Chips" bedreiging voor werkgelegenheid Paus en patriarch wijzen leden aan voor gemengde katholiek-orthodoxe commissie RAPPORT MICRO-ELEKTRONINCA: Abt V. d. Biesen en pater Van Luijn sdb benoemd in synode Baggerplatform Stevin te water gelaten Kerncentrale Borssele deze week weer in bedrijf Uitersten Auto rijdt opzettelijk in op voetgangers J I Hondetrouw BINNENLAND/BUITENLAND; LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 7 T>T> (Van onze parlementaire redaktie) PEN HAAG Wanneer de overheid geen passende maatregelen neemt ten aanzien van de ontwikkeling van de micro-elektronica, dan zal de werkloos heid in ons land in 1990 waarschijnlijk zijn gestegen tot ver boven de 300.000. Meer pessimistische schattingen spre ken zelfs van 400.000 tot 600.000. Een po litiek van afwachten of afremmen zou daarom zeer onverstandig en op de lan ge du'ir zelfs noodlottig zijn. De rege ring zal op vele fronten maatregelen moeten nemen, om die ontwikkeling tegen te gaan. Tot die conclusie komt de commissie-Ra thenau in haar advies aan de regering over de maatschappelijke gevolgen van de micro-elektronica in ons land. Het rapport van de commissie-Rathenau is vandaag door de regering aan de Tweede Kamer aangeboden. De regering zal dit rapport gebruiken om waarschijnlijk nog in het voorjaar van 1980 met een beleidsnota mi cro-elektronica te komen. De Adviesgroep doet een groot aantal aanbevelingen, vooral in de vorm van dringende adviezen om snel en grondig op een groot aantal terreinen verdere studies Uit te voeren. Daarnaast zal voorkomen moeten worden dat door al te forse loon stijgingen de internationale concurrentie positie van Nederland wordt verzwakt. De commissie is eveneens van mening dat de werkzaamheden, die de afgelopen tien maanden door haar zijn verricht, moeten worden voortgezet. ME-centrum Een van de maatregelen waartoe de com- misie adviseert is de oprichting binnen een jaar van een Micro-Electronica Cen trum, dat in de beginfase bemand moet worden met 20 hooggekwalificeerde we tenschappers. Dat centrum krijgt van de commissie-Rathenau twee taken toebe deeld. Allereerst moet het gaan fungeren als een kennisbank voor en over micro- elektronica, waarin de in Nederland aan wezige wetenschappelijke kennis over de micro-elektronica kan worden samenge bracht. Daarnaast krijgt het de taak van adviespunt voor het midden- en kleinbe drijf. Het centrum moet zich gaan bezighouden met die toepassingsmogelijkheden van de micro-elektronica die nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Op die wijze kan het cen trum in staat zijn de zo noodzakelijke hulp te verlenen aan middelgrote en kleine on dernemingen. Overheidssteun Om de achterstand in te lopen, die Neder land heeft in de produktie en het gebruik van micro-elektronica, moeten nieuwe toepassingen van de chips in aanmerking komen voor speciale steun van de over heid, aldus het advies. Ook moet de over heid een duidelijker en meer op de natio nale markt gericht beleid gaan voeren als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe micro-elektronische producten. Die moe ten zeker gestimuleerd worden als ze zijn gericht op energie- en materiaalbesparing, milieubehoud, behoud van werkgelegen heid en vermenselijking van de arbeid. Financiële steunmaatregelen zijn volgens het rapport ook noodzakelijk, zodat men zich in Nederland kan gaan specialiseren in de zogenaamde soft-ware (het maken van computerprogramma's). Die specialisatie ligt, aldus de commisie, vqor de hand, omdat hiermee vele nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden, gescha pen. Daarvoor is eveneens nodig dat met name het onderwijs in de informatica wordt bevorderd. volg van de micro-elektronica op de ar beidsmarkt grote verschuivingen zullen plaatsvinden moet de regering om-, her en