Concentratie van cafés rond Lammermarkt Werkgroep Milieubeheer veegt Leids college de mantel uit Dronken automobilist laat sporen achter ir bloemen als r iemand jarig is IFieurop bloemist overbrugt lor u alle afstanden In 130 landen. NICOLAAS iurop inter flora Ut garant voor tbloemengroet. 4^B blnginne- cm j [AAM Den Haag AD/REGIO LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 3 itra. :ieu*terr 'baign parkeerbon ftat fietser Sollief lekker REIDEN De parkeer bon is een verschijnsel raar de meeste automo- ilisten vandaag de dag bee hebben leren leven ndat het iemand net zo akkelijk kan overko ken als een regenbui. Oat ook de bezitter van Jen zo onschuldig lijken- Se vervoermiddel als de pets wegens fout parke- ■en kan worden aange grepen bleek gistermor- |(j(njen op het kantonge- Jojen inwoner van Oegst- lnf»eest had zijn geruisloze Jo,weewieler enige tijd gele ien neergezet in de Berli- ^umstraat in Oegstgeest, nijiiiten de fietsgleuven die ,n^e gemeente aldaar heeft miangebracht. Toen hij t/eer terugkeerde van zijn werkzaamheden was zijn ervoermiddel spoorloos WJ erdwenen en de verdach- 4e had zich reeds met de tv. edachte verzoend dat hij 0 «het zoveelste slachtoffer iran boosaardige fietsen dieven was geworden, tot- "^lat hij van de politie ^Jlegstgeest bericht kreeg Wfiat hij zijn fiets op het bu- ^neau kon afhalen. De pegstgeestenaar kreeg al- F'iijaar te horen dat hij zijn iniets geparkeerd in >Ilftrijd met een speciaal ver- agriteersbord dat aangeeft dat ie fiets in de Berlicum- itraat in de daartoe be- tmde gleuven thuishoort nergens anders. De verdachte weigerde een boete te betalen en wacht- >.ife thuis geduldig de dag- prclraardiging van het kan- Iongerecht af. ''Om te beginnen is die jeJiagvaardiging al onjuist", verklaarde de fietsende herdachte. „Er staat in dat ik iets met een fiets ge- Jeuflaan heb in strijd met een verkeersbord, maar er ttaat niet bij wat ik met Jailie fiets gedaan zou heb- *pen", meende hij. Het kantongerecht moest hem kaarin gelijkgeven. „Er ^lijn inderdaad een paar woorden weggevallen", Constateerde de officier —*ran justitie na bestudering van de dagvaardiging. izjLVerder ben ik het totaal °yiet eens met hetgeen men rwjpij ten laste wilde leg- ojlen", vervolgde de gever baliseerde fietser. „Ik zou het verkeer belemmerd hebben met mijn gepar- •Nkeerde fiets. Dat lijkt me 1 ^loch wel erg moeilijk in een doodlopende straat. Ik had mijn fiets buiten de ^*leuven neergezet omdat te alle veertig bezet wa ren, ik denk dat ik de eer ste was die hem erbuiten tnoest neerzetten. Ik heb rnijn fiets toen netjes tegen ijfcen hekje geparkeerd. Ik bièegrijp niet hoe iemand JJJjAanstoot zou kunnen ne men aan mijn fiets in die l0.|>ositie, laat staan er over wanfou kunnen vallen. Hoe >®*haalt de politie van Oegst- n^geest het dan in zijn hoofd Tim mijn fiets zomaar mee lid!6 nemen- Als ik dat doe iiaJvord ik gelijk voor het ge- ®*recht gesleept. Als ze alle "„lout geparkeerde auto's uaitouden meenemen zouden £*e een paar voetbalvelden l itiodig hebben om ze kwijt rtJr kunnen- Maar aan au- xjnio's doet de politie van ""•Degstgeest niets. Alleen a^en onschuldige fietser :unnen ze niet met rust iten", verklaarde de ge ogde Oegstgeesternaar. et kantongerecht had be- rip voor de parkeermoei- J-ljljkheden van de pedale- ;nde verdachte, maar achtte hem wel huldig. De Oegstgeeste- laar werd niettemin door kantonrechter ontsla an van rechtsvervolging •mdat uit de dagvaardi ng inderdaad niet bleek IZ^at de verdachte eigenlijk iet zijn fiets bedreven LEIDSE RAAD KEURT ONTWERP—BESTEMMINGSPLAN NOORD VEST GOED LEIDEN Rond de Lammermarkt kan in de toekomst een concen tratie van horeca-vesti- gingen ontstaan. Aan de Lammermarkt is in de toekomst plaats voor maximaal vier cafés en in de Lange Scheistraat kan maximaal een café of dancing worden ge vestigd. In het overige deel van de wijk Noord- vest (begrensd door Be estenmarkt, Oude Vest. Oude Herengracht, Her ensingel en Maresingel) kunnen zich nog ten hoogste vier cafés vesti gen. Het Leids gemeente bestuur kan alleen maar vestigingsvergunningen aan horeca-ondernemin- gen verlenen, wanneer het gaat om bedrijven, die reeds elders in Lei den zijn gevestigd, maar waarvan het uit planolo gisch oogpunt wenselijk is dat zij worden ver plaatst. De Leidse gemeenteraad heeft hiertoe besloten tijdens de be handeling van het ontwerp- bestemmingsplan Noordvest. In het ontwerp-plan werd ge sproken over ten hoogste vijf cafés in het plangebied. De PSP wilde hier al eerder op afdingen. De VVD bepleitte juist een verruiming van het aantal te vestigen horeca-be- drijven. Toch gaf de Leidse ge meenteraad gisteravond de voorkeur aan een door het CDA-raadslid J. van Zijp inge diend amendement omdat hierin ook duidelijk de inten tie werd uitgesproken dat uit sluitend vestigingsvergunning mag worden gegeven aan ho- reca-bedrijven, die vanuit el ders in Leiden moeten worden verplaatst. Zodat er in ieder geval geen sprake kan zijn van uitbreiding van het aantal ho- reca-vestigingen in Leiden. Digros-motie „Elke meter die in dat koop centrum ongebruikt blijft, is winst voor de gemeente", al dus prees het PvdA-raadslid P. Bordewijk gisteravond nog eens zijn motie in de warme belangstelling van zijn collega raadsleden aan. In de motie wordt er bij het college van b en w op aangedrongen alles, behalve de wettelijke ver plichtingen, na te laten dat de concurrentiepositie van de winkels in het Digros-koop- centrum, dat aan de Lange- gracht wordt gevestigd, kan versterken ten opzichte van andere winkels in de stad. Bo vendien wordt in de motie ge steld dat het college zich moet onthouden van elke bemoeie nis met de selectie van eventu ele gegadigden voor het in te richten koopcentrum. „Dan kunnen de zich bij Digros ves tigende winkeliers ons later ook niet verantwoordelijk stel len voor eventuele debacles. Meewerken aan het selecteren De Lammermarkt: In de toekomst uitgaanscentrum van Leiden? (L.C.-Luchtfotografie Frans Rombout). van de zich in het koopcen trum te vestigen winkeliers zou in feite betekenen dat de gemeente tegen haar eigen be stemmingsplan ingaat. De heer Van der Broek (directeur van Digros-red.) heeft immers al duidelijk laten weten er niets voor te voelen het branche-pa- troon aan te passen aan de wensen van de gemeente, die in het plan uitsluitend de be stemming meubelgroothandel aan het complex aan de Lan- gegracht heeft gegeven", aldus Bordewijk. De woorden van het PvdA- raadslid troffen doel. De motie werd met vijftien stemmen te gen (van de twee VVD-wet- houders en de overige VVD- fractie, van twee PvdA-raads- leden te weten mevrouw H. van Dongen en de heer A. Groos en de helft van de CDA-fractie) aangenomen. CDA-fractievoorzitter H. Driessen verwoordde het standpunt van de tegenstem mers in zijn partij. „Deze mo tie richt zich tegen een bepaal de partij. Dat noem ik negatie