Co Giling en de twijfels Turners verrast door goede optreden 4 Geschorste atleten moeten Moskou missen Carter zegt Los Angeles steun toe Boksers in A-partijen schatten tegenstander te hoog FIFA staat achter tv bij straf SPORT LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 11 DEN HAAG De hoogspringer Dwight Stones, kogelstoter Brian Oldfield en hor denloper Guy Drut hebben geen kans op de Olympische Spelen van 1980 te Moskou uit te komen. Dit is gebleken uit een ge sprek van de IA AF (Internationale Ama teur Atletiek Federatie) met Lord Killa- nin, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Hiermee wordt dezelf de gedragslijn aangehouden als destijds bij de Nederlandse schaatsenrijder Jos Va- lentijn, die na enkele schaatswedstrijden als prof te hebben gereden (waarvoor hij geld ontving) niet meer gerechtigd was deel te nemen aan de Olympische Spelen. „De nationale atletiekbonden van de Vere nigde Staten en Frankrijk hebben respectie velijk voor hun geschorste atleten en Guy Drut weer de amateurstatus aangevraagd", zei ir. Ad Paulen, voorzitter van de IAAF. „Dat kan niet alleen de IAAF beslissen. Ook het IOC heeft daar een stem in. De aanvra gen zullen op 10 maart tijdens het congres van de IAAF te Parijs worden besproken. Stel dat de IAAF de schorsing van de atleten opheft, dan hangt het volledig af van het Olympisch congres te Moskou, drie dagen voor de aanvang van de Spelen, of ze ook aan de Spelen mogen deelnemen. En dan is de in schrijving voor deelneming reeds verstreken. Er is dus geen sprake van dat de momenteel geschorste atleten zullen kunnen uitkomen op de Olympische Spelen". In de afgelopen weken zijn tachtig Ameri kaanse atleten door de Amerikaanse amateur atletiek federatie weer als amateur erkend. Het betrof atleten, die geld hadden aangeno men voor het beoefenen van hun sport. Een aantal van hen had tussen 1973 en 1976 deel genomen aan wedstrijden van de Internatio nal Track Organisation, een inmiddels opge heven proforganisatie in de atletiek. Enkele anderen, zoals de hoogspringer Dwight Sto- znes en kogelstootster Kathy Schmidt, waren "geschorst voor het aannemen van geld tijdens „superstar"-wedstrijden. Stones kreeg vorige Dwight Stones was altijd al een wat merkwaardige figuur in de internationale atletiek. Mede daarvoor heeft hij nu de rekening gepresenteerd gekregen: voor hem zijn de Spelen in Moskou taboe. week woensdag van de AAU (Amateur At hletic Union) zijn amateurstatus terug, nadat hij het gewonnen geld aan die organisatie had overgemaakt. Weer amateur De kogelstoter Brian Oldfield, die had deelgenomen aan profwedstrijden, mag ook weer als amateur uitkomen in natio nale wedstrijden in de Verenigde Staten. De Franse hordenloper Guy Drut, olym pisch kampioen op de 110 meter horden bij de Olympische Spelen van 1976 te Mon treal, heeft de Franse atletiekbond ge vraagd zijn schorsing op te heffen. Drut heeft intertijd toegegeven geld te hebben ontvangen voor zijn sport. Daarop werd hij door de IAAF voor het leven ge schorst. Als de IAAF een atleet schorst, die hetzij op doping is betrapt hetzij de amateurbepalingen heeft overtreden, moet de nationale bond de schorsing van de betreffende atleet overne men. Dat heeft de Sovjet-Unie niet gedaan in bijvoorbeeld het geval van de vijfkampster Tatsjenko. Zij is door de IAAF voor achttien maanden geschorst na te zijn betrapt op het gebruik van anabole steroiden. Desondanks nam zij, zonder medeweten van de IAAF, toch deel aan nationale wedstrijden in de Sovjet-Unie. Paulen