudere wijken, steeds op moeilijkhe den blijkt te stuiten. Men wil wel speelge- legenheden, maar niet voor de eigen deur. Kinderen moeten in de buurt redelijk vei lig kunnen spelen, meende de wethouder, die zich in zijn standpuntbepaling refe reerde aan het oordeel van deskundigen als de schoolarts. Op straat is spelen niet meer mogelijk en daarom dienen plant soentjes en openliggende grondstrookjes voor dit doel te worden benut. Wat de Wassenaarsestraat en omgeving betreft gaat het om speelgelegenheid voor ruim zeventig kinderen in de leftijd van één tot twaalf jaar. Van het oorspronkelij ke plan om ook een trapveldje aan te leg gen, had het gemeentebestuur afgezien. Dit zal te zijner tijd bij de indeling van het plan Middengebied-Noord worden beke ken. Het resterende plannetje achtte de wethouder wel acceptabel. Daarom viel het hem tegen, dat daarop zulke heftige kritiek kwam. Tenslotte blijft zeventig procent van het terreintje plantsoen. In de commissie werd later besloten wel tot aanleg van de speelgelegenheid over te gaan, maar daarbij zoveel mogelijk reke ning te houden met de aangehoorde wen sen en opmerkingen van de buurtbewo ners. Zo komt er een stevige afzetting tus sen het terrein aan de Wassenaarsestraat en het JOIN-centrum, zodat er een einde komt aan de overloop door centrum-be zoekers. Verder zal bekeken worden of het mogelijk is de speelplaats enigszins te verleggen en of er een toegangspad kan worden gecreëerd naar de Scheveningses- Verder zal contact opgenomen worden met de scholen, teneinde te bereiken, dat de schooljeugd voortaan onder geleide naar het gymnastieklokaal trekt. De com missie vertrouwt er op, dat het effect van deze maatregelen zodanig zal zijn, dat de weerstand van de bewoners tegen de aan leg van de speelplaats zal verdwijnen. LEIDSCHENDAM De com missie van beheer van het ge meentelijk sportcentrum „de Fluit" is akkoord gegaan met aanpassing van de zwembad en sporthal tarieven per 1 ja nuari 1980 met gemiddeld 3%. De tarieven zullen daarmee in de pas blijven met die van de andere gewestgemeenten, uit gezonderd Zoe term eer. Wethouder G. J. Hendriks zei dat Zoetermeer niet meedoet omdat het gemeentebestuur de financiële situatie te moeilijk vindt om zich te vinden in het .gewestelijk tarief. Voorburg had oorspronkelijk ook nog bezwaren maar die zijn geluk kig overwonnen. Volgens di recteur De Visser van het sportcomplex „de Fluit" zijn de tarieven die nu gaan gelden nog zeer laag in vergelijking met andere gemeenten. Voor het overdekte zwembad wordt een nieuw tarief ingevoerd voor het houden van doop- diensten. Het tarief is dat van de verenigingen verhoogd met 25% waardoor bij benadering de extra kosten worden ge dekt. Voor de sporthal worden de drie verschillende tarieven, voor werkdagen, voor avon den en voor zaterdag en zon dag, volgens afspraak, wat dichter bij elkaar gebracht. Het laagste tarief wordt met 5,9%, het middelste met 2,8% het hoogste in het geheel t verhoogd. Agnes voert actie VOORHOUT Bewoners van het Voorhoutse verzor gingstehuis St.-Agnes zijn tot actie overgegaan in het verzet tegen het bestem mingsplan. Gebundeld in het actie-comité worden thans handtekeningen opge haald. Belangrijk onderdeel van de bezwaren tegen het bestem mingsplan, is dat de bewoners van het verzorgingstehuis vre zen uit uitzicht kwijt te raken door bebouwingsmogelijkhe den voor het nieuwe Huize Agnes. De handtekeningen zullen op de eerstevolgendc raadsvergadering aangeboden worden.' Noerejev weer op de been PARIJS De balletdanser Rudolf Noerejev, die begin no* vember zijn carrière moest on derbreken als gevolg van een kwetsuur aan zijn linkervoet, danst vanaf 6 december weer in het sportpaleis van Parijs. Met het balletgezelschap van de Parijse Opera zal Noerejev optreden in „Le bourgeois ge- ntilhomme" naar choreografie van George Balanchine, op muziek van Richard Strauss. Rudolf Noerejev ziet nog af van optreden in zijn eigen bal let „Manfred", dat ook op het programma van het Palais des Sports staat De groep van 120 Vietnamese vluchtelingen heeft gistera vond kennis kunnen maken met het Nederlandse Sinterk laasfeest. De goedheiligman bracht een bezoek aan hotel De Zeeleeuw aan de