Willy van Hemert vult het .Dagboek' met zijn eigen opvattingen Henk Hofland blijft in schaduw van Montag Het Boek van Jaap TERUGBLIK Hilversum 1 blijft 's nachts op 3 TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE WOE RADIO VANAVOND RADIO WOENSDAG ocum. 16.30 Filnjl Sport. 17.50-16r gr.: NDR: 9.30-10 WDR: 8.05-11? 9.30 Kleuterprogr* r. 16.30 Kiev 17.10 Flamba DUITSLAND WDR 3 7.55 Ochtendgymn. 8.05-1 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterpr 17.00-17.30 Schooltelevisie. BELGIE NEDERLANDS 1 15.30 Open School. 16.30.Jé HILVERSUM 3 NOS: 18.03 (S) De Avondsplts m< nale Hitparade. VARA: 19.02 (S) I 21.02 (S) Nashville. 22.02 (S) Jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. v/msV» tezon. 10.00 (S) OrkestpaleU Vroegromantische symfonie ou Symfonieorkest van de ORF met klartou Klassieke muziek. 12.00 Nws. 12.02 (S)L_ felmuziek. (12.02 Planowerken uit de rc mantlek. 12.30 (S) Themaprogramma. 1fi00 (S) Platennleuws.) 13.55 (S) Zojuist versop nen. 14.00 Nws. 14.02 (S) Meesterwerk* de Kwartetliteratuur. 14.30 (S) KerkcomtO S Oorgellmprovlsatles. 15.00 (S) In klelneOgr zetting. 16.00 (S) Populaire klassle» 16.55-17.00 (S) Kunst- en vliegwerk. £en herman hofhuizf81 -fnp iac advertentie Stuur bloemen al% er iemand jarig i( De Fleurop bloemist overbrugt j voor u alle afstanden in 130 landd Fleurop interflora staat garant voor uw bloemengroet. Koninginne gracht 135. 25U AM Den Haag RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA In de tweede serie van acht stuks „Dagboek van een herdershond" raakt het denkbeeldi ge Limburgse dorp, waar deze geschiedenis speelt, steeds dichter bevolkt Tekstbewer ker Willy van Hemert, niet meer gebonden aan de oorspronkelijke auteur Jacques Schreurs, heeft een reeks nieuwe figuren in- gechreven aan de hand van wie hij zijn per- soonlijke opvattingen over het rijke room se leven van toen kan ophangen. Edelmoe dige mensen naast vechters voor eigen vrij heid, weldoeners naast maar raakdoeners, een bonte rij vogels van verschillende plui mage, aan wie niets menselijks vreemd is. Zij moeten het gaan maken op acht dinsda gavonden KRO-tv, te beginnen vanavond op Ned. II om 20.27 uur. Middelpunt van de serie blijft evenwel Jo de Meyere, de geestelijke om wie het allemaal be gonnen is. Twaalf jaar ouder komt hij gerijpter over, maar hij blijft met de van hem bekende grote verbazing in het leven staan. Soms be rustend, meestal bedrijvig durft hij nog de eeu wige discussie aan met zijn innerlijke stem, c.q. zijn engelbewaarder, c.q. Kees Brusse, die net zo gemakkelijk de tekst van Shell in zijn mond neemt als de woorden van Willy, moraliseren de mijmeringen over oude waarden en nieuwe ideeën. Hij had vele monden en mensen nodig om dit te laten zeggen en te laten spelen. Vandaar veel nieuwe gezichten. Frans Kokshoorn ver schijnt in beeld als de communistische beton werker Weenink. die van elders komt voor een baan in de mijnbouw. Hij brengt zijn doch ter Klaasje mee, een rol van Renee Soutendijk. Zij legt het aan met de katholieke Dorus (Kees Broos), zoon van wijlen boer Bonte, die bij een brand heet te zijn omgekomen. De Vlaamse ac teur Dirk Celis stapt de scène binnen als de nieuwe kapelaan v.d. Brande, die zich aan de gehoorzaamheid jegens zijn geestelijke overhe den minder gelegen laat liggen dan aan zijn moderne inzichten, welke hij desnoods op de vuist kracht bijzet. Ingenieur de Hertog (Man fred de Graaf), de man van Miete (Bruni Hein- ke), voorziet zich van een secretaresse (Leoni Jansen), een echt westers wicht, dat een rol gaat