zei dat er tegen deze ont duiking van de regels geen sancties zijn te ne men. Ad Paulen zei, dat binnen de IAAF de me ning heerst dat in de huidige reglementen de amateurbepalingen niet meer van deze tijd zijn. „Het wordt tijd dat de amateurbepalin gen worden verruimd", zei hij. „Daar zijn we in de afgelopen weken druk mee bezig ge weest". Dat voorstel ter vernieuwing van de amateurbepalingen, waarvan de inhoud nog uitgebreid zal worden besproken in verschil lende vergaderingen, komt ter sprake op het congres van de IAAF te Parijs op 10 maart. Rab trainer Barendrecht (Van onze correspondent) ROTTERDAM De zater dag eersteklasser Baren drecht heeft Jan Rab als trainer aangetrokken. Hij volgt Sandor Popovic op, die gisteren met onmiddellijke ingang werd ontslagen we gens een conflict met voor zitter Simon Kelder. Popo vic krijgt tot het einde van dit seizoen een uitkering. De 34-jarige Jan Rab werd en kele maanden geleden tijdens de saneringsoperatie bij FC Dordrecht, dat inmiddels in is omgedoopt, door het ^interim-bestuur terzijde ge schoven. Sinds kort werkt hij op parttime-basis bij de KNVB in Zeist. Rab werkte eerder ook bij Telstar en FC Utrecht. BAZEL De internationale handbal federatie heeft China als „voorlopig" lid aangeno- ti{:_men. Tijdens het IHF-congres, dat vlak voor de Olympische Spelen wordt gehouden, zal een „definitief" lidmaatschap van China aan de orde komen. Washington - In een gesprek met Tom Bradley, burgemees ter van Los Angeles, waar in de zomer van 1984 de Olym pische Spelen worden gehou den, heeft president Carter de metropool regeringshulp toe gezegd. Oorspronkelijk had de stad financiële subsidie aange vraagd tot een bedrag van 141.5 miljoen dollar, ruim 280 miljoen gulden. De gelden zou den besteed worden aan de bouw van nieuwe en de reno vatie van bestaande sportac commodaties. Bradley meent nu, dat het gevraagde bedrag aan de hoge kant ligt. Hij is van oordeel dat door privé-in- zamelingen de subsidie lager kan uitvallen. Carter reageer de hierop uiteraard positief, maar heeft geen bindende uit spraken gedaan over de hoogte van de regeringsgelden. Lord Kilanin, president van het Internationale Olympisch Comité, heeft in Warschau verklaard dat Zimbabwe-Rho- desië weer lid kan worden van het IOC, mits de reglementen in acht worden genomen. Het toenmalige Rhodesië werd in 1972 en 1976 uitgesloten van deelneming aan de Olym pische Spelen. OPMERKELIJKE VRIJGEVIGHEID JURY IN FORT WORTH FORT WORTH Het goede optreden van Dick Ooijkaas, Ton Hoencamp en Frans van Etteren in de verplichte oefen stof op de eerste dag van de we reldkampioenschappen turnen was niet alleen voor het Neder landse drietal zelf, maar ook voor trainer Stef van de Boo- gaart een verrassing. Realist Van de Boogaart was echter gisteren wel de eerste om toe te geven dat zijn turners net als alle anderen in Fort Worth aan hoge totalen zijn gekomen door de opmerkelijke vrijgevigheid van de jury- „Ik heb mijn turners nog nooit zo goed zien werken. Zij hebben het merendëel van de punten zelf verdiend maar er daarnaast ook gekregen. Dat gold ech ter voor allemaal", aldus Van de Boo gaart. De anders op het cynische af zijnde trainer raakte zelfs enthousiast. „Wanneer we hier één turner meer zouden hebben gehad, was deelneming aan de teamwedstrijden mogelijk ge weest". Hij schrok echter van die uit spraak en zichzelf corrigerend: „Laten wij ons echter realiseren dat wij nog maar pas op de helft zijn. Het aanleren van verplichte oefenstof is heel wat ge