Afgelegen Alkemadese woningen betalen 875 gulden voor kabelteevee „Midas" gaat prate met gemeente Nieuwveense sport en recreatieve clubs gaan samenwerken Vier auto's betrokker* bij kettingbotsing GEMEENTE TELT 77 'ONRENDABELE' AANSLUITPUNTEN Vrijspraak voor Hazerswoudse kweker die honden zou hebben vergiftigd u I' Auto's krijgen plaatsje Oecumenische adventsdiensten ir Zoeterwoude U Legalisering caravanstalling aan Rijndijk v: REGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1S79 PAG TAD ROELOFARENDSVEEN De woningen in zo genaamde 'onrendabele gebieden' in de gemeen te Alkemade moeten voor een aansluiting op de kabeltelevisie een extra bedrag van 875 gulden betalen. Dit bedrag geldt voor in totaal zevenen zeventig woningen in de gemeente Alkemade. Deze huizen zijn gesitueerd aan de Noorderhem- weg. Galgekade en aan de Zuidweg. Het aantal 'onrendabele' woningen kwam onlangs naar vo ren uit een overleg met het kabeltelevisie ad vies instituut in Woerden. Oorspronkelijk werd er een aantal van 293 woningen gerangschikt onder de categorie 'onrendabelen'. Aldus bleek gisteravond in de commissie financiën, die voor het laatst dit jaar bijeen was. Vraagtekens doemen van alle zijden op als het gaat over de komst van de kabeltelevisie in de regio en de daaraan verbonden gevolgen. Veelal vragen die meoeilijk te benatwoorden zijn. Eén van die vragen die moeilijk te beantwoordden was door met name de heer H.M.L. van Duijkeren, voorzitter van de commissie, luidde: „Wie zegt mij, dat het blijft bij een abonnementsgeld van zestien gulden in de maand. Is de kans er niet dat het bedrag gaat stij gen naar een bedrag van bijvoorbeeld twintig gul den in de maand?. Op jaarbasis is dit een grote aan tasting van de kleine beurs" van de heer J.W. Kret (VGA). Voorzitter Van Duijkeren, bewust van zijn gebrek aan helderziendheid, „Het is uw goed recht om huiverig te zijn. Maar veel bewoners zullen de kabeltelevisie graag willen. En vervolgens staat en valt het plan met het meedoen van alle gemeenten. Bij het afhaken van één der gemeenten valt het hele plan weg" Een klacht die eveneens door de heer J.W. Kret werd geuit behelsde de begrenzing van de kabeltelevisie bij „slechts" negentien kana len. „In de toekomst zijn er wellicht veel meer ka nalen die beschikbaar komen en dan vallen wij er buiten. Ik denk hierbij aan ontwikkelingen als de viewdata en de teletekst". En belangrijk punt dat gisteravond tevens aan de orde werd gesteld han delde over het aansluitingspercentage van tachtig procent. De heer Van Duijkeren: „Het zijn cijfers die gebaseerd zijn op ervaringen elders. Het is zeer waarschijnlijk dat dit aansluitingspercentage in de loop van de jaren wordt behaald. Enig risico blijf je natuurlijk met dit soort projecten houden". HAZERSWOUDE/DEN HAAG De toehoorders op de publieke tribune in de zit tingzaal van de Haagse poli tierechter waren het duidelijk niet eens met de vrijspraak van de rechter voor een 61-ja- rige kweker uit Hazerswoude, die terecht stond wegens het veroorzaken van dood of li chamelijk letsel aan een dier. De officier van justitie had vijfhonderd gulden boete en voorwaardelijk drie weken gevangenisstraf geëist maar de rechter zag onvoldoende be wijs tegen verdachte en sprak hem daarom vrij. Op de kwekerij van verdachte werd nogal last en schade ver oorzaakt door loslopende hon den en katten, waarover al va ker werd geklaagd bij omwo nenden. Op een gegeven mo ment werden tal van honden en katten dood aangetroffen en uiteraard ging de gedachte uit naar de kweker en werd vergiftiging verondersteld. Door de politie werd het gifti ge bestrijdingsmiddel parathi- on gevonden. Daarop* aansluitend werd in een laboratorium een onder zoek verricht in braaksel van een gestorven dier, maar er werd geen parathion aange troffen, zo deelde het rapport mee. Dat laatste was voor de rechter aanleiding tot de vrij spraak hoewel de officier toch voldoende aanwijzingen tegen verdachte aanwezig achtte om tot veroordeling te komen. Verdachte ontkende met de gebeurtenissen iets te maken te hebben. Volgens de eigenaar van een hond die