FNV toch bereicFlot nieuw gesprek Concert 'The Who' eist elf doden Grondig verhoor van acht gijzelaars Tweede Kamer wil nieuw debat over kernwapens 0 Lastella av Bouwfonds betaalt 41 miljoen gulden teveel aanWAO-ers MP Wat doen we dus met Sinterklaas? Art Meubelfabriek teSr Oistervvijk toonaangevend in eiken MEDEDELING AAN ONZE ABONNEES Frankrijk trekt zich terug uit Rijn-zoutverdrag £cldóc Bowumt (pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Ihef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (10.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 4 december 1979, 70e jaargang no. 21521 Herdershond Om 19.30 uur „Het Kleine Huis" en om 22.15 uur „Beeld spraak" op Ned. I. „Dagboek" van een Herders hond" om 20.27 uur, „Hotel op stelten" om 22.05 uur en „Kernwapens in Nederland" om 22.35 uur op Ned. II. Minder zacht Eerst nog wat regen, later op klaringen. Middagtemperatu- ren ongeveer 10 graden. Mati ge tot krachtige, aan de kust mogelijk harde zuidwesten wind. Morgen zon: 8.30 - 16.30. Schev. hoogw.: 3.55 en 16.07 Laagw.: 11.54. Idol's Eye in Londen ~)e zesjarige Richard Clarke uit Bombay zit zich, in zijn geurige dracht knap te ver velen ondanks het feit dat hij de grootste natuurlijk blauwe diamant ter wereld ,,The doTs Eye"(het oog van de ifgod) mag helpen tentoon stellen. Wellicht dat de nors rijkende veiligheidsmannen jm hem heen niet erg inspi- •erend werken. De diamant is in 1600 in de Golcondamijnen in India ge vonden en werd voor het eerst in Europa, en wel in onden, ter bezichtiging uit gestald. Gestolen ruimtevaart- apparatuur deels terug Op het Leidseplein in Amsterdam heeft de politie na een tip drie kwart van de vorige week gestolen ruimte- vaartapparatuur van het ESA-laboratorium in Noordwijk terugge vonden. De koffer met apparatuur (die in to taal zeven ton waard was) stond op precies dezelfde plaats als waar vorige week de' wagen stond Beveiliging Urenco-complex uitgebreid ALMELO (ANP) Met het oog op kwaadwillige bezoe kers wordt het complex van Urenco In Almelo extra be veiligd. Dit heeft minister Wiegel van binnenlandse za ken gisteren meegedeeld. De huidige bescherming van het terrein is volgens Wiegel niet slecht, maar onvoldoen de om bijvoorbeeld verniel zuchtige demonstranten te weren. Aanleiding voor de extra beveiliging vormt de grote demonstratie van ver leden jaar tegen de uitbrei ding van de ultracentrifuge- fabriek. BAAN IN ONDERWIJS MOEILIJK TE VINDEN DEN HAAG (ANP) Het blijkt erg moeilijk te zijn een baan te vinden in het kleuter- of lager onder wijs. Ongeveer veertig procent van de vorig jaar afgestudeerden had na ne gen maanden nog geen werk gevonden. Twee jaar geleden was dat percenta ge nog dertig. Velen heb ben daarom werk gezocht buiten het onderwijs, an deren gingen weer aan de studie en 1600 leerkrach ten zitten zonder werk. Carter stelt vanavond kandidatuur .WASHINGTON Presi- dent Carter maakt vanavond bekend, dat hij zich bij de Democraten kandidaat stelt voor een tweede ambtster mijn in het Witte Huis. Daarna zal hij aanzitten aan een diner, dat 500 dollar per couvert kost en dient om geld voor de verkiezing scampagne in te zamelen. Carter kan met een redelijk gerust geweten zijn kandida tuur stellen, want opinieon derzoek heeft uitgewezen dat hij populairder is dan zijn rivaal Edward Kennedy. Minister informeren, maar niet onderhandelen (van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Nadat hij aanvankelijk had geweigerd, heeft FNV-voorzitter Wim Kok uiteindelijk toch toegestemd in een gesprek met minister Albeda (Sociale Zaken) en VNO-voorzitter Van Veen. Volgens Kok zal er echter in deze bijeenkomst, die vanavond'wordt gehouden, niet onderhandeld worden. Hij zegt alleen bereid te zijn eraan mee te werken dat de minister goed wordt geïnformeerd over het mislukken van het centraal akkoord afgelopen zater dag. De FNV had gisteravond niet deel willen nemen aan een oriënterend gesprek met de regering in de Stichting van de Arbeid, omdat zij daar niets in ziet, zolang de werkgevers hun standpunt niet wijzigen. Kok erkende dat Albeda hoogstwaar schijnlijk ook nu weer een poging zal doen om de beide partijen alsnog tot el kaar te brengen, al was het alleen omdat hij dat tegenover het parlement verplicht is. De FNV-voorzitter zal zich echter in geen geval gevoelig tonen voor een eventueel aanbod in de geest van „weer een belas tingplannetje of het opentrekken weer een