Willy Brandt noemt Strauss „politieke milieuvernieler" V eiligheidsraad vanavond weer over Iran bijeen Luns: NAVO bereid met Rusland te onderhandelen Thatcher dreigt met hinderen EG-zaken Londen wacht niet langer op zwarte Frontleiders Golf van geweld in Padua en omgeving Sicherheit für die 80e Mariniers op de vuist in Willemstad BUITENLAND LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA 10 BERLIJN - De tot nu toe zeer terughoudend geble ven SPD-voorzitter YVilly Brandt heeft gisteren op de eerste dag van het gro te congres van zijn partij in Berlijn zeer scherp uit gehaald naar de kanse lierskandidaat van CDU en CSU, Franz Josef Strauss. „Een anti zonder meer", noemde Brandt de Beierse politicus; „een ij- veraar zonder geloof, een missionaris zonder mis sie", die speelt met de ge voelens van de mensen die zich verdrukt voelen. „Een politieke milieuvernieler van rechtsbuiten", aan wie het land niet mag worden overgelaten. „Met al zijn ongecontroleerde springe rige energie is hij het symbool van een ellebogenmaatschappij geworden; hij belichaamt het absolute tegendeel van een gemeenschap die op solidariteit is gevestigd". „Die kandidaat", zei Brandt onder stormachtig applaus, „zou de te rugkeer naar Weimar zijn (de Duitse republiek tussen de twee wereldoorlo gen), het zou de radicalisering van de republiek, een heilloze confrontatie en verscheurdheid betekenen". Brandt vervolgde; „Omdat die kandi daat slechts in beperkte zin ernstig kan worden genomen, moeten wij hem bij zonder ernstig nemen. Dit is schijnbaar met elkaar in tegenspraak. Lach hem uit, zeg ik, voordat ons met hem het la chen vergaat, voordat hij ons land op een tragische manier belachelijk kan maken". De toespraak van Brandt niet zo overtuigend als vroeger en voor het grootste deel een oproep aan zijn partij genoten tot eenheid, solidariteit en ver trouwen deed met name op de jeugd een beroep om niet in onverschilligheid en apathie weg te zinken. De SPD-voorzitter raakte de belangrijke strijdpunten van dit congres, atoome nergie en atoomwapens, wel aan maar ging hier niet duidelijk op in. Ook de andere sprekers van deze dag, onder wie secretaris Egon Bahr en de bejaarde fractievoorzitter Herbert Wehner gingen nog niet al te detaillis tisch op deze punten in. Men rekent erop dat bondskanselier Helmut Schmidt in de rede die hij vandaag houdt, alles in het werk zal stellen om zijn partijgenoten voor zijn visie te win nen. In de wandelgangen gaan name lijk geruchten dat met name op het ge bied van de modernisering van de nu cleaire wapens in Europa de tegen stroom in de partij wel eens veel ster ker zou kunnen blijken dan tot nu toe is aangenomen. e SPD-partijleider Willy Brandt tijdens zijn openingsrede van het partijcongres. VS-mariniers gedood bij aanslag op bus in Portorico WASIIINGTON-SAN JUAN Bij een overval op een militaire bus zijn giste ren op Portorico twee Amerikaanse mariniers om het leven gekomen en acht gewond geraakt. Dit heeft een woordvoerder van de Amerikaanse ma rine op het semi-autonome Westindi- sche eiland meegedeeld. Onbekenden reden op ongeveer 15 km van de hoofdstad San Juan de bus klem en openden ogenblikkelijk het vuur. Na' de aanslag ontkwamen zij te voet. Kort geleden had een aantal bewegingen die naar volledige zelfstandigheid van Portorico streven, met vergeldingsaanval- len gedreigd nadat drie weken geleden een Portoricaan, de 21-jarige Angel Rodri guez Cristobal, dood was aangetroffen in zijn cel in een gevangenis in Florida in de Verenigde Staten. Hij had zichzelf opge hangen. Drie van deze naar onafhanke lijkheid van de Verenigde Staten streven de organisaties hebben samen de verant woordelijkheid op zich genomen voor de „De Strijdkrachten van het Volksverzet", Enorme kogelgaten in de bus na de aanval door de onafhankelijkheidsgroe peringen. aanslag. het „Portoricaanse Volksleger" en de „Or- In een gezamenlijk communique zeiden ganisatie van Vrijwilligers voor de Porto ricaanse Revolutie", dat de aanslag een „militaire, actie