ve discriminatie en onbehoor lijk bestuur. Door dergelijke zaken te formaliseren in mo ties loopt de gemeente de kans bij Arob-procedures tegen Di gros telkens in het ongelijk te worden gesteld", luidde de waarschuwing van Driessen. Een motie van de heer Borde wijk om te bevorderen dat over de groenstrook ten noor den van het terrein van het Engergiebedrijf Rijnland een -pad wordt gerealiseerd dat zo veel mogelijk voor het publiek open is, werd zonder stem ming overgenomen. Hetzelfde geschiedde met een voorstel om er bij het rijk op aan te dringen de wet op de Geluids hinder aan te passen voor waar het bouwen in verband met de stadsvernieuwing be treft. Op enkele plaatsen in Noordvest, die in het ontwerp- bestemmingsplan een woon bestemming hebben gekregen, is het met het oog op het be paalde in de wet Geluidshin der onmogelijk woningen te bouwen. Ook het verzoek van het PPR- raadslid L. Beijen om te bezien of er geen bepaling in de Alge mene Plaatselijke Verordening kan worden opgenomen, om te voorkomen dat met de vesti ging van Digros aan de Lange- gracht binnen de kortste ke ren her en der boodschappen- karretjes zullen slingeren, werd zonder hoofdelijke stem ming aanvaard. Bij monde van de heer J. van Zijp verklaarde het CDA zich tegen een voor stel van de heer Bordewijk om in de toekomst een nieuwe looproute tussen de Lammer markt en de Oude Singel via de tuin van de Lakenhal te re aliseren, die voor het publiek open staat op tijden dat het museum open is. „Het is veel eenvoudiger om een dergelijke route te realiseren via het in de buurt liggende Fokkestraa- tje", aldus het CDA-raadslid. „Dat heeft nog als voordeel ook dat het straatje wat vaker schoongemaakt wordt dan thans het geval is". Teneinde in de toekomst inge wikkelde procedures rond wij ziging van het bestemmings plan uit de weg te gaan had het college van b en w de raad voorgesteld akkoord te gaan met het aan hem geven van een bevoegdheid om wanneer onverhoopt mocht blijken dat geen parkeergarage kan wor den gerealiseerd op het Krantz-terrein het college dan terstond kan bepalen dat er woningen worden gebouwd. Een dergelijke wijzigingsbe voegdheid komt het college natuurlijk niet slecht uit bij zijn voornemen om Digros in de toekomst zoveel mogelijk dwars te zitten. Het CDA- raadslid Van Zijp toonde zich niet gelukkig met deze be voegdheid van het college. Het VVD-raadslid M. Zonnevylle was het met hem eens: „Wij vinden elke lokatie die voor parkeergarage wordt aange wezen erg nuttig. Ik verwacht niet dat het wegenbeloop zich zodanig zal wijzigen dat een parkeergarage aan de Lange- gracht in de toekomst niet noodzakelijk is. Blijkt dit wel het geval, dan kan altijd nog het bestemmingsplan worden gewijzigd". Met de stemmen van de CDA en VVD voor en die van de overige partijen te gen werd het voorstel om de wijzigingsbevoegdheid te schrappen afgewezen. 'RIJKSWEG 11 HELEMAAL NIET NOODZAKELIJK' LEIDEN De werkgroep Milieu beheer heeft het Leids college ernstig op de vingers getikt over zijn houding met betrek king tot plannen van het rijk met enkele rond Leiden liggen de of geprojecteerde wegen. In een concept-brief laten b en w van Leiden de directie Zuid- Holland van Rijkswaterstaat weten dat Leiden nog geen standpunt heeft bepaald ten aanzien van de wenselijkheid van de aanleg van rijksweg 11- west. Dat rijksweg 4 verbreed moet worden acht het Leidse college zo een twee drie nog niet aangetoond, maar