Bestuur wil meer geld van staats secretaris De Jong UW NIEUWE FIAT* RUIM GULDEN VOORDELIGER PLUS: PLUS: PLUS: RJJL Leidschendam boos op gemeente Noordierse kinderen komen naar Hazerswoude Wij Fiat-dealers pakken in december extra feestelijk uit; REGIO LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA STICHTING BEVAM VRAAGT OM GROTERE ROL IN PROEFPROJECTEN FULL-TIME BEROEPSONDERWIJS VOORSCHOTEN De directeur van de stichting Bevam in Voorschoten, de heer G.Th. Becker Hof, is niet erg te spre ken over het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van het beroepsonderwijs in de automobielbranche. „Het beleid van het ministerie loopt vaak achter. Er worden geen adequate maatregelen genomen ten aanzien van onderwijssituaties. Met name het beleid van het ministerie van sociale zaken sluit niet aan op datgene wat het ministerie van onderwijs doet en wil. Dat geeft vaak aanleiding tot fricties," aldus de heer Becker Hof. Sinds 1 augustus is hij directeur van de stichting Bevam in Voorschoten. Daarvoor was hij plaats vervangend directeur op de afdeling Voortgezet Onderwijs voor Werkende Jongeren van het ministerie van Onderwijs. Hij weet waarover hij praat. „Mijn vorige positie heeft zeker bijgedragen tot mijn 'harde' houding tegenover het ministe rie. Ik voel me erg verantwoordelijk wat betreft dit beroeps onderwijs. Ik vind dat de Bevam, met haar deskundigheid, een belangrijke taak heeft in dat onderwijs en ik wil die taak ook graag waarmaken. Maar dan moet dat door het mi nisterie erkend worden. Het ministerie en duidelijk maken dat ze de bijdrage van de Bevam waardeert. Van daaruit ge zien moet zij dan ook de facaliteiten scheppen zodat ónze in stelling een bijdrage kan leveren aan deze vorm van onder wijs". De directeur praat over de proefprojecten van nieuwe full time onderwijsvoorzieningen voor het beroepsonderwijs. „Wij willen daarin graag een bijdrage leveren maar dat kan niet zonder bijvoorbeeld extra geld van het ministerie" Het be stuur van de stichting Bevam stelde zich twee dagen geleden op hetzelfde standpunt als haar directeur. Het bestuur is van plan haar mening spoedig aan staatssecretaris de Jong van onderwijs kenbaar te maken. De stichting Bevam wordt voor 100% door de overheid gesubsidieerd. De stichting Bevam houdt zich bezig met de opleiding van mensen voor functies in de automobielbranche. Hierbij gaat het zowel om mensen die met het behaalde diploma het vak in willen als om mensen die met hun diploma verder willen studeren. Met 9100 leerlingenplaatsen is zij de grootste onder de landelijke opleidingsorganen. De Bevam is oorspronkelijk voortgekomen uit het bedrijfsleven dat op een bepaald mo ment behoefte had aan vakbekwame krachten. Ook nu nog is de opleiding sterk gericht op de wensen van het bedrijfsle ven, dat ook deel uitmaakt ven het bestuur van de Stichting Bevam. Door deze relatie komt de inhoud van het onderwijs vrijwel overeen met de eisen die het bedrijfsleven aan toe komstige monteurs stelt. De opleiding van de Bevam is ge splitst in twee delen, een primaire opleiding tot aankomend monteur en een vervolg opleiding tot 1ste monteur. De oplei ding kan gevolgd worden door mensen met een Mavo- of LTS diploma, mits zij niet ouder zijn dan 27 jaar. De opleiding is een zogenaamde part-time opleiding wat betekent dat de cursisten 4 dagen per week in een praktijksituatie werkzaam zijn en 1 dag in de week op school zitten. Dit geheel wordt voor wat betreft de automobielbranche gecoördineerd door de stichting Bevam. Zij stelt ook een totaal leerprogramma op, sluit leerovereenkomsten af, neemt examens af en begeleidt de cursisten maar ook hun werkgevers. De stichting ontwik kelt ook de leermethoden wat vooral door de ontwikkelingen ,Onze kennis en ervaring kan van groot belang zijn in de autobranche een dynamisch onderdeel van het bedrijf vormt. De begeleiding van de cursisten vindt plaats door zo genaamde consulenten. Consulenten De consulent is de man die het dichtst bij de cursist staat. Hij