Dustin Hol1man: „Angsom te falen stijgt met het succes Andere koers bij blad „IKI aanleiding tot conflicten Britse hoogleraren over Schillebeeckx 9? Britse gouverneur voor Zimbabwe-Rhodesië komt in een hel terecht j J NIEUWE FILM ZONDER RISICO'S, MAAR WEL EEN TOPPER Heftige kritiek op voorzitter Amerikaans Opperste Gerechtshof Beraad van Kerken vraagt aandacht van synode voor oecumene FILM/KUNST LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA (Van correspondent Dick Toet) WASHINGTON Dustin Hoffman (42) draagt een donker „krijtstreepje", wit over hemd, beschaafd gestreepte das. Tijdens het gesprek doet hij zijn schoenen met smalle Ita liaanse leest uit, maar voor de rest lijkt elke gelijkenis met een van de grote sterren van de Amerikaanse film op een misverstand te be rusten. Dustin Hoffman is het middelpunt van het eerste filmweekend, georganiseerd door het Amerikaans Filminstituut, de grootste Amerikaanse club van filmconsumenten. Hij praat ontspannen en serieus met de ruim honderd „filmfanaten", die een fors bedrag hebben moeten neertellen om in het con grescentrum van het prachtige historische plaatsje Williamsburg (Virginia) met het fenomeen-Hoff- man te worden geconfronteerd. Het is moeilijk Dustin Hoffman los te zien van de imposante creaties die hem in een periode van meer dan tien jaar aan de top hebben gebracht. Sedert zijn eerste grote succes (The Graduate) heeft hij via nu al klassiek geworden rolprenten (als Midnight Cowboy, Lenny, Little Big Man, Le Paippilon, All the Presidentsmen, Marathon Man, Straw Dogs, John and Mary en Who is Harry Kel- lérman) zoveel verschillende karakters aan het witte doek toevertrouwd, dat het even moeite kost hem los te zien van deze bonte verzameling ka rakterrollen. Als Hoffman zichzelf blijkt te zijn, lijkt dat aanvankelijk ook een rol. Het publiek heeft kennelijk meer moeite zich aan te passen dan de acteur, die plotseling „normaal, aardig en eenvoudig" blijkt te zijn. Een aardige man dus zonder al te nadrukkelijke sterallures, maar ook weer niet zo aardig, dat hij puur voor zijn lol een aantal fervente filmliefheb bers kon amuseren. Vlak voor de Kerst gaat een nieuwe Hoffman-film in premiere en Columbia Pictures is al geruime tijd bezig gerichte publici teit rond de nieuwe productie op te bouwen. Dus tin Hoffman zelf heeft er ook alle belang bij, dat de nieuwe film een succes wordt. Zijn laatste twee films, „Straight Time" en „Agatha", hebben het redelijk gedaan, maar leidden toch tot wijd ver breide verhalen in Amerikaanse filmkringen, dat Dustin Hoffman over zijn hoogtepunt heen was. Hij geeft zelf ruiterlijk toe ongelukkig te zijn met zijn laatste twee producties. „Het zijn geen slechte films, maar ik ben zo stom geweest er niet de ruimte in op te eisen, die ik nodig heb", aldus de acteur. Moderne acteurs dienen volgens hem een stuk medeverantwoordelijkheid te dragen. „Vroe ger had je grote sterren, waar producers in feite niet langs konden. Maar de producer had het in feite voor het zeggen. Ik geloof veel meer in team work. Ook nu zijn er nog wel grote sterren", aldus Hoffman, „maar in feite is er vrijwel niet een meer onvervangbaar. Dat legt een grote druk, op je. Als je eenmaal succesvol bent, wordt de angst om te falen steeds groter. Je hebt vaak heimwee naar de tijd, dat je nog onbekend was en je je in elke rol een ongeluk reisde, omdat je geen keus had. Je was bereid alles te spelen". In zijn nieuwste film „Kramer versus Kramer" heeft Dustin Hoffman alle gelegenheid gekregen om zijn eigen visie in te brengen. Producent Stan ley Jaffer: „We hebben af en toe flink