makkelijker dan het samenstellen van een goed keuze-programma". De heren hebben zeker voor Neder landse begrippen de voorgeschreven oefenstof uitstekend gedraaid. Het trio behaalde totalen waar zij voor Fort Worth niet eens van hebben durven dromen. Dick Ooijkaas scoorde 56,00 punten, waarmee hij 3,25 punten hoger uitkwam dan een jaar geleden bij de vorige wereldkampioenschappen in Straatsburg. De 21-jarige Rotterdam mer haalde niet één keer een waarde ring beneden de 9,20 punten en kreeg voor zijn paardsprong zelfs 9,60. Ook de tweede andere Nederlanders scoorden bij het springen erg hoog. Hoencamp kreeg 9,55 en Van El teren 9,60. Hoencamp bleef alleen bij de voltige onder de waardering van negen (8,55) maar kwam in totaal uit op 54,55 pun ten, liefst 6,55 punten hoger dan in Straatsburg. Frans van Elteren, die door een afgescheurde achillespees een jaar uit de roulatie is geweest, zag zijn intensieve training van vier maanden hij realiseerde zich in augustus dat Fort Worth voor hem haalbaar zou zijn beloond met een persoonlijk hoogste totaal van 53,35 punten. Wanneer zijn brugoefening niet mislukt was (7,50), bad hij ook ruim boven de 54,00 punten kunnen komen. Hegemonie Éénentwintig jaar geleden bij de we reldtitelstrijd turnen in Moskou ver overde de Sowjet-Unie voor de laat ste maal de landentitel bij de heren. Bij alle wereldkampioenschappen en Olympische Spelen daarna moes ten de Russen de eer aan de Japan ners laten. De hegemonie van Japan loopt nu echter ten einde. Niet in de eerste plaats omdat de Aziaten geen sterke formatie meer op de been kunnen brengen, maar veel meer omdat zij ten onder gaan in de strijd die bij het turnen achter de scher men wordt gevoerd. Vorig jaar bij de wereldkampioen schappen in Straatsburg kreeg de Sow jet-Unie met Nikolai Andrianov de in dividuele titel en kon Japan zich als ploeg handhaven omdat de homogeni teit van het Japanse team eenvoudig te groot was. In Fort Worth willen de juryleden vriendelijk zijn voor het gast land. De Verenigde Staten eisen ook hun deel van de medailles op. Na de verplichte oefenstof van de he- Kurt Thomas in actie bij de volti ge. De Amerikaan behoort tot de favorieten voor de individuele we reldtitel twaalfkamp in Fort Worth. ren liggen de kaarten op tafel. De Sow jet-Unie wordt wereldkampioen bij de landen en als Bart Conner en Kurt Thomas morgen bij de keuzestof geen fouten maken, zal één van deze twee Amerikanen waarschijnlijk vrijdag wel de wereldkampioen twaalfkamp wor den. Na de verplichte oefenstof heeft Alexander Ditjatin dan weliswaar met een nog nooit bereikt totaal van 58,90 punten de leiding in het individuele klassement, maar de twee Amerikanen hebben slechts een minimale achter stand. DEN HAAG Gebrek aan zelfvertrouwen en kennis van eigen kunde deden twee van de drie A-partijen op het bok- sprogramma, dat gister avond in „Amicitia" in Den Haag werd opge voerd, langer duren dan noodzakelijk zou zijn ge weest. Zowel zwaarwel- ter Bob Groot als zijn gewichtsgenoot Van Ge lderen schatten de capa citeiten van hun tegen stander hoger dan ze in werkelijkheid waren. Zwaarwelter Van Gelder (Kristalijn, Den Haag) had aan Van Helden (Bredase Ring) geen kind mogen hebben. Maar de schroomvallig bok sende Hagenaar deed in de eerste ronde vrijwel niets, te gen het eind van de tweede ronde iets en viel in de derde ronde pas vrijuit aan. Overi gens een „kwaal" waaraan veel boksers van Kristalijn lij den Van Helden, die al een lange ringervaring heeft wat tot gevolg heeft dat hij