Tweede Kamer wil verdere bestrij ding belastingvlucht Forse kritiek op energienota Bos Kalis boekt voor f 450 miljoen orders Speciale beleningen 1,2 miljard Omzet effectenbeurs lager dan vorig jaar British Steel wil 55.000 man kwijt DICHTEN VAN MAZEN KRIJGT BREDE STEUN Beurs van Amsterdam - ECONOMIE LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 13 AMSTERDAM - Bij de gisteren door De Ne- derlandsche Bank gehouden inschrijving op speciale beleningen is de banken 1,2 mil jard toegewezen tegen 14 pet voor de periode tot 17 december. Volgens geldmarktkringen is bij deze inschrijving tot 130 min alles toe gewezen en daarboven voor 30 pet. De oude speciale beleningen liepen gisteren af. Deze bedroegen 613 miljoen. Hoewel de nieuwe beleningen aanzienlijk hoger zijn is men in geldmarktkringen niet tevreden. Er blijft een groot tekort in de markt wat nog wordt vergroot door de uitzetting van bank papier in verband met Sinterklaas en later in de maand door de kerstdagen en wintersport vakanties. De tarieven in de markt liggen op het ogenblik rond de 15 pet. AMSTERDAM - Op de Amsterdamse ef fectenbeurs is in november voor ƒ3,4 mil jard omgezet, vrijwel evenveel als in no vember vorig (ƒ3,48 miljard). De hoge om zet van de voorgaande maand werd echter niet geëvenaard. In november werd ruim ƒ500 min minder omgezet dan in oktober. De politieke ontwikkelingen in Iran, het ver loop van de rente en een aantal tussentijdse berichten van internationale concerns deden hun invloed gelden, aldus het maandover zicht van de Vereniging voor de Effecten handel. In tegenstelling tot de voorgaande maand lag het accent in november op de obligatiesector. Effectief werd daarin voor 1,8 miljard ver handeld. In de aandelensector bleef de omzet 1,6 miljard) niet onbelangrijk achter bij die over oktober (f 2,1 miljard). De omzetten in obligaties werden gestimu leerd door buitenlandse vraag. Het koerspeil ondervond daarvan weliswaar steun, maar stond toch sterk onder invloed van de ont wikkeling van de rente. In januari-november is de omzet in vergelij king met 1978 achter gebleven. De totale effectieve omzet kwam uit op 36,3 miljard (v.j. 40,3 miljard), waarvan in de aandelensector 17,6 miljard 19,4 miljard) en in de obligatiesector 18,7 miljard (ƒ20,9 miljard). LONDEN - De Britse staalonderneming Bri tish Steel Corporation (BSC) heeft de vak bonden in Groot-Brittannië laten weten 55.000 werknemers kwijt te willen. BSC wil verder de staalproduktie verkleinen van twintig miljoen tot vijftien miljoen ton per jaar. Eerder had BSC verklaard 15.000 arbeids plaatsen kwijt te willen. De onderneming heeft 180.000 werknemers in dienst. Vorige week maakte BSC bekend dat zij in de zes maanden tot en met september dit jaar een verlies had geleden van 145,6 miljoen pond sterling. De Britse metaalvakbond heeft al aangekondigd eventueel een proteststaking uit te roepen. Weer overwegend lagere koersen op het Damrak AMSTERDAM Een nieu we maand, maar geen nieuw geluid. Dat kon gesteld wor den van een Damrak, dat maandag bij hervatting van de handel weer overwegend verliezen te zien gaf, hoewel deze tamelijk beperkt ble ven. Dit laatste gold duide lijk niet voor marktleider Kon. Olie, die ƒ2,50 omlaag duikelde naar 148,20. Uitzonderingen op de verder terugglijdende markt waren AMRO bank met een winst van 30 cent op ƒ65,80 en ABN en KNSM die onveranderd in de markt lagen op ƒ318 resp. 95. De scheepvaartfondsen, die het vrijdag nog redelijk de den, lieten het er verder bij zitten. Van Ommeren was ƒ4,50 in reactie op ƒ212,50, terwijl Nedlloyd 80 cent goed koper werd op 74,50. Akzo begon 40 cent lager op ƒ35, Philips 20 cent op 21, terwijl ook Hoogovens 40 cent