nieuw potje". De tussen FNV en werkgevers zijn, aldus Kok, gelegen in het „afgrendelen" door de laatsten van de loonruimte in 1980 (niet meer dan twee procent, ook voor vuil en onaangenaam werk) en weigeren van een arbeidstijdverkorting van 2,5 procent. „Het ligt nioet op de weg van de regering daar verandering brengen. Dat moeten de bazen zelf doen", - aldus Kok. (zie verder pagina CINCINNATI Zeker elf personen, voor het merendeel middelbare scholieren, zijn gisteravond omgekomen toen duizenden po pliefhebbers een zaal in Cincinnati (Ohio) bestormden, waarin de groep „The Who" een concert zou geven. Zij werden door de me nigte onder de voet gelopen. Acht personen moesten met ernstige verwon dingen in een ziekenhuis opgenomen. Tiental len liepen lichte verwoningen op. De doden zijn zeven jongens en vier meisjes. Het gedrang was onstaan omdat slechts een deel van de plaatsen gereserveerd was en de rest verdeeld was op basis „wie het eerst komt het eerst maalt". Sommigen hadden meer dan zeven uur in de rij gestaan in de hoop een plaatsje te bemachtigen. Volgens de burgemeester van Cincinnati was een aantal bezoekers onder invloed van verdo vende middelen en alcohol. Het Coliseum, waarin het concert gegeven werd, was bezaaid met kapotte flessen. Ondanks de doden ging het concert normaal door, mede omdat men, bij afgelasting, ernstige onlusten vreesde. Twee bedekte slachtoffers van de bestorming van de concertzaal even voor het optreden van „The Who". AMSTERDAM (ANP) rekeningsfout, waarbij ie- In twaalf jaar tijd heeft dere WAO-er een half pro- het Sociaal Fonds Bouw- cent méér vakantiegeld nijverheid 41 miljoen gul- kreeg, dan waarop hij den te veel uitbetaald aan recht had. WAO-trekkers. Een en an- De fout kwam in oktober der is ontstaan door een be- jl. al aan het licht, maar toen was nog niet bekend hoofd gezien. Ook de WAO- jard gulden aan 110.000 hoe groot het te veel uitbe- ers zelf hebben de fout niet WAO-ers is uitgekeerd. Dat taald bedrag was gewor den. De vergissing is in de loop van de twaalf jaren zelfs door de interne ac countantsdienst over het ontdekt, omdat het teveel uitbetaald geld per persoon te gering was. Thans is be rekend dat in de twaalf ja ren in totaal voor acht mil- bedrag was door de reken fout 41 miljoen gulden te hoog. De ontvangers behoe ven het teveel uitbetaald geld niet terug te geven. In de grote zaal van het Vredespaleis treft men voorbereidingen de volgende week te houden openbare hoorzitting over de jijzeling van Amerikaanse diplomaten in Iran. Vanochtend is het nternationaal Gerechtshof achter gesloten deuren bijeen ge weest op Amerikaans verzoek. Na afsluitng van de openbare loorzittingen gaan de 15 rechters ónder de Britse president Wal- jock zich beraden over hun beslissing die na enkele dagen wordt verwacht. Vorige week werd uit een ge parkeerde auto op het Leidse- ilein ruimtevaartapparatuur jestolen TEHERAN Van de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran heeft men er acht uitgepikt voor een grondig verhoor om een mogelijk pro ces wegens spionage voor te bereiden. Dit is door een van de studenten, die de Amerikanen in gijzeling houden, gisteren tegenover een westerse ver slaggever gezegd. De studenten hebben verklaard dat de Ameri kaans gijzelaars terecht moeten staan als de VS hun eis tot uitlevering van de sjah niet inwilli- .gen. Bij de acht zijn Malcolm Kalp en William Daugherty, die volgens de studenten werkzaam waren als CIA-agenten. Het verhoor wordt af genomen door „deskundigen" die geen student De student deelde mee dat de handen van de gevangenen nog steeds gebonden zijn, maar dat het merendeel van hen om de dag een bad mag nemen en een kwartier per dag in de buiten lucht bewegingsvrijheid krijgt. Er was een ze kere vriendschap ontstaan tussen de gijzelaars en de studenten. Men had de gijzelaars ook niéts gezegd over het dreigement hen te doden als de VS een militaire actie zouden onderne men. „Dat zou neerkomen op een psychische marteling", aldus de student. Over het lot van de Amerikanen zal overigens niet worden beslist voordat de uitslag van het referendum over de nieuwe Iraanse grondwet eind deze week bekend is. (Zie hierover ook pag. 10) Diefstal ■ter waarde van zeven ton. week werd voor vijf ton teruggevonden op dezelfde Plek waar de auto had ge staan. van Crisissfeer motie van PvdA (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ter voorbereiding van