weinig kan incasseren, gaf na enige treffers in de zesde ronde op. Dat deed ook Rovers (Bredase Ring) in zijn partij tegen Bob Groot (Huizenaar, Rotterdam) die eveneens te bangelijk op trad hoewel Rovers slechts be schikte over een goede recht se. Toen Groot, die kan coun teren, deze stoot in de derde ronde ook gebruikte, moest Rovers acht tellen nemen waarna de handdoek werd ge gooid. Merkwaardig Ook de derde A-partij van deze door de Haagse vereni ging Kristalijn en het Rotter damse Huizenaar georgani seerde avond de laatste van dit jaar, op de jeugdinterland Jong Oranje-Jong Denemar ken na op 17 december in de Houtzagerij eindigde voortij dig maar wel op een merk waardige wijze. Lichtwelter Peter Wullems (Huizenaar werd in de derde ronde na tweemaal acht tellen rust naar zijn hoek gestuurd. Tegenstander Frans Hak René van Gelder(links op archieffoto) kwam pas in de derde ronde tot aanval- len. (Eindhoven) lijkt een bokser van wie nauwelijks gevaar uit gaat maar hij moet eerst warm draaien. Dat was in de tweede ronde het geval en toen dreef hij Wullems door de ring, vooral zijn sterke linkse ge bruikend om te scoren. Op zo'n linkse, waarbij ook even uitglijden zat daarvan had den meer boksers last gaf scheidsrechter Hartman de Rotterdammer acht tellen rust, hoewel Wullems zelf dat zwaar overdreven vond. In de derde stopte Hartman een se rie op lichaam en gelaat van Wullems en gaf weer acht tel len, wederom tegen diens zin. Wullems was evenwel na tweemaal rust verliezer. Van de rest van het program ma valt weinig goed; te mel den. Het was een opeenstape ling van onkunde, vaarvoor best enige boksers gediskwali ficeerd hadden mogen wor den. De partij in de C-klasse zwaarwelter tussen Bartes (Oorschit, Rotterdam) en De gen (Marciano, Maarsen) vormde daarop een uitzonde ring. Twee boksers die ten minste geleerd hadden hoe te stoten en dat ook in praktijk brachten, met Bartes als win naar. Zelfs partijen in de B- klasse haalden het daarvoor geldende niveau niet. Overige uitslagen: jun. C zwaarwelter Terlien (Hilver sum) w.o.p. van Raats (Krista lijn); N-klasse: halfzwaarge- wicht Maaskant (Kristalijn) onbeslist tegen Broeders (Hui zenaar), lichtwelter Steenbak kers (Eindhoven) w.o.p. van Verbon. (Verbon, Utrecht), halfzwaargewicht Bals (Huize naar) onbeslist tegen V.d. Wijngaarde (De Counter, Vught); C-klasse: halfzwaarge wicht Rolvink (Kristalijn) w.o.p." van Finger (DTS, Lei den), zwaarwelter Abspoel (DTS) w.o.p. van De Koning (Kristalijn); B-klasse: half zwaargewicht Schrader (Kris talijn) w.o.p. van V.d. Wely (De Counter), zwaarwelter Tuk (Breda) w.o.p. van De Jong (Verbon). HERMAN VAN BERGEM Bestaan van kernploeg lachertje' WARMENHUIZENZEN In een schaatsseizoen, waarin tickets voor de Olympische Winterspelen in Lake Placid zijn te verdienen zou van een niet-kernploeglid een stevige portie blijheid mogen wor den verwacht over goede presta ties. Co Giling uit Warmenhuizen is zo'n schaatser, die zich over der gelijke dingen zou kunnen verheu gen. Denk echter niet uit Gilings mond een Hosanna-verhaal op te künnen tekenen. Zijn voortreffe lijke verrichtingen onlangs op de 5 en 10 km, in Utrecht (7.26 en 15.32) en de marathons in Heerenveen en Alkmaar en Assen (driemaal een zege) hebben de 29-jarige sport- zaakbezitter natuurlijk deugd ge daan. Aan de andere kant stelt het hem voor een dilemma qua gedrag en prestaties, waar hij zelf nog niet uit is. Om maar eens met het gedrag te begin nen: Co Giling begint het interview zeer enthousiast en heeft rake