bijscholing bevorderen. Verder is ook een goede onderlinge planning nodig van werkgelegenheid, investeringen en oplei dingen. Daarnaast moeten er studies wor den gedaan naar een betere verdeling van werk en naar andere mogelijkheden van betaalde arbeid. De overheid zal ook on derzoek moeten gaan steunen naar de ma nieren waarop de micro-elektronica kan gaan dienen om arbeid menselijker te ma ken. Met name TNO en ZWO (rijksinsti tuut voor Zuiver Wetenschappelijk On derzoek) moeten daarvoor extra geld krij gen, aldus de commissie Rathenau. Onderwijs In het onderwijs moet men zich er goed van bewust zijn, aldus het rapport, dat de toegang tot de kennis (rekencomputers, vertaalcomputers e.d.) steeds meer de na druk krijgt boven het verwerven van kennis. Dat moet volgens de commissie dan ook gevolgen hebben voor de samen stelling van het leerplan, met name in het basisonderwijs. Daarvoor zal men eerst moeten onderzoeken in hoeverre het no dig is dat de leerlingen in het onderwijs met de moderne apparatuur vertrouwd moet worden gemaakt. Privacy Werkgelegenheid Ten behoeve van het behoud en zo moge lijk het vergroten van de werkgelegen heid, moet een bewust innovatiebeleid worden gevoerd. Zo zal de overheid moe ten stimuleren dat gebruik wordt gemaakt van micro-elektronica in nieuwe poduk- ten en produktieprocessen. Omdat als ge- De overheid zal ook snel wettelijke maat regelen moeten nemen ten aanzien van de bescherming van de privacy, juist omdat de commissie-Rathenau vreest dat de mi cro-elektronica nog meer mogelijkheden geeft om misbruik te maken van persoon lijke gegevens. Verder zal ook de positie van de PTT op het gebied van de infor matieverzorging en het informatietran sport opnieuw moeten worden bekeken. De commissie vindt dat er een betere con trole moet komen op de inhoud van de in formatiediensten die door de PTT en par ticulieren (Databank) in de toekomst wor den aangeboden. VATICAANSTAD Het Vaticaan heeft de twee ver tegenwoordigers van de Nederlandse orden en congre gaties aangewezen, die met de Nederlandse bisschop pen zullen deelnemen aan de bijzondere synode in Rome. Het zijn de benedictijn Petrus van den Biesen en de salesiaan A. D. van Luijn. P. van den Biesen (68) is abt van de abdij Slangenburg bij Doetichem. Pater Van Luijn (44) is sedert 1975 provinciaal van de salesianen, sinds oktober 1978 voorzitter van de Stichting Nederlandse Priester-Religieuzen en sinds janua ri van dit jaar lid van de Bisschoppelijke Beheerskommis- sie (BBK). Zoals bekend is de bijzondere synode voor 14 ja nuari door de paus bijeengeroepen om de problemen in de Nederlandse kerkprovincie op te lossen. In een toelichting zei kardinaal Willebrands gisteren op Schiphol, dat de paus hen had benoemd na ingewonnen in formatie in Nederland. Over de onverwachte benoeming van abt Van den Biesen zei de kardinaal: „Men heeft er prijs op gesteld ook iemand erbij te hebben uit het monas tieke leven". ROZENBURG (ANP) Op de VDSM-werf in Rozenburg is zaterdag het baggerplat form „Simon Stevin", de voormalige „Camel" dat eer der dit jaar door de indus triebonden en de werfwer- kers aan de ketting werd ge legd, te water gelaten. Het platform - het grootste dat •j ooit ter wereld van een helling jkwam - zal in mei aan de op drachtgever Volker Stevin 'worden opgeleverd. Met de I bouw-opdracht is een bedrag Ivan 200 miljoen gulden ge- 'moeid. Door de actie van de VDSM-werknemers, die uit protest tegen de inkrimping van de werf het werk aan het Elatform vertraagden, is het aggerwerktuig een half jaar later klaar. Deze vertraging heeft het bedriif voor grote problemen gesteld. Het is vol gens de raad van bestuur van VDSM nu moeilijk de met de opdrachtgever aangegane ver plichtingen te honoreren. Als Volker Stevin indertijd van de vertraging had geweten, was