Vrees voor sociale onrust na mislukken loonakkoord Tuinbouw blijft nog fors investeren binnenlandLEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 5 MARATHONVERGADERING BRACHT GEEN UITKOMST D'66 wijst bijna unaniem modernisering kernwapens af Scharrelhippen krijgen het beter VVD: kloof met CDA over abortus onoverbrugbaar Convent van Kerken: UITWIJZING JOERI SCHAADT RELATIE MET ZUIDMOLUKKERS n (Van onze sociaal- economische redactie) r" DEN HAAG In tal van bedrijfstakken en ondernemingen worden n in de komende maanden n roerige cao-onderhande- lingen en wellicht ern- stige arbeidsconflicten verwacht nu het zater- y dag in de Stichting van de Arbeid niet is gelukt F tot overeenstemming te komen over het te voe ren arbeidsvoorwaar denbeleid. Tijdens een marathonvergadering van acht uren zag het er lang naar uit, dat werk gevers en vakbeweging het eens zouden kunnen worden over het geza menlijk doen uitgaan van een aantal richtlij- nen op hoofdzaken voor de cao-ondèrhandelin- gen. Tenslotte haakte de FNV af omdat de werk gevers haar looneisen niet volledig wilden ho noreren. De vakcentra les CNV en MHP von den het werkgeversbod wel aanvaardbaar. De werkgevers boden een re geling aan. waarbij boven de gebruikelijke prijscompensatie één procent loonstijging voor iedereen zou worden gegeven. Bovendien waren zij bereid nog eens één procent maxi maal toe te staan in die be drijfstakken en ondernemin gen waar herstructurering van de lonen nodig is. Als die her structurering (o.m. wegens vuil, zwaar en onaangenaam werk) meer zou kosten dan zou dat meerdere in volgende jaren geregeld en bekostigd moeten worden. En voorzover er geen sprake zou zijn van de noodzaak van herstructurering dan zou men zich in die situa ties moeten beperken tot dat eerste procent. De FNV wilde in die laatste si tuatie toch ook dat tweede procent benutten en boven dien wilde zij in voorkomende gevallen de twee procent niet 1980. FNV-voorzitter Wim Kok: „In ons arbeidsvoorwaar denbeleid is steeds sprake ge1 weest van een loonsverhoging van twee procent. Ik had geen machtiging om daaronder uit te komen. En met twee pro cent als absoluut kunnen wij niet i Knelpunten De werkgevers: „Ons aanbod ging al veel verder dan we in eerste aanleg voor aanvaard baar hielden. We maakten echter een toenadering omdat wij een overeenkomst belang rijk vonden en omdat dit ho gere bod kon worden gezien als een investering voor het beter functioneren van de ar beidsmarkt, wat weer kosten besparend zou kunnen uitpak ken in latere jaren. Dat extra procent was dus om knelpun ten weg te werken. Als je dat procent ook overigens zou be steden hef je geen knelpunten op, dan staat men weer gelijk". CNV-voorzitter Harm van der Meulen: „Onze opstelling is steeds geweest, dat er één pro cent loonstijging diende te ko men in verband met de koop kracht en dat er de mogelijk heid zou moeten zijn voor één procent extra ten behoeve van herstructureringen van lonen. Daarom konden wij met het werkgeversbod akkoord gaan". De opvatting van MHP- voorzitter Van der Schalie ging in dezelfde richting. Niet beweerd kan worden, dat partijen in de Stichting van de Arbeid niet veel hebben ge daan om tot een compromis te komen. Allen spraken dan ook van een constructieve bijeen komst, tijdens welke een werkgroep telkens opnieuw probeerde tot voor een ieder aanvaardbare oplossing te ko men. Speculaties tijdens schor singen gingen dan ook soms tot 90 procent. Maar, zei Kok later, met dat werkgeversaan bod over de loonstijging kon den wij niet uit de voeten. De FNV-vertegenwoordigers gingen extra zwaar aan de loonkwestie tillen omdat zij naar eigen zeggen geirriteerd raakten over de beperkte