overhoop gelegen maar het heeft gewerkt". Jaffer had aan vankelijk niemand minder dan Francois Truffaut als regisseur willen aantrekken. Het werd Robert Benton, een man die maar een grote film als zelf standige op zijn naam had staan (Bonny and Cly de) maar die in grote teamproducties als „De Peet vader I en II" had bewezen met anderen te kun nen samenwerken. Kramer versus Kramer is het verhaal van de suc cesvolle reclameman Ted Kramer (Dustin Hoff man) die op een avond thuiskomt en zijn vrouw hoort aankondigen dat ze hem verlaat. Het komt voor hem als een volslagen verrassing. Hij blijft verslagen achter met zijn zevenajrige zoon. Na vele problemen (Ted moet onder andere zijn baan opgeven en een minder betaalde baan accepteren) onstaat er een hechte relatie tussen vader en zoon. Na anderhalf jaar keert de moeder plotseling te rug en er ontstaat een juridische strijd om de voogdij over het kind. Een stevige smartlap dus op het eerste gezicht. Maar Hoffman, Jaffer en Beton zijn er grotendeels in geslaagd de glibberige paden van het melodrama te vermijden. De film zit vol charmante en ontroerende momenten. Een kritiek moment is bijvoorbeeld de plompverloren terug keer van de moeder. De film had daar gemakke lijk uit de hand kunnen lopen, maar een zeer sub tiele benadering zal veel kijkers wellicht tot hun eigen verbazing tot de bevinding brengen, dat te gen het eind van de film bijna niets anders over blijft dan een eerlijke verdeling van de sympathie over beide partijen. De enthousiaste uitroepen van sommige bezoekers van de voorvertoningen in de geest van „het Amerikaanse antwoord op Igmar Bergmans Scenes uit een huwelijk" zijn wat over dreven, maar „Kramer versus Kramer" is onte genzeggelijk een uitstekende film, niet in het minst doordat zo ongeveer het beste acteertalent is bijeengebracht, dat de Verenigde Staten op dit moment te bieden hebben. Dustin Hoffman acteert als vanouds, zij het dit maal niet in een extravagante typering, maar meer als zichzelf. Tijdens de opnamen liep zijn hu welijk met actrice Anne Byrne op de klippen. Hun negenjarig dochtertje Jenna verblijft bij haar moeder. Hoffman ziet haar regelmatig. „Het is niet zo dat ik me nu direct in dezelfde situatie be vindt als Ted Kramer, maar ik heb in die rol wel grotendeels mijn eigen gevoelens ingebbracht", zegt Dustin Hoffman. De rol van Joanna Kramer wordt gespeeld door Meryl Streep (30), al vele jaren een in brede kring gewaardeerde toneelspeelster die door haar rol in de tv-productie „The Holocaust" en door films als „The Deerhunter" en Woody Allan's „Manhattan" in recordtempo doorstootte naar de filmtop. Ook zij ging tijdens de opnamen van de film, die ruim qtwee jaar hebben geduurd, door een uiterst moei lijke periode in haar leven. Haar innige relatie met acteur John Cazale (zoon Fredo in de Peetva der) eindigde dramatisch. John stierf aan kanker. In september 1978 trouwde ze onverwacht met beeldhouwer Don Gummer. Op 13 november j.l. kreeg ze een zoon, Henry. Ook Dustin Hoffman was een gerenommeerd to neelspeler, voordat hij zijn filmcarrière begon. Jane Alexander, die een belangrijke bijrol speelt, komt eveneens uit de toneelwereld. Dat toneel verleden gold uiteraard niet voor Justin Henry, het zevenjarige New Yorkse jongetje, dat de rol van Billy Kramer speelt. Justin is hartveroverend. Dustin Hoffman, die zelf het grootste deel van de maandenlange audities van in totaal zo'n zeshon derd jongetjes bijwoonde, kan er lyrisch over wor den. „Justin was geweldig, ik ben van die jongen gaan houden als was het mijn eigen zoon. Ik ge loof, dat het allerbelangrijkste