een eis tot schadever goeding indiende, had de poli tie geen voldoende aandacht aan de zaak besteed. Er zou den wel tien honden om het leven zijn gekomen. De noodaccommodatie van „Midas", die wordt afgebroken als de gemeentelijke nieuwbou reed is. ALPHEN AAN DEN RIJN Het bestuur van het jongerencentrum „Midas" in Al phen aan den Rijn heeft besloten om alsnog te gaan praten met de verantwoordelijke wethouder, mevrouw H. Donker, over het nieuw te bouwen sociaal-culturele centrum in Ridderveld. Vorige week deelde datzelfde bestuur aan de gemeente mede, geen prijs meer te stellen op het nieuwe gebouw omdat de gemeente teveel invloed wilde hebben op het te voeren beleid van Midas. Het afhaken van Midas was de reden dat de kredietaanvrage van 1.2 miljoen die met het so ciaal-culturele centrum gemoeid is, in de ge meenteraad van vorige week werd teruggeno men. In de raad van 12 december komt het krediet opnieuw aan de orde omdat de bouw ervan in ieder geval doorgaat. Wethouder Don ker zette vorige week tijdens de raadsvergade ring de deur voor Midas alsnog op een kier door bekend te maken dat het bestuur voor een gesprek nog altijd welkom was maar dat een initiatief hiervoor niet van haar uit zou gaan. Midas heeft aan deze oproep van de wethouder nu gehoor gegeven en zal, zoals de voorzitter van Midas, Cees Roos, gisteren desgevraagd zei, volgende week maandag met de wethouder op nieuw aan tafel plaatsnemen. Roos stelt j wel dat daarmee niet alle problemen opj zijn. „De deur staat nu wel op een kier,, voor wij definitief naar binnen stappen 1 we eerst precies weten waar we aan toe' Volgens Roos zijn er in het verleden nooj delijke afspraken gemaakt over de vooij den." „Het enige dat bij ons bekend is, is a als hoofdhuurder in aanmerking komen, is er niet ingevuld". Wel werd aan Midaj delijk te kennen gegeven tijdens de geq ken, dat de gemeente niet op Midas j wachten. Roos zegt te hopen dat de gerri en Midas alsnog tot elkaar zullen kome) dat gesprek zal Midas zoals Roos zegt, x een „blanco situatie" starten. Mocht het gesprek niet tot resultaat leidel zal Midas met voorstellen komen om 0 zelfstandig een gebouw op te trekken. I ook wel noodzakelijk omdat de noodaccol datie aan de Saffierstraat moet worden ten. Deze staat op de nominatie te wordenj broken als de gemeentelijke nieuwbouw iij derveld gereed is. In die noodaccomm« trekt Midas jaarlijks tussen de 40 en 50.001 geren die met name afkomen op de disco I live-optredens van popgroepen. Truck ramt Schweitzerbrug ALPHEN AAN DEN KIJN Een truck met hijsapparatuur heeft gistermiddag de onder kant van de Albert Schweit zerbrug in Alphen aan den Rijn geramd omdat de chauf feur vergeten was de hijskraan van de truck naar beneden te draaien. Toen hij onder de brug door wilde rijden raakte de kraan de brug. Er ontstond aanzienlijke schade aan zowel de brug als aan de truck. De chauffeur was een 21-jarige in woner van Stolwijk. KORTWEG lisse De raadsfracties van D'66, PPR en PvdA bespreken maandag 10 december de raadhuisnieuwbouw in een o- penbare fractievergadering. De bijeenkomst begint om 20.00 uur op het adres Paulus Potterstraat 5 in Lisse. sassenheim De vereni ging van Postzegelverzame laars organiseert op dinsdag 11 december een veiling-ruila- vond in 'De Ontmoeting' aan de Sassenheimse Narcissen- laan. Om 20.00 uur begint de veiling en een grote verloting. De jeugd is vanaf 19.00 uur welkom. lisse De Harddraverij ve reniging 'Lisse en omstreken' houdt vrijdag 14 december een algemene ledenvergadering in 't Trefpunt aan de Lissese Schoolstraat. De vergadering begint 's avonds om acht uur. noordwijkerhout In Hotel van der Geest aan de Zeestraat wordt maandag 17 december een informatiea vond gehouden over het op te stellen sociaal culturele plan voor .Noordwijkerhout. Het plan is straks bepalend voor het ain de gemeente gedele geerde subsidie-beleid. De bij- eenkolmst begint om 20.00 uur. HAZERSWOUDE Plèyn 68, de jeu.gdsociëteit uit de Hazers woudse buurtgemeenschap de Groenendijk, heeft voor de korhende maanden een aantal top-popgroepen voor een op treden