spelen als het huwelijk van Miete wat minder gunstig uitpakt. Huishoudster Truusje. (Karin Meerman), een zus van kapelaan Ode kerke, gaat beredderend rond. Een aantal personages verdwijnt ook uit de se rie. Joop Doderer als de met rente woekerende notaris maakt zich onmogelijk en laat zich niet - <"|S"si' meer zien. Pastoor Bonhomme (Bob Storm) IBrjBp f-; zoekt elders de rust, die hem in het groeiende '"V, Jgj^1^2 mijndorp niet wordt gegund. Ben Aerden als EBF7 mijnheer de baron en Willy van Heesvelde als gr W JÉjM de jonker houden het voor gezien en vertrek- Bi' ken naar België, waar voor hun doen meer te beleven is. De dokter (Guus Hermus), klom- F y JgÈm penmaker-drekboer Goswinus Slangen (Johan 1 te Slaa) en Slot-Marieke (Emmy van Swoll) v li kregen grotere rollen. Zij fungeren voor een ^il/^%l^&UlllBBBB^» deel als dragers van de vrijere opvattingen, die fl s&lPIfjflMB in het mijndorp gaan heersen en die Willy van Hemert met een knipoog naar deze tijd kwijt iéÊÊsÊSÊÊË^Z YiBBI^^BBMr^^BBKiÉiiÉÉBBBMBBHBiHMBMB wilde. Goswinus en Marieke trekken ni. zonder bo- Goswinus Slangen (Johan te Slaa) en Slot-Marieke (Emmy van Swoll) doen het zon- terbriefje bij elkaar in en verdedigen hun ge- jjer boterbriefje, zamenlijk geluk met argumenten die vandaag de dag voor velen als gemeengoed gelden. Ma rieke zal sterven, ook al ziet Goswinus in de I T HT f H ïllli f handoplegging als geneeswijze meer heil dan t kl f f in genade en doktershulp. Marieke krijgt ech- j X» iaffiBMHrfti i Ti' "tiÊ ifH' kt IWI ter een prachtige begrafenis. j V4.^ Welwillende amateurspelers uit Eysden, waar i f fjHÉBBSBflBHBBt de meeste opnamen werden gemaakt, zorgen J j voor levendig vakbondvertier. In het sociaal gebeuren treedt „De jonge werkman" op de Lf" f voorgrond, die zich door de kapitalisten geen knollen voor citroenen laat verkopen. Dit leidt 9 |l tot menig fel dispuut in de plaatselijke verga- f x|. iF) derzaal, waarbij kapelaan Odekerke op zeker JH moment bloedig verwond wordt. Dan moet hij S 1 tijdelijk met een tulband rond het hoofd door JjÉ&PBj het leven en intussen de schaapjes in de paro- chie bijeen houden, een taakverdeling waarin uB hij hevig overhoop komt te liggen met zijn en- Jj^E» gelbewaarder. Die heeft makkelijk praten 1 daarboven. Wat deze vervolgserie betreft kan men zich 7t f V- niet aan de indruk onttrekken, dat Willy van Hemert met zijn licht-dramatische inslag en los van Jacques Schreurs van dik hout planken m heeft willen zagen c.q. stokpaardjes heeft bere- l i^U x den. Erotiek voor bejaarden bijv. geldt volgens pB|^S| hem in vele kringen nog als een taboe. De kij- F kers, die op dit punt nog ouderwetse opvattin- |^^B gen hanteren, zal hij wel eens even wat laten zien. Verder kunnen de kijkhartstochten hoog ^IjHlÉliiïi.' oplaaien bij een ongewenste zwangerschap en H jegens een vader die zijn dochter kreupel slaat (de communist Weenink zijn dochter Klaasje). Jo de Meyere zegt, dat de tweede serie een Tb*1 stuk spannender en beter is dan de vorige. En zcTu mMenkgefÓ5tn 31 me' meer °P W00r<! willY van Hemert zegt kapelaan van Odekerke voor wat hij tegen zijn engelbewaar- ton oliemuller der terug moet zeggen. Montag als schim van Henk Hofland De vroegere hoofdredacteur Henk Hof land van het Handelsblad raakte van de ene dag op de andere zijn cursiefjes- schrijver kwijt na een stukje, dat een belediging bevatte voor een van de prinsessen. Voor dit werk kun je niet een willekeurige voorbijganger in zijn nekvel vatten en naar binnen halen. Daar moet je een spitse vent voor heb ben met een puntige