het deelt de directie mee er wel rekening mee te houden dat deze verbre ding in de toekomst nodig is. Tevens stelt het Leidse college in de concept-brief dat het de aanleg van rijksweg U-oost naar Alphen aan den Rijn van belang vindt voor de ontlasting van de Hoge Rijkdijk, die mo menteel onaanvaardbaar over belast zou zijn. De werkgroep Milieubeheer vindt dat het Leidse college de aanleg van rijks weg 11-west van de hand moet wijzen. Weliswaar is het zo dat deze verbinding tussen rijksweg 44 (Den Haag-Amster dam over Wassenaar) en rijksweg 4 (Den Haag-Amsterdam) de parallel aan deze weg lopende wegen enigszins zal ontlasten van verkeer. De loodrecht op de geprojecteerde rw 11-west staande wegen zullen evenwel veel meer ver keer te verwerken krijgen. Hierdoor wordt de bewering dat de rijksweg het stedelijk wegennet van Leiden en Voorschoten zal ontlasten gelogenstraft, aldus de werkgroep Milieubeheer. Ten aanzien van de verbreding van rijksweg 4 stelt de werkgroep Milieube heer dat het met het Leids college van mening is dat de noodzaak niet vol doende is aangetoond. De werkgroep betwijfelt overigens of het zinvol is in bestemmingsplannen (met name dat van Roomburg) rekening te houden met een verbreding in de toekomst, aangezien Rijkswaterstaat blijkbaar ook een lagere prioriteit aan de verbreding toekent sinds de dienst niet in hoger beroep is gegaan tegen het bestem mingsplan Hoge Rijndijk waarin de verbreding niet is opgenomen. Dat de aanleg van rijksweg 11-oost een ontlasting van de Hoge Rijndijk zou be tekenen, vecht de werkgroep Milieube heer aan. Zij denkt dat de nieuwe rijks weg eerder verkeersaantrekkend zal werken. De werkgroep vindt de opvat ting van het Leidse gemeentebestuur in deze daarom zo verbazingwekkend om dat er thans concrete maatregelen op stapel staan om het openbaar vervoer tussen Leiden en Alphen aan den Rijn te verbeteren. Zij vindt dat het Leids college tenminste de resultaten van deze verbeteringen kan afwachten, al vorens met een standpunt over de aan leg van dit deel van rijksweg 11 te ko men. In 1980 zal worden begonnen met de uitvoering van het busbanen-project Leiden-Leiderdorp/Zoeterwoude in het kader van het Experimenteerproject Leidse Baan. Tevens hebben de Neder landse Spoorwegen aangekondigd dat zij de spoorbaan tussen Leiden en Al phen willen verdubbelen, waardoor een kwartierdienst tussen beide plaat sen mogelijk wordt. Als mogelijke aan vullende maatregelen "noemt de werk groep: 1. Verhoging van de frequentie van de bus via Hoogmade-Woubrugge- Ridderveld-Alphen-station (tot een hal- fuurdienst); 2. Verhoging van de fre quentie van de bus op Alphen via de Hoge Rijndijk; 3. Aanleg van een bus baan door Hazerswoude met een, in verband met het verschil tussen in- en uitgaande verkeersstromen in ochtend en avondspit, wisselende richting; 4. Substantiële verbetering van het voor- en natransport in Alphen aan den Rijn; 5. Bekorting van de overstaptijd op het Leidse station- in relatie Alphen-Den Haag; 6. Aanleg van een omleidingsweg rond Alphen en rond de Grote Polder in Zoeterwoude. De Hoge Rijndijk is, volgens de werk groep, helemaal niet zo gevaarlijk als altijd wordt aangenomen. Uit een on derzoek is gebleken dat het aantal on gevallen per miljoen voertuigkilome ters in 1976 1,49 was, terwijl dat op di verse andere (secundaire en tertiaire) wegen veel hoger lag, tot meer dan 4 en zelfs 7 aan toe. Hiermee is het vei ligheidsargument