bij drage, die de werkgevers aan werktijdverkorting wilden le veren. De werkgevers waren bereid om de VUT-regelingen overal met één jaargang uit te breiden, om de basisvakanties met een dag te verlengen, om de boven 60-jarigen nog eens een extra vrije dag geven en om ploegenwerkers twee extra vrije dagen toe te kennen. De FNV wilde daarenboven de 40-urige werkweek doorbre ken en wat duidelijker een be gin maken met het omzetten van vierploegendiensten in vijf ploegen. Aan een eindbes- preking hierover is men zater dag niet meer toegekomen toen de onderhandelingen over de lonen stuk liepen. De belastingverlaging, die het kabinet in het vooruitzicht had gesteld om de koopkracht te handhaven, is de hele zater dag niet ter sprake gekomen. Ook zijn geen nadere afspra ken gemaakt om een studie van maximaal zes maanden op Het CNV oordeelt, zoals zaterdag na de bijeenkomst van de Stichting van de Arbeid bleek, anders over de loonpercentages dan de FNV. Het gaat akkoord met 1 procent hoger loon, zoals CNV- voorzitter Harm van der Meulen (midden), na afloop van het beraad uitlegde. Naast hem links voor zitter Van der Schalie van het Hoger en Middelbaar personeel, dat eveneens akkoord gaat. en rechts CNV-secretaris Terpstra te zetten voor het oplosen van de meerjarige problemen, waartoe volgens de werk gevers ook de continudiensten en een kortere werkweek zou den moeten worden gerekend. In eerdere gesprekken had men wel het voornemen voor een dergelijke studie gemaakt. „Wij zijn nu weer terug bij af", zei Kok na de breuk. Dat houdt volgens hem in, dat straks bij de cao-onderhande lingen alle eisen op tafel zul len komen, die de FNV eerder in haar arbeidsvoorwaarden beleid had bekendgemaakt. Van hetzelfde standpunt gaan ook de werkgevers uit, al, moest hun woordvoerder Van Veen wel toegeven, dat hun nerzijds reeds gedane aanbie dingen niet zonder meer ver geten kunnen worden tijdens de verdere onderhandelingen, die naar wordt gevreesd op het scherp van de snede zullen worden uitgevochten. FRACTIELEIDER TERLOUW HOUDT HANDEN NOG VRIJ (Van onze parlementaire redaktie) AMERSFOORT De NAVO mag niet overgaan tot het moderniseren van haar kernwapens als reactie op de door de Sovjet-Unie in gevoerde SS20-raket. Ook een principebesluit tot mo dernisering, dat alleen zal worden uitgevoerd als on derhandelingen met het Warschau Pact over een overeenkomst tot beperking van de wederzijds bewape ning mislukken, moet wor den afgewezen. Een bewape ningsachterstand van de: NAVO als gevolg van een en ander zal moeten worden ge accepteerd. Er zal met kracht gestreefd moeten worden naar bewapening- sbeperkende overeenkom sten met het Warschau Pact. terdag tijdens een algemene ledenvergadering werd be paald met het aannemen van een gelijkluidende motie. De mening van de algemene le denvergadering gaat belang rijk verder dan het tot heden ingenomen standpunt van de Tweede Kamer-fraktie. Vol gens dat standpunt wordt nu geen besluit genorq.en over de modernisering aan NAVO- kant en wordt de Sovjet-Unie een voorstel tot wapenvermin dering gedaan. Komen hieruit echter voor mei 1981 geen re-, sultaten, dan wordt alsnog tot modernisering overgegaan waarbij ook Nederland de wa pens op haar grondgebied zal moeten stationeren. Fractievoorzitter Jan Terlouw gaf tijdens de ledenvergade ring toe dat dit standpunt mis schien wel onder te grote druk van zijn kant tot stand was ge komen. Hij verwees daarbj naar het steeds groter worden van D'66, waarbij een uiteen vallen tussen een meerder heids- en een minderheids standpunt op een zo belangrij ke zaak niet zou kunnen. Hoe wel Terlouw stelde dat een bij stelling van het fractiestand punt door de vergadering