pen, een halflite- rair wezen die onderduikt in de dingen van de dag en er toch een afstandelijke houding tegenover weet te vinden. In de onmiddellijke nabijheid van Hof land hield zich destijds een verschij ning op, die enigszins aan dit beeld be antwoordde, ene S. Montag, geen zon dagskind derhalve, ook geen mens van vlees en bloed, eerder een schaduw, al thans een schimmige verschijning, die onverhoeds als hulsel en pseudoniem werd ingepalmd door Hofland voor noemd, maar nooit diens geestelijk ei gendom is geworden. Van beider hand verschijnen met grote regelmaat twee handig geschreven stukjes in de NRC en zelfs al een boek. Als men zegt, dat Montag de gave van het schrijven beheerst, dan is daarmee al te veel gezegd, want wat die man doet is niet meer dan het hanteren van taal. Taal zon der fut, geleend naar het lijkt van Léau- taud, maar zonder diens esprit. Zo saai als die man is vindt men in ons land tenau- wernood een tweede-. De mensen, die voor NOS-tv de culturele programma's verzor gen en dikwijls het verwijt krijgen van het grote publiek, dat zij saaie uitzendin gen maken, hebben die kijkers nu "eens een keer gelijk willen geven. Zonder moeite konden zij daarvoor bij Montag te recht. Wat Willem Ruis teveel heeft, heeft Montag even opzichtig te weinig. Montag past helemaal in de sfeer van Herenleed, die mannetjes die niks beleven en toch overal pijn aan lijden. Op Ned. I vana vond om 22.15 uur kan men Hofland zien en horen vertellen wat die Montag voor een zwevend wezen is, hoezeer overge voelig voor hartzeer hij door het leven stapt. Hofland noemt Montag een nette anoni- mus, een heer van onbekende komaf en van een onbekend merk ook, van wie men zich zou kunnen afvragen hoe hij heeft kunnen ontstaan uit een bloedloos voorgeslacht. Niets tintelt er in die man. Belangstelling voor vrouwen heeft hij niet. Die bieden meer complicaties dan liefde. In spelende kinderen ziet hij be zwerende bewegingen tegen naderend on heil. Hij ontloopt waar mogelijk zijn medemens. Daar kun je alleen maar mee in botsing komen. Van mensen met lelijke gezichten wendt hij het hoofd af, niet dat die mensen dat kunnen helpen, maar een lelijk gezicht werkt storend op mijnheer zijn gevoel voor esthetiek. Montag leeft het liefst risicoloos, wat erg moeilijk is, omdat zijn hersens perfecter werken dan de inhoud van de gemiddelde hoofden om hem heen, zegt hij. Toe maar. Kortom, Momtag komt over als een eigenzinnige man met onzinnig zelfbeklag. Een patat- papiertje op straat hindert hem evenzeer als boterhammenjam, omdat die van de hele wereld één kleffe troep maakt. Maar wie over een patatpapiertje valt is weinig vast ter been. We zien hem dan ook door de straten stappen als een namaak-Jacqu- es Tati, want weinig is echt aan Montag. Nu zou Montag nog een interessant ver schijnsel kunnen zijn geworden als Hof land kans had gezien hem inhoud te ge ven, hem als twee congruente figuren ge heel had kunnen vullen, als Hofland en Montag twee samenvallende verschijnin gen geworden zouden zijn. Maar Montag hangt als een te ruim lobberpak om de man Hofland heen, zodat beider gestalten zelfs voor welwillende waarnemers ver borgen blijven. Misschien heeft dit iets te maken met „Het geheim van het ver grootglas", de titel waaronder dit pro gramma op het scherm komt. Zo'n Montag leeft in een verleden, waar toe het meer eigentijds gebeuren geen toe gang heeft. Hoor van zijn bezoek aan het Utrechtse fort Rhijnauwen, waar hij de soldatenlaarzen uit 1880 nog hoort stap pen, maar vergeet te vertellen, dat de lig ging van dit