de opdracht ongetwijfeld naar Japan gegaan. Volker Stevin heeft lang geaarzeld tussen Rotterdam en Japan. VLISSINGEN (ANP) De kerncentrale Borssele zal deze week weer in bedrijf worden gesteld, zo heeft de directie van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) gisteravond meegedeeld. De centrale werd op 22 oktober voor de jaarlijkse splijtstofwisse- ling stilgelegd. Tijdens de normale revisiewerkzaamheden werd ontdekt dat ongeveer vijftig van de achtduizend U-vormige pijp jes in de twee stoomgeneratoren door corrosie waren aangetast. Deze moesten volgens de deskundigen worden afgestopt. Vol gens de PZEM was deze reparatie niet spectaculair. De centrale heeft alles bij elkaar 43 dagen stilgelegen. Dat kostte de PZEM bijna 15,5 miljoen gulden. Het afstoppen van de pijpjes zou geen j nadelige invloed hebben op de werking van de centrale. Dat de Verenigde Staten weer. Terwijl badgasten men in het oosten en mid- een land van uitersten mag aan de kust van Calitornië den-westen van het land worden genoemd, blijkt nog druk in de weer zijn alweer begonnen met dezer dagen ook uit het met de „surf-plank", is sneeuwruimen. ROME Paus Joannes Paulus II en patriarch Dimitrios I van Istanbul hebben zaterdag gezamenlijk de be noeming gepubliceerd van de leden der gemengde katholiek-orthodoxe commissie, die zich gaat buigen over theologische kwesties waarover de westerse en oosterse kerken met el kaar van mening verschillen. Boven aan de lijst staat de naam van kardinaal J.G.M. Willebrands, aartsbis schop van Utrecht en president van het Vaticaanse secretariaat voor de eenheid der christenen. De bekendste commis sieleden van rooms-katholieke zijde zijn de kardinalen William Baum, aart sbisschop van Washington, George Ba sil Hume, aartsbisschop van Westmin ster, Joseph Ratzinger, aartsbisschop van München en Freising, Roger Et- chegaray, aartsbisschop van Marseille, mgr. Ramon Torrella, vice-president van het secretariaat voor de eenheid en prof. P. van der Aalst, hoogleraar in de oosterse theologie aan de universiteit van Nijmegen. Van de zijde der rooms- -katholieke kerk maken in totaal 31 af gevaardigden deel uit van de gemengde commissie. Van de oosterse orthodoxe kerken zijn in de commissie vertegenwoordigd de Grieks-orthodoxe kerk van Australië (2 leden), de patriarchaten van Alexan- drië (3), Antiochië (1), Jeruzalem (3), Moskou (2), Perzié (2), Roemenië (1), Bulgarije (1), alsmede de kerken van Cyprus (2), Griekenland (3), Georgië (1) en Finland (2). Het communiqué besluit met de mede deling, dat verschillende leden nog moeten worden benoemd. Naar wij gis teren vernamen is het niet uitgesloten, dat ook de Anglicaanse kerk van Enge land zich nog in de gemengde commis sie zal doen vertegenwoordigen. De vorming van deze gemengde studie commissie wordt gezien als het belang rijkste resultaat van de reis van paus Johannes Paulus II naar Turkije en zijn ontmoeting met patriarch Dimitrios I en andere oosterse kerkleiders. Kardinaal Willebrands is bij zijn terug keer gistermiddag op Schiphol uitvoe rig ingegaan op de komende theologi sche dialoog. De grootste moeilijkheid in de verhouding zag hij in het feit, dat Rome en de orthodoxie al ruim negen eeuwen gescheiden zijn en dat in die tijd een diep wantrouwen ten opzichte van elkaar is ontstaan. Dat wantrouwen is volgens hem ge voed door de verschillen in mentaliteit en de verschillende culturen. Hij was het dan ook in het geheel niet eens met degenen, die „de dialoog van de liefde", die door paus Paulus VI en patriarch Athenagoras al eerder op gang werd gebracht, afdeden als een sentimentali teit. De kardinaal beklemtoonde, dat de theologische dialoog dan ook niet volgt op die „liefdesdialoog", maar erbij komt. Zonder die dialoog in liefde heeft een theologisch gesprek geen