gecontracteerd. Op zaterdagavond 15 decem ber concerteert in het onder komen van Pleyn 68 het Groe- nendijks parochiehuis, de for matie BZN. De Volendam- mers, die al eerder in de Groe nendijk van zich deden horen, treden op van 21.00 tot 01.00 uur. In het Music Meeting House zullen te zijner tijd ook van zich doen spreken: Vitesse (1 maart 1980) en de Bintangs (3 mei 1980). Op zaterdagavond 22 decem ber wordt in de jeugdsoos de film „The guns of Navarone" vertoond. Een week later, op 29 december, verzorgen The Jolly Jokers een optreden ten behoeve van hen die liefheb bers zijn van stijldansen. De bewoners aan de Roelofarendsveense Nach tegaallaan kunnen binnenkort riant hun wagens parkeren indien de gemeenteraad toestemd met het plan om alhier een parkeerplaats aan te leg gen. De commissie financiën had het er gistera vond niet al te moeilijk mee. Alhoewel het toch nog even onduidelijk was of de ruimte nu wel s werkelijk zo nodig is. De heer H. van Tol (PA) was 's avonds enkele malen langsgelopen en had bij voortduring ruimte genoeg geconsta teerd. Voorzitter Van Duijkeren liep echter op een ander tijdstip door de laan en verkondigde vastberaden dat de parkeervakken hard nodig zijn. Er komen in totaal negen vakken. Dit brengt een bedrag van 35.000 gulden aan aan- legkosten met zich mee. -iTSjS - - rr; Nieuwveen De sport- en rekreatie- ve verenigingen in Nieuwveen hebben besloten tot een samenwerkingsor gaan in het leven te roepen. De be hoefte aan een dergelijk samenwer kingsverband werd al enige tijd ge voeld, omdat er duidelijk door de ver enigingen langs elkaar heen werd gewerkt. Dit was de laatste tijd al enigszins verbeterd door de samenwerking in „Het Raakvlak", een huis aan huis bezorgd stencilblad waarin iedere vereniging die dat wenst mededelingen van al gemene aard en ook nieuws voor de leden kwijt kan. De Sport- en Rekreatie Raad is momenteel druk doende om in de vorm van een vereni ging een eigen gezicht te verkrijgen, en er wordt hard gewerkt en vergaderd om statuten te formuleren en vast te leggen. Daarna zal, zoals dat voor vrijwel iedere vereniging mo menteel noodzakelijk is, de Sport- en Rekreatie Raad als vereniging bij een notaris worden op gericht. De Sport en Rekreatie Raad is er nog niet hele maal uit welke doelstellingen nu wel en niet zullen worden nafgestreefd; je kunt ook ineens teveel hooi op je vork nemen. In elk geval is het de bedoeling om in goede sa menwerking met het gemeentebestuur te ko men tot een evenwichtige en krachtige opbouw van het plaatselijke verenigingsleven en tevens te komen tot een goede belangenafweging. Hoe de Sport en Rekreatie Raad er uit zal gaan zien is ook nog niet helemaal duidelijk; er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijk aan tal vertegenwoordigers van alle groeperingen in verband met de werkbaarheid van het or gaan. Hoe meer mensen immers, hoe uitgebreider de diskussies worden, en dat is nu juist niet de be doeling. Wellicht zal er aan het gemeentebestuur wor den gevraagd om ook een vertegenwoordiger naar de Sport en Rekreatie Raad af te vaardi gen om besprekingen van enig belang bij te wo nen. De oprichters en initiatiefnemers streven er naar een en ander voor het einde van dit jaarr gerealiseerd te hebben om in het nieuwe jaar meteen de handen uit de mouwen te kunnen steken en het onderlinge overleg tussen de Nieuwveense verenigingen een nieuwe stimu lans te geven. Voor waardelijke straf voor mishandeling HAZERSWOUDE/DEN HAAG Het was een nogal verwarde maar wel pijnlijke familiege schiedenis, waardoor een 27-jarige inwoner van Hazerswoude terzake van mishandeling voor de Haagse politierechter moest verschijnen en tot 700 gulden boete en voor waardelijk twee weken gevangenisstraf met proeftijd van 2 jaar werd veroordeeld. Het verliep allemaal niet zo best tussen verdachte en het meisje van zijn broer. Op een kwade dag ontstond na ruzie een vechtpartij, waarbij onder meer met een stuk hout werd geslagen. Volgens het meisje werd zij door de verdachte aan gevallen en mishandeld, zodat zij zich onder dok tersbehandeling moest stellen. Nadat zij