tegen een inlichtingenba sis van de Amerikaanse marine" was. BRUSSEL (AFP) De NAVO zal op de mi nistersbijeenkomst van 12 december in Brussel de Sovjet-Unie voorstellen „onmid dellijke onderhandelingen" te beginnen over de kernwapens in Europa. Dit heeft de secretaris-generaal van de NAVO, mr. Jo seph Luns, tegenover het Franse persbureau AFP verklaard. Als op het NAVO-beraad in december besloten wordt tot de stationering van 108 raketten van het type Pershing II met een reikwijdte van 1.800 km. en 464 kruisraketten, die een afstand van 2.400 km. kunnen afleggen, kan men tege lijkertijd een aanbod tot onmiddellijke onder handelingen met Moskou verwachten, aldus de secretaris-generaal. Hij dacht dat de NAVO een dergelijk besluit wel zal nemen. Volgens hem zal de Sovjet-Unie pas op het aanbod reageren na de ratificatie van het door de VS en Rusland gesloten akkoord ter beperking van de strategi sche bewapening (SALT II). Dit aanbod van de NAVO, een reactie op de voorstellen van de Russische president Leonid Brezjnjev van 6 oktober om 20.000 militairen en 1.000 tanks uit Oost-Duitsland terug te trekken, zal een „pakket maatregelen" omvatten dat alle aspecten van de ontspanning betreft, zo zei Luns. Hij verwacht dat dit pakket zeer waar schijnlijk behalve uit de terugtrekking van 1.000 Amerikaanse kernkoppen uit Europa, zal bestaan uit nieuwe voorstellen voor de onder handelingen in Wenen over een wederzijdse troepenvermindering in Midden-Europa (MBFR). Volgens Luns zal de modernisering van de kernwapens door de NAVO niet „een directe bedreiging" betekenen voor de Sovjet-Unie. Na een eventueel moderniseringsbesluit zal het na melijk nog drie jaar duren, voordat de nieuwe raketten zullen worden geplaatst. Gedurende die periode „hebben wij alle tijd om te onder handelen", aldus Luns. Moordaanslagen in Noord- Ierland BELFAST Voor zijn wo ning in Belfast is gisteren ee^ gevangenbewaarder door oi> bekenden doodgeschoten. D man behoorde tot het perse neel van het huis van bewa. ring aan de Crumlin Road ii Belfast. Eerder op de dag was een 35 jarige katholiek in zijn bet doodgeschoten door manner die verklaarden dat zij tot d „Ulster Freedom Fighters" be hoorden. Leider van „Praagse Lente" overleden PRAAG Dr. Frantisclf Kriegel, een van de leider^ van de „Praagse Lente" vaij 1968, is zondagnacht op 71-jariJ ge leeftijd aan een hartaanval overleden. Dit is maandag! avond in de Tsjechoslowaaks^ hoofdstad vernomen. De voormalige voorzitter van het Nationale Front werd oj| 21 augustus 1968 aangehoudei) en samen met Alexander Dubi eek en andere Tsjechosloj -■ waakse leiders naar Moskoi overgebracht. Kriegel was tevens een van d« ondertekenaars van „Chart; 77". (On)echt- verbintenis in Polen WARSCHAU Omdat zij als getuigen zouden optre den bij een huwelijksvol trekking, stuurden twee Poolse mannen hun perso nalia op naar de burgerlij ke stand van een gemeen te bij Krakau. Wieslaw K. en Andrzej S. kregen volgens het blad Politykaenige tijd later hun bescheiden terug met hef officiële stempel, dat zij in de echt waren ver bonden. NEW YORK De Veilig heidsraad van de Verenigde Naties is gisteren opnieuw bijeen geweest om de Ameri- kaans-Iraanse kwestie te be spreken. De zitting duurde maar een half uur en werd tot vanavond verdaagd. De raad moet zich uitspreken over de tekst van een resolu tie van de met-gebonden lan den die „dringend oproept" tot de vrijlating \an de ge gijzelden in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Een door Nigeria opgesteld Staking in Londens ziekenhuis voorbij LONDEN Aan de wilde sta king van 55 technici in het Charing Cross-ziekenhuis in Londen, die bij de Britten gro te verontwaardiging heeft ge wekt, is gisteren een einde ge komen. De stakende technici hebben de levering van brandstof aan het ziekenhuis vijf weken lang verhinderd, waardoor de ver zorging van de patiënten in het 800 bedden tellende zie kenhuis ernstig werd be dreigd. discussiestuk dat als uitgangs punt voor de resolutie dient, omvat