het kabinetsbesluit over de modernisering van de NAVO-kernwapens in West-Europa, dat aanstaande vrijdag genomen moet worden, gaat premier Van Agt deze week naar Brus sel, Rome en Londen. Hij wil hij een laatste poging doen om bij zijn ambtgenoten Mar tens, Cossiga en Thatcher begrip te wekken voor de aarzelingen, die er in Nederland be staan. Met de Westduitse bondskanselier, Helmut Schmidt, heeft de premier al over deze zaak gesproken. In regeringskringen meent men dat Van Agt de moed nog niet heeft opgegeven verandering te kunnen brengen in het standpunt van vrijwel alle NAVO-landen dat volgende week (12 de cember) besloten moet worden tot productie en stationering van de nieuwe atoomraketten voor de middellange afstand. Op die manier zou de regering een botsing kunnen voorkomen met de CDA-fractie in de Tweede Kamer, die in meerderheid wel voor een besluit tot productie is maar het stationeren af wil laten hangen van onderhandelingen met de Sovjet-Unie. Fractievoorzitter Lubbers van het CDA zei gis teravond in Deventer dat het uitgangspunt van de NAVO niet aanvaardbaar is voor zijn frac tie. Hij gaat er vanuit dat de regering bereid zal zijn de „vertrekpunten" van het CDA volgende week uit te dragen in het NAVO-beraad. Lub bers kan zich niet verenigen met de mening van de oppositie en een aantal van zijn fractie genoten (onder anderen Van Houwelingen, H. de Boer, De Kwaadsteniet, Bergman, Beinema en Couprie) dat nu al radicaal „neen" gezegd moet worden tegen modernisering. „Door zo'n opstelling, die onderhandelingen met de Russen bij voorbaat onmogelijk maakt, worden vrede en veiligheid ondergraven". De Tweede-Kamercommissies voor Buitenland se Zaken en Defensie zullen vandaag vrijwel zeker besluiten de mmodernisering nogmaals aan de orde te stellen in een plenair debat, dat dan aanstaande donderdag plaats zou moeten hebben. De oppositie wil bij die gelegenheid een motie indienen, ertoe strekkende dat de re gering de Tweede Kamer het laatste woord geeft in deze zaak. Ook het CDA zou voorstan der van een dergelijke Kameruitspraak zijn. In dat geval zou het donderdag al een tot een har de botsing en wellicht een crisis kunnen ko- Vrouwen tegen kernwapens DEN HAAG De landelijke groep „Vrouwen tegen kern wapens" houdt donderdag 6 december van acht tot negen uur een demonstratie. De vrouwen, afkomstig van di verse politieke- en beschouwe lijke groepen, vak- en vredes bewegingen, willen met een stille tocht hun verontrusting uiten tegen de vernieuwing en uitbreiding van kernwapens. De route loopt van het Malie veld naar het Binnenhof, waar een petitie zal worden aange boden aan de ministers van defensie en buitenlandse za ken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht ADVERTENTIE Bloemen houden van mensen. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. |j ADVERTENTIE ADVERTENTIE Op woensdag 5 dec. zullen onze kantoren om 16.00 uur gesloten zijn. DE DIRECTIE ROTTERDAM Minister Tuijnman (verkeer en water staat) is woedend over het besluit van de Franse regering het zoutverdrag niet ter goedkeuring aan het Franse parle ment voor te leggen. De Stichting Reinwater daarentegen is er niet rouwig om, en is blij dat de 24 miljoen gulden, door Nederland betaald om het zout uit de Franse kalimijnen te laten opslaan, worden teruggestort. De voorzitter van de stichting, de heer Jessurun d'Oliviera, zei gisteren in een reactie op de Franse handelwijze, dat het uit 1976 daterende zoutverdrag uitgaat van een verkeerd beginsel. De opslag van het afvalzout zou niet door de gezamenlijke Rijnoe- verstaten moeten worden betaald, maar door de vervuiler zélf. Wellicht kan nu een betere regeling worden ontworpen, aldus de stichting. Een totaal ander geluid komt van de IAWR, waarin de 82 wa terleidingbedrijven in het stroomgebied van de Rijn zijn vere nigd. De IAWR noemt het terugtrekken van het zoutverdrag een zware nederlaag in de internationale strijd tegen de Rijnver vuiling. Zij betwijfelt of de Franse regering werkelijk ernst wil maken met de eigen nationale bijdrage aan de Rijnzuivering. De Franse regering heeft Nederland laten weten dat zoutver drag is teruggetrokken omdat zij vreesde dat het niet de vereiste meerderheid in het parlement zou krijgen. ADVERTENTIE Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Keukens - open haarden - tegels - sanitair - alle verbouwingen 4^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1