is geweest, dat we hem geen pasklare teksten in de mond hebben ge legd. Als Justin in'een scene moest optreden, ginl gen we samen over het te spelen deel praten, Daarna lieten we het gewoon zijn gang gaan Soms, als we een heel verdrietige scene moesten spelen, trok hij zich even terug. Dan ging hij el aan zitten denken, dat zijn hond Clipper iets erg] overkwam. Moet je je voorstellen, dan zaten e] zo'n veertig volwassen mensen te waachten to Justin zich in de gewenste gemoedstroestand meldde. Het ergste dat hem kan overkomen is da] hij doorgaat met acteren. Het zou afschuwelijk zijrj als er aan dat ventje iets wordt verpest. Maar he zal wel goed gaan, Justin en zijn ouders zijn er al lemaal heel nuchter onder", aldus Dustin Hoffj Het enige min of meer teleurstellende aan dd nieuwe Dustin Hoffman-film is eigenlijk het feit] dat de film een bevestiging lijkt van Hoffman's opmerkingen over de met het succes toenemende angst om te falen. „Kramer versus Kramer" is een zekere hit. Films over de problemen van „alleen] staanden" doen het sinds „Alice doesn't live herd anymore" van enkele jaren geleden erg goed in de Verenigde Staten, waar een op de tien huwelijkei in een echtscheiding eindigt. Succesvolle films all „An unmarried woman", „Manhattan" en hel meest recent „Starting over" hebben de weg al ge baand, om nog maar niet te spreken van de goll „echtscheidingsperikelen", die de Amerikaanse te vee bijna dagelijks oplevert. Met een verhaal, da een boekvorm al een bestseller bleek te zijn en een zo sterke rolbezetting kon „Kramer versus Kramer" van het begin af aan eingelijk al nie mislukken. Maar dat roept wel enige nostalgie op naar de tijden van „The Graduate" en Midnighl Cowboy" toen bijna elke nieuwe Dustin Hoffman- -film een nieuwe filmbeweging inluidde. WASHINGTON De president van het Amerikaanse Opperste Gerechts hof, Warren Burger, heeft het, sinds een aantal jaren, bij zijn mederech- ters helemaal verbruid. Een van hen, rechter Potter Stewart, vindt Burger „irritant ten opzichte van zijn colle ga's, volhardend in zijn onwetendheid en intellectueel onoprecht". Een ande re rechter, William Brennan, heeft Burger een „domkop" en een „usurpa tor" genoemd. Dit blijkt uit een boek over het Opperste Gerechtshof, „The Brethern" (de broeders), dat onlangs in Washington is verschenen. Het boek is geschreven door twee jour nalisten van het dagblad The Washing ton Post. Gedurende twee jaar hebben zij ruim 170 mensen maar niet rechter Warren Burger geïnterviewd. In het boek wordt verder volop geciteerd uit vertrouwelijke geschriften van de rech ters en uit het privé-dagboek van rech ter Brennan, dat de periode tussen de be noeming van Burger in 1969 en eind 1976 bestrijkt. Uit het boek blijkt, dat de onenigheid in 1974 duidelijk op de voorgrond trad. En kele rechters waren toen bang dat Bur ger, die zoals gezegd door Nixon was be noemd, het vonnis van het Opperste Ge rechtshof in de Watergate-affaire in het voordeel van Nixon zou laten uitvallen. Burger had hem namelijk in bescher ming genomen tegen, zoals hij het noem de, een „heksenjacht". Uit het boek blijkt, dat Brennan Burgers eerste ont werpen van de uitspraak „afschuwelijk" vond. Volgens „The Brethern" zag rech ter Burger uiteindelijk in, dat hij in het Opperste Gerechtshof in de minderheid was. In het vonnis nam hij zodoende veel passages op, die door de andere rechters waren opgesteld. In het boek wordt verder kritiek geoe fend op het leiderschap van rechter .Warren Burger binnen het Opperste Ge rechtshof. Zijn voorganger, Earl Warren, had petities van burgers gebruikt om be