mocht, wilde hij niet zeggen wat de fractie daarmee zou gaan doen. „De uitspraak van de vergadering zal buitenge woon zwaar wegen in de- standpuntbepaling in de toe komst", aldus Terlouw. „Maar wij zijn gekozen door de kie zers en niet door de partij", zo voegde hij daaraan toe. Vol gens de eed van een Kamerlid moet hij zonder ruggespraak onafhankelijk tot besluiten ko men. De fractie zal dinsdag een besluit nemen. Al tijdens de vergadering bleek verdeeldheid in de frac tie. Minstens drie Kamerleden stemden mee met een motie van de regio Zeeland, waarin de afschaffing van alle kern wapens werd gevraagd als stap tot algehele ontwapening. Deze motie, die naar de letter lijke tekst door de vergadering werd afgestemd, liet geen en kele ruimte meer voor de kernwapens. De motie-Trom mel sloot modernisering niet voor altijd uit. „Alleen in het alleruiterste geval kan over modernisering gepraat wor den", aldus de indiener ervan Dick Tommei in een toelich ting. Het kan echter zijn dat de motie-Zeeland alsnog door D'66 in zijn bedoelingen wordt aanvaard. Dit hangt af van de uitslag van een schriftelijke stemming waartoe tijdens zeer onoverzichtelijke procedures op de vergadering, werd beslo ten. Die uitslag komt pas over enkele dagen beschikbaar. In een beginselverklaring stel de D'66 dat het ontwikkelen, bezitten en de bereidheid tot gebruik van kernwapens moet worden afgewezen omdat dit in strijd is met de menselijke waardigheid en de rechten van de mens. Het onmiddellijk verwijderen van kernwapens uit ons land, Nederland uit de NAVO en afwijzing van par tijen die het standpunt D'66 niet delen mag echter niet uit de beginselverklaring worden afgeleid. Jacht op valse honderdjes heropend VLISSINGEN (ANP) De politie in Zeeland en Bra bant stelt een onderzoek in naar de herkomst van tien tallen valse biljetten van honderd gulden. De afgelopen weken werden in Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant, zaterdag ook op Zuid-Beveland en Midden- Zeeland, met name in de drukke, kleinere winkels di verse valse biljetten aangebo den. In het Brabantse Hoogerheide kon zaterdag de 25-jarige vrouw H. de R. V. uit Goes worden aangehouden die net drie vals bilietten had uitgege ven. De politie deed huiszoe king bij de vrouw, maar dat leverde geen nieuwe honderd- jes op. Zij werd weer op vrije voeten gesteld. Volgens de po- I litie gaat hetom een serie i waarvan de eerste biljetten al i begin dit jaar in Brabant opdo ken. Het zijn honderdjes van slechte kwaliteit, die duidelijk zijn te onderscheiden van ech te biljetten. UTRECHT (ANP) Scharrelkippen, die nu al „een accep tabeler leefmilieu" hebben dan hun soortgenoten in de leg batterijen, krijgen het binnenkort nog beter. Drs. C. van der Meijs, directeur van de directie voedings- en kwaliteitsaan gelegenheden van het ministerie van landbouw en visserij heeft dat zaterdag aangekondigd op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in Utrecht. Er is een wijziging in de maak van het „Landbouwkwaliteits- besluit scharreleieren" waarin staat aan welke minimum wel- zijnseisen voor het pluimvee moet zijn voldaan, wil men de eie ren onder de naam „scharreleieren" op de markt mogen bren gen. Die wijziging houdt volgens drs. Van der Meijs in, dat er een verbod komt voor het zogenaamde leewieken (verwijderen van een deel van de vleugels), dat de aanwezigheid van zitstok- ken verplicht wordt gesteld, dat de kippen geen water meer via nippels, maar in open drinkbakken moeten krijgen, dat het toe gestane aantal kippen per vierkante meter wordt teruggebracht en dat er een nacht- of „donkerperiode" van minstens acht uur wordt voorgeschreven. Kappeyne (VVD) tegen terugkeer Aantjes