fort in die tijd net zo omstre den is geweest als nu de kernopslag hier te lande en dat kortgeleden nog gekraakt is geweest door jonge woningzoekenden. In beide wereldoorlogen heeft geen vijand het opgemerkt. Rottterdam lag al plat, toen de Duitsers nog dachten, dat het een camping voor welgestelden was. Het is la ter door de bezetters bij toeval ingenomen door drie Duitse soldaten met verlof die in de fortgracht kwamen zwemmen. Die verhalen doen de ronde bij het volk, maar Montag verwijlt nog met zijn gedachten in de vorige eeuw. Vanuit de diligence van zijn gedachten heeft hij geen oog voor de voertuigen van deze tijd. Alus het tv-portret van een schaduwfi guur die in de persoon van Hofland geen schaduw vooruit werpt. En die je dus ook niet op zijn hart kan trappen, laat staan echt betrappen. ton oliemuller Nog één nachtje slapen en dan is het eindelijk zover. Dan wordt het feest gevierd waar alle kinderen al zo lang naar uitkijken: Sinter klaas. Morgen begint het plezier al. Dan brengt de NOS het programma „Het boek van Jaap", een kinder musical waarin de Goedhei ligman de hoofdrol speelt. Jaap, een jongen uit Rotter dam, staat vooraan als Sin terklaas aankomt in die stad. Er wordt gevraagd of hij even op het Grote Boek wil passen. Dat wil Jaap wel, maar als hij bedenkt dat hij het afgelopen jaar nogal ondeugend is geweest, gaat hij er met het boek van door. Hij is bang, dat er zo veel over hem in staat, dat hij geen cadeautjes krijgt. Maar wat moet Sinterklaas zonder zijn boek? Hoe moet dat nu, als hij op bezoek gaat bij al die kindertjes en niet eens hun namen weet? Laten we hopen, dat alles weer op zijn pootjes terecht komt. Woensdagmiddag Ned. I, 16.00 uur. Het Kleine Huis Mevrouw Oleson-schrijft een artikel in de nieuwe krant van Walnut Grove, dat haar niet in dank wordt afgenomen. Ned. I, 19.30 uur. Tijdsein In dit programma gaat het In de kindermusical over Jaap morgenmiddag komt Sinterklaas zonder zijn Grote Boek te zitten. Beeldspraak S. Montag, columnist van het NRC Handelsblad en schrijver, staat centraal in deze afleve ring van Beeldspraak. Ned. I, 22.15 uur. Duel in de diepte El Loco verschijnt dronken op een feestje en de jacht op de diamanten duurt voort. Ned. II, 19.25 uur. Hotel op stelten Er arriveert een zeer lastige klant in hotel Fawlty Towers. Ned. II, 22.05 uur. Kernwapens Aan de orde komt de vraag van het Interkerkelijk Vredes beraad of er sprake is van een democratische besluitvorming inzake de kernwapens. Ned. II, 22.35 uur. (Van onze radio- en tv-redac- tie) HILVERSUM Ook in de cember zal tijdens de nachtu ren het programma Hilver sum nog via de middenèolf- zender voor Hilversum 3, op 675 khz (444 m) worden uitge zonden. Een en ander is het gevolg van het feit dat door het uitlopen van de metingen aan de an tennes van het nieuwe zend station in de Flevopolder, men pas in december kan beginnen met de systeemmetingen voor dit station, aldus de PTT. Van de avond van 21 decem ber 1979 tot de ochtend van 7 januari 1980 zal het program ma Hilversum 1 ook te beluis teren zijn op 1008 khz (298 m). NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort, voor Joego slaven en Italianen 18.55 Journaal EO 18.59 EO-Kinderkrant 19.30 Het kleine huis. tv-serie 20.15 Here, leer ons bidden... 20.45 EO-Aktief 20.50 Tijdsein NOS 21.37 Journaal NOS 21.55 Panoramiek 22.15 N.O.S.