zakte tot ƒ22,10. Unilever no teerde een dubbeltje lager op ƒ113,20. KLM was 70 cent op haar retour op 74,20. Heine- ken werd 1,50 goedkoper op 72. Eenzelfde verlies was ook weggelegd voor Deli, die daar mee 82 waard bleef. Nationa le Nederlanden verwisselde 30 cent goedkoper van eigenaar op ƒ114,20. De meeste staats fondsen waren ruim prijshou dend. Ook de lokale markt gedroeg zich weer futloos, waarbij zich over een zeer breed front ver liezen voordeden. Winsten wa ren meestal ook nog erg klein. ADM daalde niet verder en was met ƒ228 twee kwartjes duurder dan vrijdag. De Telegraaf zakte 3,50 in op ƒ81 en KNP een gulden tot ƒ29. MHV verloor maar liefst 4 op 38 en RSV bijna 2 op ƒ34,10. Certificaten Belindo gingen van ƒ321 naar 312,50. Ook fondsen als Schuitema, Ennia, Holdoh en CSM zaten in de hoek waar de wat grote re klappen vielen. Ook op de actieve markt ble ven de koersen gedurende be- urstijd afbrokkelen, waarbij vooral de scheepvaartfondsen opvielen. Daarentegen veerde Nationale Nederlanden op. Ook op de staatsfondsenmarkt trad een wending op en zakten de koersen gedurende beur- stijd over een breed front weer terug. De Europese optiebeurs haalde gisteren een redelijke omzet. De handel spitste zich toe op de klassen Koninklijke Olie en KLM. Van beide daalde het aandeel. naar het buitenland moet verder der controle worden gebracht. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en SGP wil dat het kabinet zowel nationaal als internationaal op mo gelijkheden zint ter effectieve be strijding van de belastingvlucht. Een motie hiertoe zal donderdag in de Tweede Kamer in stemming ko men bij de behandeling van de zoge naamde reparatiewetgeving: een aantal maatregelen om de mazen in met name de wetten op de loon- en inkomstenbelasting te dichten. De eerste voorstellen in een reeks van 42 die staatssecretaris Nooteboom (Fi nanciën) deze week in de Tweede Ka mer verdedigt kregen gisteren bij een voorbehandeling zeer brede steun van de financiële specialisten. Vooral de op positiewoordvoerders De Graaf (PvdA) en Engwirda (D'66) lieten zich bijzon der lovend aan het adres van de be windsman uit. De wetsontwerpen waar het thans om gaat houden een beper king van de aftrekbaarheid van bepaal de vormen van renten van schulden in, die in de praktijk op grote schaal wer den gebruikt om het belastbaar inko men met vele tienduizenden guldens terug te schroeven. Daarbij zijn te noe men de meegekochte rente op obliga ties, de vooruitbetaalde rente op geldle ningen en de kosten daarvan en de zo genaamde super-aftrek bij bepaalde be leggingen in onroerend goed in het bui tenland. De CDA-fractie is het meest kritisch over de voorstellen van het kabinet. Door eerdere forse kritiek was zelfs een speciale extra commissoriale be handeling van de wetsontwerpen nood zakelijk. Woordvoerder en oud-staats secretaris van financiën Van Rooijen diende daarbij een wijzigingsvoorstel in dat de voorgestelde beperking van de aftrek van vooruit betaalde rente moet verzachten. Dit om de vooruitbetaalde rente bij maatschappelijk aanvaarde en vaak noodzakelijke zaken als persoon lijke leningen en huurkoopovereen komsten, die in brede lagen van de be volking worden afgesloten, niet in het gedrang te brengen. Volgens staatsse cretaris Nooteboom is de noodzaak voor een verzachting niet aanwezig. Hij vindt daarin steun bij PvdA-woord- voerder De Graaf volgens wie de af trekbaarheid van vooruitbetaalde rente 7,geen enkel maatschappelijk nut dient". Van Rooijen denkt overigens ook nog aan een aparte vrijstelling voor de kosten van de afsluitprovisie die men bij het aangaan van hypotheken betaald. In de gedachten van het kabi net zouden deze begrepen zijn