regelt de arbeidsovereenkomst tussen de cursist en het be drijf, houdt bijvoorbeeld in de gaten dat de cursist niet alle rotkarweitjes toegeschoven krijgt maar let er ook op dat de cursist voor het bedrijf goed functioneert. Volgens de richtlij nen van het ministerie dient elke consulent maximaal 175 cursisten onder zijn hoede te hebben. De heer Becker Hof. „Momenteel is het zo dat de consulenten 200 tot 350 cursisten moeten begeleiden, aantallen waarbij je nauwelijks mag ver wachten dat er van een goede begeleiding nog sprake kan zijn. De consulenten hebben een nauwe binding met de cur sisten en voelen zich hierdoor dan ook erg verantwoordelijk. Het gevolg is dat ze vaak toch proberen al die cursisten te be geleiden, overspannen raken en ziek worden. Onlangs heb ben we van het ministerie 4 extra consulenten toegewezen gekregen, waar we natuurlijk blij mee zijn, maar het biedt geen directe oplossing voor het probleem". De consulent le vert ook een belangrijke bijdrage in de samenstelling (en her ziening) van het leerprogramma. Met de huidige ontwikke ling in de automobielbranche moet zo'n leerprogramma om de vier jaar worden herzien. Via de consulent begeleidt de Bevam de praktische kant van de opleiding. Voor de theoriezijde wordt zorggedragen door de regionale centra die net als de Bevam consulenten in dienst hebben. Zij onderhouden het contact met de scholen waarop de cursisten gedurende 1 dag per week met de theo retische kant van de opleiding te maken krijgen. ..Ministerie loopt land. Reeds gedurende langere tijd bestaat de behoefte om naast de part-time opleiding een full-time opleiding te starten. Deze twee opleidingen zijn in feite eikaars spiegelbeeld. De full time opleiding is gericht op hen die liever een met stages af gewisselde dagopleiding volgen. Het is de bedoeling dat de beide leergangen op elkaar afgestemd worden zodat het voor de leerlingen mogelijk is om tussentijds over te stappen. Met ingang van 1 augustus van dit jaar zijn een aantal proefpro jecten gestart waarin gedurende een bepaalde periode erva ring zal worden opgedaan met de nieuwe leermethode. De BEVAM-Directeur Becker Hof: achter....". proefprojecten vinden plaats op diverse scholen De landelijke opleidingsorganen, waar de stichting Bevam één van is, spelen echter maar een bescheiden rol in deze proefprojecten. Een te bescheiden rol volgens de heer Becker Hof. "De stichting Bevam heeft gedurende haar bestaan een belangrijke ervaring opgebouwd. Vanuit deze ervaring zou de Bevam, maar ook andere landelijke opleidingsorganen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze proefprojec ten". In een aantal proefprojecten is de Bevam reeds betrok ken en heeft zij een aandeel in de programmering van het onderwijs. Dit aandeel zou echter aanmerkelijk groter kun nen zijn met name in de buitenschoolse aktiviteiten zoals de stages. Omdat dit voor de opleidingsorganen een verzwaring van hun werk zou beteken moet er dan wel geld op tafel ge legd worden om bijvoorbeeld nieuwe mensen in dienst te kunnen nemen. Staatssecretaris de Jong van onderwijs voelt hier vooralsnog niets voor, hetgeen hem door de Bevam niet in dank wordt afgenomen. In de COLO, het Centraal Orgaan van de Landelijke Opleidingsorganen, vallen soortgelijke me ningen te beluisteren. Sommige leden zijn zo teleurgesteld over het beleid van de staatssecretaris dat zij geen zin meer hebben om mee te doen aan de proefprojecten. Het stichtings bestuur van de Bevam heeft zich onlangs uitgesproken voor deelname in de proefprojecten. Maar niet zonder meer. De heer Becker Hof: „wij willen wel mee doen maar dan moet dat ook de wens van de staatssecretaris zijn. Hij zal hier dan ook consequenties aan moeten verbinden en meer geld be schikbaar moeten stellen. Als dat niet mogelijk is dan kunnen wij, tot onze grote spijt, niet meedoen. Wij zullen hem dit ook laten weten". Wanneer de landelijke opleidingsorganen zouden afhaken gaat er een belangrijk stuk ervaring en deskundigheid verlo ren. Het gevaar