opmer kingen over het functioneren van de kernploeg. Giling: „Die prestaties van mij bewijzen maar weer eens dat het de laatste jaren niet meer terecht is dat er een kernploeg op de been wordt gehou den. Ook Van Helden bewijst dat je je met een voorbereiding buiten dat be schermde kliekje om ook naar topnive au, kan toewerken. Ik ben een sterke voorstander van een gedecentraliseerde voorbereiding, waarna je half decem ber via wedstrijden tot een topgroepje komt". „Iedereen heeft dan gelijke kansen, zal voor zijn plaats dienen te vechten en een dergelijke „struggle for life" men taliteit heeft alleen maar voordelen voor de internationale prestaties. Mo menteel is men te beschermd. Een vijf tal mensen wordt de hand boven het hoofd gehouden. In een fauteuil wordt men naar de kwalificaties gebracht. Die komen ze zonder problemen door en als ze de tickets in de zak hebben presteren ze niets meer. De motivatie en de geestelijke stabiliteit zijn dan ver te zoeken. We moeten naar een situatie toe waarbij er open oog is voor alle ta lenten". Vergelijking Giling maakt een vergelijking met zijn persoon als middelpunt. Een vergelijking waarmee hij later in het gesprek niet meer zo gelukkig is. Giling desondanks: „Wat ik nu pres teer op die langere afstanden, daar wordt in de top om gelachen. Die jongens zeggen van: „Laat die Giling zich maar te barsten rijden. Straks zie je hem niet meer". En dat klopt eigenlijk ook wel een beetje". „Met de Nederlandse kampioenschap pen half januari is de echte pure snel heid, die je bijvoorbeeld nodig hebt op een mijl en de vijf km geheel afge stompt. Daar is het marathonwerk te zwaar voor. Wat denk je wel niet wat ik had kunnen maken op die 10 km in Utrecht als ik die dag ervoor niet in Heerenveen die 40 km had gereden? Die marathon brak me halverwege echt op en toch pers je er dan nog zo'n tijd uit. Als er nu mensen van de bond op me afstapten en zeiden: „Co, we ge ven je een kans om je te specialiseren voor de lange afstanden in Lake Pla cid", dan ga je je daarmee bezighouden. Ik zou wat marathons minder rijden, me wat sparen. Je hoort echter niks. Voor de Brabant Plant-trofee zou ik normaal gesproken geinviteerd dienen te zijn na dergelijke resultaten. Ik hoorde echter niets. Dus werd het de Residentie Club-marathon in Den- Haag". Terugschroeven De verzuchting in de stem van Gi ling is nauwelijks waar te nemen. Toch moet die bestaan. Zeker als Co' Giling zijn stellingen allemaal wat terug schroeft. Onder het mom van „ik ben er zelf toch nog niet over uit, wat ik precies van dat soort zaken moet denken", haalt hij wat druk van de ketel. Giling: „Wie ben ik eigenlijk wel dat ik kritiek mag uiten? Tenslotte ben ik op mijn achttiende jaar uit de kernploeg geraakt en ben ik in het klassementsrij den altijd wat tekort gekomen. Daarom is marathonschaatsen voor mij het mooiste wat er bestaat. En als ik dat nou een beetje kan combineren met de langebaan, dan is dat mooi meegeno men". Uiteindelijk komt Giling aan het eind van het gesprek, dat door feliciterende telefoontjes en overgaande winkelbel len een brokkelig verloop heeft, tot een samenvatting van zijn gedachten. „On der concurrentie voor de beschermede kernploeg versta ik niet zo zeer afge dankte specialisten als mijn persoontje. Ik wil mezelf niet meer zo opwerpen als het verongelijkte talent. Ik vind dat men open oog moet hebben voor jon gens als Joop Pasman, echte klasse mentsrijders dus met beloftes en capa citeiten voor de toekomst. Blijft overi gens recht overeind