o.a. de volgende pun- een dringende oproep tot de regering van Iran de gijzelaars vrij te laten en hen uit Iran te laten vertrekken; een nieuwe oproep tot Iran en de VS de grootst mogelijk zelfbeheersing in acht te ne men. In Iran werd de aandacht even van gijzelingszaak afge leid door het referendum over de nieuwe grondwet dat giste ren werd gehouden. In diplo matieke kringen in Teheran is vernomen dat een grote over winning voor Khomeiny en zijn aanhangers een gunstige sfeer kan scheppen voor de vrijlating van de gevangenen. Het ligt in de verwachting dat Khomeiny door de Iraniërs gemachtigd zal worden de nieuwe Islamitische grondwet in te voeren. Het aantal nee stemmers zal vermoedelijk ge ring zijn, althans veel minder dan het aantal onthoudingen. De grondwet schenkt de nieu we topleider een vrijwel onbe perkte macht, die volgens Khomeiny's voornaamste te- Vernieuwing zuiveringsinstallatie Leiden-Noord Over de voorgenomen vernieuwing van de zuiverings installatie voor afvalwater in Leiden-Noord zullen enkele bestuursleden en medewerkers van Rijnland aan het publiek informatie verstrekken op Dit voor de milieuverbetering in de Leidse regio belangrijke project is in Rijnlands huidig Bestedingsplan Verontreiniging Oppervlaktewateren onder de urgente werken gerangschikt J. van Knobelsdorff, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland EEJ genstander, dë ayatollah Sha- riatmadari, de individuele vrijheden zal ondermijnen. Zijn aanhangers protesteerden gisteren in de stad Tabriz. In de Verenigde Staten heeft presidentskandidaat Kennedy het bewind van de sjah een van de gewelddadigste uit de geschiedenis genoemd. De be langen van de VS zijn verbon den met die van het Iraanse volk en niet met die van de sjah, aldus de senator. Hoewel Kennedy zich achter de Ame rikaanse regering stelde in haar pogingen de kwestie op te lossen, lokten zijn opmer kingen felle kritiek uit in Washington. In Mekka is in de grote mos kee het verzet van de laatste aanvallers nu geheel gebro ken, aldus minister Abdel Aziz. Alle aanvallers zijn of wel gedood, ofwel gevangen genomen. Vlucht uit de disco Prinses Caroline van Monaco en haar echtgenoot Philippe Junot vluchten uit de New Yorkse disco Studio 54, bijgestaan door een veiligheidsagent. Het bezoek aan de disco had slechts enkele minu ten geduurd voordat fotografen het paar, dat incog nito wilde blijven, in de gaten kregen. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Groot-Brittan- nië heeft besloten Zimbab- we-Rhodesië zonder verder verwijl volledig onafhanke lijk te maken. Dit zal gebeu ren op grond van de over eenkomst, die in Londen be reikt is met de delegatie van Salisbury. Het Patriottisch Front moet daarbij kiezen of delen. Londen zal op kor te termijn een gouverneur naar Salisbury sturen. Naar verluidt wordt dit Lord Soa- mes, de schoonzoon van Winston Churchill. De frontleiders hebben Lord Carrington, de Britse minister van buitenlandse zaken, die twaalf weken van moeizame onderhandelingen over onaf hankelijk Zimbabwe achter de rug heeft, bijna tot wanhoop gedreven. Carrington had ge hoopt, dat de Rhodesische con ferentie afgelopen vrijdag met succes bekroond zou worden. Maar het Front weigerde zijn voorstellen inzake een wapen stilstand in Zimbabwe-Rhode- sië te beantwoorden. Nog erger: het deed lastige tegen voorstellen. Hoewel Lord Carrington de Frontleiders tijdens het week einde onder druk gezet had, kwamen ze gisteren niet opda gen om over zijn voorstellen te praten. De Britse minister van zijn kant had geen zin om nog een langdurige discussie te be ginnen over de tegenvoorstel len van het Front. Voor gisteravond was weer een plenaire zitting van de conferentie gepland. Op het laatste ogenblik werd ze afge last, omdat de Frontleiders nog steeds geen antwoord klaar hadden. Lord Carring- ton bracht verslag uit bij de regering, die besloot dan maar te opteren voor een halve op lossing van de Rhodesischi kwestie. Zonder akkoord me het Patriottisch Front, komt er immers geen einde aan de oor log in Zimbabwe-Rhodesië, di< dagelijks nog gemiddeld vijftij mensenlevens kost. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Volgens pre mier Margaret Thatcher is er geen kwestie van, dat Groot-Brittannië zijn lid maatschap van de EG zal opzeggen. „Toch moet het probleem van onze bijdrage aan de gemeenschapskas zo snel mogelijk opgelost wor den", zo verklaarde ze gis teravond in het Lagerhuis, „al was het maar om te ver hinderen, dat we in de toe komst nog veel meer zouden moeten betalen". De Britse premier bracht ver slag uit over haar mislukte ex peditie van afgelopen week naar Dublin. De taktiek, die ze daar gebruikt heeft, stond bloot aan scherpe kritiek van de Labour-oppositie. Sommige extreem-linkse socialisten, on der wie ex-minister van Ener gie, Tony Benn, drongen aan op een breuk met de EG. Maar premier Thatcher is niet van plan zo ver te gaan. Ze hoopt dat op de volgende Eu ropese top een compromis-op lossing bereikt zal worden. Lukt dat niet, dan zal haar re gering toch wel harde tegen maatregelen moeten nemen. Ze zou de Europese zaken in de war kunnen sturen door er voor te zorgen, dat op geen en kel terrein meer vooruitgang mogelijk is. Een ander sabota- gemiddel dat volgens premier Thatcher nog niet nader on derzocht werd, is het inhouden van alle Britse bijdragen. Premier Thatcher gelooft, dat dergelijk lijdzaam verzet hoogst onprettige gevolgen zou hebben voor de EG. Ze hoopt evenwel, dat Groot-Brittannië géén represaillemaatregelen zal hoeven te nemen. WILLEMSTAD Een groep van ongeveer 35 Ne derlandse mari niers van de basis Parera op de An tillen is gisteren in Willemstad op Curasao betrok ken geweest bij een vechtpartij. De aanleiding was de weigering van een nachtclu beigenaar, om vijf mariniers tot zijn zaak toe te laten. De mare chaussee stelt een onderzoek in. De eigenaar van de zaak riep, toen de vijf mariniers die hij de toegang ont zegde hem vastgre- pen, zijn uitsmijters te hulp. De mari niers gingen daar op naar hun basis terug, waar zij een dertigtal collega's uit bed haalde. Toen deze groep bij de nachtclub arri veerde, moest een Amerikaanse wa gen, waarvan men dacht dat hij van de nachtclubeige naar was, het ont gelden. De ware er genaar van de auto kwam daarop naai buiten, reed weg maar kwam even later met een pis tool gewapend te rug. Tussenkomt van de plaatselijke en militaire politie kon een verdere vechtpartij voorko- PADUA Gewapende gemaskerde linkse jongeren hebben gisteravond in de Italiaanse stad Padua en twee nabijgelegen steden op doldrieste wijze huisgehouden waarbij gescho ten en geplunderd werd en auto's en kantoren in brand werden gestoken. De ergste gewelddadigheden deden zich voor in Padua door toedoen van jongelingen op motorfietsen die zich sjaals voor het gezicht hadden gebon den. De groep van 25 motorrijders, ver oorzaakte een on£eluk waarbij twee au to's en een busje betrokken waren waarna de bestuurders en inzittenden van in totaal vijf auto's gedwongen werden op de grond te liggen en hun voertuigen in brand werden gestoken. Anderen sloegen elders toe in de stad. Schoten werden in de lucht gelost met pistolen terwijl nog eens zes auto's in brand gestoken werden en een benzi nestation, twee makelaarskantoren en een kantoor van de regerende christen democratische partij overvallen wer den. In een supermarkt werd ingebro ken waar de bende zich uit de voeten maakte met een miljoen lire (2400 gul den) wat werd aangeduid als „proleta risch boodschappen doen". Een auto mobilist werd afgetuigd, omdat hij de vlammen in zijn auto wilde doven. On geveer tegelijkertijd deden zich derge lijke incidenten in Rovigo en Vicenza voor. In de pamfletten die in alle drie steden werden gevonden, werd gezegd dat de gewelddadigheden een protest vorm den tegen het verbod op een afgelopen zaterdag te houden demonstratie van „autonomie", een organisatie die veel volgelingen heeft onder linkse studen ten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10