is dan aanwezig dat door het gebrek aan nut tige kennis en ervaring de inhoud van de opleiding aangetast wordt waardoor deze niet meer optimaal is afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven. Dit laatste zou de nieuwe oplei ding praktisch waardeloos maken. De start van de proefprojecten is zeker niet vlekkeloos verlo pen. Met name de financiering van de stagevergoedingen is nog niet geregeld. De heer Becker Hof:„men is nog in discus sie over het feit wie deze vergoeding gaat betalen, het be drijfsleven of de overheid. De proefprojecten lopen nu al 4 maanden maar dit soort zaken moeten nog geregeld worden. De overheid loopt weer achter de praktijk aan". GERT VISSER LEIDSCHENDAM De Raad voor Jeugd- en Jonge- renaktiviteiten Leidschen dam heeft in een brief aan de gemeenteraad „grote er gernis, verontwaardiging en verbazing" uitgesproken over de vertraging in de uit kering van subsidies. De de finitieve afrekening van het subsidie 1978 en de resteren de bevoorschotting van dit jaar heeft bij de organisaties die bij de RJJL zijn aange sloten nog steeds niet plaats gevonden, schrijft voorzitter C. Stolk. Naar aanleiding van de moei lijkheden van een jaar geleden is in maart van dit jaar een snellere afwikkeling toege zegd. In de ambtelijke begelei dende stukken werd boven- dien gesproken over maatre- gelen bij ziekte en een aan zienlijk vlottere werkwijze I door vereenvoudiging van de j subsidieregeling. De RJJL j vindt het onbegrijpelijk en on- j acceptabel dat opnieuw ernsti ge vertraging is ontstaan I Voorzitter Stolk noemt het een diep treurige zaak als vrjwilli- gers in de dure december maand door dit gemeentelijk falen genoodzaakt zouden zijn leningen bij banken te sluiten, kosten uit eigen zak moeten voorschieten of aktiviteiten in bescheiden mate moeten uit- Kerstflora in Hillegom Vanaf vorig jaar toegespitst op een wat algemener publiek, opent de Kerstflora haar poorten van vrijdag 21 december tot en met woensdag 26 december in het Bloembollencentrum van Hillegom. De kleurenpracht van de bolgewassen wordt de bezoekers traditiegetrouw in kunstzinnige arrangementen aangeboden. Er zijn niet alleen vele duizenden tulpen, narcis sen en hyacinten te bewonderen, maar ook veel 'kleingoed' zoals crocussen en scilla's. Boskoopse kwekers leveren de 'fi nishing touch' met de inzending van besdragende en groen- blijvende heesters en bloeiende heideplanten. De Kerstflora die wordt georganiseerd door de Koninklijke Algemene Vere niging voor Bloembollencultuur zal op vrijdag 21 december van 12.00 tot 18.00 uur geopend zijn. De volgende dagen is de tentoonstelling van 10.00 tot 18.00 uur te bezichtigen. Twee inbraken in Voorschoten VOORSCHOTEN Uit een woning aan de Schimmel- pennick van der Oyelaan is Boemerang' De Hoogmadese toneel groep NKBJ heeft het af gelopen weekeinde drie succesvolle uitvoeringen gegeven in het Hoogma dese Culturele Centrum 'De Schuur'. Een van de optredens was zaterdag middag speciaal voor be jaarden georganiseerd. De toneelvereniging die zich in voorgaande jaren met name verdiepte in blijspelen, heeft dit sei zoen gekozen voor een wat serieuzer werk in de vorm van het toneelstuk 'De Boemerang' van R. Feenstra. De laatste uit voering werd zaterdaga vond feestelijk besloten met muzikale medewer king van 'The Blue Birds'. HAZERSWOUDE Een „extra" groep Noordierse kinderen zal op 27 december op Schiphol arriveren voor een vakantie van drie we ken in Hazerswoude en Kou dekerk. Een inzamelingsac tie heeft tot resultaat gehad dat nu 24 Noordierse jon gens en meisjes van 7 tot 9 jaar naar Nederland kunnen komen. Het gaat om een spe ciaal project voor Ierse kin deren uit zogenaamde „één- ouder-gezinnen". Het enige probleem is nu nog het vin den van onderdak voor de kinderen. De Hazerswoudse Koudekerk- se afdeling van de Stichting Hulp aan Noord-Ierland (HUNI) merkt op dat de kin deren in de afgelopen maan den erg te lijden hebben gehad van het conflict in Ulster. „Daarom is het goed dat ze rond de feestdagen