-kultuur: Beeld spraak 23.05 Journaal NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Microprocessors II, 1e cyclus (6) NOS 18.55 Journaal KRO 18.59 Sinbad de zeeman, tejenfilmserie 19.25 Duel in de diepte, tv-serie NOS 20.00 Journaal KRO 20.27 Dagboek van een herdershond, tv-serie 21.30 Brandpunt 22.05 Hotel op stelten, tv-serie 22.35 Hiroshima is overal - kernwapens in Nederland, documentaire 23.35 Adventsoverweging NOS 23.30 Journaal DUITSLAND 1 (Rog. progr. NDR: 18.00 Arsene L tv-serie. 18.30 Akt. 18.45 Kle progr. 18.55 Arsene Lupin, tv-s 19.25 Reg. magaz. 19.59 Progr.o WDR: 18.00 Unternehmen kotmune. tv-serie. 18.30 lnfo| progr. 18.40 Report. 19.15 Akt. Document, serie.). 20.00 Journ. 2 Kwlsprogr. 21.00 Akt. magaz. 2# Die Speziallsten, tv-serie. 22.30 f 23.00 Amusem.progr. LEI! DUITSLAND 2 hon 18.20 Tekenfilm. 18.45 PoppenlLaa 10.00 Journ. 19.30 Mathlas Sand.-i- tv-fllm. 21.00 Akt. 21.20 RepP 22.00 Ulra, der Indianer (Uira), spittle film. Aansl.: Filmkritiek. 23.30 Joupmd DUITSLAND 3 WDR men 18.00 Kleuterprogr. 18.30 TV-cuipat wlskunde-algebra. 19.00 Report 19.45 Journal 3. 20.00 Journ. 2(^ Akt. magaz. 21.00 Akt. 21.15 RepP.e .V 22.00 Sport. 22.30 Inform, prtfieti 23.15 Journ. >en BELGIE NEDERLANDS 1 Kf 18.00 Kinderserie. 18.05 Tekenfilrrf l rie. 18.30 Open School. 19.00 Jeup011 progr. 19.40 Morgen. 19.45 Joifcen 20.10 Licht muz.progr. 21.00 lnfokeeS( progr. 21.50 Spelprogr. 22.15 Joi*^ee BELGIE NEDERLANDS 2 18.00-20.10 Zie NET 1. 20.10 Dof" ment. serie. 20.30 De College1111 tv-serie. 21.05-22.35 De zoon (Ie Amr is dood '(Le fils d'Amr est méang speelfilm. ^eei Weri BELGIE FRANS 18.30 Inform, progr. 19.00 Cult, rfj gaz. 19.15 Reg. magaz. 19,29 Wfer° ber. 19.30 Journ. 19.55 A|e h 11.11.11. 20.00 Orient-Express, tv^jeda rie. 20.55 Inform, magaz. 22.30 KjJet strubr. 22.45-22.50 Journ. NEDERLAND 1 NOS 13.00-13.05 Nieuws doven en slechthorenden TROS 15.30 De dieren van het groene woud NOS 16.00 Het boek van Jaap- feestprogramma TROS 17.00 Ren je rot NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. en actual. 10.25 Tatort, tv-serie. 12.05 Actueel magaz. 12.50 Persoverz. 13.00- 13.10 Journ. 15.40 BELGIE NEDERLANDS 2 Ik l 15.30 Open Sphool. 16.30 Jecflaai progr. Ver] BELGIE FRANS |£f 15.00 Schooltelevisie. 15.30 Jet£ie progr. 17.00 Gevar. progr. ben Tele-bingo speelde zich gister avond af in Leeuwarden. Dat kwam goed uit, want toen op een gegeven moment het me chaniek niet goed werkte, bleek de zaal in staat de tijd te korten met het zingen van het Friese volkslied. Wat er pre cies aan de hand was werd niet recht duidelijk. Mies Bouwman deelde wel mee, dat „de electriciteit stuk was", maar de lichten bleven toch gewoon branden. Weliswaar werd als de weerga voor een vervangend spel gezorgd, maar de avond kreeg er toch een tikje een chaotisch karak ter door wat de pret overigens geenszins mocht drukken. En fin, onder de bekende Neder landers troffen wij onder meer Abe Lenstra aan, de Cruijffie uit vroeger jaren, zoals Mies niet ten onrechte opmerkte. Hij bleek nog lang niet verge ten. En de winnares van de auto heette Sjoukje, zoals het behoort in deze omgeving. Wie van het onvermijdelijke tumult hoofdpijn had gekre gen kon zich op het andere net in „Wat heet beter" bij wijze' van spreken meteen laten be handelen door de homeopathi sche arts dr. Stehouwer. Want die had het net over dat onge mak, dat bij sommige mens zulk een' teisterende vornf kan aannemen. In alle eri Natuurlijk gaat het hier een goede medische voorlii ting biedende rubriek. Ti en slotte kon men bij de Kf11® ruim een uur kijken en lui#ch ren naar hoogtepunten uit^aa theatershow van Frans Halre ma. Een waar genoegen, zePer al had men hem al in de zP!71 in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2