staan, dat het in een Olympisch jaar nooit weg is om specialistisch te selecteren". Schijnwerper Dat specialistische selecteren dient volgens de technische leiding van de schaatsbond bijvoorbeeld te gebeu ren op de 10 km. Deze maand krij gen de marathonrijders (zoals Gi ling, Pronk en De Roon) in twee 10 kilometers (in Den Haag en Alk maar) de kans om zich in de schijn werper te rijden. Co Giling zelf ge looft niet in het serieuze karakter van dat soort selecties. „Wat stelt het eigenlijk voor? Je hoeft maar twee keer wat minder weer te hebben en dat is gauw gebeurd in de cember, en het hele gebeuren wordt als een lachtertje afgedaan. Nee, voor mij is het belangrijke gebeuren voor de uit zendingen naar Lake Placid gepland op de Nederlandse kampioenschappen. Daar dien je je als specialist op bijvoor beeld de 10 km te manifesteren. Vijf a tien seconden dien je sneller te rijden dan de kernploegleden, dan ben je in beeld voor uitzending, eerder niet". De kansen voor Giling op deelneming, aan de Olympische Winterspelen zijn dus zeer klein. Co Giling beseft het. „Ik maak me geen ilussies. Geef mij maar de marathon". JOHN VOLKERS Co Giling maakt zich ondanks redelijke tijden op de vijf en tien kilometer geen illusies over een kandidatuur voor Lake Placid. ZURICH René Courte, perschef van de FIFA, meent dat tv-beelden als bewijsmate riaal mogen worden gebruikt tegen spelers die op het veld ernstige overtredingen hebben gemaakt, ook al heeft de scheidsrechter dat niet gecon stateerd. Courte schrijft dat in het FIFA-nieuws' het officiële orgaan van de wereldvoetba- lorganisatie. Hij stelt: „In West-Duitsland is een aantal spelers geschorst naar aanleiding van tv-beel den. Ik acht dit een juiste ont- wikkeling. We moeten van alle kanten de voetbalsport be schermen". Wel is Courte van mening dat voorlopig nog geen sprake kan zijn van een officiële maatre gel. „We zullen de mogelijkhe den verder moeten onderzoe ken", stelt hij. „En dat kost nog enige tijd". Amateurvoetbal op 22/23 december DEN HAAG De KNVB heeft voor het weekeinde van 22 en 23 december een inhaal programma voor de zaterdag en zondagamateurcompetitie' vastgesteld. Het weekeinde daarna (29/30 december) wordt slechts een zeer beperkt aantal inhaalwedstrijden ge speeld. Alleen de clubs, die een groot aantal duels achter liggen op het schema, komen in actie. Geen akkoord tussen AZ '67 en Hovenkamp (Van onze sportredactie) ALKMAAR - Hugo Hoven- kamp en AZ '67 hebben giste ren geen overeenstemming kunnen bereiken over een eventuele contractverlenging. De clubleiding had het initia tief genomen tot een gesprek, nadat de naam van de interna tional meermalen was geval len in verband met een moge lijke overgang naar Ajax. Ho venkamp kon zich gisteren niet verenigen met het voor stel van AZ '67. „Dat is jam mer", aldus de 29-jarige verde diger. „Tot half december, als de overschrijvingstermijn sluit, blijf ik dus in onzeker- heid, want van interesse van I Ajax is mij persoonlijk niets bekend". Hovenkamps con tract loopt aan het eind van dit seizoen af. Jan Pijnenburg overleden DEN HAAG Na een lang durige ziekte is zondag in Tilburg op 73-jarige leeftijd de bekende oud-wielrenner Jan Pijnenburg overleden. Als baanrenner, hij reed in to taal vijftig zesdaagsen in zowel Europa als de Verenigde Sta ten, behaalde Pijnenburg in de jaren dertig grote triomfen. Naar hem is ook de Tilburgse wielerbaan genoemd waarvan hij al geruime tijd erevoorzit ter was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11