onder het maximum van 4000 gulden aan af trek van vooruitbetaalde rente en kos ten die het nog toelaatbaar acht. Naast deze wijzigingsvoorstellen diende het CDA-Kamerlid gesteund door zijn collega's van PvdA, VVD, D'66 en SGP een motie in waarin de regering wordt gevraagd om bij het dichten van lek ken in onze belastingwetgeving zich ook te bedienen van studies die op dit terrein door Rijksuniversiteiten zouden kunnen worden uitgevoerd. Om de re paratiewetgeving met kracht voort te zetten, zoals dse Kamer wil, kwam Engwirda (D'66) met een motie wa voor meer ambtenaren hiertoe wordt gepleit. DIRECTEUR VAN BRITISH PETROLEUM: Fiets schuld van slecht openbaar vervoer (Van onze parlementaire re dactie) AMSTERDAM De Ener gienota (deel I) van minis ter Van Aardenne (Econo mische Zaken) vertoont op verschillende punten ern stige manco's. Dit is de me ning van de heer E. Brou wer, algemeen directeur van British Petroleum (BP) in Nederland. De meeste kritiek heeft hij op het handhaven van de ma ximumprijzen voor oliepro ducten en de belemmerin gen voor de industrie om meer olie of gas op te spo ren. Tenslotte is de BP-chef het niet eens met het pro pageren van de fiets als vervoermiddel. Volgens Brouwer, die sprak in Amsterdam ter gelegen heid van het uitreiken van de Henri Sijthoff-prijs (voor het beste jaarverslag), leidt het huidige prijssysteem, waarbij de minister bepaalt hoeveel een olieproduct ten hoogste mag kosten, ertoe dat de Nederlandse consument fors wordt gesubsidiëerd. In menig opzicht zou het zo zijn dat hij „minder betaalt dan de verbruiker in enkele van de ons omringende landen, maar in elk geval veel min der dan de internationale prijs, zoals die op de vrije we reldmarkt tot stand komt". De BP-directeur meent dat deze situatie afbreuk doet aan het streven van de over heid naar energiebesparing. Dit zou vooral gelden voor de particuliere sector, waarin de grootste bezuinigingen moge lijk zijn (volgens EEG-com- missaris Brunner zelfs 50 procent). Als bewijs voor zijn stelling voert Brouwer West- Duitsland ten tonele, waar de overheid zich in het geheel niet met de prijzen bemoeit. Na de crisis van eind 1973 werd daar in de industriële zowel als in de particuliere sector een besparing bereikt van „niet minder dan vijftien procent". Het vergroten van de eigen energiereserves behoort een eerste zorg voor de toekomst te zijn, aldus Brouwer, „om dat voldoende energie een voorwaarde is voor groei en uitbreiding van de werkgele genheid." Naar zijn mening laat de regering het op dit punt echter afweten, nu zij niet bereid is de voorwaar den voor het opsporen van gas en olie te verzachten. Het blijft dus onder meer zo, dat de houder van een winning vergunning jaarlijks aan de schatkist een bedrag ver schuldigd is dat ligt tussen de vijftig en zeventig procent van de dank zij de vergun ning gemaakte winst. De ar gumentatie hiervoor van mi nister Van Aardenne is dat terugdraaien „weinig zinvol" zou zijn. Brouwer zegt dit niet te begrijpen, of het moet zijn dat de regering het te moeilijk vindt om eenmaal bestaande regelingen te wijzi gen. Hoewel een groot deel van de onlangs verschenen Energie- nota is gewijd aan besparing, is Brouwer daarover niet erg tevreden. Volgens hem stelt de minister zich uiteindelijk toch vrijblijvend op. Zijns in ziens zou er bijvoorbeeld op het gebied van de auto, „onze heilige koe", veel meer ge daan kunnen worden. De BP-directeur wijst op Singa pore en enkele plaatsen in de VS, waar gedurende de spit suren sommige invalswegen ode linkerhelft daarvan al leen toegankelijk zijn voor auto's met drie of meer inzit tenden. „Het lijkt echter wel alsof in ons land voorlopig nog de heilige wil