zin, want „scheidingen zijn vaker ontstaan door gebrek aan wederzijdse liefde en begrip dan door zuiver theologische proble men. Op de vraag waar het zwaartepunt in het komend gesprek zal liggen, ant woordde de kardinaal, dat dit niet een bepaald dogma zal zijn, maar de ecclesi- ologie. Over het dogma van het pause lijke primaatschap en de onfeilbaarheid in de oecumene een van de grootste struikelblokken zei kardinaal Wille brands, dat het er in de komende theo logische dialoog om zal gaan te bepalen wat het pauselijk primaatschap bete kent. In de westerse kerk is dit pri maatschap sterk juridisch uitgelegd, hetgeen de oosterse mens vreemd is. Het zal ook wel een van de moeilijkere punten zijn, maar „wij zullen de theolo gische dialoog niet bemaderen langs dit soort details". Kardinaal Willebrands zei in zijn oecu menisch werk niet meer aandacht aan de orthodoxie te hebben besteed dan aan de andere kerken, maar erkende daarbij wel, dat de orthodoxie in het geheel een aparte plaats inneemt. In de orthodoxie zijn alle kerkelementen be waard. Kardinaal Willebrands verwacht, dat een hereniging van Rome en de ortho doxie ook een gunstig effect zal hebben op de betrekkingen met de andere christelijke kerken. Dat in de elfde eeuw de breuk tussen oost en west ont stond heeft volgens hem er zeker toe bijgedragen, dat in het westen een ze kere eenzijdigheid in de kerk van Rome groeide, die mede bevorderde, dat een nieuwe breuk de Reformatie kon ontstaan. Van de theologische dialoog met de orthodoxie verwacht kardinaal Willebrands omgekeerd ook, dat deze een gunstige uitwerking zal hebben op de verhouding Rome-Refor matie. Centrum-rechts winnaar Portugese verkiezingen LISSABON Centrum-rechts heeft hij de parlementsver kiezingen van gisteren in Portugal een overwinning be haald op de socialisten en communisten. Het staat wel wel vast, dat de Democratische Alliantie van de jurist Francis co Sa Carneiro de absolute meerderheid in het parlement zal verwerven. Bij de laatste ons bekende telling van de stemmen had hij 44,9 procent van de stemmen verworven. Sa Carneiro heeft inmiddels verklaard een nieuwe regering te zullen vormen. Door het ingewikkelde systeem dat wordt gehanteerd om de ze tels te verdelen en het feit, dat de stemmen, uitgebracht door emigranten pas op 12 december zullen worden geteld, zal de einduitslag nog enkele dagen op zich laten wachten. Volgens de officieuze, maar volledige uitslag krijgen de socialis ten 73 zetels, de communisten 47 en de links-radicale Democrati sche Volksunie één zetel. De leideder van de communisten, Al- varo Cunhal, zei, dat de uitslag pas bekend zal zijn als de laatste stem zal zijn geteld. De leider van de Portugese socialistische partij, Mario Soares, heeft inmiddels toegegeven, dat de Demo cratische Alliantie de verkiezingen heeft gewonnen. Hij zei, dat zijn partij in het nieuwe parlement een oppositiepartij wordt, „die de grote verworvenheden van de revolutie van april 1974 zal verdedigen". Hij weet het verlies van zijn partij aan het feit, dat zij aan de macht was in een tijd, dat het land door ernstige economische moeilijkheden werd getroffen. Het aan de regering komen van het centrum-rechtse blok bete kent een politieke omwenteling in Portugal. Na de revolutie van 1974 immers, die een einde maakte aan vijftig jaar dictatuur, be heersten socialisten en communisten het politieke toneel in Por tugal. TWEE MAN IN ZIEKENHUIS ROTTERDAM (ANP) Een automobilist is vrijdagavond laat in Rotterdam opzettelijk ingereden op een groepje voetgangers. De 22-jarige D. van den Bosch uit Den Haag en de 19-jarige H. J. Sierman uit Rotterdam zijn met ernstige verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. De chauffeur is doorgereden en van hem ontbreekt tot nog toe elk spoor. De man had met zijn