in Kamer HILVERSUM (ANP) An- nelien Kappeyne van de Co- pello, Tweede-Kamerlid voor de VVD, vindt het on voorstelbaar dat oud-CDA- fractievoorzitter Aantjes in de Kamer zou terugkeren. In een VAR A-radioprogram ma zei zij zaterdag dat, mocht Aantjes worden herkozen, zij in de Kamer haar persoonlijke afkeer daarvan openlijk tot uitdrukking zal brengen bij de beëdiging van Aantjes. In het zelfde programma zei Ruud Lubbers, fractievoorzitter van het CDA, dat Aantjes in prin cipe in maatschappelijke func ties moet kunnen terugkeren. „Daarmee is echter niet ge zegd dat hij per se in de Ka- komen", aldus Lubbers. (Van onze Ëarlementaire redactie) HAAG In de tuin bouw werden vorig jaar flinke investeringen gedaan, ter waarde van totaal 151,6 miljoen, waarvan het Borg stellingsfonds 41,7 miljoen - ofwel 28 procent - finan cierde. Van het totale bedrag ging 110,8 miljoen naar be drijfsontwikkeling, waar van 65 miljoen naar inves teringen in de glasopstan den. Totaal werd voor 91 ha. glasoppervlakte geinves- teerd, waarvan 67 ha. als vervanging van oude glasop standen en 24 ha. voor uit breiding. In totaal werden in 1978 door het fonds 861 aanvragen voor borgstelling HILVERSUM (ANP) De opvatting van CDA en WD over abortus groeien steeds verder uit elkaar. Het is on mogelijk dat beide regerings partijen elkaar nog in het hui dige kabinetsvoorstel over abortus kunnen vinden. Dat zei WD-kamerlid Annelien Kappeyne van de Coppello za terdag in een VAR A-radiopro gramma. Kappeyne verwacht dat het CDA zal proberen de behandeling van het wetsvoorstel zo te vertragen, dat het binnen deze kabinetsperiode niet meer behandeld zal kunnen worden. De VVD zal daar echter geen genoe gen mee nemen en aandringen op een spoedige totstandkoming van een wet over abortus, aldus het kamerlid. De liberalen blijven vasthouden aan het standpunt dat geen enkele bei- vloeding van buitenaf mag plaatsvin den op het besluit tot abortus tussen de arts en de vrouw die abortus wil laten plegen. Kappeyne is tegen het dreigen met aftreden van de zijde van het kabinet. „Dat is geen sing. Het is te gek dat er geen i wet over abortus te maken is, terwijl een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor het zoveel mogelijk vrijlaten van de abortus is", zo meen de dit VVD-kamerlid. dat het CDA de totstandkoming van een abortuswet zou willen vertragen. Hij zei bij de regering op spoed aan te zullen dringen, mocht op 1 januari het standpunt van de regering over de kritiek op het wetsontwerp niet naar de Kamer gezonden zijn. Overi gens is Lubbers niet zo pessimistisch als mevrouw Kappeyne over de kans dat het wetsontwerp het zal halen. VAASSEN „De uitwijzing van Joeri Syaranamual kan grote schade toebrengen aan de verhouding tussen de Zuidmolukse gemeenschap en de rest van de bevol king". Dit schrijft het Con vent van Kerken in Vaassen in een telegram aan staats secretaris Haars van justi- De kerken doen een beroep op* mevrouw Haars te bewerkstel ligen dat de Zuidmolukse jon gen in Nederland kan blijven. Zoals zaterdag in deze krant te lezen was, is Joeri geadopteerd door een echtpaar in Vaassen. De vrouw van dit echtpaar is de zus van Joeri's moeder, die op de Molukken in armelijke' omstandigheden leeft. Geza menlijk is de familie het er over eens geworden dat Joeri in Nederland meer kansen heeft, en daarom heeft zijn moeder hem indertijd bij haar zuster in Nederland gelaten. Het Vaassense Convent van Kerken wijst erop dat eventu ele uitzending de jongen on overzienbaar leed zou berok kenen. Van Gend en Loos „Expediteur Olympische Spelen UTRECHT (ANP) Alle wagens van Van Gend en Loos rijden sinds zaterdag met grote stickers waarop staat „Expediteur