ontbreekt om werkelijk iets aan deze energieverspilling te doen". Brouwer heeft ernstig be zwaar tegen de opmerking in de Energienota dat de fiets als milieu-vriendelijk ver voermiddel gesteund worden. Hij ziet de fiets eerder als een onderdeel van het probleem dan van de oplossing. „De fiets zou zelfs gezien kunnen worden als één van de voor naamste oorzaken van het to taal ontbreken van een vol wassen openbaar vervoer in Nederland. Terwijl veel van de grote steden in Europa, door het groeiende woon werkverkeer werden ge dwongen grote investeringen te doen onder meer in een oindergrondse nam Neder land massaal de fiets. Toen werd de fiets een brommer en daarna een auto. Hoe meer auto's hoe lager de kwaliteit van het openbaar vervoer en hoe hoger de kos ten ervan. De gemeenschap is hier het slachtoffer van de tirannie van de kleine beslis sing". VOORSTEL VVD Reclame voor energiebesparing moet onderzocht DEN HAAG De VVD wil dat minister Van Aardenne gaat onderzoeken of de over- heidsreclame die de consu ment moet bewegen om energie te besparen wel het effect heeft wat ermee wordt beoogd. In schriftelijke vragen herin nert het VVD-Tweede Kamer lid Rempt-Halmmans de mi nister aan de onlangs gepubli ceerde resultaten van het on derzoek van de Delftse weten schapper dr. Verhage, waarin deze stelt dat de reclamecam pagne voor energiebesparing grote geldverspilling is. Personeel wil dat ministers komen kijken WINSCHOTEN Het perso neel van Okto heeft gistera vond de ministers van Arden- ne van Economische Zaken, Andriessen van Financiën, en Albeda van Sociale Zaken uit genodigd een bezoek te komen brengen aan het moderne Winschoter bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd. Het personeel is van mening dat de drie bewindslieden geen goed gefundeerde beslissing kunnen nemen over het al dan niet voortbestaan, als zij het bedrijf niet zelf hebben aanschouwd. PAPENDRECHT - Bos Ka lis Westminster Constructi on BV in Dordrecht, werk maatschappij van Konink lijke Bos Kalis Westminster Group NV, heeft voor ca. 450 miljoen aan opdrach ten ontvangen. De grootste opdracht is afkomstig van de Oostafrikaanse staat Dji bouti. De aanneemsom is ca. Ook in Nederland zijn op drachten geboekt met een to tale waarde van ongeveer 100 miljoen. Het betreft o.m. de bouw van een viaduct en onderdoorgang in Zaandam, als ook een brug in Gaasper- dam, woningen in Hoogeveen, fabriekscomplexen, een hotel en kantoren. t ontwerp en de bouw i 5000 woningen met de bijbe horende infrastructurele werken. Voor dit project wordt ter plaatse een fa briek voor pre-fab-elemen- ten gebouwd. Met de bouw, die ongeveer vier jaar duurt, zal volgend voorjaar een be gin worden gemaakt, aldus Bos Kalis. In Venezuela zal eveneens een v/oningbouwprogramma wor den uitgevoerd van 400 wo ningen ter waarde van 30 miljoen Dit bouwprogramma zal worden uitgebreid en aan zienlijke vervolgopdrachten kunnen worden tegemoet ge zien, aldus Bos Kalis. In Noord-Jemen worden pro jecten op het gebied van de vatervoorziening uitgevoerd. Volvo/Renault Een woordvoerder Volvo heeft in Gothenburg reenkomst met Renault. De beoogde samenwerking zou ongeveer even omvangrijk zijn als de voorstellen voor samen werking tussen Noorwegen en het Zweedse automobielcon cern, die vorig jaar niet wer den verwezenlijkt. Volvo werkt al samen met Renault Per jaar koopt Volvo circa 90.000 viercilindermotoren van Renault voor de Volvo's AB 343 en 66. Verder werken Vol de nettowinst, aldus een tus sentijds bericht van dit mana gement consultants bureau. De* geconsolideerde omzet voor 1979 wordt geraamd op circa 19 miljoen. Mede door de af schrijving op het dit jaar in ge bruik genomen Renault en Peugeot