langrijke zaken aan het hof voor te kun nen leggen. Rechter Burger was echter van mening, dat het hof „een rechtbank is. Niet het kantoor van de verdediger". „In strafzaken zijn de mensen al schul dig bevonden en zoeken zij naar techni sche foefjes en mazen in het net om aan hun gerechte straf te ontkomen", ver klaarde rechter Burger, zo blijkt uit het boek, waarin ook staat dat hij gepro beerd heeft de reglementen van het hof te laten herschrijven. Burger wilde hier mee bereiken, dat hij zou mogen mees temmen over onder meer de zaak van de El Paso Natural Gas Company, waarin het Opperste Gerechtshof vóór zijn benoeming een beslssing had geno men, waarmee hij het niet eens was. (Van onze correspondent James MacManus) SALISBURY Op verzoek van premier Abel Muzorewa is het leger van Zimbabwe- Rhodesië een campagne ge start om 15.000 extra zwarte soldaten te werven en op te leiden. Het spoedprogram- ma dat eind januari uitge voerd moet zijn, brengt het totale aantal manschappen op 25.000. De overgrote meer derheid is politiek trouw aan Muzorewa. Hoewel de troepen onder de controle van het leger staan, hebben ze eigen bases en vormen ze een effectief politiek leger rond de aartsbisschop. Aartsbisschop Muzorewa gaf plotseling opdracht tot de uit breiding van de troepen,'toen hij zich begon te realiseren dat de besprekingen op Lancaster House waarschijnlijk zouden uitdraaien op een deelname van het Patriottisch Front aan de verkiezingen. Volgens be trouwbare bronnen zag de aartsbisschop toen de nood zaak in om militair en politiek tegenwicht te bieden aan het leger van het Patriottisch Front dat op dit moment al 15.000 guerrillastrijders in het land heeft gelegerd. Dit getal stijgt met de week omdat vele opstandelingen in afwachting van een wapenstil stand en de daarop volgende verkiezingen het land binnen sluipen vanuit Zambia en Mo zambique. Naar verluidt was Muzorewa's oproep zo dringend dat vele legerofficieren en troepen in het strijdgebied in het midden des lands hun plichten nu ver zaken om de nieuwe troepen op te leiden. De werving wordt door commandanten van de huidige hulptroepen verricht onder de duizenden jonge, werkloze Afrikanen, zo wel in de steden als op het platteland. Tijdens de besprekingen op Lancaster House in Londen brachten de leiders van het Patriottisch Front, Joshua Nkomo en Robert Mugabe, het punt van de hulptroepen her haaldelijk ter sprake. Ze eisten onmiddellijke ontbinding van de troepen. De Britse regering heeft tot nu toe geweigerd zich te bemoeien met de bestaande militaire Structuur van Zim babwe-Rhodesië, maar het valt nog te bezien of een Brits gou verneur de snelle uitbreiding van de hulptroepen zal toe staan. Het ziet er naar uit dat het Pa triottisch Front ook niet van plan is om tijdens de wapen stilstand de infiltratie van guerrillastrijders een halt toe te roepen. Daarom zou de Brit se gouverneur wel eens een oogje dicht kunnen knijperï met betrekking tot de pogin gen die de aartsbisschop on derneemt om de 4.5 miljoen stemgerechtigden op het plat teland voor zich te winnen. De hulptroepen zullen worden ge legerd in bases die over het hele land verspreid zijn om te genwicht te bieden aan de guerrillastrijders die nu dorp jes in het hele land binnenslui pen en hun wapens verborgen opstellen. Geweld De hele ontwikkeling heeft de algemene indruk in Salisbury versterkt dat de voorgestelde verkiezingen zullen worden gekenmerkt door politiek en fysiek geweld en grootscheep se intimidatie. Intussen blijft het militaire op perbevel in Salisbury dezelfde strategie volgen. Voortdurend worden er aanvallen