Olympische Spelen Moskou 1980". Het Russische staatsexpeditiebedrijf, die de alle goederen voor de zomerspelen moet regelen, heeft daartoe in elk deelnemend land een expediteur benoemd. Voor wat Nederland betreft is dat Van Gend en Loos ge worden. VAN STUTVOET-COMITE Dolman krijgt 600.000 handtekeningen GRONINGEN (ANP) Het „Stutvoet-co mité" gaat morgen ongeveer 600.000 hand tekeningen aanbieden aan Tweede-Kamer voorzitter Dolman. De acteur Rutger Hauer zal de handtekeningen overhandi gen. (momenteel staan er nog 56 bedden leeg door personeelsgebrek) hield zaterdagmiddag in het ziekenhuis een bijeenkomst voor kamer leden uit het noorden. Het comité toonde zich weliswaar gelukkig met de toezegging van minister Pais van onderwijs om meer geld beschikbaar te stellen voor het aantrekken van verpleegkundigen, maar meende wel dat de bedden nog dit jaar „open" moeten. Geen smartegeld voor vader van Mia Versluis (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De vader van de op 10 november '71 overleden Mia Versluis, die na een kleine operatie meer dan vijf jaar in coma heeft gelegen en toen is overleden, de heer W.J.B. Versluis, krijgt geen schadevergoe ding en ook geen smartegeld na zijn jarenlange strijd te gen het Enschedese zieken huis Ziekenzorg en hun in tussen overleden anesthe sist. De Hoge Raad heeft kortgeleden het beroep van Versluis tegen het desbetref fende arrest van het Hof in Arnhem verworpen. Versluis had in eerste aanleg gevorderd dat het ziekenhuis en de anesthesist veroordeeld zouden worden tot de betaling van meer dan 400.000 gulden. De vader van het toen 21 jari ge meisje heeft van stond af aan gevochten om aan te to nen dat de artsen zijn dochter verkeerd hebben behandeld. Hij geraakte daardoor in psy chische problemen en werd in valide. behandeld, 21 procent min der dan in 1977. Van dit aan tal werden 87 procent van de aanvragen positief beoor deeld en kregen de boeren en tuinders hun gelden. Ook de melkveehouderij in vesteert - ondanks de EG-zui- veloverschotten - nog steeds flink. Over 1978 leenden de boeren 195,6 miljoen waar van het Borgstellingsfonds 35 procent financierde. Van het totaalbedrag werd 138 mil joen voor bedrijfsontwikkeling besteed waarvan 63,7 miljoen ten behoeve van de melkvee houderij. Nog eens 8,5 mil joen ging naar de varkenshou derij. De genoemde bedragen werden geinvesteerd in be drijfsgebouwen, vooral stallen. Het totaal aantal aanvragen liep in 1978 - in vergelijking met 1977 - met 230 terug. Dit was in alle provincies, behalve Groningen, Noord-Holland en Zeeland het geval. Grootste daling in aanvragen was er in Drenthe (178 in 1977, 39 in 1978), Zuid-Holland (187 in 1977, 120 in 1978) en Limburg (148 in 1977, 98 in 1978). Max. temp.: omstreeks 11 gra den Kans op een droge perioden istens 12 uur: 60 pro cent Onbestendig De Bilt - Zeer diepe depressie tussen Groenland en Noorwe gen enerzijds en een hoge- drukgebied boven Midden-Eu ropa anderzijds, houden ook in het komend etmaal een krach tige zuidwestelijke stroming in stand. Hiermee wordt zachte lucht aangevoerd waarin veel bewolking voorkomt. Uit deze bewolking kan af en toe wat regen vallen. In de afgelopen dagen is de zachte lucht tot over Zuid-Skandinavie en West-Rusland doorgedrongen. Vrij koud, rustig en nevelig weer heerst in evenwel het eerder genoemde Europese hoog. Ook in Noord-Schotland en Midden en Noord-Skandi- navie is het tamelijk koud waarbij af en toe buien vallen, in Skandinavie in de vorm Vooruitzichten voor woensdag: Zacht en onbestendig. Weersvooruitzichten in cijfers voor woensdag: Aantal uren zon 0 tot 3 Min. temp.: omstreeks 8 gra den

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5