even bij kunnen komen in de sfeer van het gezin", aldus de werk groep. In tegenstelling tot het samenlevingsproject voor tie ners, dat de groep in de zomer van het komende jaar organi seert, zullen de kinderen het grootste deel van de tijd in het gastgezin doorbrengen. Voor twee dagen in de week zal er een gezamenlijk programma worden verzorgd. De HUNI-werkgroep: „Er zijn op korte termijn gastgezinnen nodig, die aan een rooms-ka- tholiek en aan een protestants kind gastvrijheid willen verle nen. De opzet is uiteraard, net zoals bij het project voor 1980, bedoeld om kinderen van de twee partijen de gelegenheid te geven elkaar te leren ken- Gezinnen die van 27 december tot 17 januari kinderen willen opnemen in hun huis, worden verzocht zich zo snel mogelijk in verbinding te stellen met mevrouw I. Starreveld, tele foon 01714-3752. Zij kan ook nadere informatie over het project verstrekken. „De vliegreis is betaald. We hopen Hazerswou de en Koudekerk aan den Rijn de kinderen uit Belfast niet op Schiphol laat staan." 300-1000 Het voordeel van een zeer aantrekkelijke inruilprijs voor uw huidige auto. ongeacht welk merk. Dat kan u nog eens honderden guldens opleveren. Het voordeel van nü kopen. Want de 1980-pnjzen zullen o.a. dooreen belastingmaatregel aan zienlijk hoger worden dan nu. Alweer een belangrijk pluspunt voor u. Het voordeel om straks een Rat 1980 te rijden, waarvoor u nu een gereduceerde pnjs betaalt Ak, Het prijsvoordeel geldt uitsluitend voor: Rat Ritmo: f300.-. Rat131 diesel en 132 diesel: f 500.-. Rat 132 2000. 5 versn.: f 500-, Fiat 132 2000 auto maat: f 1000,-. Alle vermelde bedra gen zijn incl. BTW. Deze Fiat-dealer aktie loopt t/m 27 december 1979. en geldt zolang de voorraad strekt Honderden guldens voordeellaat het u voorrekenen bij: Leiden: AUTOMOBIELBEDRIJF H. HUISMAN B.V. Levendaal 80. Tel. 071-144345/071-122962. Katwijk aan Zee: AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF SEINPOST B.V. Showroom: Nassaudreef 38. Tel. 01718-71135 Noordwijk: AUTOBEDRIJF BEUK B.V. Golfweg 19. Tel. 01719-19213 Voorhout/Sassenheim AUTOBEDRIJF BEUK B.V. Loosterweg 2. Tel. 02522-12488. afgelopen weekend een be- drag van 7.000 gulden ont vreemd. Verder werden er enkele sierraden meegeno- Een tweede inbraak aan de Juliana van Stolberglaan le verde een Friese Staartklok op met een waarde van 1500 gul den. Beide woningen zijn in de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen door het for ceren van de achterdeur. Boete voor wapenbezit DEN HAAG/LEIDEN Een 22-jarige Leidse student is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 150 gulden boete voor het illegale bezit van een alarmpistool. De Leidenaar was aangenomen als opvolger van een starter bij een sportvereniging en had diens alarmrevolver overgenomen. Voor het bezit ervan had hij evenwel geen vergunning aangevraagd. Dat was op toevallige wijze door de politie ontdekt, toen in de door de student bewoonde flat een mededeling moest worden gedaan en de revolver zo voor het grijpen op de trap lag- „Een slordige maar ook ge vaarlijke manier om met een dergelijk wapen, om te sprin gen", verweet nu de officier van justitie bij de Haagse poli tierechter. „Niet alleen dat an deren waaronder de kinderen het wapen kunnen meenemen, maar voor een kwade dief is het een mogelijkheid om er een overval mee té plegen". Vanwege het nog blanco straf blad wilde de officier volstaan met 250 gulden boete, hoewel ook vaak gevangenisstraf voor een dergelijk feit wordt opge legd. Gezien de financiële toestand van de student volstond de rechter met 150 gulden boete. 25.000 gulden brandschade HAZERSWOUDE Een schoorsteenbrand heeft afge lopen nacht voor 25.000 gul den schade aangericht aan een woning aan de Guido Gezellestraat. Er hebben zich bij de brand geen per soonlijke ongelukken voor gedaan. De brand is waarschijnlijk ont staan door oververhitting van de open haard. Ondermeer is door de hitte de buitenmuur gebarsten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4