vijf inzittenden een woorden wisseling gehad met een groepje van ongeveer tien mensen. Aanvankelijk reed hij weg, maar keerde even verderop zijn auto en reed op de vier overgebleven mensen in. Trouw tot het eind toe staat deze boxer in Zuld-Afrika bij zijn vriend de basset-hond, waarmee hij zoveel ge lukkige uren heeft doorgebracht. Doodstil ligt de basset langs de kant van de weg na te zijn aangereden. En geen mens lijkt er zich iets van aan te trek ken... Executie uitgesteld Orlando De wegens moord ter dood veroordeelde James Dupree Henry heeft uitstel van executie gekre gen. Hij had donderdag in de elektrische stoel moeten sterven in de gevangenis van Orlando in Florida. Het uitstel werd verleend, na dat de verdediger had be weerd dat in Orlando meer doodstraffen worden uitge sproken dan elders in Florida. Rechter John bepaalde vrij dag, dat er op 14 december een zitting over deze bewering zal worden gehouden. Indonesië laat gevangenen gaan Djakarta De Indonesische regering heeft zaterdag be kendgemaakt, dat zij op 8 december ongeveer 2.000 po litieke gevangenen zal vrij laten. Een hoge functionaris heeft evenwel gezegd, dat er 41 communistische politieke ge vangenen waren, wier vrijla ting afhankelijk is van hun toekomstige houding. „Als zij het communisme als hun ideo logie blijven aanhangen, zal er in dit land voor hen geen plaats meer zijn", zo zei hij. PROTEST ANTILLEN BIJ NEDERLANDSE REGERING WILLEMSTAD De Antil liaanse regering heeft ernsti ge bezwaren tegen de beslis sing van de Nederlandse mi nisterraad, met betrekking tot de zogenoemde „repara tiewet". Volgens het plan van minister Andriessen en staatssecretaris Nooteboom van financiën komt hiermee een einde aan de belastingfaciliteiten voor Nederlandse bedrijven op de Antillen. Deze „off-shore" maatschappijen moeten nu in Nederland belasting gaan be talen. De Antilliaanse regering zegt, dat door deze „reparatie wet" de Antillen miljoenen aan belasting zullen derven. Per jaar zou dat ongeveer 50 miljoen gulden zijn. Italiaanse terroristen overvallen gevangenis NAPELS Een commando van tien gewapende terroris ten heeft een deel van de jeugdgevangenis in Napels overvallen, bommen in het gebouw laten ontploffen en een bewaker ernstige ver wondingen toegebracht De politie maakte zaterdag melding van het incident, dat zich eerder die dag had afge speeld. Gemeld werd, dat tien gemas kerde terroristen, onder wie een vrouw, het deel van de ge vangenis waren binnenge drongen waar gevangenen een opleiding krijgen. Drie leden van het personeel, onder wie een kapelaan, en elf jeugdige gevangenen, werden in een kamer opgesloten. De overval werd gepleegd door de groep „Frontlinie". VIER DODEN EN GROTE SCHADE Aanslag op hotel in Salzburg WENEN Vier personen zijn vrijdag om het leven ge komen bij een bomaanslag op het gerenommeerde hotel Pitter in de Oostenrijkse plaats Salzburg. Minstens een halve kilo springstof lag' verborgen in de toiletten. Volgens een bericht van het' Oostenrijkse persbureau APA sloot de politie zaterdag niet uit, dat het om een politieke aanslag gaat. Deskundigen hebben delen van een elektri sche ontsteking gevonden, die minstens een halve kilo springstof tot ontploffing moet hebben gebracht. Tot nog toe heeft niemand de verantwoor delijkheid voor de aanslag op zich genomen. Overstro mingen op Sumatra DJAKARTA Acht men sen zijn om het leven geko men bij overstromingen en aardverschuivingen op een aantal plaatsen in westelijk Sumatra. .Volgens het Indonesische pers bureau Antara zijn de slachtof fers vooral gevallen door de aardverschuivingen en bij on gelukken, doordat er bruggen instortten. De overstromingen deden zich voor na drie dagen van zware regenval, waardoor rivieren buiten hun oevers traden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7