uitge voerd op guerrillabases en - steunpunten in Mozambique en Zambia. Zodra een Brits gouverneur zijn intrek heeft genomen in Salisbury, krijgt het leger de strikte opdracht om alle buitenlandse operaties stop te zetten. Dit is de reden dat de voornaamste gevech tseenheden van het leger, de Rhodesische Lichte Infanterie, Rhodesisch Afrikaanse Jagers, de Speciale Luchtmacht en de Selous Scouts, vanaf begin sep tember voortdurend aanvallen over de grens hebben uitge voerd. De acties zijn verrassend ver lopen en zijn leger en lucht macht op belangrijke verliezen komen te staan. Tijdens een drie dagen durende aanval op de provincie Gaza in Mozam bique, die op 5 september be gon, verloren 17 mensen het leven en raakte één van de 12 door Amerika ontworpen Huey-helikopters zwaar be schadigd. Wat niet werd ge meld is dat een Zuidafrikaanse Puma-helikopter met een driekoppige Zuidafrikaanse bemanning door afweerge schut werd neergehaald. Enige dagen na de aanval die was bedoeld om de communi catielijnen en de voedselpro- duktie in de rijke Limpopoval- lei lam te leggen, berichtte Zuid-Afrika terloops dat een helikopterbemanning was om gekomen in het grensgebied van Mozambique. De terug trekkende aanvallers hadden de Puma-helikopter van gels-Frans ontwerp die 18 kan herbergen, zo grondig vernietigd dat de regering Mozambique zich helemaal niet had gerealiseerd dat ze een helikopter van de Zuid' Afrikaanse luchtmacht hac neergehaald. Verliezen Kort daarna keerde het leger vèn Zimbabwe-Rhodesië terug naar Mozambique om ei langrijke basis van ZANLA (Mugabe's militaire vleugel van het Patriotisch Front) te vallen. De basis was gelegen bij de stad Chimoio in de pro vincie Manica in midden-Mo- zambique en ontleende daar ook haar naam aan. De aanval leverde twee meerkoppige] Russische draagraketten op, zogenaamde Stalin Orgels, tenminste 4 Russische T-5 tanks, tesamen met een aant andere modellen. Het buitm ken van dit betrekkelijk derne wapentuig gaf een chologische kick, maar die werd snel teniet gedaan door de felle verdediging v basis. Troepen van de Rhodesische Lichte Infanterie en de Selous B; Scouts waren niet voldoende r( uitgerust om een aantal loop- e graven en bomvrije bunkers boven op een heuveltop te be- stormen. De heuvel werd ver- dedigd door de ZANLA daten van het beroepsleger van Mozambique. De militaire |j inlichtingendienst had onjuiste ,a informatie doorgegeven over de locatie van het afweerge schut. Korte metten Het Franse maandblad „Informations Ca- tholiques Internationales" in Parijs heeft zijn dertien jaar oude contract met de Nederlandstalige „Internationale Katholie ke Informatie" opgezegd. De hoofdredactie van ICI wilde nog geen mededeling doen over de problemen tussen beide bladen, maar zei wel, dat „Internationale Katholie ke Informatie" binnen korte tijd zijn naam niet meer mag voeren. Uit betrouwbare bron verneemt het ANP ver der, dat de reden voor opzegging van het con tract gezocht moet worden in het feit, dat IKI onder de vlag van ICI de laatste twee jaar een koers is gaan varen, waarvoor het Franse blad geen verantwoordelijkheid wil dragen. Hoofd redacteur K.L. Wijnsberghe van IKI te Brugge verklaarde, dat er een nieuwe overeenkomst was aangegaan. Verdere toelichting wilde hij nog niet geven. Bijna tegelijkertijd heeft het Centrum Lectuur voorziening Missionarissen in Nederland zijn collectief abonnement op Internationale Ka tholieke Informatie ten behoeve van 2100 Ne derlandse missionarissen in het buitenland .op gezegd. Het centrum heeft dit besluit genomen in overleg met het Centraal Missionair Beraad