Noordwijkse Boulevard waar de bootvluch telingen momenteel verblijven. Hier zagen niet alleen Vietna mese, maar ook een aantal Noordwijkse kindertjes de komst van de Sint vol verwachting tegemoet Geen belangstelling voor ruimte in flats LEIDSCHENDAM De Leidschendamse Kruisvereniging, de bibliotheekstichting en de Stichting Kindercentra heb ben alle drie het gemeentebestuur laten weten geen interes se te hebben voor het huren van een deel van de onderbouw van veertig flats voor bejaarden- en tweepersoonshuishou dens aan de Tol in Leidschendam-Zuid. Deze voor de ge meenteraad wel uiterst teleurstellende mededeling deed wethouder J. M. Kranenburg gisteravond bij de hoofdstuks- gewijze behandeling van de begroting voor 1980. De kruisvereniging heeft definitief afgehaakt en daar zal een motie van de raad, die door het college werd overgenomen en waarin burgemeester en wethouders werden uitgenodigd al het mogelijke te doen om verplaatsing van het kruisgebouw aan de Delflandstraat te bewerkstelligen, waarschijnlijk weinig aan veranderen. Daarvoor zijn teveel de laatste maanden gehouden besprekingen al met negatief resultaat beëindigd. Bromfietser gewond bij aanrijding LEIDERDORP Een 18-jarige bromfietser werd gistermid dag licht gewond toen hij door een auto werd aangereden. Bij behandeling in het Leidse Academisch Ziekenhuis bleek de jongeman een lichte hersenschudding te hebben opgelo pen. Het ongeluk gebeurde op kwart voor vijf op de Ockenrode in Leiderdorp waar een geparkeerde auto de weg op wilde rijden. De automobilist zag daarbij de bromfietser over het hoofd. De auto had lichte plaatschade, de bromfiets was total loss. Auto ramt fietser LEIDERDORP Een 35-jarige vrouw die vermoedelijk on der invloed verkeerde, ramde gistermiddag met haar aut een fietser. Het ongeval gebeurde op de Klaverweideweg Leiderdorp. Door onbekende oorzaak reed de vrouw de 17-jarige fietser van** j achteren aan. De fietser moest na het ongeluk, dat gisteravond om zes uur plaats vond, door de Eerste Hulp Dienst behandeld worden. LEIDSCHENDAM „We willen graag een vrouwelijke agent maar er melden zich jammer genoeg geen sollicitan ten" zei burgemeester E. J. M. Kolfschoten gisteren bij de behandeling van de begroting. Dit in antwoord op een vraag van de heer F. IJmkers (PvdA) waarom b^de politie eigenlijk alleen maar mannen werken. Overigens kunnen dames die gefouilleerd moeten worden gerust zijn want, al dus de heer Kolfschoten, op het bureau aan de Nieuwstraat is daarvoor wel (vrouwelijk) personeel beschikbaar. Naar aanleiding van het abnormaal hoge aantal ernstige onge vallen dit jaar in Leidschendam deed de burgemeester een be roep op de burgerij zich aan de verkeersvoorschriften te houden. De boetes bij verkeersovertredingen werden door hem „lach wekkend laag" genoemd, „alleen verbetering van de verkeers- mentaliteit kan het aantal verkeersongevallen doen dalen, daar doen verkeerslichten en voorschriften weinig of niets aan". De bezoekers op de publieke tribune die een spandoek ontrolden voor een verkeerslichteninstallatie bij de LOM-school „de Vlie- thorst" aan de Prinses Carolinplaan konden na de discussie hier over voldaan naar huis gaan. Alleen de VVD had wat bezwaren gemaakt en dat alleen omdat de situatie naar de te bouwen wijk 't Lien nog onvoldoende bekend zou zijn. De noodzaak van de installatie werd door iedereen erkend. WASSENAAR De werkgroep 'Hulp in Cambodja' wil vrijdag 7 en zaterdag 8 december door middel van diverse acties geld inzamelen ten behoeve van de de door honger en ziekte gekwelde bevolking van Cambodja. De werkgroep opereert met toestemming van het Rode Kruis afdeling Wassenaar Deze werkgroep hoopt door de actie in december daadwerkelijk een bijdrage leveren tot de oplossing van de heersende proble men in Cambodja. Een aantal jongeren van de Stichting Jomge- rencontact 'Time-Out' heeft de werkgroep in het leven geroe pen. Dit in navolging van de activiteiten van Unicef en het In ternationale Rode Kruis. Het financiële resultaat van een collec te op vrijdag 7 december en een culturele dag op 8 december wordt gestort op giro 777 van het Internationale Rode Kruis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7