op de grond was gevallen, zou verdachte haar nog hebben geschopt. Maar de getuige gaf wel toe dat ook zij minder prettig was opgetreden. Zowel officier als rechter vonden het gewenst mid dels een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen her haling van dit soort gebeu ren te waarschuwen. Zoeterwoude - Met als thema „Naar een gemeenscha] hoop" wordt zondag de tweede van een serie van vier menische adventsdiensten georganiseerd in Zoeterw De diensten gaan uit van de Raad van Kerken van Z woude. Door de Raad van Kerken zijn in het verleder vele belangrijke evenementen georganiseerd in het pis lijke kerkelijke leven. Weliswaar hebben de pastorej medewerking bij de voorbereidingen van de diensten ven, doch de leiding van deze diensten - die ongfcveei kwartier zullen duren - is in handen van inwoners 1 dorpsgemeenschap de| In elke dienst zal door één van de plaatselijke koren medi king worden verleend. Daarnaast zullen ook instrunu groepen meewerken. Het zijn samenkomsten waarbij gezé lijk de adventsperiode gevierd wordt en waarbij de voorl ding opkomst van de Heer voorop staat. Vooral zal er veel den gezongen. Tevens zal er een korte meditatie worden gff den, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de thema's:! dreigde hoop", „Hoop- als levenshouding" en „Kerk, gerf schap van hoop". Om het thema „Kerk, gemeenschap van 1| gestalte te geven zal er bij het uitgaan van de samenkomste( collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collect bestemd voor steun aan de pogingen van de kérken, groep personen in Latijns Amerika om de mens daar in staat te s zelf vorm te geven aan zijn leven en samenleving. Deze colf" zijn bekend onder de naam Solidaridad. De bijeenkomstei ginnen om 17.00 uur op 9 december in de Christus DienaarT 16 december in de St. Jan en 23 december in de Christus" naarkerk. HAZERSWOUDE Al zon vijfentwintig jaar is aan de Hazerswoudse Rijndijk 63 het caravanstallingbedrijf van de familie Wesselingh gevestigd. Maar het geldende bestem mingsplan ter plaatse laat het bedrijf én de bedrijfsbebou- wing niet toe. Vandaar dat in het verleden enkele malen verbaliserend is opgetreden tegen clandestiene bouwacti viteiten op het bedrijf. Het ziet er nu naar uit dat de situatie ter plaatse gelegali seerd wordt. Want de gemeen teraad heeft intussen besloten dat voor het gebied nabij het pand Rijndijk 63 een herzie ning van het vigerende be stemmingsplan wordt voorbe reid. Het college vindt het weinig reëel om blijvend de ogen te sluiten voor de werkelijkheid. Daarom werd enkele jaren ge leden al besloten om af te zien 'van acties tegen het bedrijf. En er werd gezocht naar mo gelijkheden om het bedrijf zo goed mogelijk in te passen, zo wel wat betreft de legalisering in het bestemmingsplan als de inpassing van het caravanter rein in zijn omgeving. En nu Wesselingh vergunning vroeg om twee caravanloodsen op te richten, wilde b. en w. hieraan meewerken als tegelijk een definitieve regeling vanyj€ totale caravanstallingteekt tot stand kwam. De regat g bevat onder meer afspijgüg en garanties over het op!ef. ten van Wesselingh inplanbe] van het gehele bedrijfsteen r en in stand houden en he loet, derhoud hiervan. Wesse en moet tevens de kosten berer^ voor de bestemmingsplai lne( ziening, voor zo ver dez<an sluitend in zijn belan ALKEMADE Op de rijks weg 4 ter hoogte van het aquaduct vond vanochtend rond 8 uur een kleine ket tingbotsing plaats. Bij de aanrijding waren 4 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond een file van 4 kilo meter die echter na een uur was opgelost. Oorzaak van de aanrijding was. een automobilist die plotseling midden op de rijksweg stopte. Vier achterop komende auto's moesten remmen en vlogen op elkaar. De vier auto's reden met een normale snelheid. De automobilist die de oorzaak van alles was is doorgereden. Bij het ongeluk deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De vier auto's hadden lichte plaatschade. laa NEDERLANDSE HERVO DE KERK Bedankt voor Boskoop: leli Schipper te Willemstad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4