Religieuzen en met de redactiecommissie van „ID," de informatiedienst v In een aangetekende brief heeft het Centrum voor Lectuurvoorziening IKI-hoofdredacteur Wijnsberghe verweten, dat hij op polariseren de wijze informatie over Nederland verstrekt en dat in deze informatie geen recht wordt ge daan aan de pluriformiteit zoals die in Neder land bestaat. Volgens het Centrum Lectuur voorziening laat IKI alleen mensen aan bod, die „de status quo bevestigen". Bijzonder kwalijk neemt het CLM een bijdrage over de Nederlandse Jezuieten, zoals die in het oktobernummer van IKI werd gepubliceerd. Voor het provincialaat der Jezuieten was dit artikel aanleiding tot een scherp protest bij IKI en tot het verwijt van onjuiste en tendentieuze berichtgeving. Het gat in de informatie, die door het opzeggen van het abonnement op IKI voor de Neder landse missionarissen is gevallen, wil het cen trum lectuurvoorziening voorlopig opvangen door uitbreiding van de informatiedienst „I D" van acht naar twaalf pagina's. De uitbrei ding zal vooral worden gebruikt om de Neder landse missionarissen in het buitenland op de hoogte te stellen van de officiële publicaties uit de Nederlandse kerkprovincie. In een ingezonden brief aan „The Times" hebben 83 Engelse hoogleraren in de theolo gie geprotesteerd tegen de behandeling van prof. dr. Edward Schillebeeckx door het Va- ticaan. De brief, die opgesteld is door prof. dr. Nicholas Hash, de eerste katholieke hoogleraar aan de theologische faculteit van Cambridge, is ondertekend door hoog leraren uit de Anglikaanse kerk, uit de presbyteriaanse en vrije kerken en door ka tholieke hoogleraren in de theologie. In een artikel, dat „The Times" aan Schille beeckx wijdt, wordt dit gezamenlijk optreden van theologen een oecumenische daad zonder precedent genoemd. De hoogleraren erkennen, dat theologen rekening hebben te houden met de traditie, waaruit zij voortkomen en dat er altijd spanningen zullen zijn tussen de vakthe oloog en de -pastor, maar beiden moeten hun eigen werk doen. De Britse theologen menen echter dat de maatregelen van de congregatie voor de geloofsleer in Rome tegen Schille beeckx „niet in overeenstemming zijn met de rechten van de mens en een ernstige bedrei ging vormen voor de vrijheid van interpretatie en onderzoek, welke een onmisbaar onderdeel vormt van het menselijke zoeken naar beteke nis en waarheid", den Romeinse maatregelen brengen het gezag, dat die maatregelen neemt, in discrediet en brengen het breekbare klimaat van wederzijds vertrouwen in gevaar, dat de laatste jaren tussen de kerken is gegroeid, al dus de 83 theologen. Zij verklaren tenslotte: „Prof. Schillebeeckx' reputatie als man wiens geleerdheid en intel lectuele integriteit internationaal worden ge respecteerd, zal op de lange duur geen schade ondervinden van de procedures, waaraan hij onderworpen wordt. Wij geloven echter, dat de schade, die toegebracht wordt aan de waarheid en de geloofwaardigheid van de christelijke gemeenschap niet te meten zal zijn". Het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Hol land heeft in een brief aan bisschop Simonis van Rot terdam de hoop uitgespro- ken dat de bisschop zich bij de komende synode van de Nederlands bisschoppen in Rome, op 14 januari zich zal willen inzetten voor datgene wat tot nu toe be reikt is op het gebied van de oecumene in de provin cie Zuid-Holland. Het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland, waaraan deelnemen de e\an- gelisch-lutherse kerk, de ge reformeerde kerken, de her vormde kerk, de oud-katho lieke kerk, de remonstrantse, broederschap en het bisdom 