meegedeeld dat hij het bericht Frankrijk samen bij de pro- bouw in Deventer zal het net toresultaat enigzins lager zijn dan in 1978 1,4 miljoen). De verkregen opdrachten voor werkzaamheden in het vierde kwartaal en voor 1980 zijn be vredigend. het Zweedse avondblad duktie van zescilindermotoren. „Expressen" over een mogelij- Eerder deze week werd van ke fusie van Volvo en Renault functionarissen van Renault in niet kan bevestigen en even- PariJs vernomen dat bespre min kan ontkennen. Volvo wil kingen over samenwerking met Volvo over de produktie u van Perso nenauto's en lichte woordvoerder wist worden vrachtauto s zijn beëindigd, met Renault geen bijzondere tt/~< tt i v onderhandelingen gevoerd. Hij Iwijnstra CI1 Llldde HL Holdings voegde daar aan toe dat auto mobielfabrikanten voortdu rend op zoek zijn naar manie ren om de ontwikkeling en produktie van auto's tegen la gere kosten te laten plaatsvin Door een tijdelijke terughou dendheid in het verstrekken van opdrachten bij Twijnstra en Gudde NV en haar deelne mingen is de in het derde den. De Zweedse avondkrant kwartaal 1979 berekte omzet heeft bericht dat Volvo de enigzins achtergebleven bij de laatste hand legt aan een uit- verwachtingen. Dit geldt ook gebreide samenwerkingsove- voor het bedrijfsresultaat en IHC Holdings NV heet van nu af aan Caland Holdings NV. De daartoe strekkende statu tenwijziging die op 11 oktober door aandeelhouders was goedgekeurd heeft de verkla ring van geen bezwaar van het ministerie van Justitie gekre gen. Andere punten uit de sta tutenwijziging betreffen wijzi ging van een structuurven nootschap in een gewone NV en voortaan alleen aandelen aan toonder in plaats van naar keuze op naam. Bemco Bij de Bemco-beleggingscom- binatie werken de resultaten van een sterke selectie en con centratie op de best concurren- de landen, bedrijfstakken en bedrijven reeds gedeeltelijk door. Bij de combinatie Dyna misch Beheer maakte de te ruggang in de resultaten in het derde kwartaal plaats voor een opgang De afgiftewaarde steeg met 5,1 pet tot 2.832.72 op 30 september. Hierbij ging de be langrijkste positieve invloed uit van het vervangen van het beginsel van spreiding door dat van selectieve concentra tie, zo blijkt uit het kwartaal bericht. Alleen de afgiftewaar- de van de combinatie Japanse en andere Toekomstwaarden daalde en wel met 8 pet tot f 4.469.45. De beheerder meldt, dat Japan weer bezig is greep te krijgen op het econo mische gebeuren en veronder stelt, dat het land sterker uit Unilever UAC-Nigeria, een 40-pct be lang van Unilever, gaat op de Nigeriaanse kapitaalmarkt een 9,25 pet-obligatielening plaat sen met een looptijd van 15 jaar. De lening is 25 min Nige riaanse naira ofwel 20 min pond sterling groot. Volgens het emissieprospectus zal UAC-Nigeria, die haar boek jaar op 30 september heeft af gesloten, 14 min pond aan de Unilever- resultaten bijdragen (voor belasting) tegen 30 min. pond in het voorafgaande boekjaar. Deze kleine bijdrage is al geheel tot uitdrukking ge komen in de Unilever-resulta- ten over de eerste negen maanden van dit jaar. De da ling houdt verband met de moeilijke omstandigheden voor het bedrijfsleven in Nige-i ria. De winst voor belastingen van UAC-Nigeria wordt over 1978-1979 op 35 min pond ge schat tegen 75 min pond in het voorgaande boekjaar. De le ning is onderdeel van de fi nancieringsplannen van UAC op lange termijn. actieve aandelen vorlgeTdag vorige dag SL.KOERS Nedlloyd - 5 Ommeren Cer Philips 10 binnenlandse obligaties binnenlandse aandelen 2000]00 N^Bontw 3?4 00 Ned Sche«P Wegener Wolsp^Ede beurs van New York buitenlands geld (Prijs In guldens)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13