voor de aanleg van rijksweg 11 komen te vervallen. De werkgroep bepleit gerichtere maatrege len om de gevaarlijke punten in de rou te over de Hoge Rijndijk aan te pakken. Go-gongtoernooi De Leidse Go-club houdt zaterdag 8 december weer een go-gongtoernooi in het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66. Het is voor de zevende maal dat de Go- club een dergelijk toernooi organiseert. Bij dit toer nooi hebben de deelnemers negen seconden bedenktijd en een seconde de tijd om te zetten. Er worden zes par tijen gespeeld en de deelnemers worden in twee of drie poules ingedeeld. Het toernooi begint om elf uur. In schrijven is mogelijk tot half elf. Het inschrijfgeld be draagt zeven gulden vijftig waarbij een broodmaaltijd is inbegrepen. Sin terklaasfeest De Leidse Vrouwenraad heeft het afgelopen weekeinde een Sinterklaasfeest voor de kinderen van „Buitenzorg" aan de Hoge Rijndijk verzorgd. Eerder dit jaar heeft de sectie maatschappelijke dienstverlening van de raad in het kader van het jaar van het Kind een actie gevoerd om speelmateriaal aan te schaffen voor de speelplaats van de school „De Horst", die in februari afbrandde. Er was nog een bescheiden bedrag over en met nog enkele nagekomen giften was het mogelijk als afsluiting van de actie de kin deren van „Buitenzorg" te verrassen. In „Buitenzorg" wor den 42 dubbel-gehandicapte kinderen verzorgd. Het afge lopen weekeinde waren zij allen met hun ouders en ver zorgers aanwezig om Sint Nicolaas welkom te heten. Rheumafilm Het nationaal rheumafonds vertoont woensdag 12 de cember de nieuwe voorlichtingsfilm „Aangepast maar zelfstandig" in het Academisch Ziekenhuis aan de Wassenaarseweg in Leiden. De film geeft een overzicht van de verschillende hulpmiddelen voor minder-vali- den. Behalve in Leiden wordt de film in Amsterdam, in Rotterdam en in Utrecht vertoond. In Leiden begint de voorstelling om half vijf in de collegezaal inwendi ge geneeskunde in gebouw 30 op de eerste etage. Koorkerstconcert Het Rijnlands Christelijk Mannenkoor geeft woensdag 12 en zaterdag 15 december kerstconcerten. Het eerste concert wordt gegeven in de Nederlands hervormde kerk in Lei derdorp en het tweede in de Stadsgehoorzaal aan de Brees traat. Aan de concerten, die onder leiding van Sander van Marion staan, verlenen de volgende solisten hun medewer king: Patsy Gilliland, sopraan, Henk van der Brink, bas, Addy de Jong, orgel en piano, Han Kapaan, hobo, Dieks Visser, fluit en Erika Waardenburg, harp. De toegangsprijs voor de concerten, die beide om acht uur beginnen, is acht gulden per persoon. Lunchbijeenkomst Prof. dr. J. Dirken, gewoon hoogleraar product ergono mie aan de Technische Hogeschool in Delft geeft woensdag 12 december een lezing voor het departe ment Leiden van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel tijdens een lunchbijeenkomst in hotel „Nieuw Minerva" aan de Vrouwensteeg. Prof. Dirken zal spreken over „De consument als vertrager en als versneller van innovatie". De lunchbijeenkomst begint rond half een. Leiden Museumstad De stichting Leiden Museumstad houdt vanaf donderdag 13 december een tentoonstelling van verzamelingen. Deze tentoonstelling is ingericht naar aanleiding van een door de stichting uitgeschreven opstelwedstrijd in juli. De deel- nemertjes werd gevraagd een opstel te schrijven over het hoe en waarom van hun verzamelingen. De prijswinnaars worden thans in de gelegenheid gesteld hun verzamelin gen tentoon te stellen in het rijksmuseum voor Volken kunde aan de Steenstraat 1 in Leiden. Woensdag 12 de cember gaat de tentoonstelling open voor de exposanten en hun familieleden. De volgende dag is zij door het publiek te bezichtigen. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 6 januari. De openingstijden zijn maandag tot en met zater dag van tien tot vijf uur, op zon- en feestdagen van een tot ijf uur en op 1 januari is de tentoonstelling gesloten. m LEIDEN Een waar spoor van vernielingen resteerde, na dat de Leidse politie gistermiddag voor de tweede maal de hand wist te leggen op de schouder van een beschonken, 23- jarige Leidse automobilist. De man had zeker vijf gepar keerde personenauto's met zijn voertuig geraakt, waarvan drie nadat hij aan een eerste arrestatie was opntsnapt. De automobilist begon zijn waggelende gang vanaf de Kooren brugsteeg. Hij nam hij de bocht te ruim en beschadigde de wa gen van een 41-jarige vrouw uit Oegstgeest aan het portier. Hij reed door om vervolgens op de Breestraat tegen de achterzijde van een remmende vrachtwagen tot stilstand te komen. Op dat moment kwam de politie ter plaatse om de man aan te houden. De man reageerde positief op de blaastest en de beschonkene vond dit kennelijk een reden om zo snel mogelijk het hazepad te kiezen. Voordat de agenten konden reageren, sprong hij in zijn auto en reed vol gas weg. Door alle haast werd de vrachtwagen wederom aangereden en aan het einde van de Breestraat werd een aan de linkerkant gepasseerde bus geschampt. Via het Noordeinde werd de man uiteindelijk bij de Marepoortsbrug door het achtervolgende politiebusje tegen de brugleuning klem gereden. Ook het bestelbusje liep hierbij schade op. Bij nader on derzoek bleek, dat de Leidenaar zijn kermistocht aan de Koo renbrugsteeg was begonnen met de aanrijding van een gepar keerde auto. Leiden GEBpREN Joyce d v: S. J. Binnekamp en M. J. Lam, Marlijn z v: P. M. Koole en C. van der Meij, Stephanie d v: S. van Es en C. J. Hartevelt, Steven Vishwa- mitre Sharma z v: D. Parmessar en S. Gharbharan, Lijdia Petronella d v: W. van der Bent en H. A. Remmerzwaal. Alexander Johannes z v: J. Verloop en E. A. Luijk, Bianca d v: T. C. van Dijk en J. de Vreede, Yves Guy Ber nard z v: G. J. A. Caron en M. C. A. Turk, Amal d v: M. Essaoui en A. La- hrach, Anne-Laure Marie Martine d v: D. M. A. Brisout de Barneville en C. M. C. Benoist, Lidewij Hèlène d v: M. A. van Bakel en E. W. M. van der Burg, Dennis z v: W. H. G. Buijn en W. E. van Wieringen, Sana d v: A. Baouch en M. Boujada, Bartholomeus Johannes z v: T. H. C. M. Ponsioen en M. E. Kluver, Matthieu z v: J. C. Haring en C. H. Möhlman, Leendert z v: C. Varkevisser en J. G. M. Baak. Remco Martijn z v: V. D. Bonnet en J. E. M. van Steijn, Dennis Gerhard Wil helmus z v: D. M. de Bruijn en A. Koemans. OVERLEDEN C. M. Kolft, geb. 13 feb. 1897, ge huwd gew. met: A. Scholte. J. J. van den Wijngaard, geb. 08 dec. 1899, man, J. S. M. Verhoeven, geb. 09 apr. 1898, gehuwd gew. met: W. Brouwer, H. M. Ouderkerk, geb. 06 apr. 1890, •.gehuwd gew. met: J. Hockx, C. dos Santos, geb. 15 nov. 1797, zoon, T. Verbeek, geb. 07 dec. 1909, gehuwd gew..met: H. Vijlbrief, W. F. Braggaar, geb. 18 apr. 1910, man, J. C. van Dongen, geb. 20 nov. 1902, man, J. B. F. de Joode, geb. 19 jan. 1926, echtgen. van F. J. van Leeuwen, J. Remijnse, geb. 17 jun. 1902, man.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3