'Rotterdam, wijst erop, dat tij dens het pontificaat van paus Johannes XXIII een groeien de toenadering en meer be grip voor elkaar is ontstaan tussen de kerken onderling. Juist in deze tijd, „waarin wij - ook als kerken - gesteld worden voor grote ethische beslissingen", acht het pro vinciaal beraad overleg tus sen de kerken van groot be lang. Het is nodig „dat wij niet al te zeer in beslag genomen worden door en vastzitten aan de structuren van onze eigen tradities. De problema tiek van de secularisering, van het aanspreken en het aanspreekbaar zijn van de jóngere generaties in een grootstedelijk en randstede lijk gebied vragen veel inzet en inventiviteit van ons al len", aldus de brief. Het provinciaal beraad is van mening „dat wij het evange lie slechts dan geloofwaardig kunnen doorgeven, wanneer wij gezamenlijk trachten het te vertalen naar de wereld en onze tijd". De onlangs vastgestelde be groting van de gerefor meerde kerken wijst uit, dat komend jaar in het lan delijk en internationaal werk van die kerken een bedrag van 64 miljoen gul den zal omgaan. De beste ding is globaal: 5,7 miljoen voor de opleidingen aan de theologische hogeschool in Kampen, 18 miljoen voor missionair werk in binnen- en buitenland, 19 miljoen voor het diaconaal werk, inclusief werelddiaconaat, 13,8 miljoen voor pensioen voorzieningen van predi kanten en 7,5 miljoen voor het landelijk kerkewerk. De uitgaven vertonen in to taal een stijging van ge middeld zes procent verge leken met 1979. In vierkleurendruk en een oplage van 160.000 exempla ren is verschenen het kerst nummer van „De Strijd kreet", het blad van het Le ger des Heils. Het is op de be kende verzorgde wijze uitge geven en bevat, behalve de gebruikelijke populaire arti kelen rond Kerstmis, ook een groot artikel naar aanleiding van het honderdvijftigste ge boortejaar van Catherine en William Booth, de stichters van het Leger des Heils. Het blad is voor de prijs van 1,25 gulden verkrijgbaar bij alle afdelingen van het Leger des Heils in Nederland. „Mens worden met Kerst mis" is het thema van het decembernummer van „De Heraut", maandblad voor geloofsbezinning (Postbus 418 te Nijmegen). Twee ci taten: „In die mengeling van vage religiositeit, ge makkelijke vertedering, folklore en consumptie die nu onze kerstvieringen te kent, is misschien toch iets authentieks te achterhalen. Wellicht spreken we daar in iets uit van oeroude dro men die in ons leven, ver geten of verdrongen werke lijkheid die „in die dagen" even aan de oppervlakte komt". En over de preek: „Maak duidelijk, dat het godsdienstige verhaal geen historische anecdote is, maar dat het alles te ma ken heeft met het leven waarmee wij allen worste len. Wij willen er niet van getuigen dat Gods licht in de duisternis geschénen hééft; wij willen zeggen dat het nog altijd schijnt. Dat moet overkomen bij ie dereen en niet slechts bij een „intellectuele midden groep". De kerk als organisatie ver dwijnt steeds meer uit het o- penbare leven en is langza merhand meer naar binnen gericht dan op de samenle ving. Dit proces is in alle ge ledingen van het bisdom Haarlem te herkennen en geldt zowel voor professione le als voor vrijwillige mede werkers. De werkgroepen en organisaties die zich wel richten op samenlevings vraagstukken hebben veelal een marginale positie in de kerk. Dit zijn de voornaam ste resultaten van het rapport „Kerk en samenleving Kerk in de samenleving", dat werd opgesteld door drs. Ph. A. M. Stolwijk in opdracht van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Haarlem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6